Wersja publikowana w formacie pdf: 0224705.pdf
Biuletyn nr:2247/V
Komisja: Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi /nr 141/
Data: 10-07-2007
Mówcy:Poseł Marian Daszyk /niez./
Legislator Dariusz Dąbkowski
Poseł Tadeusz Dębicki /RLN/
Poseł Zbigniew Dolata /PiS/
Poseł Andrzej Fedorowicz /LPR/
Poseł Jerzy Gosiewski /PiS/
Poseł Danuta Hojarska /Samoobrona/
Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Maciej Jabłoński
Przewodniczący poseł Krzysztof Jurgiel /PiS/
Poseł Stanisław Kalemba /PSL/
Poseł Wojciech Mojzesowicz /niez./
Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW Bożena Nowicka
Poseł Józef Pilarz /RLN/


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, obradująca pod przewodnictwem posła Krzysztofa Jurgiela (PiS), przewodniczącego Komisji, zrealizowała następujący porządek obrad:

– pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie (druk nr 1905),

– rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie sytuacji na rynku  trzody chlewnej,

– informacja o sposobie przesunięcia kwoty z rezerwy celowej (poz. 66)  do budżetu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na 2007 r. z przeznaczeniem dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dopłaty  do oprocentowanych kredytów inwestycyjnych i klęskowych,

– informacja dotycząca złożenia wniosku do Komisji Europejskiej w sprawie dopłat do upraw roślin energetycznych i ich skali.

W posiedzeniu udział wzięli: Maciej Jabłoński sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz ze współpracownikami oraz Mirosława Konicka główny inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, Lucjan Brzostowski doradca prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Joanna Miś przedstawicielka Greenpeace.

W posiedzeniu udział wzięli pracownicy Kancelarii Sejmu: Magdalena Jakubczak, Agnieszka Jasińska oraz Włodzimierz Wieczorkowski – z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych; Dariusz Dąbkowski i Michel Ryba – legislatorzy z Biura Legislacyjnego.

Przewodniczący poseł Krzysztof Jurgiel (PiS):
Otwieram posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Stwierdzam kworum. Porządek obrad został państwu doręczony.

Czy ktoś ma uwagi do zaproponowanego porządku obrad?

Nie widzę zgłoszeń.

W takim razie przystępujemy rozpatrzenia pierwszego punktu porządku dziennego. Chciałbym państwa poinformować, że marszałek Sejmu 28 czerwca 2007 r. skierował projekt zawarty w druku nr 1905 do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi do pierwszego czytania. Jednocześnie wyznaczył termin przedstawienia sprawozdania przez Komisję do 21 sierpnia 2007 r.

Proszę pana ministra Macieja Jabłońskiego o uzasadnienie przedmiotowego projektu.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Maciej Jabłoński:
Mam przyjemność przedstawić państwu projekt ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie. Potrzeba nowelizacji ustawy z 23 czerwca 2003 r. o nasiennictwie wynika z konieczności wdrożenia do polskiego ustawodawstwa nowych przepisów Unii Europejskiej, które weszły w życie po ostatniej zmianie tej ustawy. Dotyczy to między innymi dyrektywy Komisji 2006/124/WE z 5 grudnia 2006 r. zmieniającej dyrektywę Rady 92/33/EWG w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym oraz nasadzeniowym warzyw, innym niż nasiona oraz dyrektywę Rady 2002/55/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw. Drugim, istotnym aktem prawnym, który wszedł w życie, jest decyzja Komisji 2007/66/WE z 18 grudnia 2006 r. w sprawie tymczasowego doświadczenia w ramach dyrektywy Rady 66/401/EWG związanego ze wzrostem maksymalnej wagi partii niektórych materiałów siewnych roślin pastewnych.

Zgodnie z wyżej wymienionymi aktami prawnymi, 5 gatunków roślin warzywnych, to jest cebula siedmiolatka, czosnek pospolity, karczoch zwyczajny, rabarbar oraz szalotka, zostało włączonych do gatunków, w przypadku których obrót materiałem siewnym odbywa się zgodnie z dyrektywą Rady 2002/55/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw. Do tej pory obrót materiałem siewnym tych gatunków odbywał się na podstawie dyrektywy 92/33/EWG w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym oraz nasadzeniowym, innym niż nasiona. Materiał siewny tych gatunków był rozmnażany w sposób wegetatywny.

W związku z tym dokonano odpowiednich zmian w załącznikach do ustawy. Ponadto do wykazu wymienionych tam gatunków dodano kukurydzę cukrową oraz kukurydzę pękającą. Są to nowe gatunki roślin wymienione w dyrektywie Komisji 2006/124/WE, w przypadku których obrót materiałem siewnym będzie się odbywał zgodnie z przepisami o nasiennictwie.

Kolejna zmiana polega na stworzeniu możliwości uczestniczenia zainteresowanym podmiotom w tymczasowych eksperymentach, które Unia Europejska wprowadza w drodze odpowiednich decyzji. Decyzja Komisji 2007/66/WE z 18 grudnia 2006 r. umożliwia państwom członkowskim zwiększenie maksymalnej wagi partii traw dopuszczonej do obrotu z 10 do 25 ton. Dopuszczenie materiału siewnego w ramach tymczasowego eksperymentu będzie wymagało pozwolenia wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa wydawanego w drodze decyzji na wniosek zainteresowanego podmiotu. Warunki przeprowadzenia tymczasowego eksperymentu jak również czas jego trwania, zakres kontroli przeprowadzania eksperymentu, zostaną określone w rozporządzeniu przez ministra właściwego do spraw rolnictwa. Wejście w życie projektowanej ustawy umożliwi zainteresowanym przedsiębiorcom, którzy uzyskają pozwolenie wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, wprowadzenie do obrotu w ramach tymczasowego eksperymentu dużych, jednolitych partii materiału siewnego traw. Przedmiotowi przedsiębiorcy mogą w znacznym stopniu obniżyć dzięki temu koszty prowadzenia swojej działalności, bowiem nie będą musieli ponosić opłat za dokonanie ocen mniejszych partii materiału siewnego.

W projektowanej ustawie wprowadza się również zmianę przepisów dotyczących kontroli tożsamości odmianowej oraz kontroli materiału siewnego. Nowe brzmienie otrzymuje delegacja dla ministra właściwego do spraw rolnictwa art. 40 ust. 8 w sprawie wydania rozporządzenia dotyczącego laboratoryjnej metody oceny tożsamości odmianowej. Brzmi ona w następujący sposób: „Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, laboratoryjne metody oceny tożsamości odmianowej materiału siewnego, jeżeli zostaną ustalone międzynarodowe metodyki tej oceny.” Obecnie na świecie trwają prace nad uznaniem takich metod i ich zastosowaniem do oceny tożsamości odmianowej. Zaproponowane nowe brzmienie art. 66 ustawy nie przewiduje możliwości wydania upoważnienia dla ministra właściwego do spraw rolnictwa do określenia urzędowej metody przeprowadzenia badań genetycznych materiału siewnego, które byłyby brane pod uwagę podczas badań kontrolnych.

W wyniku przeprowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi konsultacji z placówkami naukowymi można stwierdzić, że na obecnym etapie nie ma uznanych na świecie metod badań genetycznych stosowanych do rozstrzygania wyników kontroli oceny tożsamości odmianowej. Kontrolną ocenę tożsamości odmianowej oraz ocenę cech zewnętrznych przeprowadza się z wykorzystaniem metod obowiązujących przy dokonywaniu oceny materiału siewnego.

Opracowywanie urzędowej metody przeprowadzania badań genetycznych materiału siewnego zostanie zlecone w formie zamówienia publicznego. Obecnie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace nad przygotowaniem tego zamówienia. Wykonana przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin ekspertyza dotycząca możliwości opracowania genetycznych metod oceny materiału siewnego wskazuje na niezwykle skomplikowaną naturę tego zagadnienia.

W art. 66 dodano ust. 7, który określa tryb postępowania podczas kontroli materiałem siewnym w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. Wykonanie decyzji wydanej przez wojewódzkiego inspektora odbywać się będzie pod urzędowym nadzorem. Do tej pory w ustawie nie było takiego wymogu.

W ustawie uchyla się przepisy art. 60a oraz art. 60 ust. 8 regulujące sprawy związane z przepakowaniem i przeetykietowaniem materiału siewnego znajdującego się w obrocie. W znaczny sposób ułatwi to przedsiębiorcom prowadzenie obrotu detalicznego, w szczególności materiałem siewnym warzyw. Umieszczanie wyrazów „przepakowano” i „przeetykietowano” na małych torebkach przeznaczonych dla nieprofesjonalnego odbiorcy było trudne do wykonania ze względu na rozmiary opakowań.

Ponadto zmieniono treść art. 48a oraz dodano art. 57a mający na celu dostosowane do przepisów decyzji Komisji 2004/842/WE z 1 grudnia 2004 r. w sprawie przepisów wykonawczych, na mocy których państwa członkowskie mogą zezwolić na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego należącego do odmiany, dla której złożono wniosek o włączenie do krajowego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych lub katalogu odmian gatunków warzyw. W świetle przepisów tej decyzji zgody wymaga wprowadzenie do obrotu materiału siewnego odmian roślin rolniczych i roślin warzywnych przeznaczonych do testów lub doświadczeń polowych. Zaproponowane przepisy uwzględniają ten wymóg. Obecnie decyzja dotyczy zgody na przeprowadzenie testów lub doświadczeń polowych.

Przewodniczący poseł Krzysztof Jurgiel (PiS):
Otwieram dyskusję.

Kto z państwa chciałby zabrać głos?

Poseł Tadeusz Dębicki (RLN):
Proszę o skierowanie projektu do podkomisji stałej do spraw wspólnej polityki rolnej. W dniu 27 kwietnia 2007 r. Komisja wprowadziła zmiany do przedmiotowej ustawy. Była powołana podkomisja do rozpatrzenia nowelizowanej wtedy ustawy. Wówczas przepisy były zgodne z prawem Unii Europejskiej. Teraz proponuje się zmiany, które zmierzają do wyeliminowania badań metodą elektroforezy przy rozstrzyganiu spornych spraw w trakcie ustalania tożsamości odmianowej materiału siewnego. Myślę, że to jest bardzo poważna zmiana dla polskiego rolnictwa. Sądziliśmy, że przy pomocy tych badań zlikwidujemy wszelkie nieprawidłowości na rynku nasion w Polsce. Rolnicy z tego powodu ponoszą wielkie straty. Tymczasem w trakcie prac podkomisji przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za nadzór nad rynkiem sugerowali, aby wyłączyć metodę elektroforezy. Dla mnie to jest podstawa badań, bo przy obecnych modyfikacjach genetycznych nie sposób określać tożsamości odmianowej tylko metodą poletkową.

Ponawiam wniosek o skierowanie przedmiotowego projektu ustawy do podkomisji. Gdy poprzednim razem nowelizowaliśmy tę ustawę, wszystkie przepisy były zgodne z prawem Wspólnoty oraz OECD. Przecież przepisy OECD się nie zmieniły. Powstaje zatem pytanie, dlaczego konieczne są te zmiany.

Poseł Wojciech Mojzesowicz (niez.):
Materiał siewny jest ważnym elementem na drodze do sukcesu polskiego rolnictwa. Na tym rynku dominują potężne koncerny. Rolnik, który zakupił zły materiał siewny, jest bez szans w starciu z taką firmą. Przypuśćmy, że wprowadzimy te zmiany, które nam się tutaj proponuje, i zaczniemy stosować badania poletkowe. Załóżmy, że rolnik posiada 25 ha, z czego 10 ha obsiewa pszenicą. Okazuje się, że to zboże nie spełnia wymagań. A zatem, jeśli przy badaniu tożsamości odmianowej będziemy stosować metodę poletkową, to rozstrzygnięcie sporu będzie trwało 2 lub 3 lata. Przy trudnej sytuacji ekonomiczne rolników można w ten sposób doprowadzić do bardzo szybkiego bankructwa takiego gospodarstwa. Jeszcze raz powtarzam, że rolnik nie jest w stanie walczyć z potężnym koncernem, który jest przygotowany do takich sytuacji.

W związku z tym mam pytania do pana ministra Macieja Jabłońskiego. Kto był inicjatorem tej zmiany? Komu to ma służyć?

Nagle dowiadujemy się, że nasze instytuty naukowe nie są w stanie prowadzić badań metodą elektroforezy. Ten spór toczymy już dość długo. Wydawało się, że problem został rozwiązany, ale sprawa wróciła.

Popieram wniosek posła Tadeusza Dębickiego, aby skierować ten projekt do podkomisji stałej do spraw wspólnej polityki rolnej. To jest przecież kwestia dostosowania ustawy do prawa Unii Europejskiej. Temu się nie sprzeciwiamy, bo takie zmiany trzeba wprowadzić. Natomiast w przypadku tych przepisów, które nie wynikają z prawa Wspólnoty, propozycje rządu są dość zastanawiające.

Poseł Józef Pilarz (RLN):
Bardzo się dziwię, że w XXI wieku, mając prawie 40 mln naród nie potrafimy w kraju przeprowadzić badań genetycznych, a tożsamość odmianowa ma być sprawdzana gołym okiem na polu. Podkomisja nadzwyczajna na przełomie 2005 i 2006 r. przez trzy miesiące zajmowała się nowelizacją tej ustawy. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele wszelkich możliwych opcji. Wydawało się, że przyjęliśmy dobrą ustawę. Nie wiem, dlaczego wracamy teraz do kwestii badań genetycznych.

Jeszcze raz powtarzam, że to dziwne, że żaden instytut naukowy w Polsce nie potrafi przeprowadzić badań genetycznych. Przecież w naszym kraju był bardzo rozwinięty przemysł nasienny. Wykonywano wiele doświadczeń, także genetycznych. Nie wyobrażam sobie, że obecnie przy rejestrowaniu materiału siewnego nie będą wykonywane badania genetyczne, jeśli producent musi oświadczyć, że nasiona nie są genetycznie modyfikowane. Jak my to mamy stwierdzić gołym okiem? Przecież niektóre gatunki kukurydzy, rzepaku czy słonecznika są modyfikowane genetycznie. Z wyglądu taka kukurydza niczym się nie różni od zwykłych roślin. Jedyna metodą sprawdzenia tego typu spraw jest badanie genetyczne. Dzisiaj naukowcy potrafią powiedzieć, jakie jest pochodzenie zwierząt sprzed 2 tys. lat. Na podstawie wyników badań wsadza się ludzi do więzienia. Tymczasem rząd stwierdza, że nie ma w Polsce instytucji, która może przeprowadzić badania genetyczne tożsamości odmianowej. Pracownik COBORU ze Słupi Wielkiej napisał książkę na temat badania genetycznego metodą elektroforezy. Książka została wydana po angielsku i jest sprzedawana w Wielkiej Brytanii. Ponadto ten pan wyjeżdża do Chin, gdzie prowadzi szkolenia w zakresie badania metodą elektroforezy. Mamy przecież Polską Akademię Nauk i Instytut Genetyki Roślin. Można dokładnie sprawdzić, jaki jest kod genetyczny danego ziarna.

Myślę, że nadszedł czas, aby sprawdzić, kto i dlaczego tak mocno lobbuje za tym, by sprawić, żeby z ustawy wyeliminować metodę badania genetycznego.

Poseł Tadeusz Dębicki (RLN):
Nie wiem, czy państwo zauważyliście, ale na stronie nr 45 druku nr 1905 jest pismo prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego do marszałka Sejmu Marka Jurka. Druk został wydany 20 czerwca 2007 r., a pismo jest datowane na 27 czerwca 2007 r. Przecież poseł Marek Jurek wtedy nie był już marszałkiem Sejmu. Uważam, że warto tę sprawę wyjaśnić. Może zrobi to pan minister Maciej Jabłoński. Zwracam uwagę na to, że data jest wpisana inną czcionką.

Przewodniczący poseł Krzysztof Jurgiel (PiS):
Proszę sekretariat Komisji, aby wyjaśnił tę kwestię, o której mówił poseł Tadeusz Dębicki. Niech Kancelaria Sejmu ustali, dlaczego tutaj występuje ta rozbieżność dat i funkcji.

Złożono wniosek, aby projekt ustawy skierować do podkomisji stałej do spraw wspólnej polityki rolnej.

Bardzo proszę przedstawiciela rządu o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.

Sekretarz stanu w MRiRW Maciej Jabłoński:
Na pytania odpowie pani dyrektor Bożena Nowicka.

Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW Bożena Nowicka:
Rzeczywiście problem badania tożsamości odmianowej był szeroko omawiany podczas konstruowania poprzedniej wersji ustawy. Proponujemy zmianę przepisów, bo nie możemy wypełnić delegacji nakazującej Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowanie odpowiedniego rozporządzenia. Zwróciliśmy się do trzech jednostek naukowych, w tym również do Instytutu Genetyki Roślin PAN. Naukowcy odpowiedzieli, że wypracowanie metody jest możliwe, ale wymaga kilkuletnich badań i przygotowania odpowiednich wzorców. Dlatego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zleciło Instytutowi Hodowli i Aklimatyzacji Roślin sformułowanie zamówienia publicznego, na mocy którego wyłoniona zostanie jednostka, która opracuje taką metodę badania. Jeśli metodyki badań zostaną opracowane, to oczywiście takie rozporządzenie zostanie wydane. W tej chwili nie ma podstaw do przygotowania projektu rozporządzenia.

O tych kwestiach mówił już pan minister Maciej Jabłoński. Do czasu wypracowania metod badawczych zaproponowaliśmy przepis, który umożliwia rezygnację z wydania rozporządzenia. Po prostu nie możemy się wywiązać z tego obowiązku.

Przewodniczący poseł Krzysztof Jurgiel (PiS):
Myślę, że ta sprawa zostanie wyjaśniona w trakcie prac podkomisji.

Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że zakończyliśmy pierwsze czytanie i skierowaliśmy projekt do rozpatrzenia w podkomisji stałej do spraw wspólnej polityki rolnej.

Legislator Dariusz Dąbkowski:
Zgodnie z art. 165 regulaminu Sejmu powołanie podkomisji stałej wymaga zgody Prezydium Sejmu, a zakres jej działania został już określony. Z tego, co wiemy, nie obejmuje legislacji. W związku z tym albo należy powołać nową podkomisję, albo zmienić zakres działania podkomisji stałej.

Przewodniczący poseł Krzysztof Jurgiel (PiS):
Zakończyliśmy pierwsze czytanie. Proponuję, abyśmy powołali podkomisję nadzwyczajną w składzie podkomisji stałej do spraw wspólnej polityki rolnej.

Ponadto wystąpimy do marszałka Sejmu o zgodę na rozszerzenie zakresu działania podkomisji stałych o sprawy legislacyjne. Wtedy będziemy mogli kierować projekty ustaw do tych podkomisji.

Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Komisja powołała podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia przedmiotowego projektu ustawy.

Sprzeciwu nie słyszę.

Bardzo proszę, aby sprawozdanie podkomisji było gotowe do 21 sierpnia 2007 r.
Ogłaszam 10 minut przerwy.

[Po przerwie]

Przewodniczący poseł Krzysztof Jurgiel (PiS):
Wznawiam posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przystępujemy do rozpatrzenia kolejnego punktu porządku obrad – rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie sytuacji na rynku trzody chlewnej. Proszę pana posła Stanisława Kalembę o przedstawienie wyżej wymienionego projektu.

Poseł Stanisław Kalemba (PSL):
Chciałbym państwa poinformować, że w pracach zespołu przygotowującego projekt dezyderatu uczestniczył przewodniczący Komisji, poseł Krzysztof Jurgiel. W tym tekście mogą być jeszcze jakieś drobne błędy, jednak sprawy nie wolno odkładać na później.

Odczytam państwu ten projekt:

„Dezyderat Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchwalony w dniu 10 lipca 2007 r. w sprawie sytuacji na rynku trzody chlewnej do prezesa Rady Ministrów.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 3 lipca 2007 roku na posiedzeniu wyjazdowym w WODR w Sielinku koło Poznania analizowała trudną sytuacje na rynku trzody chlewnej. W posiedzeniu Komisji udział wzięli przedstawiciele rządu, samorządu terytorialnego, organizacji społeczno-zawodowych działających w rolnictwie oraz producenci rolni i przetwórcy.

Przedstawiciel rządu przedstawił informację o sytuacji na rynku trzody chlewnej oraz działaniach podejmowanych przez rząd.

Uczestnicy podczas dyskusji zwracali uwagę na następujące problemy:

1. Trudną sytuację w rolnictwie wynikającą z niskich dochodów (duże straty wynikające z klęski suszy w 2006 r., wymarznięcia wiosenne, wymarznięcia sadów, gradobicia).

2. Brak jasno określonego modelu polskiego rolnictwa, w tym przyzwolenie na rozwój wielkoprzemysłowego tuczu trzody chlewnej.

3. Cykliczne spadki cen żywca wieprzowego.

4. Brak uruchomienia programu zwalczania choroby Aujeszky’ego na obszarze całego kraju.

5. Niski poziom integracji pionowej i poziomej producentów trzody chlewnej wynikający z: niskiego zorganizowania w grupy producenckie; braku rozwoju spółdzielczości; braku powiązań między producentami a przetwórcami, w tym brak umów kontraktacyjnych oraz braku obrotu trzodą chlewną poprzez giełdy.

6. Nadmierny import żywca wieprzowego oraz półtusz.

7. Brak systemu etykietowania mięsa i jego przetworów.

8. Brak skutecznego przeciwdziałania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zmowom cenowym zakładów przetwórczych.

9. Brak systemu niezależnej oceny jakości skupowanego żywca i półtusz wieprzowych.

10. Brak efektywnej promocji produktów mięsnych.

11. Konieczność uregulowania handlu na rynkach wschodnich.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Pana premiera o skuteczne prowadzenie przez rząd działań na rynku trzody chlewnej z uwzględnieniem wniosków Komisji, w szczególności związanych z:

1. Wypracowaniem rozwiązań systemowych na rzecz stabilizacji sytuacji na rynku wieprzowiny.

2. Przygotowaniem wniosku Polski do przeglądu wspólnej polityki rolnej w zakresie rynku wieprzowiny w celu wprowadzenia instrumentów zabezpieczających przed kryzysami na tym rynku.

3. Wprowadzeniem programu zwalczania choroby Aujeszky’ego na terenie całej Polski od l stycznia 2008 r.

4. Zbudowaniem niezależnego od podmiotów skupujących i zakładów przetwórczych systemu oceny żywca i klasyfikacji poubojowej.

5. Opracowaniem polskich norm i odpowiedniego oznakowania produktów mięsnych znakiem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

6. Działaniem na rzecz integracji poziomej i pionowej sektora wieprzowiny, w tym wspieraniem tworzenia i funkcjonowania grup producenckich, wdrożeniem systemu kontraktacji i rozwojem giełd jako formy obrotu między producentami.

7. Wprowadzeniem zakazu stosowania organizmów genetycznie zmodyfikowanych w żywieniu świń.”

Chciałbym zaznaczyć, że Komisja nie zaakceptowała pkt 7. To jest bardzo kontrowersyjny temat. Na posiedzeniu w Sielinku rolnicy mówili o tym, że po wprowadzaniu takiego zakazu będą poważne problemy z uzyskaniem pasz. Poseł Zbigniew Dolata przedstawi za chwilę inną propozycję w tym względzie.

„8. Wprowadzeniem systemu etykietowania mięsa mającego na celu nadanie tożsamości produkowanemu mięsu, zwiększeniu jego atrakcyjności, promocji i ochrony rynku.

9. Utworzeniem Funduszu Promocji Mięsa i jego przetworów.”.

Tak wygląda przygotowany przez nas projekt dezyderatu. Uważam, że uwzględniliśmy wszystkie uwagi. Niektóre propozycje są kontrowersyjne, ale uznaliśmy, że rząd powinien to przeanalizować.

Przewodniczący poseł Krzysztof Jurgiel (PiS):
Otwieram dyskusję.

Kto z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie?

Poseł Zbigniew Dolata (PiS):
Proponuję następujące brzmienie pkt 7:

„7. Wspieranie rozwoju produkcji roślin strączkowych jako alternatywnego dla soi genetycznie modyfikowanej komponentu pasz stosowanych w żywieniu trzody.”.

Nie ma sensu apelować o wprowadzenie zakazu stosowania organizmów genetycznie modyfikowanych, ponieważ taki zakaz już jest prawodawstwie i będzie obowiązywał od lipca 2008 r. Powinniśmy raczej zadbać o promocję alternatywnych komponentów używanych do produkcji pasz.

Proponuję jeszcze jedną zmianę we wstępie do wniosków Komisji. Zapiszmy to w ten sposób: „Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Pana Premiera o kontynuowanie działań podejmowanych przez rząd na rynku trzody chlewnej z uwzględnieniem wniosków Komisji, w szczególności związanych z:”. Chodzi o to, żeby z tego tekstu nie wynikało, że rząd nic do tej pory nie robił w tej sprawie.

Przewodniczący poseł Krzysztof Jurgiel (PiS):
W projekcie dezyderatu umieszczono uwagi zgłaszane w trakcie dyskusji przez posłów oraz zaproszonych gości.

Myślę, że zasadny jest wniosek posła Zbigniewa Dolaty o zmianę treści akapitu zaczynającego się od słów „Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Pana premiera”. Oczywista jest także zmiana dotycząca pkt 7.

Czy ktoś z państwa ma inne uwagi do projektu dezyderatu?

Poseł Marian Daszyk (niez.):
Skoro dezyderat jest adresowany do Prezesa Rady Ministrów, to należy zwrócić uwagę na obecny kurs złotego. To ma również duży wpływ na sytuację na rynku trzody chlewnej. Otrzymujemy informacje, że nadmierny import oraz trudności z eksportem wiążą się ze zbyt mocną pozycją naszej waluty. Proponuję, aby tutaj dopisać w pierwszej części dezyderatu. Napiszmy, że uczestnicy dyskusji zwracali uwagę na negatywny wpływ bardzo silnego złotego na opłacalność eksportu mięsa wieprzowego.

Przewodniczący poseł Krzysztof Jurgiel (PiS):
Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie?

Poseł Stanisław Kalemba (PSL):
Zgadzam się z propozycją posła Zbigniewa Dolaty w kwestii roślin strączkowych. Warto wspierać takie programy.

Jeżeli chodzi o kłopoty z eksportem, to rzeczywiście jest to wina zbyt silnej waluty. Warto o tym napisać w dezyderacie.

Natomiast nie uważam za zasadne zmienianie tego akapitu, który stanowi wstęp do wniosków Komisji. Przypominam, że to jest dezyderat i że czasami lepiej jest napisać nieco ostrzej, żeby zwrócić uwagę na problem, żeby ktoś to zauważył i przeanalizował. W kontekście sytuacji na rynku wieprzowiny lepiej będzie, jeśli ten fragment zachowa dotychczasowe brzmienie. Zgadzam się z opinią, że rząd podjął pewne działania, ale ocena ze strony producentów trzody jest jednoznaczna. Przez siedem miesięcy ceny żywca utrzymywały się na poziomie 2,80-2,90 zł za kg. Tu chodzi o prestiż Komisji. Przynajmniej w ten sposób solidaryzujmy się z rolnikami.

Poseł Andrzej Fedorowicz (LPR):
Nie uczestniczyłem w wyjazdowym posiedzeniu Komisji, więc nie wiem, czy mówiono tam o jakości przetworów mięsnych i psuciu rynku przez duże sieci handlowe. W związku z tym w pkt 12 należałoby zapisać w ten sposób: „Psucie rynku przetworów mięsnych przez sklepy wielkopowierzchniowe”. „Specjaliści” od przetworów potrafią stworzyć produkt o bardzo niskiej cenie, ale też w bardzo złej jakości.

Jeśli chodzi o akapit stanowiący wstęp do wniosków, to możemy poprosić pana premiera o zintensyfikowanie działań. To by rozwiązało ten spór.

Z kolei w pkt 8 dodałbym słowa „i jego przetworów”. Wówczas ten punkt uzyskałby następujące brzmienie:

„8. Wprowadzeniem systemu etykietowania mięsa i jego przetworów mającego na celu nadanie tożsamości produkowanemu mięsu, zwiększeniu jego atrakcyjności, promocji i ochrony rynku”.

 Przetwory mięsne także powinno się etykietować.

Przewodniczący poseł Krzysztof Jurgiel (PiS):
Spróbujmy podsumować te propozycje.

Poseł Marian Daszyk prosił o dodanie sformułowania odnoszącego się do negatywnych skutków wysokiego kursu złotego.

Kolejna kwestia dotyczy wstępu do wniosków. Poseł Zbigniew Dolata proponuje, aby on brzmiał w ten sposób: „Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Pana Premiera o kontynuowanie działań podejmowanych przez rząd na rynku trzody chlewnej z uwzględnieniem wniosków Komisji, w szczególności związanych z:”. Natomiast poseł Stanisław Kalemba obstaje przy zachowaniu obecnego brzmienia.

Poseł Jerzy Gosiewski (PiS):
Proponuję inne brzmienie tego fragmentu dezyderatu: „Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Pana premiera o zintensyfikowanie prowadzonych przez rząd działań”.

Wydaje mi się, że to jest kompromisowe rozwiązanie.

Przewodniczący poseł Krzysztof Jurgiel (PiS):
Napiszmy w ten sposób: „„Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Pana premiera o zintensyfikowanie i bardziej skuteczne prowadzanie przez rząd działań” i dalej jak w projekcie.

Czy pan poseł Stanisław Kalemba zgadza się na taką zmianę?

Poseł Stanisław Kalemba (PSL):
Zgadzam się.

Przewodniczący poseł Krzysztof Jurgiel (PiS):
Bardzo dziękuję.

Przyjęliśmy już wniosek posła Zbigniewa Dolaty w sprawie pkt 7.

Jest jeszcze wniosek posła Andrzeja Fedorowicza w sprawie pkt 8. Proponuję, aby przyjąć tę propozycję.

Czy są inne uwagi do projektu dezyderatu?

Nie widzę zgłoszeń.

Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Komisja przyjęła dezyderat wraz z poprawkami.

Sprzeciwu nie słyszę.

Przystępujemy do rozpatrzenia informacji o sposobie przesunięcia kwoty z rezerwy celowej (poz. 66) do budżetu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na 2007 r. z przeznaczeniem dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dopłaty do oprocentowanych kredytów inwestycyjnych i klęskowych oraz informacji dotyczącej złożenia wniosku do Komisji Europejskiej w sprawie dopłat do upraw roślin energetycznych i ich skali. Otrzymaliśmy odpowiedzi na piśmie. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie?

Poseł Danuta Hojarska (Samoobrona):
Bardzo przepraszam, ale chciałabym jeszcze zadać pytanie panu ministrowi Maciejowi Jabłońskiemu. Wiem, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeznaczył 300 mln zł na zdjęcie z rynku nadwyżki wieprzowiny. Ministerstwo Gospodarki wydało tylko około 170 mln zł. Co się stało w pozostałą częścią pieniędzy? Bardzo proszę o odpowiedź na piśmie.

Przewodniczący poseł Krzysztof Jurgiel (PiS):
Bardzo proszę sekretarzy Komisji, aby odnotowali to pytanie. Wystąpimy do rządu o taką informację.

Poseł Stanisław Kalemba (PSL):
Skoro już mówimy o środkach dla rolnictwa, to widziałem kilka projektów, w których proponuje się Komisji Finansów Publicznych zmianę przeznaczenia kilku rezerw związanych z rolnictwem. Bardzo proszę, aby się tym zainteresować. To dotyczyło znacznych kwot. Nie wiem, jaki jest finał tej sprawy, ale widziałem wniosek kierowany pod obrady Komisji Finansów Publicznych.

Przewodniczący poseł Krzysztof Jurgiel (PiS):
Na następne posiedzenie Komisji rząd przygotuje informację o wykorzystaniu rezerw celowych przeznaczonych dla rolnictwa w pierwszym półroczu 2007 r.

Jak już powiedziałem, uzyskaliśmy dwie odpowiedzi w kwestii kredytów preferencyjnych oraz wniosku do Komisji Europejskiej w sprawie dopłat do uprawy roślin energetycznych.

Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Komisja przyjęła te informacje do wiadomości.

Sprzeciwu nie słyszę.

Protokół z dzisiejszego posiedzenia zostanie wyłożony do przejrzenia w sekretariacie Komisji w Kancelarii Sejmu.

Zamykam posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

powrót