Prace Sejmu Strona główna Sejmu
VI kadencja
Przepisy:
 • art. 27, 29, 30, 33, 34 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
 • art. 121 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu
 • par. 17 załącznika do zarządzenia Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Kancelarii Sejmu
 • Zarządzenie Marszałka Sejmu z dnia 20 października 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przygotowywania stanowiska Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym
 •  
  Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym
  (stan od 01-01-2009)

  Lp. Sygnatura
  akt TK
  Data
  wpływu
  do KS
  Przedmiot zaskarżenia Uchwała
  Komisji
  Ustawodawczej
  Poseł
  przedstawiciel
  Sejmu
  Stanowisko
  Sejmu
  1. P 56/11 26-10-2011 Artykuł 991 § 1 ustawy - Kodeks cywilny z art. 21 ust. 1, art. 64 ust. 1 i 2 i art. 47 Konstytucji. Tekst opinii29-02-2012 
  Tekst opinii20-03-2013 
  Szarama Wojciech
  Tekst stanowiskastanowisko
  Tekst stanowiskauzupełnienie
  2. SK 25/11 14-10-2011 Artykuł 34 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 5 listopada 2009 roku o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, z art. 45 ust. 1, art. 78 i art. 176 ust. 1 Konstytucji. Tekst opinii25-04-2012  Szarama Wojciech
  Tekst stanowiskastanowisko
  3. K 33/11 05-10-2011 1) Art. 1 pkt 4 lit. a ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz o zmianie niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim dodaje ust. 1a w art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej,

  2) art. 1 pkt 4 lit. b ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz o zmianie niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim nadaje nowe brzmienie art. 5 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej

  - z art. 118 ust. 1 oraz art. 121 ust. 2 Konstytucji.
  Tekst opinii29-02-2012  Kalisz Ryszard
  Tekst stanowiskastanowisko
  4. K 32/11 03-10-2011 Artykuł 155 § 6 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych z art. 2, art. 32 ust. 1 i 2, art. 92 ust. 1 Konstytucji oraz art. 7 lit. a (i) Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, otwartego do podpisu w Nowym Jorku 19 grudnia 1966 r. Tekst opinii15-02-2012 
  Tekst opinii10-10-2012 
  Kozdroń Jerzy
  Tekst stanowiskastanowisko
  Tekst stanowiskauzupełnienie
  5. SK 23/11 21-09-2011 Artykuł 74 § 1 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych z art. 180 ust. 1, art. 180 ust. 1 w związku z art. 32, art. 65 ust. 1 w związku z art. 32, art. 180 ust. 1 w związku z art. 2, art. 65 ust. 1 związku z art. 2, art. 180 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3, art. 65 ust. 1 związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Tekst opinii25-01-2012  Duda Andrzej
  Tekst stanowiskastanowisko
  6. SK 22/11 19-09-2011 1) Art. 178 w związku z art. 180 w związku z art. 176 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w zakresie, w jakim przewiduje odrzucenie, bez wezwania do usunięcia braków, skargi kasacyjnej niespełniającej wymagań określonych w art. 176 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z art. 45 ust. 1, art. 78 oraz art. 176 ust. 1 Konstytucji,

  2) art. 178 w związku z art. 180 w związku z art. 176 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w zakresie, w jakim przewiduje odrzucenie, bez wezwania do usunięcia braków, skargi kasacyjnej niespełniającej wymagań określonych w art. 176 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 2 Konstytucji.
  Tekst opinii15-02-2012  Duda Andrzej
  Tekst stanowiskastanowisko
  7. P 54/11 16-09-2011 Artykuł 194 ustawy o funduszach inwestycyjnych w związku z art. 244 § 1 i art. 252 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, w zakresie, w jakim nadaje moc prawną dokumentu urzędowego wyciągom z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego w postępowaniu cywilnym, z art. 2, art. 32 ust. 1 zdanie pierwsze i art. 76 Konstytucji      
  8. P 55/11 16-09-2011 Artykuł 15 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z art. 2, art. 18 i art. 32 Konstytucji. Tekst opinii15-02-2012  Kłopotek Eugeniusz
  Tekst stanowiskastanowisko
  Tekst stanowiskauzupełnienie
  9. SK 21/11 16-09-2011 Artykuł 9 ust. 3 zdanie drugie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, w zakresie, w jakim wyłącza możliwość zaskarżenia postanowienia sądu w przedmiocie oddalenia wniosku o wyłączenie komornika, z art. 45 ust. 1 i art. 78 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Tekst opinii15-02-2012  Szarama Wojciech
  Tekst stanowiskastanowisko
  10. P 53/11 13-09-2011 Artykuł 173 ustawy - Kodeks pracy i art. 153 ust. 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym z art. 92 ust. 1 Konstytucji. Tekst opinii15-02-2012  Budka Borys
  Tekst stanowiskastanowisko
  11. K 31/11 09-09-2011 Artykuł 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy o systemie oświaty z art. 70 ust. 2, art. 71 ust. 1, art. 72 ust. 2 oraz art. 32 Konstytucji.      
  12. P 52/11 09-09-2011 Artykuł 48 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie, w jakim dotyczy on roszczenia najemcy spółdzielczego lokalu mieszkalnego będącego uprzednio mieszkaniem zakładowym, które to mieszkanie spółdzielnia mieszkaniowa nabyła nieodpłatnie od przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej, z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 64 ust. 1 Konstytucji.   Budka Borys
   
  13. SK 20/11 09-09-2011 Artykuł 394 [1] § 1 pkt 1 i art. 394 [1] § 2 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego z art. 78 w związku z art. 176 ust. 1 w związku z art. 77 ust. 2 w związku z art. 45 ust. 1 oraz w związku z art. 32 Konstytucji. Tekst opinii14-03-2012  Kalisz Ryszard
  Tekst stanowiskastanowisko
  14. K 28/11 01-09-2011 1) Art. 11a ust. 3 oraz art. 11a ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych, w części ograniczającej wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka do - odpowiednio - kwoty 340.00 zł na wszystkie dzieci oraz zwiększenia tego dodatku do kwoty 160.00 zł na wszystkie dzieci niepełnosprawne, z art. 32 ust. 1 w związku z art. 71 ust. 1 i art. 2 Konstytucji,

  2) art. 11a ust. 4 ustawy powołanej w pkt 1, w części ograniczającej wysokość zwiększenia tego dodatku do kwoty 160.00 zł na wszystkie dzieci niepełnosprawne, z art. 69 Konstytucji oraz z art. 23 ust. 2 w związku z art. 3 Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.
  Tekst opinii15-02-2012  Kłopotek Eugeniusz
  do 06-12-2012

  Kozdroń Jerzy
  od 06-12-2012
  Tekst stanowiskastanowisko
  15. K 30/11 01-09-2011 Artykuł 81 § 1 ustawy - Kodeks postępowania karnego, w zakresie, w jakim nie przewiduje zaskarżenia zarządzenia prezesa sądu w przedmiocie odmowy wyznaczenia obrońcy z urzędu przez stronę, która złożyła wniosek w trybie art. 78 § 1 ustawy - Kodeks postępowania karnego, z art. 45 ust. 1 w związku z art. 42 ust. 2 Konstytucji i z art. 78 w związku z art. 176 ust. 1 Konstytucji. Tekst opinii25-04-2012  Piotrowicz Stanisław
  Tekst stanowiskastanowisko
  16. P 46/11 01-09-2011 Artykuł 57 § 1 ustawy - Kodeks pracy z art. 64 ust. 1 w związku z art. 2 i w związku z art. 24 zdanie pierwsze Konstytucji. Tekst opinii11-01-2012  Żalek Jacek
  Tekst stanowiskastanowisko
  17. P 47/11 01-09-2011 Artykuł 26 ust. 3 i art. 46 ust. 4a ustawy - Prawo zamówień publicznych w zakresie, w jakim umożliwiają zamawiającemu zatrzymanie wadium w sytuacji złożenia oferty przez wykonawców, którzy złożyli oferty, pomimo, iż nie spełniali warunków udziału w postępowaniu albo też oferowane przez nich usługi, dostawy lub roboty budowlane nie spełniały wymagań określonych przez zamawiającego i braków tych nie byli w stanie uzupełnić, z art. 20, art. 22 oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji.   Pięta Stanisław
  Tekst stanowiskastanowisko
  18. P 48/11 01-09-2011 Artykuł 35 ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców z art. 2, art. 24 i art. 32 Konstytucji. Tekst opinii15-12-2011  Pahl Witold
  Tekst stanowiskastanowisko
  19. P 49/11 01-09-2011 Artykuł 126 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie przyrody w zakresie, w jakim uzależnia odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez bobry od faktu zaistnienia tychże szkód wyłącznie w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim, z art. 32 oraz art. 64 ust. 1 Konstytucji.   Kempa Beata
  Tekst stanowiskastanowisko
  20. P 50/11 01-09-2011 Artykuł 89 ust. 5 i ust. 16 ustawy o podatku akcyzowym w zakresie, w jakim dopuszcza zastosowanie stawki akcyzy określonej w art. 89 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, w przypadku, gdy oświadczenia, o których mowa w art. 89 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy o podatku akcyzowym zawierają wady nieistotne z punktu widzenia ustalenia tożsamości nabywcy oraz przeznaczenie wyrobu energetycznego, z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji. Tekst opinii15-02-2012  Kempa Beata
  Tekst stanowiskastanowisko
  21. SK 18/11 02-08-2011 Artykuł 950 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego z art. 45 ust. 1 oraz art. 77 ust. 2 Konstytucji. Tekst opinii14-03-2012  Pahl Witold
  Tekst stanowiskastanowisko
  22. SK 19/11 02-08-2011 Artykuł 585 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych z art. 42 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Tekst opinii21-12-2011  Pahl Witold
  Tekst stanowiskastanowisko
  23. K 27/11 01-08-2011 Artykuł 130 § 2 [1] ustawy - Kodeks pracy z art. 32 ust. 1-2 i art. 66 ust. 2 Konstytucji. Tekst opinii11-01-2012  Kozdroń Jerzy
  Tekst stanowiskastanowisko
  24. K 26/11 28-07-2011 Artykuł 14 pkt 24 i art. 18 ustawy o systemie informacji oświatowej z:

  a) art. 31 ust. 3 Konstytucji przez ustawowe zobligowanie do zbierania i przechowywania przez organy publiczne danych dziedzinowych w związku z faktem skorzystania przez ucznia z pomocy psychologiczno - pedagogicznej, nieuwzględniając przy tym, że nakaz zbierania tego typu danych jest arbitralnym naruszeniem praw jednostki do prywatności, bo nie można uznać tego nakazu za usprawiedliwione ograniczenie konstytucyjnych praw i wolności, które możliwe jest w demokratycznym państwie prawa tylko wyjątkowo, dla zachowania jego bezpieczeństwa, porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób;

  b) art. 47 Konstytucji, który wyraża konstytucyjne prawo jednostki do ochrony prywatności, ochrony jej życia rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz decydowania o swoim życiu osobistym, z tego względu, że ustawowe obowiązywanie nakazu pozyskiwania, zbierania i przechowywania prywatnych danych o objęciu dziecka pomocą psychologiczno - pedagogiczną przez organy publiczne, jest drastycznym naruszeniem przez ustawodawcę prawa do prywatności;

  c) art. 51 ust 1 i 2 Konstytucji w zakresie stworzenia ustawowego nakazu pozyskiwania, gromadzenia i przechowywania danych dotyczących objęcia ucznia pomocą psychologiczno - pedagogiczną, bowiem są to dane objęte autonomią informacyjną i przynależne do najbardziej wrażliwej sfery życia prywatnego ucznia, których nie można uznać - w świetle wskazanego wyżej przepisu Konstytucji - za dane niezbędne dla praworządnego i bezpiecznego funkcjonowania demokratycznego państwa prawa.
       
  25. P 43/11 28-07-2011 Artykuł 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, w brzmieniu obowiązującym w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., w części w jakiej uzależniał prawo do zwolnienia od podatku w przypadku nabycia własności rzeczy i praw majątkowych w drodze dziedziczenia od dokonania zgłoszenia tegoż nabycia w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku jest niezgodny z zasadą prawidłowej legislacji oraz zasadą zaufania do państwa prawa i jego organów wyrażoną w art. 2 Konstytucji.   Dera Andrzej
  Tekst stanowiskastanowisko
  26. P 44/11 28-07-2011 Artykuł 199 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w zakresie, w jakim przewiduje, że koszty postępowania w wypadku oddalenia skargi ponosi obligatoryjnie uczestnik postępowania, jest zgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 45 ust. 1 Konstytucji. Tekst opinii15-12-2011  Kozdroń Jerzy
  Tekst stanowiskastanowisko
  27. SK 17/11 26-07-2011 Artykuł 61 ust. 2 ustawy o Służbie Celnej z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 31 ust. 3 i art. 67 ust. 1 Konstytucji. Tekst opinii21-12-2011  Dera Andrzej
  Tekst stanowiskastanowisko
  28. K 24/11 22-07-2011 Artykuł 6 ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim z powodu uzyskiwania przez emeryta przychodu z tytułu zatrudnienia kontynuowanego po nabycia prawa do emerytury bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą skutkuje zawieszeniem prawa do emerytury również wobec emerytów, którzy nabyli prawo do emerytury na mocy wcześniejszych przepisów, bez konieczności rozwiązywania stosunku pracy, z art. 2, art. 21, art. 64 Konstytucji.   Karpiński Grzegorz
   
  29. K 25/11 22-07-2011 Artykuł 73 § 2-3 ustawy - Kodeks postępowania karnego z art. 42 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Tekst opinii21-12-2011  Szarama Wojciech
  Tekst stanowiskastanowisko
  30. P 41/11 22-07-2011 Artykuł 94 ust. 2 ustawy o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z art. 32 Konstytucji.   Kozdroń Jerzy
  Tekst stanowiskastanowisko
  31. SK 16/11 22-07-2011 Artykuł 12 ust. 1 w związku z art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z art. 73 w związku z art. 2, art. 7 i art. 31 ust. 3 Konstytucji.   Szarama Wojciech
  Tekst stanowiskastanowisko
  32. P 36/11 13-07-2011 Artykuł 48 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 64 ust. 1 i art. 75 ust. 1 Konstytucji.   Dera Andrzej Mikołaj
   
  33. P 38/11 13-07-2011 Artykuł 1 pkt 89 lit. a w związku z art. 19 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw z art. 2 i art. 165 ust. 1 Konstytucji. Tekst opinii15-09-2011  Kozdroń Jerzy
  Tekst stanowiskastanowisko
  34. SK 15/11 11-07-2011 Artykuł 84 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z art. 2 Konstytucji. Tekst opinii21-12-2011  Kłopotek Eugeniusz
  Tekst stanowiskastanowisko
  35. P 35/11 06-07-2011 Artykuł 213, art. 214 § 1-2, art. 216 § 2-3 ustawy - Kodeks cywilny i art. 619 § 1-2 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego z art. 21 ust. 1, art. 23, art. 64 ust. 1-2, art. 31 ust. 3 Konstytucji. Tekst opinii11-01-2012  Kempa Beata
  Tekst stanowiskastanowisko
  36. K 23/11 05-07-2011 1. Art. 19 ust. 6 pkt 3 ustawy o Policji;

  2. art. 9e ust. 7 pkt 3 ustawy o Straży Granicznej;

  3. art. 36c ust. 4 pkt 3 ustawy o kontroli skarbowej;

  4. art. 31 ust. 7 pkt 3 ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych;

  5. art. 27 ust. 6 pkt 3 ustawy o Agencjo Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;

  6. art. 17 ust. 5 pkt 3 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym;

  7. art. 31 ust. 4 pkt 3 ustawy o Służbie Kontrywiwadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego

  - z art. 2 i art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.
  Tekst opinii29-02-2012 
  Tekst opinii14-06-2012 
  Tekst opinii29-08-2012 
  Kozdroń Jerzy
  do 29-02-2012

  Pahl Witold
  od 29-02-2012
  Tekst stanowiskastanowisko
  Tekst stanowiskauzupełnienie
  Tekst stanowiskauzupełnienie
  37. SK 14/11 05-07-2011 Artykuł 357 § 2 zdanie 2 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 2 Konstytucji. Tekst opinii11-01-2012  Szarama Wojciech
  Tekst stanowiskastanowisko
  Tekst stanowiskauzupełnienie
  38. K 21/11 29-06-2011 1. Art. 34 pkt 6 ustawy - Prawo łowieckie z art. 2 Konstytucji;

  2. art. 33 ust. 6 ustawy wymienionej w pkt 1, w zakresie, w jakim wyłącza prawo członka zrzeszenia ukaranego karą inną niż pociągającą za sobą utratę członkostwa w zrzeszeniu, do wniesienia odwołania do sądu, z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji.
  Tekst opinii18-08-2011  Kempa Beata
  Tekst stanowiskastanowisko
  Tekst stanowiskauzupełnienie
  39. K 20/11 27-06-2011 Artykuł 1 ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule naukowym w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw z art. 70 ust. 2 w związku z art. 2 Konstytucji.   Kłopotek Eugeniusz
   
  40. K 17/11 21-06-2011 Artykuł 1 pkt 4 ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw z art. 2 i art. 69 Konstytucji.   Pięta Stanisław
  do 07-11-2011

  Budka Borys
  od 14-03-2012
  Tekst stanowiskastanowisko
  41. K 18/11 21-06-2011 1) Art. 15 ustawy - Prawo budowlane z:

  a) art. 119 ust. 1 i 2 w zw. z art. 118 ust. 1 Konstytucji,

  b) art. 2 w zw. z art. 7 Konstytucji w związku z art. 8 pkt 11 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów,

  c) art. 65 ust. 1 w zw. z art. 2 Konstytucji,

  d) art. 17 ust. 1 Konstytucji;

  2) art. 15 w zw. z art. 91 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane z art. 42 ust. 1 w zw. z art. 2 Konstytucji;

  3) art. 15 ust. 3 ustawy - Prawo budowlane z art. 32 ust. 1 w zw. z art. 61 ust. 1 Konstytucji.
    Żalek Jacek
  Tekst stanowiskastanowisko
  42. K 19/11 21-06-2011 Artykuł 4 ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, w zakresie, w jakim przepis ten pomija prawo do korzystania z obrońcy na etapie prowadzenia czynności wyjaśniających przez osoby, co do których istnieją uzasadnione podstawy do sporządzenia przeciwko nim wniosku o ukaranie, z art. 2 i art. 42 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 1 Konstytucji oraz z art. 6 ust. 3 lit. c Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i podstawowych Wolności. Tekst opinii30-08-2011  Pahl Witold
  Tekst stanowiskastanowisko
  43. P 33/11 21-06-2011 Artykuł 48 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z art. 2 i art. 64 ust. 1 Konstytucji.   Dera Andrzej Mikołaj
   
  44. SK 12/11 16-06-2011 Artykuł 49 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji w zakresie, w jakim pozwala komornikom sądowym na pobranie od dłużnika sztywno określonej opłaty stosunkowej w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela, bez względu na skuteczność prowadzonego postępowania, z art. 64 ust. 1 i 3 Konstytucji. Tekst opinii27-07-2011  Karpiński Grzegorz
  do 07-11-2011

  Szarama Wojciech
  od 14-03-2012
  Tekst stanowiskastanowisko
  45. P 30/11 10-06-2011 Artykuł 70 § 6 pkt 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2003 r., w zakresie w jakim wywołuje skutek w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku ze wszczęciem postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik nie jest informowany, do momentu uznania go za podejrzanego, z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji.   Rydzoń Stanisław
  do 07-11-2011

  Dera Andrzej
  od 14-06-2012
  Tekst stanowiskastanowisko
  46. SK 11/11 07-06-2011 Artykuł 83 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych z art. 30 w związku z art. 24 i art. 66 ust. 1-2, art. 32 w związku z art. 2, art. 47 w związku z art. 71 ust. 1 Konstytucji.   Kozdroń Jerzy
  Tekst stanowiskastanowisko
  47. P 28/11 06-06-2011 Artykuł 48 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie, w jakim dotyczy roszczenia najemcy spółdzielczego lokalu mieszkalnego będącego uprzednio lokalem zakładowym, które to mieszkanie spółdzielnia nabyła nieodpłatnie od przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej, z art. 32 ust. 1 i 64 ust. 1-3 Konstytucji.   Dera Andrzej Mikołaj
   
  48. P 27/11 01-06-2011 Artykuł 90 ustawy - Prawo budowlane z art. 2 i z art. 42 ust. 1 Konstytucji. Tekst opinii15-12-2011  Kempa Beata
  Tekst stanowiskastanowisko
  Tekst stanowiskauzupełnienie
  49. SK 10/11 23-05-2011 1) Art. 249 § 5 ustawy - Kodeks postępowania karnego w zakresie, w jakim pomija obowiązek wysłuchania zainteresowanego (podejrzanego lub oskarżonego) przy dalszym stosowaniu - przedłużeniu aresztu, z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 42 ust. 2 oraz art. 45 ust. 1 Konstytucji, a także z art. 5 ust. 4 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności;

  2) art. 249 § 3 ustawy - Kodeks postępowania karnego, w zakresie w stanowi, że zawiadomienie obrońcy osoby, wobec której ma być zastosowane tymczasowe aresztowanie, o terminie przesłuchania tej osoby nie jest obowiązkowe, ale uzależnione od wniosku oskarżonego oraz dodatkowej przesłanki nieutrudniania przeprowadzenia tej czynności w sytuacji, gdy udział prokuratora w takim przesłuchaniu jest obligatoryjny, z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 42 ust. 2 oraz art. 45 ust. 1 Konstytucji, a także z art. 5 ust. 4 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

  Tekst opinii15-09-2011  Pahl Witold
  Tekst stanowiskastanowisko
  50. P 26/11 16-05-2011 1) Art. 79c ust. 3 ustawy o odpadach z art. 2 Konstytucji;

  2) art. 79c ust. 3 w związku z art. 79d ust. 3 ustawy o odpadach z art. 2 w związku z art. 184 Konstytucji oraz z art. 6 ust. 1 i 3 Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
  Tekst opinii15-09-2011  Karpiński Grzegorz
  do 07-11-2011

  Kłopotek Eugeniusz
  od 14-03-2012
  Tekst stanowiskastanowisko
  51. P 25/11 10-05-2011 Artykuł 17 § 1 pkt 7 ustawy - Kodeks postępowania karnego w zakresie, w jakim pomija to, że nie wszczyna się postępowania karnego, a wszczęte umarza, gdy postępowanie o wykroczenie co do tego samego czynu tej samej osoby, zostało wcześniej prawomocnie zakończone, z art. 2 Konstytucji, art. 4 ust. 1 Protokołu Nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, art. 14 ust. 7 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.   Szarama Wojciech
  Tekst stanowiskastanowisko
  52. P 22/11 29-04-2011 Artykuł 58 paragraf 4 i art. 69 paragraf 4 ustawy - Kodeks karny z art. 10 w związku z art. 45 ust. 1 w związku z art. 178 ust. 1 Konstytucji, a także art. 2 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji. Tekst opinii27-07-2011  Szarama Wojciech
  Tekst stanowiskastanowisko
  53. P 23/11 29-04-2011 Artykuł 10 paragraf 1 ustawy - Kodeks wykroczeń, w zakresie, w jakim dopuszcza stosowanie wobec tej samej osoby za ten sam czyn odpowiedzialności za przestępstwo i wykroczenie, z art. 2 Konstytucji, art. 4 ust. 7 Protokołu nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, art. 14 ust. 7 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.   Szarama Wojciech
  Tekst stanowiskastanowisko
  54. SK 9/11 29-04-2011 Artykuł 6 ust. 1 pkt 3a ustawy o emeryturach i rentach z FUS, w zakresie, w jakim wyłącza możliwość uznania za okres składowy okresu pozostawania duchownym przed dniem 1 lipca 1989 r., w sytuacji nieopłacenia składek na ubezpieczenie społeczne po tej dacie z uwagi na niepodleganie ubezpieczeniu, z art. 2, art. 67 ust. 1 oraz art. 32 ust. 1 Konstytucji. Tekst opinii21-12-2011  Wikiński Marek
  do 07-11-2011

  Kozdroń Jerzy
  od 21-12-2011
  Tekst stanowiskastanowisko
  55. P 21/11 19-04-2011 Artykuł 48 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie, w jakim przyznaje roszczenie najemcy spółdzielczego lokalu mieszkalnego o przeniesienie własności lokalu, będącego poprzednio mieszkaniem zakładowym, które to mieszkanie spółdzielnia nabyła nieodpłatnie od przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, jest zgodny z art. 64 ust. 1 Konstytucji. Tekst opinii09-06-2011  Dera Andrzej Mikołaj
  Tekst stanowiskastanowisko
  56. K 13/11 13-04-2011 1) Art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw w związku z art. 31 i art. 32 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z art. 167 ust. 1 i 2 w związku z art. 166 ust. 1 oraz art. 167 ust. 1 i 3 w związku z art. 2 i art. 16 ust. 2 Konstytucji;

  2) art. 31 w związku z art. 25 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w związku z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw z art. 167 ust. 1 i 3 w związku z art. 166 ust. 1 Konstytucji oraz w związku z art. 9 ust. 5 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego.
  Tekst opinii15-09-2011  Szarama Wojciech
  do 15-09-2011

  Karpiński Grzegorz
  do 07-11-2011

  Budka Borys
  od 14-03-2012
  Tekst stanowiskastanowisko
  Tekst stanowiskauzupełnienie
  57. K 14/11 13-04-2011 1) Art. 29 ust. 1 w związku z art. 20 ust. 3-5, art. 21, art. 21a i art. 29 ust. 2 oraz art. 30 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 3-5, art. 23, art. 23a i art. 30 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z art. 2 w związku z art. 167 ust. 1 i 2 Konstytucji w związku z art. 9 ust. 5 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego;

  2) art. 29 ust. 1 w związku z art. 20 ust. 3-5 i z art. 29 ust. 2 oraz art. 30 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 3-5 i z art. 30 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z art. 2 w zw. z art. 32 i art. 167 ust. 1 i 2 Konstytucji,

  3) art. 36 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 21a ust. 2 pkt 6, art. 21a ust. 3 pkt 6 i art. 21a ust. 4 pkt 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z art. 167 ust. 3 Konstytucji,

  4) art. 29 ust. 1 w związku z art. 20 ust. 3-5, art. 21, art. 21a i z art. 29 ust. 2 oraz art. 30 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 3-5, art. 23, art. 23a i z art. 30 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z art. 167 ust. 1 i 2 Konstytucji w związku z art. 9 ust. 1 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego,

  5) art. 29 ust. 1 w związku z art. 20 ust, 3-5, art. 21, art. 21a i z art. 29 ust. 2 oraz art. 30 ust. 1 w zw. z art. 22 ust. 3-5, art. 23, art. 23a i z art. 30 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji w związku z art. 9 ust. 1 i 2 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego,

  6) art. 32 ust. 3 w związku z art. 29 ust. 1 i z art. 20 ust. 3-5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z art. 2 i art. 168 Konstytucji w związku z art. 9 ust. 3 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego.
  Tekst opinii15-09-2011  Karpiński Grzegorz
  do 07-11-2011

  Kozdroń Jerzy
  od 14-03-2012
  Tekst stanowiskastanowisko
  Tekst stanowiskauzupełnienie
  58. K 10/11 08-04-2011 1) Art. 16 ust. 4 ustawy o Policji z art. 92 ust. 1 oraz z art. 41 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji;

  2) art. 39 ust. 7 ustawy - Prawo łowieckie w związku z art. 16 ust. 4 ustawy, o której mowa w pkt 1, w zakresie, w jakim dopuszcza do stosowania przez strażnika Państwowej Straży Łowieckiej rodzajów środków przymusu bezpośredniego, w przypadkach i za pomocą sposobów określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego z art. 92 ust. 1 oraz z art. 41 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji;

  3) art. 15 ust. 3 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym z art. 92 ust. 1 oraz z art. 41 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.
  Tekst opinii29-06-2011  Kozdroń Jerzy
  Tekst stanowiskastanowisko
  59. K 12/11 08-04-2011 Artykuł 42 ust. 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie, w jakim zawiera upoważnienie dla ministra właściwego do spraw zdrowia do określenia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, w drodze rozporządzenia, maksymalnej wysokości opłat związanych z pobytem w izbie wytrzeźwień, innej placówce utworzonej lub wskazanej przez jednostkę samorządu terytorialnego lub w jednostce Policji, z art. 92 ust. 1 Konstytucji. Tekst opinii29-06-2011  Szarama Wojciech
  Tekst stanowiskastanowisko
  60. P 20/11 04-04-2011 Artykuł 28 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym z art. 2, art. 7, art. 45 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji, a także z art. 13 w związku z art. 8 ust. 2 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Tekst opinii29-06-2011  Karpiński Grzegorz
  Tekst stanowiskastanowisko
  61. SK 8/11 01-04-2011 Artykuł 33 ust. 6 ustawy - Prawo łowieckie z art. 45 ust. 1 w związku art. 77 ust. 1 Konstytucji. Tekst opinii09-06-2011  Kempa Beata
  Tekst stanowiskastanowisko
  62. P 16/11 31-03-2011 Artykuł 48 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie, w jakim dotyczy roszczenia najemcy spółdzielczego lokalu mieszkalnego będącego uprzednio mieszkaniem zakładowym, które to mieszkanie spółdzielnia mieszkaniowa nabyła nieodpłatnie od przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej, z art. 64 ust. 1 Konstytucji. Tekst opinii27-04-2011  Dera Andrzej Mikołaj
  Tekst stanowiskastanowisko
  63. SK 7/11 23-03-2011 Artykuł 17 ust. 5 pkt 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych, w zakresie, w jakim przepis ten odmawia uprawnionemu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego - jeżeli inna osoba w rodzinie ma już ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy o świadczeniach rodzinnych albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie - w przypadku rodziny dotkniętej niepełnosprawnością kilkorga dzieci z art. 2, art. 18, art. 32 ust. 1, art. 71 ust. 1 Konstytucji. Tekst opinii29-06-2011  Rydzoń Stanisław
  do 07-11-2011

  Kempa Beata
  od 14-03-2012
  Tekst stanowiskastanowisko
  64. P 13/11 16-03-2011 Artykuł 49 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z art. 2 Konstytucji. Tekst opinii27-07-2011  Szarama Wojciech
  Tekst stanowiskastanowisko
  65. P 14/11 16-03-2011 Artykuł 46 ust. 1 i 2 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, w zakresie, w jakim w sytuacji wstrzymania wypłaty świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy z tego względu, że nie może być ono doręczone z przyczyn niezależnych od zakładu emerytalnego, nie przewidują wznowienia wypłaty tego świadczenia od miesiąca wstrzymania jego wypłaty, jednakże za okres nie dłuższy niż 3 lata poprzedzające bezpośrednio miesiąc, w którym zgłoszono wniosek o wznowienie wypłaty, z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji. Tekst opinii27-07-2011  Dera Andrzej Mikołaj
  Tekst stanowiskastanowisko
  66. P 11/11 15-03-2011 Artykuł 183 ust. 1 i art. 39 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z art. 42 ust. 1 i art. 2 Konstytucji. Tekst opinii13-07-2011  Kozdroń Jerzy
  Tekst stanowiskastanowisko
  67. P 12/11 15-03-2011 Artykuł 137 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w zakresie, w jakim nie uznaje za zbędną na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości, na której w terminie 7 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, rozpoczęto prace związane z realizacją tego celu i w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, cel ten zrealizowano, lecz następnie przeznaczono ją na inny cel niż określony w decyzji o wywłaszczeniu, z art. 21 ust. 2 Konstytucji. Tekst opinii11-05-2011  Szarama Wojciech
  Tekst stanowiskastanowisko
  68. K 9/11 09-03-2011 1) - art. 4 § 2 i 3, art. 26 § 3, art. 39 § 2 w części obejmującej wyrazy "Jeżeli głosowanie przeprowadza się w ciągu jednego dnia", art. 39 § 3, art. 39 § 7 zdanie drugie w części od wyrazów "a jeżeli głosowanie przeprowadza się w ciągu dwóch dni" do końca zdania, art. 43 i art. 69 § 2 ustawy - Kodeks wyborczy z art. 2, art. 98 ust. 2 i 5 oraz art. 128 ust. 2 Konstytucji,

  - art. 4 § 2 wymienionej wyżej ustawy z art. 7 Konstytucji;

  2) - art. 38 § 1 w części obejmującej wyrazy "z zastrzeżeniem przepisów rozdziału 7", art. 51 § 1 w części obejmującej wyrazy "jego pełnomocnik", cały rozdział 7 w dziale I, art. 75 § 3 w części obejmującej wyrazy "a także liczbę wyborców głosujących przez pełnomocnika", art. 228 § 1 pkt 3, art. 270 § 1 pkt 3, art. 357 § 2 pkt 3, art. 360 § 2 pkt 3, art. 442 § 2 pkt 3, art. 488 § 3 pkt 3, art. 511 i art. 512, wymienionej wyżej ustawy z art. 2 i z art. 62 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji,

  - art. 38 § 1 w części obejmującej wyrazy "z zastrzeżeniem przepisów rozdziału 7", art. 51 § 1 w części obejmującej wyrazy "jego pełnomocnik", cały rozdział 7 w dziale I, art. 75 § 3 w części obejmującej wyrazy "a także liczbę wyborców głosujących przez pełnomocnika" i art. 228 § 1 pkt 3 ustawy powołanej wyżej również z art. 96 ust. 2 Konstytucji,

  - art. 38 § 1 w części obejmującej wyrazy "z zastrzeżeniem przepisów rozdziału 7", art. 51 § 1 w części obejmującej wyrazy "jego pełnomocnik", cały rozdział 7 w dziale I, art. 75 § 3 w części obejmującej wyrazy "a także liczbę wyborców głosujących przez pełnomocnika" i art. 270 § 1 pkt 3 wymienionej wyżej ustawy również z art. 97 ust. 2 Konstytucji,

  - art. 38 § 1 w części obejmującej wyrazy "z zastrzeżeniem przepisów rozdziału 7", art. 51 § 1 w części obejmującej wyrazy "jego pełnomocnik", cały rozdział 7 w dziale I wymienionej wyżej ustawy oraz jej art. 75 § 3 w części obejmującej wyrazy "a także liczbę wyborców głosujących przez pełnomocnika" również z art. 127 ust. 1 Konstytucji RP,

  e) art. 38 § 1 w części obejmującej wyrazy "z zastrzeżeniem przepisów rozdziału 7", art. 51 § 1 w części obejmującej wyrazy "jego pełnomocnik", cały rozdział 7 w dziale I wymienionej wyżej ustawy oraz jej art. 75 § 3 w części obejmującej wyrazy "a także liczbę wyborców głosujących przez pełnomocnika" i art. 442 § 2 pkt 3 wymienionej wyżej ustawy

  również z art. 169 ust. 2 zdanie pierwsze Konstytucji;

  3) art. 38 § 2, art. 45 § 2 i cały rozdział 8 w dziale I wymienionej wyżej ustawy z art. 2, art. 96 ust. 2, art. 97 ust. 2, art. 98 ust. 2 i 5, art. 127 ust. 1 oraz 128 ust. 2 Konstytucji;

  4) art. 110 § 4 i art. 495 § 1 pkt 4 wymienionej ustawy z art. 2, a także z art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP;

  5) cały rozdział 2 w dziale IV, art. 264 § 1, cały rozdział 6 w dziale IV, art. 272 § 3, art. 273 § 1 i 4 oraz art. 274 wymienionej wyżej ustawy wraz z załącznikiem nr 2, o którym mowa w jej art. 261 § 3 z art. 2, z art. 62 ust. 1 w związku z art. 32 § 1 oraz z art. 121 ust. 2 Konstytucji RP;

  6) art. 10 pkt 3 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy w zakresie, w jakim stanowi o utracie mocy obowiązującej przepisów rozdziału 25, art. 195 ust. 1, rozdziału 29, art. 205 ust. 3, art. 206 ust. 1 i art. 207 ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wraz z załącznikiem nr 2, o którym mowa w art. 192 ust. 4 tejże ustawy z art. 100 ust. 3 w związku z art. 2, art. 4 ust. 2 i art. 62 ust. 1 Konstytucji;
  7) art. 16 ust. 1 i 2 w związku z art. 1 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy w zakresie, w jakim dopuszcza, aby do wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w roku 2011 na podstawie art. 98 ust. 2 Konstytucji miały zastosowanie przepisy Kodeksu wyborczego, a nie przepisy dotychczasowe z art. 2 oraz art. 10 ust. 1 i 2 Konstytucji;

  8) ustawa - Kodeks wyborczy w całości z art. 2, a także z art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji.
  Tekst opinii13-04-2011  Karpiński Grzegorz
  Tekst stanowiskastanowisko
  69. P 10/11 09-03-2011 Artykuł 1 pkt 6 w związku z art. 4 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w części w jakiej pozbawił podatników od dnia 1 stycznia 2000 roku możliwości amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych takich jak prawo użytkowania na udziale nieruchomości wprowadzonego do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przed dniem 1 stycznia 1999 roku jest niezgodny z zasadą ochrony praw nabytych i zasadą ochrony interesów w toku, wyrażonymi w art. 2 Konstytucji, Tekst opinii25-01-2012  Rydzoń Stanisław
  do 07-11-2011

  Budka Borys
  od 25-01-2012
  Tekst stanowiskastanowisko
  70. K 8/11 25-02-2011 Artykuł 33a ustawy o ochronie zwierząt z art. 2 i art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Tekst opinii27-04-2011 
  Tekst opinii11-01-2012 
  Pahl Witold
  Tekst stanowiskastanowisko
  Tekst stanowiskauzupełnienie
  71. P 8/11 23-02-2011 Artykuł 8 ust. 2a ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 52 ust. 2 i art. 77 ust. 2 Konstytucji. Tekst opinii09-06-2011  Kozdroń Jerzy
  Tekst stanowiskastanowisko
  Tekst stanowiskauzupełnienie
  72. K 6/11 18-02-2011 Artykuł 26 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z art. 32 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 5 Konstytucji.   Kłopotek Eugeniusz
   
  73. K 5/11 16-02-2011 Artykuł 114 ust. 1a ustawy o emeryturach i rentach z FUS z art. 2 i art. 67 ust. 1 Konstytucji. Tekst opinii13-07-2011  Karpiński Grzegorz
  do 07-11-2011

  Pahl Witold
  od 14-03-2012
  Tekst stanowiskastanowisko
  74. K 4/11 15-02-2011 Artykuł 51 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, w zakresie dotyczącym obowiązku używania świateł mijania podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, z art. 118 pkt 1-2 w związku z art. 119 pkt 1-3 i art. 2 Konstytucji.   Wikiński Marek
   
  75. SK 6/11 08-02-2011 Artykuł 417[1] § 2 ustawy - Kodeks cywilny z art. 77 ust. 1 Konstytucji. Tekst opinii16-03-2011  Szarama Wojciech
  Tekst stanowiskastanowisko
  76. K 2/11 04-02-2011 1) Art. 19 ust. 7 pkt 3 ustawy o Policji, art. 9e ust. 7 pkt 3 ustawy o Straży Granicznej, art. 36c ust. 4 pkt 3 ustawy o kontroli skarbowej, art. 31 ust. 7 pkt 3 ustawy o Żandarmem Wojskowej, art. 27 ust. 6 pkt 3 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, art. 17 ust. 5 pkt 3 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, art. 31 ust. 4 pkt 3 ustawy o Służbie Wywiadu Wojskowego oraz Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, z art. 2, art. 47, art. 49 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji oraz art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku;

  2) Art. 180a ust. 1 i art. 180c ustawy - Prawo telekomunikacyjne w związku z art. 20c ustawy o Policji, art. 10b ustawy o Straży Granicznej, art. 36b ustawy o kontroli skarbowej, art. 30 ustawy o Żandarmem Wojskowej, art. 28 ustawy o ABW oraz AW, art. 18 ustawy o CBA, art. 32 ustawy o SKW oraz SWW, z art. 2, art. 47, art. 49, art. 51 ust. 2 i ust. 4 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.
    Dera Andrzej Mikołaj
   
  77. K 3/11 04-02-2011 Artykuł 14 ust. 1, 3-5 i 8 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z art. 31 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3, art. 42 ust. 1, art. 77 ust. 2 w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji.   Kłopotek Eugeniusz
   
  78. P 5/11 04-02-2011 Artykuł 297 pkt 2 ustawy - Kodeks pracy w zakresie, w jakim nie określa wytycznych dotyczących rozporządzenia, z art. 92 ust. 1 Konstytucji. Tekst opinii09-06-2011  Pahl Witold
  Tekst stanowiskastanowisko
  79. P 4/11 02-02-2011 Artykuł 135 ust. 2 ustawy o grach hazardowych z art. 2 Konstytucji. Tekst opinii12-05-2011  Karpiński Grzegorz
  do 07-11-2011

  Pahl Witold
  od 14-03-2012
  Tekst stanowiskastanowisko
  80. SK 4/11 02-02-2011 Artykuł 424[1] § 1 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, rozumiany w ten sposób, że od prawomocnego orzeczenia sądu drugiej instancji, gdy przez jego wydanie stronie została wyrządzona szkoda, a zmiana lub uchylenie tego orzeczenia w drodze przysługujących stronie środków prawnych nie było i nie jest możliwe, przysługuje skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia jedynie wtedy, gdy niezgodność ta jest oczywista, rażąca i przybiera postać kwalifikowaną, z art. 77 ust. 1 Konstytucji. Tekst opinii16-03-2011  Szarama Wojciech
  Tekst stanowiskastanowisko
  81. SK 5/11 02-02-2011 Artykuł 4 ust. 1 Dekretu z dnia 26 października 1950 roku o należności świadków, biegłych i stron postępowania z art. 64 ust. 2 Konstytucji.   Żalek Jacek
   
  82. P 3/11 26-01-2011 Artykuł 48 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 64 Konstytucji. Tekst opinii02-03-2011  Dera Andrzej Mikołaj
  Tekst stanowiskastanowisko
  83. SK 3/11 26-01-2011 Artykuł 24 § 1 pkt 5 w związku z art. 127 § 3 i art. 140 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego z art. 2 w związku z art. 78 Konstytucji. Tekst opinii27-07-2011  Kozdroń Jerzy
  Tekst stanowiskastanowisko
  84. SK 2/11 25-01-2011 Artykuł 632 pkt 2 ustawy - Kodeks postępowania karnego, w brzmieniu obowiązującym po dniu 24 maja 2007 r., w związku z art. 558 ustawy - Kodeks postępowania karnego z art. 41 ust. 5 w związku z art. 32 ust. 1 i art. 2 Konstytucji. Tekst opinii13-04-2011  Kempa Beata
  Tekst stanowiskastanowisko
  85. K 1/11 21-01-2011 1) Artykuł 49 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji w związku z art. 767 [4] § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, w zakresie w jakim nie przyznaje komornikowi prawa do środka odwoławczego od postanowienia sądu obniżającego opłatę egzekucyjną z art. 45 ust. 1 w związku z art. 78 Konstytucji;

  2) art. 49 ust. 10 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z art. 21 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji.
  Tekst opinii25-01-2012  Rydzoń Stanisław
  do 07-11-2011

  Szarama Wojciech
  od 25-01-2012
  Tekst stanowiskastanowisko
  86. SK 1/11 20-01-2011 Artykuł 607t § 2 w związku z art. 607s § 4 ustawy - Kodeks postępowania karnego z art. 2 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji oraz art. 2 w związku z art. 42 ust. 1 Konstytucji. Tekst opinii09-06-2011  Kozdroń Jerzy
  Tekst stanowiskastanowisko
  87. P 1/11 13-01-2011 1) Artykuł 5 pkt 11 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju jest zgodny z art. 2, art. 7, art. 31 ust. 3, art. 87 i art. 184 Konstytucji;

  2) art. 30b ust. 1 i 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju jest zgodny z art. 2, art. 7, art. 31 ust. 3, art. 87 i art. 184 Konstytucji;

  3) art. 30c ust. 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju jest zgodny z art. 2, art. 7, art. 31 ust. 3, art. 87 i art. 184 Konstytucji.
  Tekst opinii16-03-2011  Szarama Wojciech
  Tekst stanowiskastanowisko
  88. Kp 1/11 11-01-2011 1)Artykuł 2 w związku z art. 7 pkt 1 ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011-2013 z art. 2 i art. 24 Konstytucji, w zakresie w jakim dopuszcza wypowiedzenie stosunków pracy pracownikom zatrudnionym na podstawie mianowania;

  2) art. 2 w związku z art. 7 pkt 1 i 3 ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011-2013 z art. 153 ust. 1 Konstytucji;

  3) art. 16 ust. 4 i art. 19 ust. 3 ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011-2013 z art. 92 ust. 1 Konstytucji.
  Tekst opinii23-02-2011  Karpiński Grzegorz
  Tekst stanowiskastanowisko
  89. K 25/10 20-12-2010 1) Artykuł 63 ust. 8 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z art. 165 ust. 2 w związku z art. 77 ust. 2, art. 78 i z art. 31 ust. 3 Konstytucji oraz z art. 11 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego;

  2) art. 62 ust. 2 ustawy wymienionej w punkcie 1) w zakresie, w jakim z kręgu uczestników postępowania wyłącza zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, z art. 165 w związku z art. 32 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji;

  3) art. 33 ust. 5 ustawy o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej z art. 165 ust. 2 w związku z art. 77 ust. 2, art. 78 i art. 31 ust. 3 Konstytucji oraz z art. 11 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego.
  Tekst opinii15-12-2011  Kozdroń Jerzy
  Tekst stanowiskastanowisko
  90. SK 33/10 16-12-2010 Artykuł 23 ust. 7 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym z art. 2, art. 5, art. 9, art. 31 ust. 1 i 2, art. 45 ust. 1, art. 47, art. 51 ust. 1,2,3 i 4, art. 77 ust. 2, art. 78, art. 188 ust. 1, 2 i 5 Konstytucji. Tekst opinii30-03-2011  Dera Andrzej Mikołaj
  Tekst stanowiskastanowisko
  91. SK 32/10 14-12-2010 Artykuł 32 ust. 1, 2 i 4 ustawy o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej z art. 2, art. 7, art. 9, art. 21, art. 25, art. 31, art. 32, art. 37, art. 45, art. 64, art. 78 Konstytucji. Tekst opinii15-12-2011  Kozdroń Jerzy
  Tekst stanowiskastanowisko
  92. SK 31/10 09-12-2010 Artykuł 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych z przepisem art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2, a także art. 31 ust. 3 Konstytucji. Tekst opinii16-03-2011  Pahl Witold
  Tekst stanowiskastanowisko
  93. K 24/10 07-12-2010 Artykuł 67a ust. 3 i 4 w związku z art. 3 pkt 1 i w związku z art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty z art. 2 i art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji. Tekst opinii18-08-2011  Kempa Beata
  Tekst stanowiskastanowisko
  94. P 45/10 07-12-2010 1) Artykuł 138 ust. 4 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i art. z 84 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie, w jakim przewidują możliwość dochodzenia zwrotu świadczeń nienależnie pobranych i odsetek w przypadku świadczeń przyznanych lub wypłaconych na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą świadczenia (art. 138 ust. 2 pkt, 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, art. 84 ust. 2 pkt. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych) jedynie za okres nie dłuższy niż 3 lata, z art. 2 i 64 ust. 2 Konstytucji;

  2) art. 138 ust. 4 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i art. z 84 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych rozumiane w ten sposób, że trzyletni okres, za który organ rentowy może żądać zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, należy liczyć od daty wydania decyzji zobowiązującej do zwrotu tego świadczenia, z art. 2 i 64 ust. 2 Konstytucji.
  Tekst opinii11-05-2011  Rydzoń Stanisław
  Tekst stanowiskastanowisko
  95. P 43/10 01-12-2010 Artykuł 210 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo lotnicze z art. 42 ust. 1 Konstytucji. Tekst opinii13-07-2011  Szarama Wojciech
  Tekst stanowiskastanowisko
  96. SK 30/10 26-11-2010 1) Artykuł 12 ust. 1 w związku z art. 14 ust. 2 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki rozumiany jako nie obligujący rady jednostki organizacyjnej do nadania stopnia naukowego doktora osobie, która spełniła warunki wynikające, z art. 14 ust. 2 pkt 1-4, art. 73 w związku z art. art. 2, 7 i 31 ust. 3 Konstytucji;

  2) art. 35 ust. 5 w związku z art. 53 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z art. 73 w związku z art. art. 2, 7, 31 ust. 3, 87 ust. 1, 88 ust. 2 i 92 Konstytucji;

  3) § 9 ust. 1 in fine i § 14 Statutu Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych przyjętego na posiedzeniu plenarnym w dniu 19 kwietnia 1991 roku ze zmianami przyjętymi na posiedzeniach plenarnych w dniach 9 marca 1994 roku i 31 stycznia 2003 roku (niepublikowane) z art. art. 45 ust. 1, 73, 77 ust. 2 i 78 w związku z art. art. 2, 1, 31 ust. 3, 87 ust. 1 i 88 ust. 2 Konstytucji oraz z art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku w związku z art. 9 Konstytucji.
  Tekst opinii30-03-2011  Szarama Wojciech
  Tekst stanowiskastanowisko
  97. K 23/10 25-11-2010 Artykuł 5 ust. 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w zakresie, w jakim stanowi, że organ właściwy dłużnika kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, i art. 5 ust. 5-6 tej ustawy, są niezgodne z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Tekst opinii18-08-2011 
  Tekst opinii22-11-2012 
  Karpiński Grzegorz
  do 07-11-2011

  Piotrowicz Stanisław
  od 14-03-2012
  Tekst stanowiskastanowisko
  Tekst stanowiskauzupełnienie
  98. P 42/10 24-11-2010 1) Artykuł 12 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie, w jakim zobowiązuje spółdzielnię do zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez członka spółdzielni wyłącznie spłat, o których mowa w pkt 1-2 tego przepisu, z art. 64 ust. 2 i 3 w związku z art. 21 ust. 2 Konstytucji;

  2) art. 17[14 ] ust. 1 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim zobowiązuje spółdzielnię do zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez członka spółdzielni lub osobę niebędącą członkiem spółdzielni wyłącznie spłat, o których mowa w pkt 1 i 2 tego przepisu, z art. 64 ust. 2 i 3 w związku z art. 21 ust. 2 Konstytucji;

  3) art. 12 ust. 1 i art. 17[14] ust. 1 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 2 Konstytucji.
  Tekst opinii09-06-2011  Kozdroń Jerzy
  Tekst stanowiskastanowisko
  99. SK 29/10 24-11-2010 Artykuł 48 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie, w jakim nakłada na spółdzielnie mieszkaniowe obowiązek zawarcia z najemcą spółdzielczego lokalu mieszkalnego, który przed przejęciem przez spółdzielnię był mieszkaniem przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej przekazanym spółdzielni mieszkaniowej nieodpłatnie, umowy nieodpłatnego przeniesienia własności lokalu, po uregulowaniu jedynie zaległości z tytułu czynszu najmu, z art. 64 Konstytucji. Tekst opinii02-03-2011  Dera Andrzej Mikołaj
  Tekst stanowiskastanowisko
  100. SK 27/10 19-11-2010 Artykuł 40 § 1 ustawy - Kodeks postępowania karnego z art. 45 ust. 1 Konstytucji, w zakresie, w jakim ustawodawca nie wskazał w art. 40 § 1 kodeksu postępowania karnego przesłanki wyłączenia z mocy prawa sędziego od udziału w sprawie, jeżeli brał już udział w wydaniu orzeczenia w postępowaniu odwoławczym. Tekst opinii23-02-2011  Szarama Wojciech
  Tekst stanowiskastanowisko
  101. SK 28/10 19-11-2010 Artykuł 55 § 1 ustawy - Kodeks postępowania karnego z art. 45 ust. 1 Konstytucji. Tekst opinii02-03-2011  Szarama Wojciech
  Tekst stanowiskastanowisko
  102. SK 25/10 17-11-2010 Artykuł 156 § 4 zdanie 2 ustawy - Kodeks postępowania karnego i § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu postępowania z protokołami przesłuchań i innymi dokumentami lub przedmiotami, na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy państwowej, służbowej albo związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji, z art. 2, art. 45 ust. 1, art. 42 ust. 2 oraz art. 32 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Tekst opinii11-05-2011  Wikiński Marek
  do 07-11-2011

  Żalek Jacek
  od 14-03-2012
  Tekst stanowiskastanowisko
  103. SK 26/10 17-11-2010 Artykuł 184 § 8 ustawy - Kodeks postępowania karnego z art. 2, art. 45 ust. 1, art. 42 ust. 2 oraz art. 32 ust. 1 Konstytucji RP, w zakresie, w jakim nie przyznaje oskarżonemu, analogicznie do prokuratora, prawa wystąpienia w postępowaniu sądowym z wnioskiem o uchylenie postanowienia o zachowanie w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka w sytuacji, w której okaże się, że w czasie wydania tego postanowienia nie istniała uzasadniona obawa niebezpieczeństwa dla życia, zdrowia, wolności albo mienia w znacznych rozmiarach świadka lub osoby dla niego najbliższej albo że świadek złożył świadomie fałszywe zeznania lub nastąpiło jego ujawnienie. Tekst opinii11-05-2011  Wikiński Marek
  do 07-11-2011

  Kozdroń Jerzy
  od 14-03-2012
  Tekst stanowiskastanowisko
  104. P 41/10 16-11-2010 Artykuł 7 ust. 5 pkt 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie, w jakim przewidują - w stosunku do podatników będących osobami fizycznymi, po przedawnieniu zobowiązania podatkowego powstałego z tytułu zawarcia umowy pożyczki - ponowne powstanie obowiązku i zobowiązania podatkowego, od tej samej czynności cywilnoprawnej według dziesięciokrotnie wyższej 20% stawki podatku z chwilą powołania się przez podatnika na fakt jej dokonania przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego, z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 31 ust. 3, art. 64 ust. 2 Konstytucji. Tekst opinii15-09-2011  Rydzoń Stanisław
  do 07-11-2011

  Dera Andrzej
  od 08-11-2011
  Tekst stanowiskastanowisko
  105. P 39/10 05-11-2010 Artykuł 505[30] § 1 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego z art. 175 ust. 1 Konstytucji. Tekst opinii05-01-2011  Kozdroń Jerzy
  Tekst stanowiskastanowisko
  106. SK 22/10 05-11-2010 Artykuł 401[1] ustawy - Kodeks postępowania cywilnego z art. 45 ust. 1 i art. 190 ust. 4 Konstytucji. Tekst opinii27-04-2011  Dera Andrzej Mikołaj
  Tekst stanowiskastanowisko
  107. SK 23/10 05-11-2010 Artykuł 547 § 1 ustawy - Kodeks postępowania karnego z art. 78 i art. 32 ust. 1 Konstytucji. Tekst opinii19-01-2011  Pahl Witold
  Tekst stanowiskastanowisko
  108. SK 19/10 27-10-2010 Artykuł 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w związku z art. 3 pkt 1 i pkt 3 ustawy - Prawo budowlane, z art. 22 i art. 64 ust. 1 w związku z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 64 ust. 3, art. 84 i art. 217 Konstytucji;

  art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w związku z art. 3 pkt 1 i pkt 3 ustawy - Prawo budowlane, z art. 22 i art. 64 ust. 1 w związkuz art. 2, art. 31 ust. 3, art. 64 ust. 3, art. 84 i art. 217 Konstytucji.
  Tekst opinii12-05-2011  Kłopotek Eugeniusz
  Tekst stanowiskastanowisko
  109. K 22/10 26-10-2010 Artykuł 115 § 7 ustawy - Kodeks karny wykonawczy z art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Tekst opinii12-05-2011  Kempa Beata
  Tekst stanowiskastanowisko
  110. P 37/10 15-10-2010 Artykuł 108 ust 5. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi prawach pokrewnych, w zakresie, w jakim określając zakres kognicji Komisji Prawa Autorskiego posługuje się określeniem "rozstrzygania sporów związanych z zawarciem umowy", o której mowa w art. 21 ust 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz 108 ust. 7 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z art. 2, art. 21 w związku z art. 64 ust. 2 oraz art. 31 ust 3. Konstytucji, a także art. 45 ust. 1 w związku z art. 77 ust. 2 Konstytucji;

  art. 108 ust. 7 ustawy o prawie autorskim l prawach pokrewnych z art. 2, art. 45 ust. 1 i art. 78 Konstytucji.
  Tekst opinii16-03-2011  Dera Andrzej Mikołaj
  Tekst stanowiskastanowisko
  111. P 38/10 15-10-2010 Artykuł 6 ust. 1 pkt 9 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z art. 2 i art. 32 ust. 1-2 Konstytucji, w zakresie, w jakim zatrudnienie za granicą osób, które powróciły do kraju po 22 lipca 1944 roku i zostały uznane za repatriantów, uznaje za okresy składkowe tylko wobec tych osób, które w tym czasie nie były obywatelami polskimi. Tekst opinii03-02-2011  Rydzoń Stanisław
  do 07-11-2011

  Pięta Stanisław
  od 14-03-2012
  Tekst stanowiskastanowisko
  112. K 21/10 14-10-2010 Artykuł 42 ust. 2 pkt 2 lit. a-b ustawy - Karta Nauczyciela z art. 24 w związku z art. 2 Konstytucji. Tekst opinii19-01-2011  Kozdroń Jerzy
  Tekst stanowiskastanowisko
  113. SK 18/10 22-09-2010 Artykuł 555 ustawy - Kodeks postępowania karnego, w zakresie, w jakim wprowadza zbyt krótki okres przedawnienia dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia od Skarbu Państwa w przypadku niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, uniemożliwiający dochodzenie odszkodowania, z art. 2, art. 41 ust. 1 i 5, art. 31 ust. 1 i art. 32 ust. 1 Konstytucji. Tekst opinii05-01-2011 
  Tekst opinii29-06-2011 
  Pahl Witold
  Tekst stanowiskastanowisko
  Tekst stanowiskauzupełnienie
  114. SK 17/10 07-09-2010 Artykuł 394[1] § 2 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego z art. 78 w związku z art. 176 ust. 1 Konstytucji. Tekst opinii02-03-2011  Dera Andrzej Mikołaj
  Tekst stanowiskastanowisko
  115. SK 16/10 03-09-2010 Artykuł 401 pkt 2 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, w zakresie w jakim przepis ten pozbawia i nie reguluje możliwości wznowienia postępowania przed sądami krajowymi, pomimo wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka stwierdzającego naruszenie art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka polegającego na pozbawieniu dostępu do sądu, z art. 45 w związku z art. 2, art. 8 oraz art. 77 ust. 2 Konstytucji. Tekst opinii16-03-2011  Karpiński Grzegorz
  Tekst stanowiskastanowisko
  116. SK 15/10 31-08-2010 Artykuł 29 ust. 1 ustawy - Prawo o adwokaturze z art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 2, art. 32 ust. 1 oraz art. 216 ust. 1 i art. 217 Konstytucji. Tekst opinii13-04-2011  Dera Andrzej Mikołaj
  Tekst stanowiskastanowisko
  117. P 36/10 26-08-2010 Artykuł 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 roku w powiązaniu z art. 3 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o czynnościach cywilnoprawnych, z art. 2 i art. 32 Konstytucji. Tekst opinii15-12-2010  Wikiński Marek
  Tekst stanowiskastanowisko
  118. SK 13/10 19-08-2010 Artykuł 13 ust. 1 ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP w zw. z art. 2 Konstytucji w zakresie, w jakim dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej składających wniosek o ogłoszenie upadłości. Tekst opinii03-02-2011  Kozdroń Jerzy
  Tekst stanowiskastanowisko
  119. SK 14/10 19-08-2010 Artykuł 1002 ustawy - Kodeks cywilny, w zakresie w jakim przewiduje, że roszczenie z tytułu zachowku nie przechodzi na spadkobierców osoby uprawnionej do zachowku, którzy nie należą do osób uprawnionych do zachowku po pierwszym spadkodawcy, w sytuacji gdy osoba uprawniona do zachowku, której roszczenie do zachowku przysługiwało, zmarła po wytoczeniu powództwa lub po uznaniu roszczenia na piśmie przez zobowiązanego do jego zaspokojenia, z art. 2, art. 21 ust. 1, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 1-2, art. 64 ust. 1-2 Konstytucji. Tekst opinii05-01-2011  Kozdroń Jerzy
  Tekst stanowiskastanowisko
  120. K 18/10 09-08-2010 Artykuł 55 par. 1 ustawy - Kodeks postępowania karnego w zakresie, w jakim nie określa wymienionego w nim terminu do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia, jak terminu zawitego, z art. 45 ust. 1 i art. 2 Konstytucji. Tekst opinii02-03-2011  Szarama Wojciech
  Tekst stanowiskastanowisko
  121. K 17/10 06-08-2010 Artykuł 1 pkt 2 lit. a i art. 1 pkt 4 ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz o treści tych dokumentów, w zakresie, w jakim zmieniają pozycję ustrojową IPN poprzez ograniczenie niezależności Prezesa IPN z art. 2 i art. 73 Konstytucji;

  art. 1 pkt 4 ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz o treści tych dokumentów z art. 2 Konstytucji;

  art. 1 pkt 5 ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz o treści tych dokumentów, w zakresie w jakim określenie zasad zwoływania i organizowania posiedzeń elektorów, z art. 2 Konstytucji;

  art. 1 pkt 5 ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz o treści tych dokumentów z art. 60 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji, a także art. 186 ust. 1 Konstytucji;

  art. 1 pkt 7 ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz o treści tych dokumentów z art. 2 Konstytucji;

  art. 1 pkt 9 lit. c ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz o treści tych dokumentów z art. 47 i art. 51 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.
  Tekst opinii15-12-2010  Pahl Witold
  Tekst stanowiskastanowisko
  122. K 16/10 05-08-2010 Artykuł 22 ust. 4 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;

  art. 32 ust. 5-6, art. 34 ust. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

  art. 17 ust. 1 i ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

  - z art. 41 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 1 zd. 2, art. 72 ust. 3 Konstytucji i art. 12 ust. 1 Konwencji o Prawach Dziecka, a także z art. 47 w związku z art. 48 ust. 1 zd. 2, art. 72 ust. 3 Konstytucji, art. 12 Konwencji o Prawach Dziecka.
  Tekst opinii24-11-2010  Kempa Beata
  Tekst stanowiskastanowisko
  123. P 32/10 05-08-2010 Artykuł 24 ust. 1 ustawy o rodzinnych ogrodach z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 31 ust. 3, art. 21 ust. 2, art. 64 ust. 1-2 Konstytucji. Tekst opinii01-12-2010  Kłopotek Eugeniusz
  do 01-12-2010

  Dera Andrzej Mikołaj
  od 01-12-2010

  Pięta Stanisław
  od 01-12-2010
  Tekst stanowiskastanowisko
  124. P 33/10 05-08-2010 Artykuł 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w części dotyczącej uznania za pracownika także osoby wykonującej pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy;

  art. 18 ust. 1a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w części dotyczącej uwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe takiej osoby przychodu uzyskanego z tytułu umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczącej zlecenia albo umowy o dzieło.
  Tekst opinii24-11-2010  Karpiński Grzegorz
  Tekst stanowiskastanowisko
  125. P 31/10 23-07-2010 Artykuł 8 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z art. 2, art. 21 ust. 1, art. 64 ust. 2 konstytucji i art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tekst opinii27-10-2010  Pahl Witold
  Tekst stanowiskastanowisko
  Tekst stanowiskauzupełnienie
  126. K 15/10 12-07-2010 Artykuł 157 ust. 1 w związku z art. 545 ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze;

  art. 1-3 ustawy o licencji syndyka

  - z art. 2 Konstytucji.
  Tekst opinii22-09-2010  Szarama Wojciech
  Tekst stanowiskastanowisko
  127. P 29/10 08-07-2010 Artykuł 93 ust. 2 ustawy - Prawo celne i § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne są zgodne z art. 92 ust. 1 i art. 2 Konstytucji. Tekst opinii27-10-2010  Rydzoń Stanisław
  do 07-11-2011

  Pahl Witold
  od 08-11-2011
  Tekst stanowiskastanowisko
  128. SK 12/10 06-07-2010 Artykuł 12 ust. 4 ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki z art.77 ust. 1 w związku z art. 2 i z art. 45 ust.1 oraz z art. 45 ust. 1 w związku z art. 78 i w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Tekst opinii15-12-2010  Szarama Wojciech
  Tekst stanowiskastanowisko
  129. SK 11/10 29-06-2010 Artykuł 89 par. 1 zd. 2 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, w zakresie w jakim nie przewiduje możliwości uwierzytelniania wszystkich dokumentów, służących do wykazania umocowania w sprawie - z art., art. 45 ust. 1 w zw. z art. 32 Konstytucji i art. 78 Konstytucji. Tekst opinii07-10-2010  Kempa Beata
  Tekst stanowiskastanowisko
  130. K 14/10 23-06-2010 Artykuł 10 ust. 5 pkt 1-2 w zw. z art. 10 ust. 6, art. 15 ust. 1 pkt 1, art. 15a ust. 1 pkt 6-7, art. 32b ust. 1 pkt 6, art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji z art. 2, art. 17 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3, art. 65 ust. 1, art. 64 ust. 2, art. 32 ust. 1 Konstytucji. Tekst opinii29-02-2012  Dera Andrzej Mikołaj
  Tekst stanowiskastanowisko
  131. P 25/10 23-06-2010 Artykuł 1 pkt 9 ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, w zakresie w jakim nie reguluje kwestii intertemporalnych w stosunku do należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i inne powstałe przed dniem wejścia w życie noweli, a odnoszącym się do płatników składek prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy zaprzestali prowadzenia tej działalności przed 1 stycznia 2003 r., z art. 2 i art. 7 Konstytucji;

  art. 24 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2003 r., rozumiany w ten sposób, że ma zastosowanie do należności powstałych przed tą datą, a nieprzedawnionych do 31 grudnia 2002 r., z art. 2 Konstytucji.
  Tekst opinii22-09-2010  Kłopotek Eugeniusz
  Tekst stanowiskastanowisko
  132. P 26/10 23-06-2010 Artykuł 70 par. 4 ustawy - Ordynacja podatkowa, w brzmieniu obowiązującym do 1 września 2005 r., w zakresie w jakim w wyniku możliwości stosowania nieograniczonej liczby środków egzekucyjnych dopuszcza za każdym razem do przerwania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, bez jednoczesnego wyznaczenia terminu końcowego biegu przedawnienia, z art. 2 Konstytucji. Tekst opinii24-11-2010  Rydzoń Stanisław
  Tekst stanowiskastanowisko
  133. P 27/10 23-06-2010 Artykuł 48 ust. 1-2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z art. 32 i art. 64 Konstytucji. Tekst opinii27-10-2010  Kozdroń Jerzy
  Tekst stanowiskastanowisko
  134. P 28/10 23-06-2010 Artykuł 130[2] par. 3 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego z art. 7, art. 121 ust. 2 w zw. z art. 118 ust. 1 Konstytucji. Tekst opinii03-02-2011  Pahl Witold
  Tekst stanowiskastanowisko
  135. SK 10/10 23-06-2010 Artykuł 48 par. 1 w zw. z art. 47 par. 1 w zw. z art. 465 par. 1 w zw. z art. 459 par. 2 k.p.k. z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2, art. 78 Konstytucji. Tekst opinii05-01-2011  Szarama Wojciech
  Tekst stanowiskastanowisko
  136. SK 9/10 23-06-2010 Artykuł 75 par. 1 ustawy - Kodeks karny z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1-2, art. 40, art. 42 ust. 2, art. 45 ust. 1, art. 178 ust. 1 Konstytucji;

  art. 178 par. 2 ustawy - Kodeks karny wykonawczy. z art. 2, art. 42 ust. 2, art. 45 Konstytucji.
  Tekst opinii06-10-2010 
  Tekst opinii29-02-2012 
  Kozdroń Jerzy
  do 24-05-2013

  Pahl Witold
  od 24-06-2013
  Tekst stanowiskastanowisko
  Tekst stanowiskauzupełnienie
  Tekst stanowiskauzupełnienie
  137. P 24/10 10-06-2010 Artykuł 6 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe z art. 32 ust. 1 i art. 2 Konstytucji. Tekst opinii07-10-2010  Karpiński Grzegorz
  do 07-11-2011

  Pahl Witold
  od 14-03-2012
  Tekst stanowiskastanowisko
  138. K 13/10 09-06-2010 Artykuł 30a ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela z art. 2, art. 7 oraz art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji. Tekst opinii06-10-2010  Pięta Stanisław
  Tekst stanowiskastanowisko
  139. SK 8/10 08-06-2010 Artykuł 55 § 1 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, rozumiany w ten sposób, że dopuszcza możliwość niepowołania sędziego przez Prezydenta, pomimo wniosku Krajowej Rady Sądownictwa w sposób, który miał miejsce w tej sprawie, a więc w szczególności na podstawie bliżej nieokreślonych kryteriów oraz bez podania żadnego uzasadnienia, z art. 179, art. 179 w związku z art. 2, art. 7, art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2, art. 32, art. 30 i art. 10 Konstytucji. Tekst opinii21-07-2010  Karpiński Grzegorz
  Tekst stanowiskastanowisko
  140. P 23/10 31-05-2010 Artykuł 9 pkt 4 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym z art. 92 ust. 1 Konstytucji. Tekst opinii08-07-2010  Kłopotek Eugeniusz
  Tekst stanowiskastanowisko
  141. SK 7/10 21-05-2010 Artykuł 19 ustawy o Policji z art. 42 ust. 2 oraz art. 51 ust. 2 i 4 Konstytucji w zakresie w jakim przepis ten umożliwia gromadzenie i dołączenie do akt postępowania karnego materiałów kontroli operacyjnej dokumentujących kontakty oskarżonego z obrońcą, jak również nie zawiera obowiązku zniszczenia takich materiałów, oraz nie przewiduje procedury umożliwiającej skuteczne żądanie zniszczenia takich materiałów. Tekst opinii22-09-2010 
  Tekst opinii15-12-2011 
  Brejza Krzysztof
  Tekst stanowiskastanowisko
  Tekst stanowiskauzupełnienie
  142. SK 6/10 19-05-2010 Artykuł 4 ust. 1 umowy między Rzeczypospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o ekstradycji z art. 55 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 2 Konstytucji. Tekst opinii19-01-2011  Kempa Beata
  Tekst stanowiskastanowisko
  Tekst stanowiskauzupełnienie
  143. K 12/10 13-05-2010 Artykuł 75 ustawy - Prawo o notariacie z art. 92 ust. 1 Konstytucji. Tekst opinii23-06-2010  Kozdroń Jerzy
  do 24-05-2013

  Pahl Witold
  od 13-06-2013
  Tekst stanowiskastanowisko
  144. SK 5/10 28-04-2010 Artykuł 49 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z art. 2 oraz art. 45 ust. 1 Konstytucji. Tekst opinii06-10-2010  Karpiński Grzegorz
  Tekst stanowiskastanowisko
  145. P 21/10 21-04-2010 Artykuł 16 ust. 1 ustawy o własności lokali w zakresie, w jakim przewiduje uprawnienie wspólnoty mieszkaniowej do żądania w trybie procesu sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości z powodu długotrwałego zalegania przez właściciela lokalu z zapłatą należnych od niego opłat jest zgodny z art. 64 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Tekst opinii04-08-2010  Dera Andrzej Mikołaj
  Tekst stanowiskastanowisko
  146. P 19/10 20-04-2010 Artykuł 22 ust. 4 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego jest zgodny z art. 2 i art. 32 Konstytucji. Tekst opinii06-10-2010  Kozdroń Jerzy
  Tekst stanowiskastanowisko
  147. P 20/10 20-04-2010 Artykuł 62 ust. 2 oraz art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie, w jakim wprowadzają nieokreślone znamię "znacznej ilości" wymienionych tam substancji bez odniesienia do jakichkolwiek kryteriów pozwalających na ustalenie tej ilości, są zgodne z art. 2 w związku z treścią art. 31 ust. 3 Konstytucji. Tekst opinii09-06-2010  Szarama Wojciech
  Tekst stanowiskastanowisko
  148. SK 4/10 20-04-2010 Artykuł 49 ust. 1 zdanie drugie oraz art. 49 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z art. 2 oraz art. 64 ust. 2 Konstytucji. Tekst opinii04-08-2010  Szarama Wojciech
  Tekst stanowiskastanowisko
  149. P 15/10 15-04-2010 Artykuł 8 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 roku o Krajowej Szkole Administracji Publicznej jest zgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji. Tekst opinii23-06-2010  Pahl Witold
  Tekst stanowiskastanowisko
  150. P 16/10 15-04-2010 Artykuł 25 § 1 i § 2 ustawy - Kodeks wykroczeń, w zakresie w jakim przewidują możliwość zamiany grzywny na pracę społecznie użyteczną, albo na areszt, jedynie jeśli jest to grzywna przekraczająca kwotę 500 złotych, jest zgodny z art. 2 oraz art. 32 ust. 1 Konstytucji. Tekst opinii07-07-2010  Kempa Beata
  Tekst stanowiskastanowisko
  151. P 17/10 15-04-2010 Artykuł 48 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie, w jakim dotyczy on roszczenia najemcy spółdzielczego lokalu mieszkalnego będącego uprzednio mieszkaniem zakładowym, które to mieszkanie spółdzielnia mieszkaniowa nabyła nieodpłatnie od przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej, jest zgodny z art. 64 ust. 1 Konstytucji. Tekst opinii27-10-2010  Dera Andrzej Mikołaj
  Tekst stanowiskastanowisko
  152. P 14/10 14-04-2010 Artykuł 114 ust. 2 pkt 4 ustawy o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego w zakresie, w jakim uniemożliwia pracownikom stoczni, którzy ukończyli 65. rok życia w stosunku do mężczyzn i 60. rok życia w stosunku do kobiet, posiadających prawomocne orzeczenie stwierdzające nabycie uprawnień do emerytury, objęcie ich ochroną na zasadach szczególnych, jest zgodny z art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji. Tekst opinii04-08-2010  Karpiński Grzegorz
  Tekst stanowiskastanowisko
  153. K 11/10 13-04-2010 Artykuł 1 pkt 28 ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw z art. 54 ust. 1 w związku z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 42 Konstytucji oraz art. 9, art. 10 w związku z art. 17 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i podstawowych Wolności i art. 19 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Tekst opinii19-01-2011  Szarama Wojciech
  Tekst stanowiskastanowisko
  154. P 13/10 13-04-2010 Artykuł 86a § 4 ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia jest zgodny z art. 32 ust. 1 i art. 45 ust. 1 Konstytucji. Tekst opinii07-07-2010  Pięta Stanisław
  Tekst stanowiskastanowisko
  155. Kp 2/10 09-04-2010 Artykuł 1 pkt 1 i art. 2 ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta z art. 2 Konstytucji.   Raczkowski Damian
  do 06-10-2010

  Karpiński Grzegorz
  od 07-10-2010
   
  156. P 12/10 06-04-2010 Artykuł 48 ust. 2 i art. 52 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, w zakresie w jakim nie przewiduje odpowiedniego stosowania art. 37 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dla ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i zasiłku macierzyńskiego ubezpieczonym podlegającym  z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu, których niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego są zgodne z art. 2 oraz art. 32 ust. 1 Konstytucji. Tekst opinii21-07-2010  Żalek Jacek
  Tekst stanowiskastanowisko
  157. SK 3/10 06-04-2010 Artykuł 607s § 4 zdanie 2 w związku z art. 607t § 2 ustawy - Kodeks postępowania karnego z następującymi przepisami Konstytucji oraz Konwencji Rady Europy o przekazywaniu osób skazanych, sporządzonej w Strasburgu dnia 21 marca 1983 roku, ratyfikowanej w dniu 8 listopada 1994 r.:

  - art. 607s § 4 zdanie 2 w związku z art. 607t § 2 ustawy - Kodeks postępowania karnego z art. 32 ust 1 Konstytucji w zakresie, w jakim ostateczny wymiar kary orzeczonej w stosunku do skazanego i podlegającej wykonaniu zależny jest od tego, w jakim trybie nastąpiło przekazanie tej kary do wykonania, tj. czy w trybie określonym w przepisie art. 61lc kpk w związku z przepisem art. 114 § 4 kodeksu karnego, czy też w trybie określonym w przepisie art. 607s § 4 kpk w związku z przepisem art. 607t § 2 kpk;

  - art. 607s § 4 zdanie 2 w związku z art. 607t § 2 ustawy - Kodeks postępowania karnego z art. 42 ust 1 Konstytucji w zakresie, w jakim przewiduje związanie Sądu określającego kwalifikację prawną czynu według prawa polskiego wymiarem kary orzeczonej w państwie obcym niezależnie od górnej granicy wymiaru kary przewidzianej w prawie polskim za dane przestępstwo przypisane skazanemu;

  - art. 607s § 4 zdanie 2 w związku z art. 607t § 2 ustawy - Kodeks postępowania karnego z przepisami art. 9, 10 oraz 11 Konwencji Rady Europy o przekazywaniu osób skazanych w zakresie, w jakim przewiduje związanie Sądu określającego kwalifikację prawną czynu według prawa polskiego wymiarem kary orzeczonej w państwie obcym niezależnie od górnej granicy wymiaru kary przewidzianej w prawie polskim za dane przestępstwo przypisane skazanemu.
  Tekst opinii09-06-2010  Kozdroń Jerzy
  Tekst stanowiskastanowisko
  158. K 10/10 26-03-2010 Artykuł 25 ust. 3 ustawy o Policji z art. 92 ust. 1 Konstytucji. Tekst opinii19-05-2010  Pahl Witold
  Tekst stanowiskastanowisko
  159. P 11/10 26-03-2010 Artykuł 32 ust. 1 ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze w zakresie, w jakim wyłącza stosowanie wobec dłużników przepisów o zwolnieniu od kosztów sądowych - z art. 2 Konstytucji oraz z art. 32 Konstytucji, a także art. 45 ust. 1 Konstytucji i art. 31 ust. 3 Konstytucji z uwagi na odmowę dostępu do sądu dłużnikowi, który ze względu na jego stan majątkowy nie jest w stanie uiścić opłaty sądowej. Tekst opinii23-06-2010  Szarama Wojciech
  Tekst stanowiskastanowisko
  160. P 10/10 23-03-2010 Artykuł 6 ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym z art. 2, art. 10 ust. 1, art. 173, art. 184, art. 31 ust. 3 Konstytucji. Tekst opinii10-06-2010  Kłopotek Eugeniusz
  Tekst stanowiskastanowisko
  161. SK 2/10 23-03-2010 Artykuł 31 ust. 1 ustawy o kontroli skarbowej w brzmieniu nadanym ustawą o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w zakresie, w jakim wyłącza on odpowiednie stosowanie do postępowania kontrolnego art. 54 § 1 pkt 1 i pkt 7 ustawy - Ordynacja podatkowa, z art. 84 oraz art. 64 ust 1 i 2 w związku z art. 32 ust. 1 i ust 2, art. 2, a także w związku z art. 31 ust 3 Konstytucji, przez to, że wyłącza okresy nienaliczania odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych za okres zabezpieczenia zobowiązania podatkowego w sytuacji, gdy objęte zabezpieczeniem środki pieniężne zostały zaliczone na poczet zaległości podatkowych, oraz za okres od dnia wszczęcia postępowania kontrolnego do dnia doręczenia decyzji organu pierwszej instancji, jeżeli decyzja nie została doręczona w terminie 3 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania kontrolnego. Tekst opinii23-06-2010  Rydzoń Stanisław
  Tekst stanowiskastanowisko
  162. P 8/10 22-03-2010 Artykuł 14 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, w jego brzmieniu sprzed zmiany dokonanej ustawą o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, w zakresie w jakim nie różnicuje przy wymiarze kary administracyjnej sytuacji podmiotów zobowiązanych do tworzenia sieci z uwagi na stopień dokonanego pokrycia siecią terytorium kraju, jest zgodny z art. 2 Konstytucji, to jest wynikającą z tego przepisu zasadą adekwatności (proporcjonalności) rozwiązań ustawodawczych do zakładanego celu regulacji;

  art. 2 ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w zakresie w jakim nakazuje stosować do obliczania opłaty za brak sieci w 2006 roku art. 14 ust. 1-4 w jego pierwotnym brzmieniu nadanym ustawą z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji jest zgodny z art. 2 Konstytucji, to jest wynikającą z tego przepisu zasadą adekwatności (proporcjonalności) rozwiązań ustawodawczych do zakładanego celu regulacji.
  Tekst opinii07-07-2010  Wikiński Marek
  do 07-11-2011

  Szarama Wojciech
  od 14-03-2012
  Tekst stanowiskastanowisko
  163. P 9/10 22-03-2010 Artykuł 5 pkt 11, art. 30a ust. 1 i 2, art. 30b ust. 1 i 2 oraz art. 37 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w zakresie w jakim wyłącza w tym postępowaniu przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego i zezwala - w ramach systemu realizacji programu operacyjnego - na kreowanie systemu środków odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w trakcie naboru projektów, które pozostają poza konstytucyjnym systemem źródeł prawa powszechnie obowiązującego, jest zgodny z art. 2, art. 7, art. 31 ust. 31 ust. 3 w zw. z art. 32 ust. 1 oraz art. 87 Konstytucji. Tekst opinii07-07-2010  Dera Andrzej Mikołaj
  Tekst stanowiskastanowisko
  164. K 9/10 10-03-2010 Artykuł 91a ust. 1 i art. 91b ustawy - Prawo o adwokaturze,

  art. 622 ust. 1 i art. 623 ustawy o radcach prawnych,

  art. 63a § 1 i art. 63b ustawy - Prawo o notariacie,

  art. 83 ust. 2 i art. 83 ust. 3 ustawy o prokuraturze

  - z art. 45 ust. 1 Konstytucji.
  Tekst opinii09-06-2010  Kempa Beata
  Tekst stanowiskastanowisko
  165. P 7/10 10-03-2010 Artykuł 81b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2005 roku do 1 grudnia 2008 roku był zgodny z art. 32 Konstytucji. Tekst opinii28-04-2010  Rydzoń Stanisław
  do 07-11-2011

  Kempa Beata
  od 14-06-2013
  Tekst stanowiskastanowisko
  166. SK 45/09 05-03-2010 Artykuł 36, art. 40, art. 41 oraz art. 42 Rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 roku w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych z art. 8, art. 32 45, art. 78, art. 176 Konstytucji. Tekst opinii21-07-2010  Karpiński Grzegorz
  do 07-11-2011

  Kozdroń Jerzy
  od 08-11-2011
  Tekst stanowiskastanowisko
  167. K 8/10 01-03-2010 Artykuł 10 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z art. 2, art. 32 i art. 64 Konstytucji;

  art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z art. 2, art. 31 ust. 1 i 3, art. 32 i art. 58 ust. 1 Konstytucji;

  art. 15 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z art. 2, art. 21 i art. 64 ust. 2 Konstytucji;

  art. 40 art. 30 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z art. 2, art. 31 ust. 1 i 3, art. 32 oraz art. 58 ust. 1 Konstytucji;

  art. 31 ust. 1, 2, 3 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z art. 2, art. 31 ust. 1 i 3, art. 32 oraz art. 58 ust. 1 Konstytucji;

  art. 31 ust. 4 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, w zakresie, w jakim nie określa w sposób wyraźny kręgu osób bliskich, które z mocy ustawy wstępują po zmarłym użytkowniku działki w stosunek użytkowania, a w przypadku, gdy o przydział działki ubiega się więcej niż jedna osoba bliska, pozostawia PZD swobodne uznanie co do wyboru osoby, na rzecz której nastąpi przydział działki - z art. 2, art. 21 oraz art. 64 ust. 2 Konstytucji.
  Tekst opinii01-12-2010  Pięta Stanisław
  Dera Andrzej Mikołaj

  Staroń Lidia
  od 21-06-2012
  Tekst stanowiskastanowisko
  168. P 5/10 01-03-2010 Artykuł 25 ust. 5 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty jest zgodny z art. 39 Konstytucji. Tekst opinii17-03-2010  Kozdroń Jerzy
  Tekst stanowiskastanowisko
  169. P 6/10 01-03-2010 Artykuł 75 § 1 ustawy - Kodeks karny jest zgodny z zasadą równości wobec prawa wyrażoną w art. 32 ust. 1 Konstytucji oraz zasadą sprawiedliwości społecznej zawartą w art. 2 Konstytucji. Tekst opinii07-04-2010  Szarama Wojciech
  Tekst stanowiskastanowisko
  170. K 7/10 25-02-2010 Artykuł 4, art. 5 ust. 2 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych z art. 2, art. 178 ust. 2, art. 179 i art. 180 ust. 2 Konstytucji. Tekst opinii19-01-2011  Pahl Witold
  Tekst stanowiskastanowisko
  171. Kp 1/10 19-02-2010 Artykuł 7a-7d ustawy o NIK z art. 2 i art. 202 Konstytucji. Tekst opinii10-06-2010  Kłopotek Eugeniusz
  Tekst stanowiskastanowisko
  172. P 4/10 09-02-2010 Artykuł 38 § 1 ustawy - Kodeks pracy w zakresie, w jakim pomija obowiązek konsultacji z zakładową organizacją związkową zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony pracownikowi będącemu pod ochroną wynikającą z art. 32 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych jest zgodny z art. 2 oraz art. 59 ust. 1 Konstytucji;

  art. 50 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy w zakresie w jakim pomija prawo do żądania przywrócenia do pracy pracownikowi będącemu pod ochroną wynikającą z art. 32 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych i zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na czas określony, któremu wypowiedziano umowę o pracę sprzecznie z prawem jest zgodny z art. 2 oraz art. 59 ust. 1 Konstytucji.
  Tekst opinii09-06-2010  Kempa Beata
  Tekst stanowiskastanowisko
  173. K 5/10 04-02-2010 Artykuł 10 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 9 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z art. 32 ust. 1 w związku z art. 71 ust. 1 i art. 2 Konstytucji. Tekst opinii17-03-2010  Raczkowski Damian
  do 06-10-2010

  Karpiński Grzegorz
  od 07-10-2010
  Tekst stanowiskastanowisko
  174. K 6/10 04-02-2010 Artykuł 12 i art. 12a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin oraz art. 12 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, z art. 2 oraz art. 32 ust. 1 w związku z art. 67 ust. 1 Konstytucji.   Karpiński Grzegorz
   
  175. P 3/10 04-02-2010 Artykuł 28 ust. 1 w związku z art. 18 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych i tym samym wskazane przepisy tej Ustawy, które nakładają na posiadacza pojazdu mechanicznego obowiązek powiadomienia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia OC na piśmie i doręczenia go za potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym, nie później niż jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa została zawarta, pod rygorem nawiązania z mocy ustawy następnej umowy ubezpieczenia OC, na kolejne 12 miesięcy - z art. 2 i art. 32 Konstytucji;

  art. 28 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych i tym samym wskazany przepis tej Ustawy, który przewiduje skutek zawarcia z mocy ustawy następnej umowy ubezpieczenia OC na okres kolejnych 12 miesięcy, w sytuacji braku wypowiedzenia dotychczasowej umowy, z art. 2, art. 32 i art. 76 Konstytucji.
  Tekst opinii19-05-2010  Rydzoń Stanisław
  Tekst stanowiskastanowisko
  176. K 4/10 25-01-2010 Artykuł 31 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z art. 45 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Tekst opinii07-04-2010  Wikiński Marek
  do 07-11-2011

  Pahl Witold
  od 14-03-2012
  Tekst stanowiskastanowisko
  Tekst stanowiskauzupełnienie
  177. P 2/10 25-01-2010 Art. 325e § 1 ustawy - Kodeks postępowania karnego w zakresie w jakim dopuszcza możliwość niesporządzenia uzasadnienia zaskarżalnego do sądu postanowienia o umorzeniu dochodzenia z art. 2 w związku z art. 7, art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1 oraz art. 78 Konstytucji. Tekst opinii03-03-2010  Szarama Wojciech
  Tekst stanowiskastanowisko
  178. K 3/10 15-01-2010 Artykuł 25 ust. 1 pkt 3, art. 25 ust. 1 pkt 4 lit. a i b w związku z art. 25 ust. 4, art. 25 ust. 1 pkt 5 lit. a i b w związku z art. 25 ust. 4, art. 25 ust. 2 pkt 3 i 4 w związku z art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych z art. 2, art. 17 ust. 1 i art. 32 ust. 1 Konstytucji;

  art. 25 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych z art. 17 ust. 1 i art. 32 ust. 1 Konstytucji;

  art. 36 ust. 1, 6 i 12, art. 361 ust. 5 i 16, art. 364-366, art. 368 ust 2 i 14 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych z art. 17 ust. 1 Konstytucji;

  art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych oraz art. 16 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie z art. 2 Konstytucji.
  Tekst opinii22-09-2010  Dera Andrzej Mikołaj
  Tekst stanowiskastanowisko
  179. K 1/10 13-01-2010 Artykuł 12 § 2 pkt 3 ustawy - Prawo o notariacie z art. 2 i art. 17 ust. 1 Konstytucji;

  art. 74a § 4 pkt 6 ustawy - Prawo o notariacie z art. 2 Konstytucji;

  art. 74 § 4 i art. 74d ustawy - Prawo o notariacie z art. 17 ust. 1 Konstytucji.
  Tekst opinii19-05-2010  Rydzoń Stanisław
  do 07-11-2011

  Dera Andrzej
  od 08-11-2011
  Tekst stanowiskastanowisko
  180. K 2/10 13-01-2010 Artykuł 4 ust. 7 pkt 1 oraz art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego w zakresie, w jakim wyłączają nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach z kręgu nauczycieli uprawnionych do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego z art. 32 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji. Tekst opinii03-03-2010  Żalek Jacek
  Tekst stanowiskastanowisko
  181. SK 1/10 12-01-2010 I. Artykuł 770 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, w brzmieniu ustalonym przez art. 95 pkt 3 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dniem 30 listopada 1997 roku z art. 45 ust. 1, 77 ust. 2 oraz 78 Konstytucji w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji, w zakresie w jakim przepis ten umożliwia sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania egzekucyjnego z wyłączeniem jego udziału w charakterze strony w postępowaniu przed sądem I instancji i ogranicza jego udział w charakterze strony wyłącznie do postępowania zażaleniowego przed sądem II instancji;

  II. art. 770 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, w zakresie w jakim wyłącza zaskarżenie przez komornika orzeczeń reformatoryjnych wydanych na skutek zażalenia podmiotów określonych w art. 770 zdanie czwarte kodeksu postępowania cywilnego z art. 45 ust. 1, 77 ust. 2, 78 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.
  Tekst opinii28-04-2010  Szarama Wojciech
  Tekst stanowiskastanowisko
  182. P 1/10 08-01-2010 Artykuł 194 ustawy o funduszach inwestycyjnych w związku z art. 244 § 1 i art. 252 kodeksu postępowania cywilnego jest zgodny z art. 2, 20, 32 ust. 1 zdanie 1 i 76 Konstytucji, w zakresie, w jakim nadaje moc dokumentu urzędowego wyciągom z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego w postępowaniu cywilnym. Tekst opinii28-04-2010 
  Tekst opinii29-06-2011 
  Dera Andrzej Mikołaj
  Tekst stanowiskastanowisko
  Tekst stanowiskauzupełnienie
  183. P 46/09 21-12-2009 Art. 2 ustawy o zmianie ustawy kodeks cywilny z art. 2, art. 77, art. 30 w zw. z art. 38, art. 64 ust. 2 Konstytucji. Tekst opinii28-04-2010  Kozdroń Jerzy
  Tekst stanowiskastanowisko
  184. K 36/09 18-12-2009 I) Preambuły ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin z art. 10, art. 2 w związku z art. 42 ust. 1 Konstytucji oraz art. 7 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku, zmienionej następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2;

  II) art. 13a ust. 6 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin z art. 77 ust. 2 i art. 78 Konstytucji;

  III) art. 15b ust. 1 pkt 1 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin z art. 2, art. 2 w związku z art. 31 ust. 3, art. 2 w związku z art. 32 Konstytucji RP oraz art. 14 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku, zmienionej następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2, art. 2 w związku z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku, zmienionej następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2;

  IV) art. 3 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji i, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin z art. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.
  Tekst opinii07-04-2010  Karpiński Grzegorz
  do 07-11-2011

  Pahl Witold
  od 08-11-2011
  Tekst stanowiskastanowisko
  185. K 35/09 14-12-2009 Artykuł 20 ust. 2 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich z art. 93 ust. 1 i 2 oraz art. 210 Konstytucji. Tekst opinii17-03-2010  Wikiński Marek
  Tekst stanowiskastanowisko
  186. P 45/09 14-12-2009 Działu III Rozdziału 9 "Nadpłata" ustawy - Ordynacja podatkowa, w szczególności zaś art. 72 § 1 pkt 1 tej ustawy w zakresie, w jakim nie warunkują stwierdzenia nadpłaty podatku akcyzowego i jej zwrotu od tego kto poniósł ciężar ekonomiczny tego podatku są zgodne z art. 2 Konstytucji. Tekst opinii07-04-2010  Rydzoń Stanisław
  Tekst stanowiskastanowisko
  187. SK 44/09 14-12-2009 Artykuł 63 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji w zakresie, w jakim nie przyznaje odwołanemu komornikowi lub jego spadkobiercom opłat ustalonych przez odwołanego lub zmarłego komornika, których prawomocność nastąpiła po jego odwołania lub śmierci z art. 32 ust. 1 i 2 oraz art. 64 ust. 2 Konstytucji. Tekst opinii22-09-2010  Szarama Wojciech
  Tekst stanowiskastanowisko
  188. K 34/09 09-12-2009 Artykuł 22 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty z art. 2, art. 10, art. 70 ust. 1, 2 i 4 w związku z art. 31 ust. 3 oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji;

  art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy o systemie oświaty z art. 2, art. 10, art. 70 ust. 1, 2 i 4 w związku z art. 31 ust. 3 oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji.
  Tekst opinii24-11-2010  Szarama Wojciech
  Tekst stanowiskastanowisko
  189. K 32/09 04-12-2009 I. Artykuł 1 Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 roku w zakresie ustalającym treść:

  a) art. 16 [9c] ust. 3, art. 31 [15b] ust. 2 akapit pierwszy, art. 41 [28] ust. 3 akapit trzeci, art. 45 [28d] ust. 2 zdanie drugie oraz art. 46 [28e] ust. 2 zdanie drugie, ust. 3 akapit drugi zdanie drugie i ust. 4 akapit drugi zdanie pierwsze Traktatu o Unii Europejskiej w zakresie, w jakim dopuszczają stanowienie przez Radę Unii Europejskiej większością kwalifikowaną - samodzielnie albo wspólnie z Parlamentem Europejskim - wbrew stanowisku Rzeczypospolitej Polskiej aktów prawnych obowiązujących na jej terytorium lub wiążących ją w stosunkach zewnętrznych,

  b) art. 31 [15b] ust. 3, art. 42 [28a] ust. 2 akapit pierwszy zdanie drugie i trzecie oraz

  ust. 3 akapit pierwszy zdanie pierwsze, a także art. 48 [48] ust. 6 akapit drugi i ust. 7 Traktatu wymienionego w lit. a;

  2) art. 2 Traktatu z Lizbony, powołanego w punkcie I, w zakresie ustalającym treść:

  a) art. 207 [188c] ust. 4 akapit pierwszy, art. 215 [188k] ust. 1 zdanie pierwsze, art. 218 [188n] ust. 8 akapit pierwszy oraz art. 294 [251] ust. 8, 10 i 13 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w zakresie, w jakim dopuszczają stanowienie przez Radę Unii Europejskiej większością kwalifikowaną - samodzielnie albo wspólnie z Parlamentem Europejskim - wbrew stanowisku Rzeczypospolitej Polskiej aktów prawnych obowiązujących na jej terytorium lub wiążących ją w stosunkach zewnętrznych;

  b) art. 25 [22] akapit drugi, art. 81 [65] ust. 3 akapit drugi i trzeci, art. 82 [69a] ust. 2 akapit drugi lit. b, art. 83 [69b] ust. 1 akapit trzeci, art. 86 [69e] ust. 4, art. 153 [137] ust. 2 akapit czwarty, art. 192 [175] ust. 2 akapit drugi, art. 218 [188n] ust. 8 akapit drugi zdanie drugie, art. 223 [190] ust. 1 akapit drugi, art. 262 [229a], art. 281 akapit drugi i trzeci, art. 308 [266] akapit trzeci zdanie drugie, art. 311 [269] akapit trzeci, art. 312 [270a] ust. 2 akapit drugi, art. 333 [280h] ust. 1 i 2 oraz art. 352 [308] ust. 1 Traktatu wymienionego w lit. a

  - z art. 90 ust. 1-3 w związku z art. 2, art. 4 i art. 8 ust. 1 Konstytucji oraz w związku z wyrażoną w jej preambule zasadą suwerennego i demokratycznego stanowienia Narodu Polskiego o losie Ojczyzny;

  II. Ponadto wnosimy o zbadanie zgodności Deklaracji (nr 17) odnoszącej się do pierwszeństwa, dołączonej do Aktu końcowego konferencji międzyrządowej, która przyjęła Traktat z Lizbony, z art. 8 w związku z art. 91 ust. 2 i 3 oraz art. 195 ust. 1 Konstytucji

  III. Na wypadek, gdyby Trybunał Konstytucyjny nie orzekł o niezgodności z Konstytucją RP postanowień traktatowych o zbadanie zgodności art. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2008 roku o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 roku w zakresie, w jakim zgodzie ustawodawcy na związanie Rzeczypospolitej Polskiej wskazanymi postanowieniami traktatowymi nie towarzyszy ustawowe unormowanie stanowiącego udziału Sejmu i Senatu w procesie kształtowania stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej w każdej sprawie ewentualnego przyjęcia przez Radę Europejską lub Radę Unii Europejskiej aktu prawnego na podstawie któregokolwiek z tych postanowień, z art. 2, art. 4, art. 8 ust. 1, art. 10 i art. 95 ust. 1 Konstytucji.
  Tekst opinii17-03-2010  Karpiński Grzegorz
  Tekst stanowiskastanowisko
  190. K 33/09 04-12-2009 Artykuł 256 § ustawy- Kodeks karny, rozumiany w ten sposób, że przestępstwo określone w tym przepisie ma charakter powszechny, a zatem może być popełnione przez każdą osobę odpowiadającą ogólnym cechom podmiotu przestępstwa, która ujawnia informacje stanowiące tajemnicę państwową lub wbrew przepisom ustawy informacje takie wykorzystuje, z art. 42 ust. 1 w związku z art. 2 oraz art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Tekst opinii06-01-2010  Kempa Beata
  Tekst stanowiskastanowisko
  191. Kp 10/09 04-12-2009 Ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z:

  I. w całości z art. 2 Konstytucji;

  II. w całości z art. 2, art. 20, art. 21, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 58 ust. 1, art. 64, art. 92 ust. 1 i art. 93 ust. 1 Konstytucji;

  III. a w przypadku gdyby Trybunał Konstytucyjny nie uznał zasadności powyższego wniosku, o zbadanie zgodności:

  1) art. 7, art. 8 ust. 2 i ust. 3, art. 21, art. 51 ust. 1 i ust 3 - 7, art. 53 ust. 2 i ust. 3 oraz art. 86 - z art. 2, art. 20, art. 22, art. 32 ust. 1 i art. 58 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji;

  2) art. 4, art. 17 pkt 1, art. 20, art. 24 ust. 5, art. 30 ust. 2, art. 32, art. 43, 44 ust. 1, art. 48 ust. 2, art. 49 ust. 1, art. 51 ust. 2 i art. 52 ust. 2, art. 64 ust. 2 - z art. 2, art. 20 , art. 22, art. 32 ust. 1 i art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji;

  3) art. 7 ust. 5 pkt 1, pkt 2 i pkt 3, art. 18 ust. 4 i ust. 5, art. 21 ust. 2 pkt 4, art. 24 ust. 4, art. 87 - z art. 2 Konstytucji;

  4) art. 18 ust. 5, art. 24 ust. 6, art. 46 ust. 3 i art. 64 ust. 3 - z art. 92 ust. 1 Konstytucji;

  5) art. 54 ust. 1 w zakresie w jakim pomija wśród funduszy własnych Kasy Krajowej fundusz stabilizacyjny - z art. 2 i art. 64 ust. 2 Konstytucji;

  6) art. 71 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 pkt 2, art. 72, art. 73, art. 76, art. 78 ust. 3 i art. 79 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 - z art. 2, art. 12 i art. 58 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji;

  7) art. 91ust. 1 i 2 - z art. 2 i art. 64 ust. 2 Konstytucji;

  8) art. 93 - z art. 2 Konstytucji;

  9) art. 7 ust. 6 ustawy - z art. 93 ust. 1 Konstytucji.
  Tekst opinii19-05-2010  Kozdroń Jerzy
  Tekst stanowiskastanowisko
  192. K 31/09 27-11-2009 Artykuł 4 ust. 8 i 9 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z art. 2, art. 165 ust. 1 i art. 167 ust. 1 i 2 Konstytucji.   Kłopotek Eugeniusz
   
  193. SK 43/09 27-11-2009 Artykuł 31 ust. 1 pkt 2 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z art. 47 oraz art. 51 ust. 3 i 4 Konstytucji;

  art. 32 ust. 4 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z art. 45 Konstytucji;

  art. 32 ust. 6 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w zakresie, w jakim pozbawia skarżącego możliwości uzyskania pisemnego uzasadnienia orzeczenia wydanego na posiedzeniu niejawnym z art. 45 Konstytucji;

  art. 32 ust. 8 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w zakresie, w jakim nakazuje stosowanie do skargi kasacyjnej przepisów zaskarżonych wyżej w punktach 3 oraz 4 skargi z art. 45 Konstytucji.
  Tekst opinii18-02-2010  Dera Andrzej Mikołaj
  Tekst stanowiskastanowisko
  194. P 42/09 19-11-2009 Artykuł 77 (4) pkt 1 ustawy - Kodeks Pracy z art. 7. art. 65 ust. 4. art. 87 ust. 1 i art. 93 ust. 1 i 2 Konstytucji;

  art. 77 (4) pkt 1 ustawy - Kodeks Pracy z art. 7, art. 65 ust. 4 i art. 92 ust. 1 Konstytucji.
  Tekst opinii06-10-2010  Raczkowski Damian
  do 06-10-2010

  Karpiński Grzegorz
  od 07-10-2010
  Tekst stanowiskastanowisko
  195. SK 42/09 10-11-2009 I. 1. art. 45 w związku z art. 7 ust. 2 pkt 1 i 3 i w związku z art. 20 ust. 1 zd. 1 ustawy - Prawo prasowe - w zakresie odnoszącym się do niezarejestrowanego czasopisma - z 42 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji, art. 7 ust. 1 zdanie 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz art. 15 ust. 1 zdanie 1 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (nieprzestrzeganie zasady nullum crimen sine lege);

  2. art. 45 w związku z art. 7 ust. 2 pkt 1 i 3 i w związku z art. 20 ust. 1 zdanie 1 ustawy - Prawo prasowe - w zakresie odnoszącym się do niezarejestrowanego czasopisma - z art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i w zw. z art. 14 ust. 1 Konstytucji, art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz art. 19 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (ustanowienie odpowiedzialności karnej jako sankcji za niedokonanie rejestracji czasopisma);

  II. art. 20 ust. 1 zdanie 1 ustawy - Prawo prasowe - w zakresie odnoszącym się do czasopism - w związku z art. 7 ust. 2 pkt 1 i 3 przywołanej ustawy z art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i w związku z art. 14 ust. 1 Konstytucji, art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz art. 19 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (obowiązek rejestracji czasopisma);

  III. 1. art. 20 ust. 2 ustawy - Prawo prasowe - w zakresie odnoszącym się do czasopism - z art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i w związku z art. 14 ust. 1 Konstytucji, art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz art. 19 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (obowiązek podania we wniosku rejestracyjnym poszczególnych danych wymienionych w skarżonym artykule, poza obowiązkiem podania tytułu);

  2. art. 20 ust. 4 ustawy - Prawo prasowe - w zakresie odnoszącym się do czasopism - z art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i w związku z art. 14 ust. 1 Konstytucji, art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz art. 19 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (uniemożliwienie rozpoczęcia wydawania czasopisma przed rozstrzygnięciem wniosku o rejestrację czasopisma).
  Tekst opinii09-06-2010  Szarama Wojciech
  Tekst stanowiskastanowisko
  196. K 27/09 30-10-2009 Artykuł 4 pkt. 5 w związku z art. 3 ustawy o emeryturach pomostowych z art. 32 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji;

  b) art. 4 pkt. 5 w z związku z art. 2 pkt. 5 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych z art.2 Konstytucji;

  c) art. 21 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 2 pkt. 5 ustawy o emeryturach pomostowych z art. 2 i art.32 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji;

  d) art.3 ust.1 i ust. 2 ustawy o emeryturach pomostowych i załącznik nr 1 do ustawy o emeryturach pomostowych jest niezgodny z art. 32 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji, w zakresie w jakim art. 3 ust. 2 pomija czynniki ryzyka nie wymienione w art. 3 ust. 2, pomimo posiadania przez te czynniki właściwości czynników ryzyka w rozumieniu w art.3 ust.1 ustawy o emeryturach pomostowych, oraz w zakresie w jakim załącznik nr 1 do ustawy, określający wykaz prac w szczególnych warunkach pomija inne prace w szczególnych warunkach, pomimo posiadania przez nie właściwości prac w szczególnych warunkach określonych w art. 3 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych, czym wymienione wyżej przepisy naruszają zasadę równości wobec prawa sformułowaną w art. 32 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji;

  e) art. 3 ust. 3 ustawy o emeryturach pomostowych i załącznik nr 2 do ustawy o emeryturach pomostowych jest niezgodny z art. 32 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji, w zakresie w jakim załącznik nr 2, określający wykaz prac o szczególnym charakterze, pomija inne prace o szczególnym charakterze, pomimo spełniania przez nie warunków określonych w art. 3 ust. 3 ustawy, czym wymienione wyżej przepisy naruszają zasadę równości wobec prawa sformułowaną w art. 32 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji.
  Tekst opinii02-12-2009  Karpiński Grzegorz
  Tekst stanowiskastanowisko
  197. K 28/09 30-10-2009 Artykuł 66 ust. I pkt 4 lit. b) ustawy - Prawo o adwokaturze, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 5 ustawy z 20 lutego 2009 roku o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy Prawo o notariacie - zwalniający z wymogu odbycia aplikacji adwokackiej i złożenia egzaminu adwokackiego osoby, które zdały egzamin sędziowski łub prokuratorski po dniu 1 stycznia 1991 roku oraz w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę adwokatów, łącznie przez okres co najmniej 3 lat wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 4a ust. 1, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych - z art. 2 Konstytucji, a w zakresie, w jakim dotyczy osób wykonujących wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na podstawie umowy cywilnoprawnej - także z art. 17 ust. 1 Konstytucji;

  art. 66 ust. 2 pkt 3 ustawy - Prawo o adwokaturze, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 5 ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy Prawo o notariacie - zwalniający z wymogu odbycia aplikacji adwokackiej osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 4a ust. 1, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej z art. 2 Konstytucji, a w zakresie, w jakim dotyczy osób wykonujących wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na podstawie umowy cywilnoprawnej - także z art. 17 ust. 1 Konstytucji;

  art. 68 ust. 3 pkt 5 ustawy - Prawo o adwokaturze, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 7 lit. b) ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie z art. 2 Konstytucji;

  art. 78a ust. 4 pkt 6 ustawy - Prawo o adwokaturze, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 25 ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie z art. 2 Konstytucji;

  e) art. 66 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo o adwokaturze, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 5 ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy Prawo o notariacie - zwalniający z wymogu odbycia aplikacji adwokackiej i złożenia egzaminu adwokackiego osoby, które posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych oraz w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę adwokatów, łącznie przez okres co najmniej 3 lat wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej z art. 2 i z art. 17 ust. 1 Konstytucji;

  f) art. 78d ust. 2 ustawy - Prawo o adwokaturze, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 27 ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie w zakresie, w jakim pomija ustną formę egzaminu adwokackiego
  Tekst opinii21-01-2010  Kozdroń Jerzy
  Tekst stanowiskastanowisko
  198. P 41/09 30-10-2009 Artykuł 5 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, w zakresie w jakim nie różnicuje poziomu dochodu na osobę w rodzinie między rodzicami z jednym dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności a rodzinami z większą liczbą dzieci niepełnosprawnych, z art. 2, art. 32 ust. 1 i 2, art. 69 i art. 71 ust. 1 Konstytucji. Tekst opinii10-02-2010  Rydzoń Stanisław
  Tekst stanowiskastanowisko
  199. SK 41/09 26-10-2009 Artykuł 215 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z art. 2, art. 21 ust. 2, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 64 ust. 2 oraz art. 77 ust. 1 Konstytucji. Tekst opinii07-04-2010  Pahl Witold
  Tekst stanowiskastanowisko
  200. K 26/09 02-10-2009 Artykuł 164 ust. 3 oraz art. 166 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z art. 24, art. 32 ust. 1 i art. 45 ust. 1, w związku z art. 2 Konstytucji;

  art. 19 ust. 2 ustawy o zniesieniu Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, o zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej oraz niektórych innych ustaw z art. 24, art. 32 ust. 1 i art. 45 ust. 1, w związku z art. 2 Konstytucji.
  Tekst opinii10-02-2010  Dera Andrzej Mikołaj
  Tekst stanowiskastanowisko
  201. P 40/09 02-10-2009 Artykuł 91 § 1, § la, § 1b, §8 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych w związku z § 2 rozporządzenia Prezydenta w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego, w zakresie w jakim stanowią podstawę prawną mechanizmu ustalania wynagrodzeń sędziowskich, z art. 2, art. 10 ust. l, art. 173 oraz art. 178 ust. 1 i 2 Konstytucji;

  art. 91 § 1, § la, § Ib ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych w związku z § 2 rozporządzenia Prezydenta w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego, w zakresie w jakim tworzą mechanizm ustalania wynagrodzeń sędziowskich nie tylko na podstawie przepisów ustawy budżetowej, ale także przepisów rozporządzenia Prezydenta, z art. 176 ust. 2 Konstytucji;

  § 2 rozporządzenia Prezydenta w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego, w zakresie w jakim prowadzi do wydatkowania środków publicznych z art. 216 ust. 1 Konstytucji;

  art. 91 § 8 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych w związku z § 2 rozporządzenia Prezydenta w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego, z uwagi na brak precyzyjnego i szczegółowego zakresu upoważnienia ustawowego oraz swobodę Prezydenta w kształtowaniu wysokości przeliczników, z art. 92 ust. 1 Konstytucji;

  art. 16 ust. 1 ustawy budżetowej na rok 2007, art. 16 ust. 1 ustawy budżetowej na rok 2008  i § 2 rozporządzenia Prezydenta w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego kształtujące w latach 2007 i 2008 poziom wynagrodzenia sędziego sądu rejonowego z pominięciem faktu istotnego obniżenia składki rentowej dla ogółu pracowników i związanego z tym znaczącego wzrostu przeciętnego i minimalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z art. 2 i art. 32 Konstytucji;

  art. 91 § 1, § la, § 1b ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych w związku z § 2 rozporządzenia Prezydenta w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego, w zakresie w jakim tworzą mechanizm ustalania wynagrodzeń w sposób niekorzystny dla sędziów sądów powszechnych w porównaniu z sędziami i asesorami sądów administracyjnych, z art. 2 i art. 32 Konstytucji oraz z art. 7 a) pkt i Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych z dnia 19 grudnia 1966 roku w części gwarantującej godziwy zarobek i równe wynagrodzenie za pracę o równej wartości bez jakiejkolwiek różnicy;

  art. 4 i art. 6 ust. 1 ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, art. 2 pkt 4 i 6 i art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw i art. 91 § 1 i lb ustawy- Prawo o ustroju sądów powszechnych, w zakresie w jakim pomijają po stronie partnerów społecznych udział przedstawicieli sędziów, pozbawionych reprezentującej ich interesy organizacji związkowe,j z art. 10 ust. 1, art. 32, art. 173 i art. 178 ust. 2 i 3 Konstytucji;

  art. 16 ust. 1 - ustawy budżetowej na rok 2007, art. 16 ust. 1 ustawy budżetowej na rok 2008 w zakresie w jakim ustaliły kwoty bazowe do obliczania wynagrodzeń sędziów - w wysokości niższej od kwot bazowych asesorów sądowych - są zgodne z zasadą równości i niedyskryminacji wyrażoną w art. 32 Konstytucji w związku z art. 178 ust. 2 Konstytucji.
    Wikiński Marek
   
  202. P 38/09 23-09-2009 Artykuł 17 ust. 5 pkt 2 lit. a ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie w jakim świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje osobom wymagającym opieki pozostającym w związku małżeńskim w sytuacji, gdy oboje małżonkowie legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jest zgodny z art. 32 ust. 1 i art. 71 ust. 1 Konstytucji. Tekst opinii18-11-2009  Wikiński Marek
  Tekst stanowiskastanowisko
  203. SK 39/09 11-09-2009 Artykuł 632 pkt 2 ustawy - Kodeks postępowania karnego w zakresie, w jakim uniemożliwia zasądzenie na przecz pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego należności z tytułu udział adwokata lub rady prawnego ustanowionego w charakterze pełnomocnika w razie umorzenia postępowania karnego, z art. 45 ust. 1 Konstytucji. Tekst opinii04-11-2009  Kempa Beata
  Tekst stanowiskastanowisko
  204. SK 38/09 10-09-2009 Artykuł 394[1] § 2 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego z art. 45 ust. 1 Konstytucji. Tekst opinii06-01-2010  Szarama Wojciech
  Tekst stanowiskastanowisko
  205. K 25/09 09-09-2009 Artykuł 13 ust. 3 ustawy - Prawo prasowe, w zakresie, w jakim nie przewiduje zażalenia do sądu na wydane przez prokuratora zezwolenie na ujawnienie danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze, z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji. Tekst opinii04-11-2009  Szarama Wojciech
  Tekst stanowiskastanowisko
  206. P 37/09 09-09-2009 Artykuł 31 ust. 1 pkt 2 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z art. 2, art. 47, art. 51 ust. 3 i 4 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji;

  art. 31 ust. 2 zdanie drugie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z art. 2, art. 78 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji;

  art. 32 ust. 2 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z art. 2, art. 78 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji;

  art. 32 ust. 4 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z art. 45 ust.1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji;

  art. 32 ust. 5 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z art. 45 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji;

  art. 32 ust. 6 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1 i art. 78 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji;

  art. 32 ust. 8 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z art. 32 ust.1, art. 45 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji.
  Tekst opinii18-02-2010  Dera Andrzej Mikołaj
  Tekst stanowiskastanowisko
  207. K 23/09 03-09-2009 Artykuł 3 ust. 1-6, art. 4 pkt 5 i 6 oraz art. 57 ustawy o emeryturach pomostowych z art. 2 oraz art. 32 ust. 1 Konstytucji. Tekst opinii02-12-2009  Kozdroń Jerzy
  do 01-12-2009

  Karpiński Grzegorz
  od 02-12-2009
  Tekst stanowiskastanowisko
  208. K 24/09 03-09-2009 Artykuł 2 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej uchwalonej przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej IV kadencji w zakresie, w jakim pozbawia właściciela gruntu rolnego, na którym prowadzona jest uprawa leśna, prawa do ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie uprawy leśnej w związku z nabyciem prawa do jakiejkolwiek emerytury lub renty czy pobieraniem świadczenia emerytalnego lub rentowego innego aniżeli wcześniejsza emerytura w rolnictwie oraz w zakresie, w jakim następuje zmniejszenie takiego ekwiwalentu należnego współwłaścicielowi gruntu rolnego, którego małżonek - współwłaściciel takiego gruntu nabył prawo do emerytury lub renty czy pobiera świadczenie emerytalne lub rentowe inne aniżeli wcześniejsza emerytura w rolnictwie, podczas gdy w przypadku właściciela gruntu zalesionego, który otrzymuje premię zalesieniową, ograniczenie w korzystaniu z tego prawa dotyczy wyłącznie sytuacji przejścia na wcześniejszą emeryturę w rolnictwie, z art. 32 w związku z art. 2, art. 21 i art. 64 Konstytucji oraz art. 1 Protokołu Pierwszego z dnia 20 marca 1952 roku do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 4 listopada 1950 roku, z uwagi na naruszenie zasady równej ochrony praw majątkowych o analogicznej funkcji (tj, ekwiwalentu i premii zalesieniowej) oraz zasady sprawiedliwości społecznej;

  art. 7 ust. 6 i art. 10 ust. 2, ust. 2a i ust. 2b już nie obowiązującej ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia uchwalonej przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej III kadencji w zakresie pozbawiającym właściciela gruntu rolnego, na którym prowadzona jest uprawa leśna, prawa do ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie uprawy leśnej w związku z nabyciem prawa do jakiejkolwiek emerytury lub renty czy pobieraniem świadczenia emerytalnego i rentowego innego aniżeli wcześniejsza emerytura w rolnictwie oraz w zakresie, w jakim następuje zmniejszenie takiego ekwiwalentu należnego współwłaścicielowi gruntu rolnego, którego małżonek-współwłaściciel takiego gruntu nabył prawo do emerytury lub renty czy pobiera świadczenie emerytalne lub rentowe inne aniżeli wcześniejsza emerytura w rolnictwie, z art. 31 w związku z art. 2, art. 21 i art. 64 Konstytucji oraz art. 1 Protokołu Pierwszego z dnia 20 marca 1952 roku do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 4 listopada 1950 roku, z uwagi na naruszenie zasady proporcjonalności w ograniczeniu korzystania z prawa majątkowego (tj. ekwiwalentu), zasady zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez niego prawa oraz zasady sprawiedliwości społecznej.
  Tekst opinii17-12-2009  Kłopotek Eugeniusz
  Tekst stanowiskastanowisko
  209. P 36/09 02-09-2009 Artykuł 386 § 6 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego w części stanowiącej, że  ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w uzasadnieniu wyroku drugiej instancji wiążą przy ponownym rozpoznaniu sprawy sąd, któremu sprawa została przekazana jest zgodny z art. 178 ust. 1 Konstytucji. Tekst opinii10-02-2010  Szarama Wojciech
  Tekst stanowiskastanowisko
  210. K 22/09 25-08-2009 Artykuł 1 pkt 3 w zakresie art. 5 ustawy o zmianie ustawy o zarządzeniu kryzysowym, w części dotyczącej tworzenia Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego, art. 1 pkt 4 w zakresie dotyczącym dodanych art. 5a i 5b i art. 1 pkt 21 w zakresie art. 23 w części dotyczącej wprowadzania przez Prezesa Rady Ministrów, ministrów i kierowników urzędów centralnych stopni alarmowych z wyrażoną w Preambule zasadą współdziałania władz, art. 2 i art. 126 ust. 1 i 2 Konstytucji;

  art. 1 pkt 4 ustawy o zmianie ustawy o zarządzeniu kryzysowym w zakresie dotyczącym dodanych art. 5a ust. 5 i art. 5b ust. 2 pkt 3 z art. 93 ust. 1 Konstytucji;

  art. 1 pkt 4 ustawy o zmianie ustawy o zarządzeniu kryzysowym w zakresie dotyczącym dodanego art. 5b ust. 7 pkt 4 z art. 22, art. 31 ust. 3, art. 64, art. 77 ust. 2 i art. 78 Konstytucji;

  art. 1 pkt 12 ustawy o zmianie ustawy o zarządzeniu kryzysowym w zakresie dotyczącym dodanego art. 12a ust. 2 i 3 z art. 2 Konstytucji.
  Tekst opinii21-01-2010  Karpiński Grzegorz
  do 07-11-2011

  Budka Borys
  od 14-03-2012
  Tekst stanowiskastanowisko
  211. SK 37/09 25-08-2009 Artykuł 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o rencie socjalnej z:

  - art. 67 ust. 1 Konstytucji w zakresie, w jakim przepis ten pozbawia prawa do zabezpieczenia społecznego osobę całkowicie niezdolną do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed rozpoczęciem aktywności zawodowej - w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, ale po ukończeniu 25 roku życia;

  - art. 32 ust. 1 Konstytucji w związku z art. 67 ust. 1 Konstytucji RP w zakresie, w jakim przepis ten nie przyznaje prawa do renty socjalnej osobie, która ukończyła 25 rok życia i odpowiednio jak osoba, która nie ukończyła tego wieku, jest całkowicie niezdolna do pracy ze względu na naruszenie sprawności organizmu powstałe w okresie nauki lub nauki w szkole wyższej;

  - art. 2 Konstytucji i wyrażoną w nim zasadę sprawiedliwości społecznej w związku z art. 67 ust. 1 Konstytucji w zakresie, w jakim przepis ten, poprzez zastosowanie kryterium wieku, w sposób nieuzasadniony i nieproporcjonalny różnicuje sytuację prawną obywateli całkowicie niezdolnych do pracy i niepełnosprawnych, pozbawiając niektórych z nich prawa do zabezpieczenia społecznego zagwarantowanego w Konstytucji.
  Tekst opinii18-11-2009  Pięta Stanisław
  Tekst stanowiskastanowisko
  212. P 33/09 18-08-2009 Artykuł 1a ust. 1 pkt 2 w związku z art. 2. ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach z art. 84 i art. 2 Konstytucji. Tekst opinii21-10-2009  Dera Andrzej Mikołaj
  Tekst stanowiskastanowisko
  213. P 34/09 18-08-2009 Artykuł 547 § 2 k.p.c. w zakresie w jakim wyłącza on nawet w sytuacjach wyjątkowych możliwość wysłuchania osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie przez sąd wezwany, z art. 45 ust. 1 Konstytucji. Tekst opinii17-12-2009  Szarama Wojciech
  Tekst stanowiskastanowisko
  214. P 35/09 18-08-2009 Przepisy rozdziału 14 w dziale III ustawy - Ordynacja podatkowa z art.2 i 64 konstytucji w zakresie w jakim pomijają byłych wspólników rozwiązanej spółki cywilnej jako następców prawnych, wstępujących w przewidziane w przepisach podatkowych prawa tej spółki. Tekst opinii17-12-2009  Rydzoń Stanisław
  Tekst stanowiskastanowisko
  215. P 31/09 31-07-2009 Artykuł 9 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie stwierdzającym, iż okres zatrudnienia obywateli polskich za granicą w organizacjach międzynarodowych, zagranicznych instytucjach i zakładach, do których zostali skierowani w ramach współpracy międzynarodowej lub w których byli zatrudnieni za zgodą właściwych władz polskich, uwzględnia się pod warunkiem stałego zamieszkania zainteresowanego na obecnym obszarze Rzeczypospolitej, jest zgodny z określoną w art. 32 Konstytucji zasadą równości wszystkich obywateli wobec prawa, z art. 2 Konstytucji Tekst opinii22-10-2009  Pahl Witold
  Tekst stanowiskastanowisko
  216. P 32/09 31-07-2009 Artykuł 24 ust. 3a ustawy o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym przed zmianą wynikającą z ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie, w jakim stanowi, że w przypadku wniosku o ponowne przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego po utracie ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 lat, której niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności uzyskanym w wyniku rozpoznania przez sąd powszechny jej odwołania od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności i stanowiącym kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń rodzinnych ustala się nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca, w którym osoba ta złożyła wniosek o kontynuację świadczenia rodzinnego, z art. 2 w związku z art. 69 Konstytucji. Tekst opinii22-10-2009  Chmielewski Stanisław
  do 17-11-2009

  Karpiński Grzegorz
  od 18-11-2009
  Tekst stanowiskastanowisko
  217. SK 33/09 31-07-2009 Artykuł 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 9 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z art. 32 ust. 1, art. 18 oraz art. 2 Konstytucji, w zakresie w jakim zaskarżone przepisy statuują pierwszeństwo tytułu ubezpieczenia z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, w stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, które jednocześnie pozostają w stosunku pracy i pobierają w okresie jego trwania zasiłek macierzyński lub wychowawczy. Tekst opinii18-11-2009  Kłopotek Eugeniusz
  Tekst stanowiskastanowisko
  218. SK 34/09 31-07-2009 Artykuł 49 ust. 1 zdanie drugie oraz art. 49 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z art. 32 ust. 1 w zw. z art. 2 Konstytucji statuującym zasadę równego traktowania przez władzę publiczną i równości wobec prawa, z art. 2 Konstytucji i wywodzoną z niego zasadą sprawiedliwości społecznej oraz art. 64 ust. 2 Konstytucji i udzielaną w nim ochroną praw majątkowych, z art. 2 Konstytucji i określoną w tym przepisie zasadą demokratycznego państwa prawnego, w szczególności w zakresie w jakim ustawodawca upoważnia organ stosujący prawo do arbitralnego obniżania opłaty egzekucyjnej bądź jej całkowitą redukcję. Tekst opinii24-09-2009  Krzywicki Piotr
  do 09-12-2009

  Szarama Wojciech
  od 14-03-2012
  Tekst stanowiskastanowisko
  219. P 29/09 28-07-2009 Artykuł 218 § 1 ustawy - Kodeks karny, w zakresie w jakim dopuszcza stosowanie wobec tej samej osoby, za ten sam czyn, odpowiedzialności za przestępstwo i dodatkowej opłaty o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń, z art. 2 Konstytucji, art. 4 ust. 1 protokołu Nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, art. 14 ust. 7 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Tekst opinii09-09-2009  Kozdroń Jerzy
  Tekst stanowiskastanowisko
  220. Kp 9/09 27-07-2009 Artykuł 1 lit. a) i b) oraz pkt 2 ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z art. 2 Konstytucji. Tekst opinii07-10-2009  Karpiński Grzegorz
  Tekst stanowiskastanowisko
  221. Kp 8/09 22-07-2009 Artykuł 1 pkt 10 ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym w części dotyczącej art. 22 ust. 15 z art. 87 ust. 1 Konstytucji RP w zakresie, w jakim narusza zasadę skończonego zbioru źródeł prawa wymienionego w art. 87 ust. 1 Konstytucji;

  art. 1 pkt 6 ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym w części dotyczącej art. 29a ust. 1 z art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji w zakresie, w jakim narusza zasadę równego traktowania i zasadę niedyskryminacji w życiu gospodarczym;

  art. 1 pkt 6 ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym w części dotyczącej dodanego art. 14a ust. 2 z art. 2 Konstytucji w zakresie, w jakim narusza nakaz określoności przepisów prawa.
  Tekst opinii27-08-2009  Pahl Witold
  Tekst stanowiskastanowisko
  222. P 28/09 22-07-2009 Artykuł 42 ust. 2 ustawy o izbach lekarskich w zakresie, w jakim wyłącza prawo lekarza ukaranego przez Naczelny Sąd Lekarski w II instancji karą nagany, do wniesienia odwołania do sądu, z art. 77 ust. 2 Konstytucji. Tekst opinii27-08-2009  Szarama Wojciech
  Tekst stanowiskastanowisko
  223. SK 31/09 17-07-2009 Artykuł 381 w związku z art. 368 § 1 pkt 4 i art. 479[12] § 1 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego z art. 45 ust.1 Konstytucji. Tekst opinii20-01-2010  Szarama Wojciech
  Tekst stanowiskastanowisko
  224. SK 32/09 17-07-2009 Artykuł 4 pkt 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 2 i 3 ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej z art. 20 i art. 64 ust. 2 Konstytucji. Tekst opinii17-12-2009  Kempa Beata
  Tekst stanowiskastanowisko
  225. K 21/09 15-07-2009 Artykuł 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie, w jakim przy podstawie obliczenia podatku powyżej kwoty 85 528 złotych ustanawia dodatkową skale podatkową w wysokości 32% nadwyżki powyżej kwoty 85 528 , z art. 2, art. 32 ust. 2, art. 84, art. 24 w związku z art. 32 ust. 1 oraz z art. 65 ust. 5 Konstytucji. Tekst opinii09-09-2009  Rydzoń Stanisław
  Tekst stanowiskastanowisko
  226. SK 29/09 15-07-2009 Artykuł 12 ust. 4 zdanie pierwsze ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, w brzmieniu sprzed 20 lutego 2008 roku, z art. 2, art. 45 Konstytucji;

  art. 394[1] § 1 i 2 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez uzasadnionej zwłoki, w brzmieniu sprzed 20 lutego 2008 roku, z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2, art. 78 oraz art. 176 ust. 1 Konstytucji.
  Tekst opinii24-11-2010  Żalek Jacek
  Tekst stanowiskastanowisko
  227. SK 30/09 14-07-2009 Artykuł 79 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z art. 2, art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 1 i art. 176 Konstytucji. Tekst opinii17-12-2009  Pięta Stanisław
  Tekst stanowiskastanowisko
  228. P 27/09 09-07-2009 I. § 2 rozporządzenia Prezydenta w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów w części określającej stawki wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego i sędziego sądu okręgowego, jest zgodny z art. 32 i art. 2 Konstytucji w zakresie, w jakim określa stawki wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego odmiennie od zasad kształtujących wynagrodzenie sędziów i asesorów wojewódzkich sądów administarcyjnych w art. 29 ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych w związku z § 2 cytowanego rozporządzenia w części określającej stawki wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu apelacyjnego;

  II. przepis § 2 rozporządzenia Prezydenta w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów jest zgodny z art. 178 ust. 2, art. 10 ust. 1 i 2, art. 8 ust. 1 i 2, art. 7, art. 32 oraz art. 2 Konstytucji w zakresie, w jakim przepis § 2 rozporządzenia bez upoważnienia ustawowego i konstytucyjnego różnicuje stawki wynagrodzenia sędziów w zależności od pracy w sądzie rejonowym, okręgowym i apelacyjnym, na skutek braku uwzględnienia kryteriów z art. 178 ust. 2 Konstytucji, od których uzależniono w ustawie zasadniczej wysokość wynagrodzenia sędziów, jak i wadliwego upoważnienia ustawowego;

  III. art. 91 § 1, 1a, 1b, 2, 2a, 3, 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych są zgodne z art. 178 ust. 2, art. 8 ust. 1 i 2, art. 7, art. 32 oraz art. 2 Konstytucji w zakresie, w jakim nie uwzględniają kryteriów określonych w art. 178 ust. 2 Konstytucji RP, od których uzależniono w ustawie zasadniczej wysokość wynagrodzeń sędziów;

  IV. art. 91 § 8 ustawy- Prawo o ustroju sądów powszechnych jest zgodny z przepisem art. 178 ust. 2 w związku z art. 8 ust. 1 i 2, art. 7, art. 32 ust. 1 Konstytucji w zakresie, w jakim nie uwzględnia kryteriów określonych w art. 178 ust. 2 Konstytucji, od których uzależniono w ustawie zasadniczej wysokość wynagrodzeń;

  V. art. 91 § 8 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych jest zgodny z przepisem art. 92 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 1 i 2, art. 7, art. 32 ust. 1 oraz art. 2 Konstytucji w zakresie, w jakim nie uwzględnia zasad przyzwoitej legislacji upoważnienia ustawowego i rozstrzyga o wynagrodzeniach sędziów w akcie podustawowym z przekroczeniem granic umocowania ustawowego;

  VI. art. 1 pkt 2 ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw jest zgodny z przepisem art. 178 ust. 2 i art. 2 Konstytucji w zakresie, w jakim nie uwzględnia kryteriów określonych w art. 178 ust. 2 Konstytucji, od których uzależniono w ustawie zasadniczej wysokość wynagrodzeń sędziów.
    Karpiński Grzegorz
   
  229. SK 28/09 07-07-2009 Artykuł 45 § 1 w związku z art. 300 ustawy - Kodeks pracy z art. 64 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji. Tekst opinii18-02-2010  Dera Andrzej Mikołaj
  Tekst stanowiskastanowisko
  230. SK 26/09 29-06-2009 Artykuł 5 ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw z art. 21 ust. 2 oraz art. 64 ust. 1 Konstytucji oraz art. 32 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 1 i 2 Konstytucji. Tekst opinii10-09-2009  Pahl Witold
  Tekst stanowiskastanowisko
  231. SK 27/09 29-06-2009 Artykuł 50 w związku z art. 51 § 1 pkt 4 ustawy - Prawo o notariacie - w zakresie, w jakim upoważnia organ samorządu notarialnego - sąd dyscyplinarny, do wymierzenia wobec notariusza kary dyscyplinarnej pozbawienia prawa prowadzenia kancelarii na czas nieokreślony oraz nie wskazuje dostatecznie określonych przesłanek orzeczenia tej kary i okresu, na jaki można ją wymierzyć, z art. 17 ust. 1 oraz z art. 2 w związku z art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1 i art. 65 ust. 1 Konstytucji. Tekst opinii09-09-2009  Szarama Wojciech
  Tekst stanowiskastanowisko
  232. SK 25/09 23-06-2009 Artykuł 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z art. 2 w związku z art. 64 ust. 1 i 3 i art. 21 ust. 1 oraz w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji, ustanawiających zasadę ochrony praw słusznie nabytych oraz zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz przewidujących ochronę prawa własności, a w szczególności prawo do pobierania pożytków z przedmiotu własności;

  - art. 8a ust. 4a i ust. 4b ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z art. 64 ust. 1 i 3 i art. 21 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji, przewidujących ochronę praw własności, a w szczególności prawo do pobierania pożytków z przedmiotu własności poprzez uzależnienie wysokości podwyżki czynszu od wartości kapitału poniesionego na budowę, zakup lub trwałe ulepszenie lokalu.
  Tekst opinii23-09-2009  Wikiński Marek
  Tekst stanowiskastanowisko
  233. K 20/09 18-06-2009 Artykuł 73 ust. 4 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną w zakresie, w jakim zezwala na wygaśnięcie roszczenia o odszkodowanie przed wydaniem decyzji potwierdzającej nabycie prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę publiczną, przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, z art. 2 i art. 21 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Tekst opinii18-11-2009  Chmielewski Stanisław
  do 17-11-2009

  Kozdroń Jerzy
  od 28-04-2011
  Tekst stanowiskastanowisko
  234. P 26/09 29-05-2009 Artykuł 18 ust. 10 pkt 1 lit. a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji w zakresie, w jakim wyklucza możliwość skutecznego powołania się przez przedsiębiorcę na wypełnienie przez niego wszystkich obowiązków mających na celu zapewnienie przestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych. Tekst opinii27-08-2009  Krzywicki Piotr
  do 12-09-2009

  Szarama Wojciech
  od 18-03-2011
  Tekst stanowiskastanowisko
  235. SK 24/09 29-05-2009 Artykuł 54 ust. 1 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych z art. 2 w związku z art. 7, art. 65 w związku z art. 31, art. 32, art. 70 ust. 2 Konstytucji, w zakresie w jakim przepis ten zezwala na zastosowanie, do wszczętych po dacie 1 lipca 2005 r., postępowań związanych ze stanem faktycznym wynikłym przed wejściem w życie skarżonego aktu normatywnego, obowiązujących w chwili orzekania przepisów ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, a także w zakresie nieprecyzyjnego określenia kierunku i granicy stosowania przepisów potrzebnych do określenia danej sytuacji prawnej oraz pozbawienia gwarancji niepogarszania sytuacji oraz ochrony przed ujemnymi skutkami interpretacji skarżonego przepisu. Tekst opinii23-09-2009  Wikiński Marek
  Tekst stanowiskastanowisko
  236. P 25/09 26-05-2009 Artykuł 81 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w brzmieniu nadanym mu z dniem 1 stycznia 1999 roku, jest zgodny z art. 67  w związku z art. 32 Konstytucji RP, w zakresie w jakim uniemożliwia przyznanie zasiłku pogrzebowego osobom, które złożyły wniosek o zasiłek pogrzebowy w wypadku późniejszego niż po upływie 12 miesięcy od dnia zgonu osoby, o której mowa w art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Tekst opinii27-08-2009  Rydzoń Stanisław
  Tekst stanowiskastanowisko
  237. SK 22/09 21-05-2009 Artykuł 394[1] § 2 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, w zakresie w jakim uzależnia dopuszczalność zaskarżenia postanowienia sądu II-ej instancji innego niż postanowienie sądu I-ej instancji, od tego, czy w sprawie przysługuje skarga kasacyjna z art. 78 i art. 78 i art. 176 Konstytucji. Tekst opinii08-10-2009  Żalek Jacek
  Tekst stanowiskastanowisko
  238. SK 23/09 21-05-2009 Artykuł 479[22] ustawy - Kodeks postępowania cywilnego z art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2, art. 2, art. 32 ust. 1 i 2, art. 64 ust. 2 Konstytucji oraz z art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka. Tekst opinii18-06-2009  Szarama Wojciech
  Tekst stanowiskastanowisko
  239. Kp 6/09 20-05-2009 Artykuł 8 i art. 10 w związku z art. 98 ust. 3 ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz niektórych innych ustaw z art. 2 i art. 11 ust. 1 Konstytucji. Tekst opinii16-07-2009  Chmielewski Stanisław
  do 17-11-2009

  Kozdroń Jerzy
  od 18-11-2009
  Tekst stanowiskastanowisko
  240. Kp 7/09 20-05-2009 I. art. 1 pkt 11 ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, w części dotyczącej art. 28 ust. 1 w związku z art. 1 pkt 14 w części dotyczącej dodanego art. 30a ust. 4:

  - z art. 2 Konstytucji w zakresie, w jakim narusza zasadę sprawiedliwości społecznej, art, 21 ust. 1 oraz art. 64 ust 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji w zakresie, w jakim znosi się obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę i zastępuje go obowiązkiem zgłoszenia budowy do rejestru,

  - z art. 45 ust. 1 Konstytucji w związku z art. 77 ust. 2 Konstytucji w zakresie, w jakim zamyka się w sprawach dotyczących uzyskania zgody na realizację procesu inwestycyjnego drogę sądową osobom trzecim, na których prawo własności lub inne prawa majątkowe może oddziaływać realizowana inwestycja;

  II. art. 1 pkt 11 ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, w części dotyczącej art. 28 ust. 1 i art. 29 ust. 1, art. 1 pkt 14 w części dotyczącej dodanego art. 30a ust. 1 i art. 30b ust. 2 i 3, art. 1 pkt 32 w części dotyczącej art. 55 z art. 1 oraz art. 2 Konstytucji w zakresie, w jakim naruszają zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa zwalniając władze publiczne z obowiązku dbałości o prawa i wolności obywatelskie, a także z obowiązku zapewnienia porządku publicznego;

  III. art. 33 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw z art. 2 Konstytucji w zakresie, w jakim narusza zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa i wyprowadzaną z niej zasadę określoności przepisów prawa.
  Tekst opinii18-11-2009  Pahl Witold
  Tekst stanowiskastanowisko
  241. P 24/09 14-05-2009 Artykuł 42 § 2 ustawy - Kodeks karny jest zgodny z art. 31 ust. 3 w związku z art. 64 ust. 1, art. 52 ust. 1 i art. 65 ust. 1 oraz z art. 2 Konstytucji w zakresie, w jakim przewiduje obligatoryjne orzeczenie przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w wypadku popełnienia przez osobę uczestniczącą w ruchu, skazaną za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub ze zbiegnięciem z miejsca zdarzenia także w odniesieniu do tych sprawców, którzy w czasie czynu nie prowadzili pojazdu mechanicznego;

  art. 43 § 1 (w związku z art. 39 pkt 3) ustawy - Kodeks karny jest zgodny z art. 31 ust. 3 w związku z art. 52 ust. 1 i art. 65 ust. 1 Konstytucji w zakresie, w jakim za przestępstwo z art. 178a § 2 kodeksu karnego dopuszcza możliwość orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów na okres do lat 10.
  Tekst opinii27-08-2009 
  Tekst opinii18-02-2010 
  Tekst opinii11-05-2011 
  Pahl Witold
  Tekst stanowiskastanowisko
  Tekst stanowiskauzupełnienie
  Tekst stanowiskauzupełnienie
  242. P 21/09 12-05-2009 Artykuł 8 ust. 1a i ust. 1d ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego w zakresie, w jakim ogranicza osobom represjonowanym możliwość dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynień jedynie na jednej podstawie nadto jedynie do łącznej kwoty 25.000 złotych, z art. 32 ust. 1, art. 64 ust. 2, art. 77 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 i art. 2 Konstytucji. Tekst opinii09-09-2009  Kozdroń Jerzy
  Tekst stanowiskastanowisko
  243. SK 19/09 12-05-2009 Artykuł 25 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 19 grudnia 2002 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw z art. 64 ust. 2 w związku z art. 32 w związku z art. 21 oraz z art. 64 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 2 i 3 oraz w związku z art. 2 Konstytucji w zakresie, w jakim wyłącza prawo prowadzenia zarządu nieruchomością wspólną przez powołaną w trybie powyższego przepisu wspólnotę mieszkaniową;

  art. 27 ust. 2 zdanie 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw z art. 64 ust. 2 w związku z art. 32 w związku z art. 21 oraz z art. 64 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 2 i 3 oraz w związku z art. 2 Konstytucji w zakresie, w jakim statuował obligatoryjny przymusowy zarząd spółdzielni mieszkaniowej obejmujący nieruchomość wspólną powstałą w trybie art. 25 ust. 1 powyższej ustawy.
  Tekst opinii10-09-2009  Dera Andrzej Mikołaj
  Tekst stanowiskastanowisko
  244. P 19/09 08-05-2009 Artykuł 446 par. 1-2 ustawy - Kodeks cywilny z art. 64 ust. 1 i art. 31 ust. 3 i art. 2 Konstytucji. Tekst opinii01-07-2009  Kozdroń Jerzy
  Tekst stanowiskastanowisko
  245. P 20/09 08-05-2009 Artykuł 123 par. 2 ustawy - Kodeks karny wykonawczy z art. 65 ust. 4 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 2 oraz art. 32 Konstytucji. Tekst opinii16-07-2009  Szarama Wojciech
  Tekst stanowiskastanowisko
  246. K 18/09 07-05-2009 Artykuł 55 § 1 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, w brzmieniu nadanym przez art. 60 pkt 4 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, z art. 179 w związku z art. 8 ust. 2 i art. 2 Konstytucji, w zakresie, w jakim określa termin powoływania sędziów przez Prezydenta. Tekst opinii25-06-2009  Kozdroń Jerzy
  do 24-05-2012

  Pahl Witold
  od 24-05-2012
  Tekst stanowiskastanowisko
  247. K 19/09 07-05-2009 Artykuł 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw z art. 32 i art. 60 Konstytucji. Tekst opinii01-07-2009  Kłopotek Eugeniusz
  Tekst stanowiskastanowisko
  248. SK 18/09 30-04-2009 Artykuł 30 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z art. 64 ust. 1 Konstytucji w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji, odczytywanej w związku z ustępem 3 art. 64 Konstytucji, ze względu na naruszenie praw ekonomicznych podatników poprzez ingerencję w ich prawo własności, wyrażające się w obciążeniu podatnika obowiązkiem zapłaty podatku w wysokości 75% ustalonego przez organ podatkowy dochodu, co w rzeczywistości skutkuje pozbawieniem podatnika niemalże całego niezgłoszonego do opodatkowania dochodu i wykazuje cechy zbliżone do konfiskaty mienia, naruszającej istotę prawa własności;

  art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z art. 46 Konstytucji w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji przez to, że upoważniając organ podatkowy, do orzekania o faktycznym przepadku na rzecz Skarbu Państwa 75 % dochodów wypracowanych przez podatników, którzy nie ujawnili wszystkich źródeł przychodu, pod pozorem zryczałtowanego podatku dochodowego, narusza konstytucyjnie ustanowioną wyłączność sądu do orzekania o przepadku rzeczy oraz prawo do sądu;

  art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ze względu na zastosowanie środka o rzeczywistym charakterze sankcji polegającej na konfiskacie 75% mienia uzyskanego w sposób niewykazany legalnie pod pozorem "zryczałtowanego podatku dochodowego", z art. 2 oraz art. 42 ust. 1 Konstytucji, które nakazują ustawodawcy takie określanie czynu zabronionego (jego znamion), aby zarówno dla adresata normy o charakterze prawnokarnym, jak i organów stosujących prawo i dokonujących odkodowania treści regulacji w drodze wykładni danej normy, zakres jej zastosowania oraz rzeczywisty charakter nie budziły wątpliwości;

  art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ze względu na dopuszczenie stosowanie wobec tej samej osoby, za ten sam czyn, sankcji administracyjnej określonej przez cytowaną ustawę jako "zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów z nie ujawnionych źródeł przychodów lub nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach" i odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo przestępstwo skarbowe na podstawie art. 54 Kodeksu karnego skarbowego, z art. 2 Konstytucji;

  art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji, poprzez zastosowanie środka, w postaci opodatkowania ujawnionych przez organ podatkowy dochodów w wysokości 75% dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach, który to środek nie jest instrumentem koniecznym i nieodzownym do zrealizowania postulatu powszechnego opodatkowania podatkiem dochodowym wszystkich grup osób fizycznych, przyświecającego ustawodawcy przy konstruowaniu kwestionowanej w sprawie instytucji;

  6. art. 20 ust. 3 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych rozumianego w ten sposób, że w postępowaniu w sprawie nieujawnionych źródeł przychodów obowiązek wykazania źródeł przychodów ciąży na podatniku, z uwagi na restrykcyjny i penalny charakter cytowanych przepisów, z wzorcem konstytucyjnym wynikającym z normy art. 42 ust. 3 Konstytucji, statuującym zasadę domniemania niewinności osób poddanych represjom o charakterze quasi-karnym;

  7. art. 20 ust. 3 oraz art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 68 § 4 Ordynacji podatkowej z art. 2 Konstytucji w związku z art. 64 ust. 1 Konstytucji, ze względu na naruszenie praw ekonomicznych podatników przez pozbawienie ich możliwości powoływania się na zarzut przedawnienia zobowiązań podatkowych z upływem pięcioletniego okresu od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, wskutek wydania przez organ podatkowy decyzji ustalającej podatek od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych i wydłużającej ustawowy bieg przedawnienia tychże zobowiązań do granic nieokreślon
  Tekst opinii16-07-2009  Rydzoń Stanisław
  do 07-11-2011

  Piotrowicz Stanisław
  od 14-03-2012
  Tekst stanowiskastanowisko
  249. Kp 4/09 28-04-2009 Ustawa - Prawo o ruchu drogowym z art. 2 w związku z art. 7 i art. 186 ust. 1 Konstytucji przez to, że została uchwalona przez Sejm bez dochowania ustawowego trybu uchwalania ustaw;

  art. 1 pkt 10 w części dodawanego do ustawy - Prawo o ruchu drogowym art. 140a1 ust. 1-3 w zakresie, w jakim w związku z art. 130 wymienionej ustawy w brzmieniu nadanym ustawą dopuszcza stosowanie wobec tej samej osoby, za ten sam czyn sankcji administracyjnej (kary pieniężnej) oraz systemu punktowego karania kierowców dopuszczających się naruszeń przepisów ruchu drogowego, z art. 2 Konstytucji (naruszenie zasady państwa prawnego poprzez brak proporcjonalności i nadmierny rygoryzm;

  art. 1 pkt 10 w części dodawanego do ustawy, o której mowa w pkt 2, art. 140an w zakresie, w jakim nadając decyzji administracyjnej o nałożeniu kary pieniężnej rygor natychmiastowej wykonalności nie określa, czy i w jakim zakresie służy od niej odwołanie, z art. 2 Konstytucji (naruszenie zasady przyzwoitej legislacji);

  art. 1 pkt 10 w części dodawanego do ustawy, o której mowa w pkt 2, art. 140at ust. 4 w zakresie, w jakim dopuszcza sprzedaż zatrzymanego przez organ kontroli ruchu drogowego pojazdu, którym naruszono przepisy ruchu drogowego i który nie stanowi własności kierującego pojazdem, z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 64 ust. 1 i 3 Konstytucji.
  Tekst opinii07-10-2009  Chmielewski Stanisław
  Tekst stanowiskastanowisko
  250. Kp 5/09 28-04-2009 Artykuł 30 ustawy o obywatelstwie polskim w zakresie, w jakim rozszerza zakres przesłanek uznania za obywatela polskiego, z art. 137 Konstytucji. Tekst opinii18-06-2009  Pahl Witold
  Tekst stanowiskastanowisko
  251. K 17/09 23-04-2009 Artykuł 3 ust. 1-3, art. 4 pkt 5, załącznik nr 1 i 2 ustawy o emeryturach pomostowych z art. 2 i art. 32 Konstytucji. Tekst opinii04-11-2009  Karpiński Grzegorz
  Tekst stanowiskastanowisko
  252. P 18/09 23-04-2009 Artykuł 20 ust. 1 pkt 2, ust. 4, ust. 5; art. 105 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z art. 2, art. 21 w zw. z art. 31 ust. 3, art. 45 ust. 1, art. 22 i art. 92 ust. 1 Konstytucji. Tekst opinii01-07-2009  Szarama Wojciech
  Tekst stanowiskastanowisko
  253. SK 16/09 23-04-2009 Artykuł 18 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych art. 77 ust. 2, art. 78 i art. 176 Konstytucji;

  art. 130[2] par. 3, art. 370 i art. 373 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego z art.31 ust 3, art.32 ust 1, art. 45 ust 1, art.77 ust 2, art. 78 i art. 176 ust. 1 Konstytucji.
  Tekst opinii27-08-2009  Żalek Jacek
  Tekst stanowiskastanowisko
  254. SK 17/09 23-04-2009 Artykuł 174 ust. 1 w zw. z art. 174 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 9 ustawach o emeryturach i rentach z FUS z art. 67 ust. 1 w zw. z Preambułą w zw. z art. 2 w zw. z art. 32 Konstytucji;

  art. 41 ust. 1 ustawy o repatriacji z art. 67 ust. 1 w związku z Preambułą w związku z art. 2 w związku z art. 32 Konstytucji.
  Tekst opinii23-09-2009  Chmielewski Stanisław
  do 17-11-2009

  Pięta Stanisław
  od 14-03-2012
  Tekst stanowiskastanowisko
  255. K 10/09 20-04-2009 Artykuł 84 ust. 1-7 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze z art. 2, art. 7 oraz art. 167 ust. 1 i 2 Konstytucji;

  art. 84 ust. 4 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze z art. 92 ust. 1 oraz art. 217 w związku z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji.
  Tekst opinii23-09-2009  Pięta Stanisław
  do 23-09-2009

  Rydzoń Stanisław
  od 23-09-2009
  Tekst stanowiskastanowisko
  256. K 15/09 20-04-2009 Artykuł 15 ust. 6 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin z art. 92 ust. 1 Konstytucji. Tekst opinii18-06-2009  Chmielewski Stanisław
  do 17-11-2009

  Karpiński Grzegorz
  od 18-11-2009
  Tekst stanowiskastanowisko
  257. K 16/09 20-04-2009 Artykuł 135f ust. 2 ustawy o Policji;

  art. 129 ust. 2 ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego;

  art. 125 ust. 2 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

  - z art. 42 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 1 Konstytucji.
  Tekst opinii01-07-2009  Chmielewski Stanisław
  Tekst stanowiskastanowisko
  258. P 17/09 03-04-2009 Artykuł 325e § 1 zdanie 2 ustawy - Kodeks postępowania karnego w części umożliwiającej odstąpienie od uzasadnienia postanowienia z art. 45 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji. Tekst opinii16-07-2009  Szarama Wojciech
  Tekst stanowiskastanowisko
  259. K 8/09 30-03-2009 Artykuł 3 ust. 1 ustawy o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych z art. 2 Konstytucji RP, w zakresie w jakim ma zastosowanie do niezgodnego z Konstytucją art. 11 ust. 1;

  art. 5 ust. 5 ustawy o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych z art. 20, art. 32 ust. 1 i art. 76 w związku z art. 75 ust. 1 Konstytucji, w zakresie, w jakim nadaje bankowi prawo do wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych bez uzyskania pisemnego oświadczenia kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji.
  Tekst opinii07-10-2009  Pahl Witold
  Tekst stanowiskastanowisko
  260. K 9/09 30-03-2009 Artykuł 6 ust. 2a ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych z art. 20, art. 32 ust. 1 i art. 76 w związku z art. 75 ust. 1 Konstytucji;

  art. 10 ust. 1 pkt. 5) ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych z art. 2 Konstytucji;

  art. 10a ust. 1 ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych z:

  a) art. 2 Konstytucji,

  b) w zakresie, w jakim nie dopuszcza stosowania przewidzianego w nim umorzenia zadłużenia do kredytów mieszkaniowych spłacanych według zasad innych niż w nim określone, a także do spłat kredytów mieszkaniowych dokonywanych przed terminami w nim określonymi, z art. 32 Konstytucji.
  Tekst opinii07-10-2009  Pahl Witold
  Tekst stanowiskastanowisko
  261. SK 15/09 30-03-2009 Artykuł 32 ust. 1, 3-6 ustawy o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych z art. 32 oraz art. 65 ust. 1 Konstytucji. Tekst opinii10-09-2009  Karpiński Grzegorz
  do 07-11-2011

  Szarama Wojciech
  od 08-11-2011
  Tekst stanowiskastanowisko
  262. SK 13/09 25-03-2009 Artykuł 145 § 1 pkt 8 oraz art. 146 § 1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego z art. 65 ust. 1 Konstytucji. Tekst opinii21-05-2009  Dera Andrzej Mikołaj
  Tekst stanowiskastanowisko
  263. SK 14/09 25-03-2009 Artykuł 27 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych oraz art. 18 ust. 1, ust. 3 i ust. 4a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z art. 47, art. 51 ust. 1, ust. 2, ust. 4, ust. 5, art. 31 ust. 3 Konstytucji. Tekst opinii18-06-2009  Kozdroń Jerzy
  Tekst stanowiskastanowisko
  264. P 15/09 24-03-2009 Artykuł 66 § 2 oraz art. 66 § 3 ustawy - Kodeks karny w zakresie, w jakim odnosi się do przestępstw zagrożonych karą od przekraczającej 3 lata pozbawienia wolności do nieprzekraczającej 5 lat pozbawienia wolności, z art. 32 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 45 ust. 1 Konstytucji, art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzonej w Rzymie w dniu 4 listopada 1950 roku oraz art. 14 ust. 1 Międzynarodowego Paktu Praw Politycznych i Obywatelskich. Tekst opinii21-05-2009  Szarama Wojciech
  Tekst stanowiskastanowisko
  265. P 14/09 19-03-2009 Artykuł 4 ust. 1a ustawy o IPN z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 44 Konstytucji;

  art. 9 par. 1 ustawy - Przepisy wprowadzające kodeks karny z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 44 Konstytucji.
  Tekst opinii16-07-2009  Pięta Stanisław
  Tekst stanowiskastanowisko
  266. SK 12/09 17-03-2009 Artykuł 4 ust. 1, art. 4 ust. 4, art. 10 ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne z art. 2, art. 30, art. 31 ust. 3, art. 42 ust. 1, art. 47, art. 51 ust. 1, art. 53 ust. 1 Konstytucji;

  art. 17da, art. 17db ust. 1 i 2, art. 19 oraz art. 20 ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne z art. 2, art. 7, art. 42 ust. 2 Konstytucji.
  Tekst opinii16-07-2009  Pięta Stanisław
  Tekst stanowiskastanowisko
  267. K 7/09 12-03-2009 Artykuł 91 ust. 3 zdanie 2 ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim wyłącza dopuszczalność wznowienia postępowania, z art. 45 ust. 1 oraz art. 77 ust. 2 Konstytucji;

  art. 74 ust. 3 zdanie 2 ustawy - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego w zakresie, w jakim wyłącza dopuszczalność wznowienia postępowania, z art. 45 ust. 1 oraz art. 77 ust. 2 Konstytucji;

  art. 80 ust. 2 zdanie 5 ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim wyłącza dopuszczalność wznowienia postępowania, z art. 45 ust. 1 oraz art. 77 ust. 2 Konstytucji.
  Tekst opinii01-07-2009  Szarama Wojciech
  Tekst stanowiskastanowisko
  268. P 12/09 12-03-2009 Artykuł 135 § 2 ustawy - Kodeks karny z art. 54 ust. 1 Konstytucji w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji oraz art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tekst opinii10-09-2009  Krzywicki Piotr
  do 09-12-2009

  Kozdroń Jerzy
  od 30-06-2011
  Tekst stanowiskastanowisko
  269. P 13/09 12-03-2009 Artykuł 37a ust. 7 zdanie ostatnie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" jest zgodny z art. 21 ust. 2 Konstytucji. Tekst opinii23-04-2009  Karpiński Grzegorz
  Tekst stanowiskastanowisko
  270. Kp 3/09 06-03-2009 Artykuł 4 w zakresie, w jakim art. 3 ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o referendum ogólnokrajowym oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego wprowadza zmiany w ustawie z dnia 23 stycznia 2004 roku - Ordynacja wyborcza do parlamentu Europejskiego, z art. 2 Konstytucji;

  art. 3 pkt 2 ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o referendum ogólnokrajowym oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego w zakresie, w jakim wprowadzenie głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w ciągu 2 dni pomija regulacje dotyczące ciszy wyborczej oraz sankcji za jej naruszenie, z art. 2 Konstytucji.
  Tekst opinii01-07-2009  Kozdroń Jerzy
  Tekst stanowiskastanowisko
  271. P 11/09 06-03-2009 Artykuł 392 § 1 ustawy - Kodeks postępowania karnego w zakresie, w jakim uzależnia od braku sprzeciwu obecnych stron możliwość odczytania na rozprawie głównej protokołów przesłuchania świadków i oskarżonych, sporządzonych w postępowaniu przygotowawczym lub przed sądem albo w innym postępowaniu przewidzianym przez ustawę, gdy bezpośrednie przeprowadzenie dowodu nie jest niezbędne, jest zgodny z zasadą prawa do sądu w aspekcie adekwatnego ukształtowania procedury sądowej gwarantującej rozpoznanie sprawy w rozsądnym terminie, wyrażoną w art. 45 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji oraz art. 6 § 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku, zmienionej Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2. Tekst opinii25-06-2009  Szarama Wojciech
  Tekst stanowiskastanowisko
  272. K 6/09 26-02-2009 Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin z art. 2, art. 10, art. 31 ust. 3 oraz art. 32 Konstytucji. Tekst opinii02-04-2009  Chmielewski Stanisław
  do 17-11-2009

  Karpiński Grzegorz
  od 18-11-2009
  Tekst stanowiskastanowisko
  273. SK 10/09 23-02-2009 Artykuł 394[4] par. 2 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego z art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2, art. 78, art. 176 ust. 1 Konstytucji. Tekst opinii18-06-2009  Pięta Stanisław
  Tekst stanowiskastanowisko
  274. SK 11/09 23-02-2009 Artykuł 400 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego z art. 18, art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji. Tekst opinii21-05-2009  Żalek Jacek
  Tekst stanowiskastanowisko
  275. SK 9/09 23-02-2009 Artykuł 394[4] par. 1 i 2 i art. 394 par. 1 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego z art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2, art. 78, art. 176 ust. 1 Konstytucji. Tekst opinii18-06-2009  Pięta Stanisław
  Tekst stanowiskastanowisko
  276. K 5/09 20-02-2009 Artykuł 3 ust. 2 i art. 4 pkt 5 ustawy o emeryturach pomostowych z art. 32 Konstytucji. Tekst opinii21-05-2009  Karpiński Grzegorz
  Tekst stanowiskastanowisko
  277. Kp 2/09 18-02-2009 Artykuł 21 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, zmieniającego art. 16 ust. 3-5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody z art. 5 Konstytucji RP w zakresie, w jakim wyposażając organ samorządu województwa w kompetencje dotyczące parku krajobrazowego nie zapewnia ochrony środowiska Tekst opinii05-03-2009  Chmielewski Stanisław
  Tekst stanowiskastanowisko
  278. SK 8/09 18-02-2009 Artykuł 174 pkt 1 i 2 oraz art. 183 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z art. 78 oraz art. 176 ust. 1 Konstytucji. Tekst opinii25-06-2009 
  Tekst opinii07-07-2010 
  Kozdroń Jerzy
  Tekst stanowiskastanowisko
  Tekst stanowiskauzupełnienie
  279. K 4/09 11-02-2009 Artykuł 92 ust. 3 ustawy o Straży Granicznej, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 30 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw, z art. 32 ust. 1 Konstytucji;

  art. 45 ust. 2 pkt 11 ustawy o Straży Granicznej, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 17 lit. b tiret drugie ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zmianie ustawy o Straży Granicznej i niektórych innych ustaw, z art. 2 Konstytucji;

  art. 128 ust. 2 ustawy o Straży Granicznej, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 34 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zmianie ustawy o Straży Granicznej i niektórych innych ustaw, z art. 31 ust. 3 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji;

  art. 10 ust. 2 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Wi12 października 1990 roku o Straży Granicznej w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 17 lit. b tiret drugie ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zmianie ustawy o Straży Granicznej i niektórych innych ustaw z ra ich rodzin, w brzmieniu nadanym przez art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej i niektórych innych ustaw, z art. 2 Konstytucji.
  Tekst opinii25-06-2009  Wikiński Marek
  do 31-03-2011

  Rydzoń Stanisław
  od 31-03-2011
  Tekst stanowiskastanowisko
  280. SK 6/09 11-02-2009 Artykuł 479[22] ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, dodanego do tej ustawy przez art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 24 maja 1989 roku o rozpoznawania przez sądy spraw gospodarczych z dniem 1 października 1989 r., w zakresie ograniczającym przesłanki do wznowienia postępowania w sprawach gospodarczych do upływu dwóch lat od uprawomocnienia się wyroku, przy jedynej możliwości przekroczenia tego okresu przy braku możliwości działania przez stronę lub nienależytą jej reprezentację, z art. 190 ust. 4 w związku z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji. Tekst opinii18-06-2009  Szarama Wojciech
  Tekst stanowiskastanowisko
  281. SK 7/09 11-02-2009 Artykuł 479[8a] § 5 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego z art. 32 i art. 45 Konstytucji. Tekst opinii05-03-2009  Szarama Wojciech
  Tekst stanowiskastanowisko
  282. K 3/09 29-01-2009 Artykuł 61 ust. 1 - 3 ustawy o stosunku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z art. 32 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji;

  art. 61 ust. 1 i ust. 2 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP z art. 64 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji RP, gwarantującym każdemu w szczególności prawo do własności i innych praw majątkowych oraz ich równą dla wszystkich ochronę prawną;

  art. 61 ust. 2 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP z art. 2 Konstytucji;

  art. 62 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP z art. 45 ust. 1, z art. 175 ust. 1 Konstytucji, z art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzoną w Rzymie 4 listopada 1950 r., zwaną dalej także Konwencją gwarantującym prawo do rzetelnego procesu sądowego w sprawach cywilnych;

  art. 63 ust. 8 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP z art. 77 ust. 2 Konstytucji, oraz z art. 13 Konwencji gwarantującym prawo do skutecznego środka odwoławczego;

  art. 63 ust. 9 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP z art. 31 ust 3, art. 92 ust. 1, art. 165 ust. 1 i ust 2 , art 216 ust. 2 Konstytucji;

  art. 70a ust 1 i ust. 2 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP z art. 25 ust. 1, art. 25 ust. 2 Konstytucji;

  art. 63 ust. 9 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP z art. 1 Protokołu 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.
  Tekst opinii04-11-2009 
  Tekst opinii12-05-2011 
  Szarama Wojciech
  do 20-10-2009

  Kozdroń Jerzy
  od 21-10-2009
  Tekst stanowiskastanowisko
  Tekst stanowiskauzupełnienie
  283. P 9/09 29-01-2009 Artykuł 40 ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji, w zakresie, w jakim przepis ten upoważnia Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, działającą w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych do ustalenia w drodze rozporządzenia wysokości opłaty za udzielenie koncesji, o której mowa w art. 40 ust. 1 wymienionej ustawy, z art. 92 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji. Tekst opinii05-03-2009  Karpiński Grzegorz
  Tekst stanowiskastanowisko
  284. P 7/09 27-01-2009 Artykuł 95 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe w zw. z art. 244 § 1 i art. 252 k.p.c. z art. 2, art. 20 i art. 32 ust. 1 zd.1 i art. 76 Konstytucji, w zakresie w jakim nadaje moc dokumentu urzędowego wyciągom z ksiąg rachunkowych banku w postępowaniu cywilnym. Tekst opinii02-04-2009  Chmielewski Stanisław
  do 17-11-2009

  Kozdroń Jerzy
  od 17-11-2009
  Tekst stanowiskastanowisko
  285. SK 4/09 23-01-2009 Artykuł 479[8a] § 5 k.p.c. jest niezgodny z art. 45, art. 78 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Tekst opinii12-02-2009  Szarama Wojciech
  Tekst stanowiskastanowisko
  286. SK 5/09 23-01-2009 Artykuł 63 ust. 3-5 w związku z art. 27a ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Tekst opinii05-03-2009  Dera Andrzej Mikołaj
  Tekst stanowiskastanowisko
  287. Kp 1/09 21-01-2009 Artykuł 23 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 3 ustawy o organizacji rynku rybnego z art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Tekst opinii05-03-2009  Kłopotek Eugeniusz
  Tekst stanowiskastanowisko
  288. K 2/09 20-01-2009 Artykuł 10 ust. 3 oraz art. 74 ust. 2 i 3 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym z art. 153 ust. 1 Konstytucji. Tekst opinii19-03-2009  Chmielewski Stanisław
  do 17-11-2009

  Kozdroń Jerzy
  od 30-05-2011
  Tekst stanowiskastanowisko
  289. P 4/09 20-01-2009 Artykuł 41 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych z art. 92 Konstytucji;

  art. 22 § 1a w związku z art. 31 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, w zakresie w jakim daje Prezesowi Sądu swobodnego kształtowania podziału czynności w sądach i określania zasad przydziału spraw sędziom, z art. 45 ust. 1, art. 178 ust. 1 Konstytucji;

  art. 9 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych z art. 10, art. 45 ust. 1 i art. 173, art. 178 ust. 1 Konstytucji.
  Tekst opinii19-03-2009  Dera Andrzej Mikołaj
  Tekst stanowiskastanowisko
  290. P 5/09 20-01-2009 Artykuł 417[4] par. 3 ustawy - Kodeks cywilny z art. 77 ust. 1 Konstytucji. Tekst opinii07-05-2009  Szarama Wojciech
  Tekst stanowiskastanowisko
  291. SK 2/09 20-01-2009 Artykuł 394[4] par. 1 i 2 i art. 405 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego z art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2, art. 78, art. 176 ust. 1 Konstytucji. Tekst opinii08-10-2009  Szarama Wojciech
  Tekst stanowiskastanowisko
  292. SK 3/09 20-01-2009 Artykuł 47[1] w związku z art. 300 ustawy - Kodeks pracy w związku z art. 64 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji. Tekst opinii05-03-2009  Żalek Jacek
  Tekst stanowiskastanowisko
  293. SK 62/08 16-01-2009 Art. 6 ust. 2, 4-5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w latach 1997-1998, z art. 2, art. 7, art. 18, art. 32, art. 33 ust. 1, art. 48 ust. 1-2, art. 71 ust. 1 i art. 87 ust. 1 Konstytucji. Tekst opinii05-03-2009  Rydzoń Stanisław
  Tekst stanowiskastanowisko
  294. P 3/09 15-01-2009 Artykuł 345 par. 1 i 2 ustawy - Kodeks postępowania karnego z art. 32 ust. 1 i 45 ust. 1 Konstytucji oraz art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Tekst opinii19-03-2009  Kozdroń Jerzy
  Tekst stanowiskastanowisko
  295. K 1/09 13-01-2009 Przepisy dotyczące statusu prawnego korporacji zawodowych (20 artykułów) z art. 17, art. 32, art. 58 ust. 1, art. 65 ust. 1 Konstytucji. Tekst opinii23-04-2009  Dera Andrzej Mikołaj
  Tekst stanowiskastanowisko
  296. K 36/08 06-01-2009 Artykuł 111 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług z art. 92 ust. 1 Konstytucji. Tekst opinii19-02-2009  Rydzoń Stanisław
  Tekst stanowiskastanowisko
  297. P 120/08 06-01-2009 Artykuł 40 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin z art. 2 i art. 32 Konstytucji. Tekst opinii19-02-2009  Rydzoń Stanisław
  Tekst stanowiskastanowisko
  298. SK 66/08 06-01-2009 Artykuł 479[8a] § 5 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego z art. 45 ust. 1 i art. 78 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 2 Konstytucji oraz art. 32 Konstytucji. Tekst opinii12-02-2009  Szarama Wojciech
  Tekst stanowiskastanowisko