Witold Pahl Strona główna Sejmu
Powrótpowrót VII kadencja
Reprezentowanie Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, zgodnie z art. 121 ust.1 regulaminu Sejmu

Lp. Sygnatura
akt TK
Data
wpływu
do KS
Przedmiot zaskarżenia
1. SK 71/13 18-12-2013 Art. 754[1] § 1 i ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego z art. 64 ust. 1 w związku z art. 45 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji RP.
2. P 47/13 21-11-2013 Art. 292 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny w związku z art. 285 § 1 i 2 kc rozumiany w ten sposób, ze umożliwiał nabycie przed wejściem w życie art. 3051 - 3054 kc w drodze zasiedzenia służebności gruntowej odpowiadającej treścią służebności przesyłu przez przedsiębiorcę przesyłowego lub Skarb Państwa, i to nawet bez względu na konieczność związania tej służebności z własnością, tzw. nieruchomości władnącej z art. 1 Protokołu dodatkowego numer 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności i art. 2, art. 21 ust. 1 i 2, art. 31 ust. 2 i 3 oraz art. 64 ust. 2 i 3 Konstytucji RP.
3. SK 70/13 05-11-2013 Art. 226 § 1 kodeksu karnego, w zakresie, w jakim penalizuje znieważenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej dokonane niepublicznie z art. 54 ust. 1, art. 61 ust. 1 oraz art. 63 Konstytucji RP w związku z art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP.
4. P 45/13 09-10-2013 Art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych oraz art. 107 § 1 ustawy z dnia 10 września 1999 roku - Kodeks karny skarbowy w zakresie, w jakim dopuszczają stosowanie wobec tej samej osoby, za ten sam czyn sankcji administracyjnej w postaci kary pieniężnej i kary za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe z art. 2 Konstytucji RP.
5. K 40/13 20-09-2013 Art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych z art. 2 Konstytucji RP.
6. P 37/13 28-08-2013 1) Art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. c) ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w zakresie, w jakim nie przewiduje zwrotu połowy opłaty od pisma zawierającego zarzuty od nakazu zapłaty wniesione w postępowaniu, w którym sprawa zakończyła się zawarciem ugody sądowej z art. 32 ust. 1 i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP,

a ewentualnie

2) Art. 3 w związku z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 roku o Trybunale Konstytucyjnym, w zakresie, w jakim wykracza poza obowiązek wykazania przez sąd, iż akt normatywny poddany konstytucyjnej kontroli stanowi podstawę rozstrzygnięcia sprawy z art. 193 w związku z art. 2, art. 10 i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP.
7. P 32/13 08-08-2013 Art. 735 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego w zakresie, w jakim przewiduje unormowanie na posiedzeniu niejawnym praw i obowiązków stron na czas trwania postępowania, z art. 45.1 Konstytucji RP.
8. P 28/13 06-08-2013 Art.292 ustawy z 23 kwietnia 1964roku - Kodeks cywilny w związku z art. 172 § l kc i art. 385 § l i 2 kc w zakresie jakim stanowią podstawę prawną nabycia w drodze zasiedzenia przed 3 sierpnia 2008 roku służebności gruntowej odpowiadającej treści służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego z treścią przepisów :

1. art. 64 ust. 3 w zw. z art.31 ust. 3 Konstytucji RP,

2. art. 64 ust.2 w zw. z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP,

3. art.21ust.l Konstytucji RP,

4. art.2 Konstytucji RP,

5. art. 1 Protokołu nr I do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.
9. K 30/13 15-07-2013 Załącznik Nr 1 oraz Nr 2 do ustawy z dnia 6 września 2001 r o transporcie drogowym z art. 10 z art. 173 i z art. 175 ust. 1 oraz art. 45 ust 1 Konstytucji RP.
10. SK 47/13 21-06-2013 Art. 115 § 21 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny z art. 31 ust. 3 z art. 41 ust. 1 oraz art. 2 i art. 42 ust. 1 Konstytucji RP.
11. K 23/13 19-06-2013 Art. 101 § 1 zdanie 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 roku - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia w zakresie, w jakim nie przewiduje jako podstawy uchylenia prawomocnego mandatu karnego sytuacji, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją RP, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą przepisu prawnego stanowiącego podstawę ukarania za wykroczenie w postępowaniu mandatowym - z art. 190 ust. 4 Konstytucji RP.
12. K 24/13 19-06-2013 1) Art. 7 ust. 1 w związku z art. 9 ustawy z dnia 5 lipca 1990 roku - Prawo o zgromadzeniach w zakresie, w jakim wprowadza nowy minimalny termin trzech dni roboczych do skutecznego zawiadomienia organów gminy przez organizatora zgromadzenia, z art. 57 Konstytucji RP;

2) art. 7a w związku z art. 6 ust. 2b oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1990 roku - Prawo o zgromadzeniach w zakresie, w jakim reguluje kwestię organizacji zgromadzeń przez dwóch lub większą liczbę organizatorów, z art. 31 ust. 3 oraz art. 57 Konstytucji RP;

3) art. 13a w zw. z art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 1990 roku - Prawo o zgromadzeniach w zakresie, w jakim odwołuje się do znamienia "swoim zachowaniem narusza przepisy ustawy? - jako nieprecyzujących w niezbędnym zakresie znamion czynu zabronionego, z art. 2 i art. 42 ust. 1 Konstytucji RP.
13. SK 27/13 22-05-2013 Art. 271 § 1 oraz art. 273 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny, w zakresie, w jakim nie przyznają statusu pokrzywdzonego, w rozumieniu art. 49 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego, podmiotowi którego dotyczy dokument poświadczający nieprawdę, wystawiony przez osobą uprawnioną do wystawienia dokumentu - w szczególności dla którego dokument ma znaczenie prawne, którego sytuację prawną dokument opisuje lub determinuje, z:

1) art. 2 Konstytucji RP,

2) art. 45 ust. 1 Konstytucji RP,

3) art. 77 ust. 2 Konstytucji RP.
14. K 17/13 08-05-2013 Art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych w części zawierającej słowa: "regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej" - z art. 41 ust. 1, art. 42 ust. 1, art. 32 ust. 1, art. 87 ust. 1 i art. 2 Konstytucji RP.
15. K 13/13 17-04-2013 1) 4 (1) ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w części zawierającej słowa "oraz podejmujące czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego",

2) art. 25 ustawy wymienionej w pkt 1,

3) art. 26 ust. 3 ustawy wymienionej w pkt 1 w części zawierającej słowa "gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub"

- z art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 oraz z art. 51 ust. 1 i 5 Konstytucji RP.
16. P 8/13 17-04-2013 Art. 22 ustawy z dnia 22 grudnia 2011 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej z:

1) art. 173 i art. 10 ust. 1 Konstytucji w zw. z art. 178 ust. 2 oraz art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji w takim zakresie, w jakim regulacja ta narusza regulacje zawarte w art. 91 § 1 c ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych, dotyczące sposobu kształtowania wynagrodzeń sędziowskich w sposób niezależny od arbitralnych i oderwanych od aktualnej sytuacji gospodarczej Państwa decyzji politycznych oraz zmienia dotychczasowe zasady wynagradzania sędziów, naruszając zasadę trójpodziału władzy (art. 173 Konstytucji RP) i gwarancje niezawisłości sędziów wyrażające się m.in. w obowiązku Państwa zapewnienia sędziom warunków pracy i wynagrodzenia odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków (art. 178 ust. 2 Konstytucji RP), a nadto powoduje nierówne traktowanie sędziów w porównaniu z innymi osobami zatrudnionymi w sferze budżetowej, skutkując ich dyskryminacją w życiu gospodarczym (art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP),

2) art. 2 Konstytucji w związku z art. 178 ust. 2, art. 64 ust. 1 i 3, art. 21 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji w takim zakresie, w jakim dokonano tą regulacją naruszenia zasady ochrony praw nabytych i zaufania obywatela do państwa prawa i stanowionego przez nie prawa oraz nie działania prawa wstecz,

3) art. 2 Konstytucji w zw. z art. 219 ust. 1 i 2, art. 173 Konstytucji przez to, że nie zostały spełnione merytoryczne przesłanki do uchwalenia zaskarżonego przepisu, jak również dokonano wyboru nieprawidłowej formy aktu prawnego uznając, że ustawa z dnia 22 grudnia 2011 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej stanowi materię niepodlegającą wymogom szczególnym, jako ustawa związana z budżetem państwa i jako taka może naruszać odrębność władzy sądowniczej,

4) art. 2 Konstytucji w zw. z art. 88 ust. 1 i 2 Konstytucji oraz art. 7 Konstytucji z powodu nie ustanowienia odpowiedniego vacatio legis oraz procedowania ustawy z naruszeniem trybu ustawodawczego,

5) art. 10 ust. 2, art. 186 ust. 1 i art. 187 ust. 4 Konstytucji, ponieważ nie zwrócono się o zaopiniowanie skarżonego przepisu do Krajowej Rady Sądownictwa,

6) art. 10 ust. 2 i art. 183 ust. 2 Konstytucji, ponieważ nie zwrócono się o zaopiniowanie skarżonego przepisu do Sądu Najwyższego,

7) art. 110 ust. 3 i art. 112 Konstytucji, ponieważ przedmiotowa ustawa nie została przedstawiona Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP,

8) art. 123 ust. 1 i 2 Konstytucji poprzez uchwalenie skarżonej ustawy w trybie pilnym bez nadania statusu pilności ustawie oraz bez merytorycznych podstaw ku temu, aby taki tryb stosować do przepisów o charakterze ustrojowym, jakimi są przepisy o wynagrodzeniach sędziów?
17. P 7/13 27-03-2013 Art. 386 § 6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego przyjmujący, przy ponownym rozpoznaniu sprawy, związanie sądów pierwszej i drugiej instancji "oceną prawną" wyrażoną w uzasadnieniu sądu drugiej instancji, z wyłączeniem wypadku zmiany stanu prawnego:

a) z art. 2 i z art. 10 Konstytucji RP w zakresie naruszenia zasady trójpodziału władzy, jako fundamentalnej podstawy demokratycznego państwa prawnego, wbrew woli Narodu, jako suwerena zwierzchniej władzy państwowej,

b) z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP oraz z art. 6 ust. 1 Konwencji z dnia 4 listopada 1950 roku o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w zakresie naruszenia zagwarantowania każdej osobie prawa do niezawisłego sądu oraz prawa do rozpatrzenia jej sprawy sądowej bez nieuzasadnionej zwłoki i w rozsądnym czasie,

c) z art. 17 Konwencji z dnia 4 listopada 1950 roku o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w zakresie naruszenia zakazu ograniczania prawa każdej osoby do niezawisłego sądu, a także:

d) z art. 178 ust. 1 Konstytucji RP w zakresie naruszenia zagwarantowania sędziom warunków do niezawisłego sprawowania ich urzędu.
18. P 6/13 18-03-2013 Art. 215 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w zakresie, w jakim uzależnia prawo do odszkodowania od pozbawienia poprzedniego właściela nieruchomości bądź jego następców prawnych faktycznej możliwości władania nieruchomością po dniu 5 kwietnia 1958 roku, z art. 2, art. 32 ust. 1 i z art. 64 ust. 2 Konstytucji RP.
19. SK 9/13 12-03-2013 1. Art. 4171 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny rozumiany w ten sposób, że pod pojęciem niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, powodującej odpowiedzialność odszkodowawczą Skarbu Państwa, należy rozumieć wyłącznie oczywistą i rażącą obrazę prawa, o charakterze elementarnym i kwalifikowanym - z art. 77 ust. 1 Konstytucji RP.

2. Art. 4171 § 2 kc rozumiany w ten sposób, że w zakres pojęcia szkody do naprawienia której obowiązany jest Skarb Państwa nie wchodzi uszczerbek majątkowy wywołany wykonaniem prawomocnego orzeczenia na drodze postępowania egzekucyjnego - z art. 77 ust. 1 Konstytucji RP.

3. Art. 424 1a § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego w związku z art. 39815 § 1zdanie 1 kpc - rozumiany w tej sposób, że orzeczenie Sądu Najwyższego wydane na skutek wniesienia skargi kasacyjnej i uwzględniające skargę kasacyjną nie wiąże sądu powszechnego w sprawie o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem - z art. 45 ust. 1 w zw. z art. 77 ust. 1 Konstytucji RP.
20. K 3/13 19-02-2013 1. Art. 96 § 3 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku - Kodeks wykroczeń w związku z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym - z art. 2, jak również z art. 42 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

2. Art. 96 § 3 w związku z art. 92 § 1 oraz z art. 92a ustawy z dnia 20 maja 1971 roku - Kodeks wykroczeń w zakresie, w jakim obwarowują sankcją uchylenie się przez właściciela lub posiadacza pojazdu od obowiązku wskazania, komu powierzył on ten pojazd do kierowania lub używania w czasie, w którym urządzenie rejestrujące ujawniło wykroczenie popełnione przez kierującego tym pojazdem - z art. 42 ust. 3 Konstytucji RP.

3. Art. 97 ustawy, o której mowa w pkt 2 - z art. 2 oraz z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP.
21. SK 5/13 15-02-2013 Art. 11 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego z art. 31 ust. 3, art. 45 ust. 1 oraz art. 178 ust. 1 Konstytucji RP.
22. K 2/13 24-01-2013 Art. 129g ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym z art. 51 ust. 5 i art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji RP.
23. K 51/12 11-12-2012 Art. 492 § 1 pkt 6 Kodeksu wyborczego z art. 60 w związku z art. 32 Konstytucji oraz z art. 29 lit. a Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.
24. K 49/12 27-11-2012 Art. 14o § 1 ustawy Ordynacja podatkowa z zasadą zaufania obywateli do państwa i prawa wynikającą z art. 2 Konstytucji.
25. K 47/12 15-11-2012 Art. 3a ustawy o transporcie kolejowym w zakresie w jakim bezterminowo wyłącza stosowanie art. 21 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym z art. 2 w związku z art. 69 Konstytucji i art. 9 ust. 1 lit. a Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.
26. K 42/12 24-10-2012 Art. 6 ust. 2, art. 9a, art. 9b, art. 9c, art. 9d ust. 2, art. 12a ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z art. 16 ust. 2 w zw. z art. 18, art. 47 i art. 71 ust. 1 oraz art. 166 ust. 1 Konstytucji.
27. P 35/12 15-10-2012 art. 22 ustawy z dnia 22 grudnia 2011 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej jest zgodny z:

1) art. 173 i art. 10 ust. 1 Konstytucji w związku z art. 178 ust. 2 oraz art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucjiw takim zakresie, w jakim regulacja ta narusza regulacje zawarte w art. 91 § lc Prawo o ustroju sądów powszechnych, dotyczące sposobu kształtowania wynagrodzeń sędziowskich w sposób niezależny od arbitralnych i oderwanych od aktualnej sytuacji gospodarczej Państwa decyzji politycznych oraz zmienia dotychczasowe zasady wynagradzania sędziów, naruszając zasadę trójpodziału władzy (art. 173 Konstytucji ) i gwarancje niezawisłości sędziów wyrażające się m.in. w obowiązku Państwa zapewnienia sędziom warunków pracy i wynagrodzenia odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków (art. 178 ust. 2 Konstytucji), a nadto powoduje nierówne traktowanie sędziów w porównaniu z innymi osobami zatrudnionymi w sferze budżetowej, skutkując ich dyskryminacją w życiu gospodarczym (art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji),

2) art. 2 Konstytucji w związku z art. 178 ust. 2, art. 64 ust. 1 i 3, art. 21 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji w takim zakresie, w jakim dokonano tą regulacją naruszenia zasady ochrony praw nabytych i zaufania obywatela do państwa prawa i stanowionego przez nie prawa oraz nie działania prawa wstecz,

3) art. 2 Konstytucji w związku z art. 219 ust. 1 i 2, art. 173 Konstytucji przez to, że nie zostały spełnione merytoryczne przesłanki do uchwalenia zaskarżonego przepisu, jak również dokonano wyboru nieprawidłowej formy aktu prawnego uznając, że ustawa z dnia 22 grudnia 2011 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej stanowi materię niepodlegającą wymogom szczególnym, jako ustawa związana z budżetem państwa i jako taka może naruszać odrębność władzy sądowniczej,

4) art. 2 Konstytucji w związku z art. 88 ust. 1 i 2 Konstytucji oraz art. 7 Konstytucji z powodu nie ustanowienia odpowiedniego vacatio legis oraz procedowania ustawy z naruszeniem trybu ustawodawczego,

5) art. 10 ust. 2, art. 186 ust. 1 i art. 187 ust. 4 Konstytucji ponieważ nie zwrócono się o zaopiniowanie skarżonego przepisu do Krajowej Rady Sądownictwa,

6) art. 10 ust. 2 i art. 183 ust. 2 Konstytucji ponieważ nie zwrócono się o zaopiniowanie skarżonego przepisu do Sądu Najwyższego,

7) art. 110 ust. 3 i art. 112 Konstytucji ponieważ przedmiotowa ustawa nie została przedstawiona Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP,

8) art. 123 ust. 1 i 2 Konstytucji poprzez uchwalenie skarżonej ustawy w trybie pilnym bez nadania statusu pilności ustawie oraz bez merytorycznych podstaw ku temu aby taki tryb stosować do przepisów o charakterze ustrojowym, jakimi są przepisy o wynagrodzeniach sędziów
28. Kp 1/12 27-09-2012 1) Art. 1 pkt 1 w związku z art. 2 ustawy z dnia 31 sierpnia 2012 roku o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożenej UEFA EURO 2012 z art. 2 i art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji;

2) Art. 2 ustawy z dnia 31 sierpnia 2012 roku o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożenej UEFA EURO 2012 z art. 2 Konstytucji.
29. K 38/12 26-09-2012 Art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty z art. 92 ust. 1 Konstytucji.
30. K 34/12 30-08-2012 Art. 426 § ustawy Kodeks postępowania karnego w brzmieniu nadanym przez art. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2011 roku o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego - w zakresie w jakim nie daje podstaw do zaskarżenia orzeczenia w przedmiocie kosztów procesu zasądzonych po raz pierwszy przez sąd odwoławczy - z art. 78 w związku z art. 176 ust. 1 w związkuz art. 45 ust. 1 oraz w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji.
31. SK 47/12 01-08-2012 Art. 394[1] § 1 pkt 2 ustawy Kodeks postępowania cywilnego - w zakresie w jakim nie daje podstaw do zaskarżenia postanowienia w przedmiocie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu, o których po raz pierwszy rozstrzygał sąd drugiej instancji - z art. 78 w związku z art. 176 ust. 1, w związku z art. 45 ust. 1 oraz w związku z art. 32 Konstytucji.
32. P 27/12 12-07-2012 1) Art. 188 ust. 1 i ust. 4 ustawy o Służbie Celnej w zakresie w jakim przewidują, że w przypadku wydania decyzji o przeniesieniu, powierzeniu pełnienia obowiązków służbowych na innym stanowisku, przeniesieniu na niższe stanowisko bądź zawieszeniu w pełnieniu obowiązków służbowych, funkcjonariusz Służby Celnej może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do terenowego organu administracji rządowej niezespolonej - dyrektora Izby Celnej, a wydana w tej sprawie decyzja jest natychmiast wykonalna z art. 2 i 78 Konstytucji;

2) Art. 188 ust. 1 i ust. 4 w zw. z art. 188 ust. 5 ustawy o Służbie Celnej w zakresie w jakim powierzają dyrektorowi Izby Celnej kompetencje do ponownego rozpatrywania spraw przeniesienia, powierzenia pełnienia obowiązków służbowych na innym stanowisku, przeniesienia na niższe stanowisko bądź zawieszenia w pełnieniu obowiązków służbowych funkcjonariusza Służby Celnej, do rozpoznania których stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, w tym dotyczące wyłączenia organu z art. 2 Konstytucji.

33. SK 31/12 31-05-2012 Artykuł 11 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 42 ust. 2, art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 178 ust. 1 Konstytucji.
34. SK 22/12 17-04-2012 Artykuł 49 [1] zdanie drugie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w zakresie, w jakim stanowi że koszty sądowe oraz kszty zastępstwa procesowego pokrywa spółdzielnia, niezależnie od wyniku sprawy, z art. 2, art. 32 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.
35. K 18/12 29-03-2012 Artykuł 49 [1] zdanie drugie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3, z art. 32 w związku z art. 2 oraz z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.
36. K 15/12 13-03-2012 1) art. 19 ust. 1 pkt 8 ustawy o Policji,

2) art. 9e ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej,

3) art. 36c ust. 1 pkt 5 ustawy o kontroli skarbowej,

4) art. 31 ust. 1 pkt 17 ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych,

5) art. 31 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego w zakresie, w jakim odnosi się do zwrotu: ?a także innych ustawach i umowach międzynarodowych?,

6) art. 31 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy, o której mowa w pkt 5, w zakresie, w jakim odnosi się do zwrotu: ?oraz innych [przestępstw] niż wymienione w lit. a-f, godzących w bezpieczeństwo potencjału obronnego państwa, SZ RP oraz jednostek organizacyjnych MON, a także państw, które zapewniają wzajemność?,

7) art. 31 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w pkt 5

- z art. 2, art. 47, art. 49 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji oraz z art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.
37. P 16/12 07-03-2012 1) Art. 178a § l ustawy - Kodeks karny i art. 87 § 1 ustawy - Kodeks wykroczeń w zakresie, w jakim nie definiują znamienia ?stanu pod wpływem środka odurzającego? oraz stanu ?po użyciu podobnie działającego [do alkoholu] środka?, z art. 2 i art. 42 ust. 1 Konstytucji,

2) art. 87 § 1 ustawy - Kodeks wykroczeń rozumiany w ten sposób, że penalizuje zachowanie polegające na prowadzeniu pojazdów w ruchu lądowym przez osoby, w których organizmach stwierdzono obecność środka działającego podobnie do alkoholu, pomimo że środek ten w czasie prowadzenia pojazdu nie ma żadnego wpływu na zdolności kierującego do jego prowadzenia, z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji.

38. K 12/12 27-02-2012 Artykuł 224 ust. 4 i art. 245 ust. 1 oraz art. 80 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z art. 18 i art. 32 Konstytucji.
39. P 14/12 21-02-2012 Artykuł 386 § 6 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego w zakresie, w jakim stanowi, że ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w uzasadnieniu wyroku sądu drugiej instancji wiążą sąd, któremu sprawa została przekazana przy ponownym rozpoznaniu sprawy, z art. 178 ust. 1 Konstytucji.
40. P 11/12 07-02-2012 Artykuł 2 pkt 1 ustawy o rencie socjalnej, w zakresie uzależniającym przyznanie i realizację prawa do renty socjalnej od wymogu przebywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 67 ust. 1 Konstytucji.
41. P 8/12 18-01-2012 Artykuł 49 [1] zdanie drugie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 45 ust. 1 Konstytucji.
42. K 34/11 23-11-2011 1) art. 27 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, w zakresie, w jakim odnosi się do zwrotu "i innych przestępstw godzących w bezpieczeństwo państwa", z art. 2, art. 47 i art. 49 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji oraz z art. 8 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności,

2) art. 27 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b i c ustawy wymienionej w pkt 1, z art. 2, art. 47 i art. 49 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z art. 8 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
43. P 48/11 01-09-2011 Artykuł 35 ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców z art. 2, art. 24 i art. 32 Konstytucji.
44. SK 18/11 02-08-2011 Artykuł 950 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego z art. 45 ust. 1 oraz art. 77 ust. 2 Konstytucji.
45. SK 19/11 02-08-2011 Artykuł 585 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych z art. 42 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.
46. K 23/11 05-07-2011 1. Art. 19 ust. 6 pkt 3 ustawy o Policji;

2. art. 9e ust. 7 pkt 3 ustawy o Straży Granicznej;

3. art. 36c ust. 4 pkt 3 ustawy o kontroli skarbowej;

4. art. 31 ust. 7 pkt 3 ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych;

5. art. 27 ust. 6 pkt 3 ustawy o Agencjo Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;

6. art. 17 ust. 5 pkt 3 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym;

7. art. 31 ust. 4 pkt 3 ustawy o Służbie Kontrywiwadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego

- z art. 2 i art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.
47. K 5/11 16-02-2011 Artykuł 114 ust. 1a ustawy o emeryturach i rentach z FUS z art. 2 i art. 67 ust. 1 Konstytucji.
48. P 4/11 02-02-2011 Artykuł 135 ust. 2 ustawy o grach hazardowych z art. 2 Konstytucji.
49. P 29/10 08-07-2010 Artykuł 93 ust. 2 ustawy - Prawo celne i § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne są zgodne z art. 92 ust. 1 i art. 2 Konstytucji.
50. SK 9/10 23-06-2010 Artykuł 75 par. 1 ustawy - Kodeks karny z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1-2, art. 40, art. 42 ust. 2, art. 45 ust. 1, art. 178 ust. 1 Konstytucji;

art. 178 par. 2 ustawy - Kodeks karny wykonawczy. z art. 2, art. 42 ust. 2, art. 45 Konstytucji.
51. P 24/10 10-06-2010 Artykuł 6 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe z art. 32 ust. 1 i art. 2 Konstytucji.
52. K 12/10 13-05-2010 Artykuł 75 ustawy - Prawo o notariacie z art. 92 ust. 1 Konstytucji.
53. K 4/10 25-01-2010 Artykuł 31 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z art. 45 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.
54. K 36/09 18-12-2009 I) Preambuły ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin z art. 10, art. 2 w związku z art. 42 ust. 1 Konstytucji oraz art. 7 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku, zmienionej następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2;

II) art. 13a ust. 6 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin z art. 77 ust. 2 i art. 78 Konstytucji;

III) art. 15b ust. 1 pkt 1 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin z art. 2, art. 2 w związku z art. 31 ust. 3, art. 2 w związku z art. 32 Konstytucji RP oraz art. 14 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku, zmienionej następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2, art. 2 w związku z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku, zmienionej następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2;

IV) art. 3 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji i, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin z art. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.
55. K 18/09 07-05-2009 Artykuł 55 § 1 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, w brzmieniu nadanym przez art. 60 pkt 4 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, z art. 179 w związku z art. 8 ust. 2 i art. 2 Konstytucji, w zakresie, w jakim określa termin powoływania sędziów przez Prezydenta.
56. K 9/09 30-03-2009 Artykuł 6 ust. 2a ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych z art. 20, art. 32 ust. 1 i art. 76 w związku z art. 75 ust. 1 Konstytucji;

art. 10 ust. 1 pkt. 5) ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych z art. 2 Konstytucji;

art. 10a ust. 1 ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych z:

a) art. 2 Konstytucji,

b) w zakresie, w jakim nie dopuszcza stosowania przewidzianego w nim umorzenia zadłużenia do kredytów mieszkaniowych spłacanych według zasad innych niż w nim określone, a także do spłat kredytów mieszkaniowych dokonywanych przed terminami w nim określonymi, z art. 32 Konstytucji.