Inne publikacje BAS
Prace Studialne
Nr 03/06/2013
Redakcja: Jolanta Adamiec

Wprowadzenie euro w Polsce – za i przeciw

W ostatnim czasie debata nad przystąpieniem Polski do strefy euro nie tylko przybrała na sile, ale też nieco zmieniła swój kierunek. O ile w początkowym okresie naszego członkostwa w Unii Europejskiej zasadniczym pytaniem było: „kiedy Polska będzie gotowa do przyjęcia euro?”, o tyle przedłużający się kryzys gospodarczy, dotykający szczególnie silnie kraje należące do eurolandu, coraz częściej skłania do zadawania pytania: „czy Polska w ogóle powinna przyjmo­wać euro?”. Niniejsza publikacja jest próbą zebrania kilku opinii uznanych naukowców specjalizujących się w kwestiach integracji europejskiej, zwłaszcza w zakresie jej aspektów gospodarczych i finansowych. Nie ma ona na celu jednoznaczne­go rozstrzygnięcia zarysowanego w tytule opracowania dylematu, lecz jedynie ukazanie pogłębionego problemu i dostarczenie argumentów merytorycz­nych, z nadzieją, że okażą się pomocne w podjęciu decyzji, która w ostatecz­nym rozrachunku i tak jest decyzją polityczną.