Wersja publikowana w formacie pdf: 0195406.pdf
Biuletyn nr:1954/VI
Komisja: Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej /nr 128/
Data: 04-03-2009
Mówcy:Kierownik Krajowego Biura Wyborczego Kazimierz Czaplicki
Przewodniczący poseł Bronisław Dutka /PSL/
Ekspert Rady Warszawy prof. Adam Jaroszyński
Poseł Mariusz Błaszczak (PiS) – spoza składu Komisji
Poseł Andrzej Halicki (PO) – spoza składu Komisji
Poseł Halina Rozpondek /PO/
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak
Poseł Anna Sikora /PiS/


Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, obradująca pod przewodnictwem posła Bronisława Dutki (PSL), przewodniczącego Komisji, zrealizowała następujący porządek dzienny:

– pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy (druk nr 1726);

– zmiany w składzie osobowym podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy (druki nr 1563 i 1726)

W posiedzeniu udział wzięli: Tomasz Siemoniak podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz ze współpracownikami, Kazimierz Czaplicki kierownik Krajowego Biura Wyborczego, Jacek Kaznowski Burmistrz Dzielnicy Białołęka oraz Rafał Miastowski burmistrz Dzielnicy Wilanów oraz prof. Adam Jaroszyński ekspert Rady Warszawy.

W posiedzeniu udział wzięli pracownicy Kancelarii Sejmu: Sławomir Jakubczak i Anna Jasieńska – z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych; Wanda Sokolewicz i Aleksandra Wolna – legislatorzy z Biura Legislacyjnego.

Przewodniczący poseł Bronisław Dutka (PSL):
Dzień dobry państwu. Dotarły do mnie informacje, że przedstawiciele rządu jeszcze nie dotarli na posiedzenie Komisji. Zmuszeni w związku z tym jesteśmy poczekać jeszcze chwilę. Widzę, że jest już obecny pan minister Siemoniak. Otwieram posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. W porządku posiedzenia Komisji mamy pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy zawartego w druku nr 1726. W związku z tym, że pani poseł Grażyna Gęsicka zgłosiła rezygnację, proponuję poszerzenie porządku dziennego posiedzenia Komisji o zmiany w składzie osobowym podkomisji nadzwyczajnej. W miejsce pani poseł Gęsickiej zgłoszono kandydaturę pani poseł Sikory. To jednak będzie przedmiotem pkt 2 porządku obrad.

Przystępujemy do pierwszego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Bardzo proszę pana posła Mariusza Błyszczaka o przedstawienie projektu ustawy.

Poseł Mariusz Błaszczak (PiS) – spoza składu Komisji:
Nazywam się Mariusz Błaszczak. Dzień dobry państwu. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, szanowni państwo goście, chciałbym przedstawić krótką nowelizację ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Celem tej nowelizacji jest zmniejszenie liczby radnych w dzielnicach Warszawy. Obecnie w dzielnicach Warszawy mamy 409 radnych. Warszawa podzielona jest na 18 dzielnic. W Warszawie funkcjonuje również sześćdziesięcioosobowa rada miasta stołecznego Warszawy. Uważamy, że jest to zbyt wysoka liczba. Dzielnice są jednostkami pomocniczymi miasta stołecznego Warszawy. Uważamy, że zmniejszenie liczby radnych w poszczególnych dzielnicach wpłynie pozytywnie na sposób zarządzania miastem. Sądzimy również, że przyniesie to może niezbyt wielkie, ale wymierne oszczędności, ponieważ ograniczone zostaną wydatki związane z dietami dla radnych. Istotą zmiany jest przeniesienie do ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy przepisu, który dotychczas funkcjonował w ustawie o samorządzie gminnym. Jeżeli chodzi o liczbę radnych, to w ustawie o ustroju miasta stołecznego Warszawy było odesłanie do ustawy o samorządzie gminnym. Proponujemy, żeby ten przepis przenieść do ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy tak, aby w dzielnicach liczących do 50 tys. mieszkańców było 9 radnych, w dzielnicach do 100 tys. mieszkańców – 11 radnych, w dzielnicach do 200 tys. mieszkańców – 13 radnych, oraz po 1 radnym na każde rozpoczęte następne 100 tys. mieszkańców. To jest istota nowelizacji ustawy. Na świecie, zwłaszcza w miastach USA liczba radnych jest znacznie mniejsza. Również na tle innych europejskich miast łączna liczba 409 radnych warszawskich wyróżnia się. Nie widzimy żadnych argumentów przemawiających za utrzymaniem tak wysokiej liczby radnych. Zmniejszenie liczby radnych wydaje się jak najbardziej uzasadnione. Dziękuję.

Przewodniczący poseł Bronisław Dutka (PSL):
Dziękuję bardzo panu posłowi. Tytułem uzupełnienia warto dodać, że ustawa miałaby wejść w życie dopiero od następnej kadencji. Jest to bardzo ważne. Przepraszam, ale wygląda na to, że nie przywitałem gości. Witam serdecznie na posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej pana Kazimierza Czaplickiego kierownika Krajowego Biura Wyborczego. Z okazji imienin składam w imieniu Komisji najserdeczniejsze życzenia. Witam pana ministra Siemoniaka oraz licznie reprezentowanych współpracowników. Otwieram dyskusję. Chęć zabrania głosu jako pierwsza zasygnalizowała pani poseł Halina Rozpondek. Za chwilę udzielę głosu panu posłowi.

Poseł Halina Rozpondek (PO):
Panie przewodniczący, szanowni państwo, w ciągu ostatnich 2 lub 3 tygodni jest to drugi już z kolei projekt ustawy o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Na jednym z posiedzeń Komisji podczas ostatniego posiedzenia Sejmu powołaliśmy podkomisję do spraw rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Zgłaszam wniosek, żeby również ten projekt ustawy o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy skierować do tej podkomisji nadzwyczajnej. Dziękuję.

Przewodniczący poseł Bronisław Dutka (PSL):
Dziękuję bardzo. Pan poseł Halicki chciał zabrać głos, jeżeli dobrze zauważyłem.

Poseł Andrzej Halicki (PO) – spoza składu Komisji:
Dziękuję serdecznie. Nie jestem członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Tak się jednak złożyło, że żaden poseł Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska wybrany w Warszawie nie jest członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Pozwolę sobie w związku z tym przedstawić nasze stanowisko w sprawie projektu ustawy. Platforma Obywatelska w Warszawie nie jest przeciwna ograniczeniu liczby radnych dzielnic. Trzeba jednak pamiętać, że w ostatnim czasie Rada Warszawy uchwaliła nowy statut oraz zadecydowała o zwiększeniu kompetencji dzielnic. Powtarzam, że kompetencje dzielnic zostały zwiększone. Mam nadzieję, że wpłynie to na zwiększenie aktywności rad dzielnic. Jeżeli chodzi o liczbę radnych, to myślę, że jak zasugerowała pani poseł Rozpondek, powinna zająć się tym podkomisja nadzwyczajna do spraw rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, bo to nie jest takie oczywiste, że dzielnica Wawer, która liczy 10 lub 12 tys. mieszkańców, powinna mieć o 2 radnych mniej niż dzielnica Usynów, która liczy 250 tys. mieszkańców. Te dwie dzielnice dzielą ogromne różnice, jeżeli chodzi o ich wielkość i sposób funkcjonowania. Niektóre dzielnice przypominają raczej wielkie organizmy miejskie, podczas gdy inne nie przypominają ich raczej wcale. Dlatego popieram wniosek zgłoszony przez panią poseł Rozpondek.

Przewodniczący poseł Bronisław Dutka (PSL):
Dziękuję bardzo. Czy są inne głosy w dyskusji? Bardzo proszę, pan kierownik Krajowego Biura Wyborczego Kazimierz Czaplicki.

Kierownik Krajowego Biura Wyborczego Kazimierz Czaplicki:
Z obowiązku muszę powiedzieć, że zmiana liczby radnych wybieranych do rady dzielnicy musi pociągać za sobą zmianę ordynacji wyborczej. Obecnie do wyborów do rad dzielnic stosuje się przepisy o wyborach do rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, co oznacza, że w każdej dzielnicy tworzy się okręgi wyborcze, w których wybiera się od 5 do 8 radnych. Z propozycji, które są zawarte w projekcie, wynikałoby, że w 5 dzielnicach nie byłoby możliwe utworzenie okręgów wyborczych odpowiadających wymogom ustawowym. Należałoby w związku z tym uzupełnić projekt ustawy o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy przepisem dotyczącym liczby radnych wybieranych w dzielnicach albo zwiększyć liczbę radnych tak, aby nie zmieniać ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików województw.

Przewodniczący poseł Bronisław Dutka (PSL):
Rozumiem. Myślę, że dla podkomisji to będzie bardzo ważna uwaga. Pan minister Siemoniak chciał jeszcze zabrać głos, bardzo proszę.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak:
Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, stanowisko rządu w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy nie jest jeszcze wypracowane. Chcę przedstawić stanowisko Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Chcę powiedzieć, że MSWiA pozytywnie ocenia projekt ustawy. Jesteśmy zdania, że warto podjąć dalsze prace w podkomisji nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Ogólnie rzecz biorąc, uważamy, że zmiany polegające na zmniejszeniu liczby radnych idą w dobrym w kierunku. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący poseł Bronisław Dutka (PSL):
Dziękuję bardzo. Widzę, że przedstawiciel strony społecznej chce zabrać głos. Bardzo proszę się przedstawić. Udzielam panu głosu.

Ekspert Rady Warszawy prof. Adam Jaroszyński:
Nazywam się Jaroszyński. Jestem ekspertem Rady Warszawy. Stąd moja obecność na posiedzeniu Komisji. Jeżeli państwo pozwolą, to powiem kilka słów. Moim zdaniem projekt ustawy jest bardzo wątpliwy. Proszę spojrzeć na redakcję tej nowelizacji. Mowa jest tam o tym, że w skład dzielnic wchodzą radni. Proszę państwa, radni nie wchodzą w skład dzielnic. To jest oczywisty błąd. Dalej mowa jest o gminach. Mamy przecież do czynienia jednostkami pomocniczymi samorządu terytorialnego, którymi są dzielnice, a nie z gminami. To jest jedna sprawa.

Po drugie, jest to, o czym mówił już pan poseł wnioskodawca, czyli odesłanie do ustawy samorządowej. To nie ma żadnego związku, bo jeżeli spojrzymy na art. 17 ustawy samorządowej, to jest tam mowa o zupełnie innej liczbie radnych w gminach różnej wielkości. To zupełnie do siebie nie przystaje. Ten przepis, który obowiązuje, jest dobry, bo odsyła do ustawy o samorządzie gminnym.

Jest jeszcze jedna sprawa, o której już wspomniano. Mam na myśli uchwałę kompetencyjną, w myśl której kompetencje dzielnic, które są organami miasta, i ich zadania uległy znaczącemu zwiększeniu. Zmniejszanie liczby radnych dzielnic przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej liczby radnych w gminach jest wątpliwe. Co innego, gdyby zmniejszenie liczby radnych było ogólną tendencją.

Przewodniczący poseł Bronisław Dutka (PSL):
Dziękuję bardzo. Pani poseł Anna Sikora, proszę bardzo.

Poseł Anna Sikora (PiS):
Przychylam się do wniosku zgłoszonego przez panią przewodniczącą. Chodzi o to, żebyśmy rozstrzygnęli w głosowaniu, czy skierować projekt ustawy do podkomisji nadzwyczajnej. Jak wszyscy wiemy, miasto stołeczne Warszawa jest aglomeracją, której ustrój jest regulowany osobną ustawą. Myślę, że poselski projekt ustawy może być dopracowany w podkomisji. To jest odpowiednie miejsce na to, żeby te błędy, od których projekt ustawy nie jest wolny, zostaną usunięte.

Przewodniczący poseł Bronisław Dutka (PSL):
Dziękuję bardzo. Rozumiem, że jest to wniosek o zakończenie pierwszego czytania. Stwierdzam, że Komisja zakończyła pierwsze czytanie. Zgodnie z art. 40 ust. 4 regulaminu Sejmu proponuję podjęcie uchwały o łącznym rozpatrzeniu poselskich projektów ustaw zawartych w drukach nr 1563 i 1726. Czy jest sprzeciw wobec zgłoszonej przeze mnie propozycji? Nie słyszę sprzeciwu.

Stwierdzam, że Komisja podjęła uchwałę o łącznym rozpatrzeniu poselskich projektów ustaw zawartych w drukach nr 1563 i 1726. Oznacza to, że rozszerzyliśmy zakres działania podkomisji nadzwyczajnej.

Zamykam dyskusję w pkt 1 porządku obrad. Przechodzimy do realizacji pkt 2 porządku obrad, czyli do zmian w składzie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Jest propozycja, żeby w związku z rezygnacją z członkostwa w podkomisji zgłoszoną przez panią poseł Grażynę Gęsicką do składu podkomisji weszła pani poseł Anna Sikora. Czy jest sprzeciw wobec przyjęcia takiej zmiany. Nie słyszę.

Stwierdzam, że Komisja dokonała zmiany w składzie osobowym podkomisji nadzwyczajnej.

Wyczerpaliśmy porządek dzienny dzisiejszych obrad – zamykam posiedzenie Komisji.

powrót