Dz.U. z 1996 r. Nr 106, poz. 491
 
                  
                  
                  
                USTAWA
            z dnia 21 czerwca 1996 r.
                  
     o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 
                  
                Art. 1.
 1. Do zadań Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji należy inicjowanie
  i realizacja polityki oraz zapewnienie koordynacji działań w dziedzinach:
  ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony granicy 
  państwa oraz ochrony przeciwpożarowej, administracji publicznej, stosunków
  państwa z Kościołem Katolickim oraz innymi kościołami i związkami 
  wyznaniowymi.
 2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji jest właściwy w sprawach z 
  zakresu państwowego nadzoru budowlanego, geodezji i kartografii, z wyjątkiem
  spraw zastrzeżonych odrębnymi przepisami do kompetencji innych 
  organów.
 3. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wykonuje określone w ustawie
  i w odrębnych przepisach zadania z dziedziny obronności i ochrony 
  bezpieczeństwa państwa.
 4. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wykonuje określone w odrębnych
  ustawach uprawnienia w stosunku do terenowych organów rządowej
  administracji ogólnej oraz organów samorządu terytorialnego.
 
                Art. 2.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji jest ministrem właściwym do 
spraw administracji, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.
 
                Art. 3.
Do zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji należą w 
szczególności:
  1) sprawy związane z inicjowaniem polityki rządu w zakresie bezpieczeństwa
   państwa i porządku publicznego,
  2) nadzór nad działalnością Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży 
   Granicznej i Obrony Cywilnej - w zakresie ustalonym odrębnymi ustawami,
  3) sprawy z zakresu kontroli ruchu granicznego, wjazdu, przejazdu, wyjazdu
   i pobytu cudzoziemców,
  4) koordynacja działań porządkowo-ochronnych oraz czynności ratowniczych
   w razie klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających
   bezpieczeństwu powszechnemu,
  5) sprawy z zakresu organizacji i planowania cywilnej ochrony ludności, 
   mienia i środowiska w okresie pokoju i wojny,
  6) ogólna koordynacja działań w zakresie ochrony tajemnicy państwowej i 
   służbowej,
  7) sprawowanie zwierzchniego nadzoru nad postępowaniem mandatowym 
   w sprawach o wykroczenia poddane orzecznictwu kolegiów przy sądach 
   rejonowych,
  8) sprawy związane z zapewnieniem funkcjonowania administracji rządowej,
   w tym:
    a) wykonywanie nadzoru nad działalnością terenowych organów rządowej
     administracji ogólnej w zakresie określonym w odrębnych 
     przepisach,
    b) koordynowanie działalności i funkcjonowania terenowych organów 
     rządowej administracji ogólnej i specjalnej oraz ich współdziałania 
     z administracją samorządową,
    c) kształcenie i doskonalenie kadr administracji publicznej,
    d) koordynowanie działań w zakresie rozwoju łączności i informatyki,
  9) inicjowanie oraz doskonalenie organizacji i metod działania administracji
   publicznej,
 10) sprawy podziału terytorialnego, w tym terytorialnych podziałów do celów
   specjalnych, oraz ustalania i zmiany urzędowych nazw miejscowości 
   i obiektów fizjograficznych w zakresie określonym w odrębnych przepisach,
 11) sprawy mniejszości narodowych nie zastrzeżone odrębnymi przepisami 
   do kompetencji innych organów,
 12) sprawy państwowego nadzoru budowlanego oraz regulacji w zakresie 
   techniki budowlanej, w tym specjalistycznego nadzoru budowlanego w 
   zakresie określonym w odrębnych przepisach,
 13) nadzór nad działalnością Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego i 
   Głównego Geodety Kraju na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
 14) sprawy geodezji i kartografii,
 15) wykonywanie zadań w dziedzinie stosunków państwa z Kościołem Katolickim
   oraz z innymi kościołami i związkami wyznaniowymi,
 16) nadzór nad szkołami i jednostkami badawczo-rozwojowymi, których 
   działalność dotyczy dziedzin i spraw określonych w art. 1, oraz nad 
   podporządkowanymi jednostkami organizacyjnymi, chyba że odrębne 
   przepisy stanowią inaczej,
 17) wspieranie działalności naukowej i społecznej, podejmowanej zwłaszcza 
   na rzecz przeciwdziałania przestępczości i zjawiskom kryminogennym,
 18) wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.
 
                Art. 4.
Do trybu powołania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji stosuje się 
art. 61 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach
między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 84, poz. 426, z 1995 r. Nr 38, poz. 
184 i Nr 150, poz. 729 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 488).
 
                Art. 5.
 1. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, w celu realizacji swoich zadań,
  współdziała, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach,
  z innymi organami administracji rządowej oraz organami samorządu 
  terytorialnego.
 2. Prezes Rady Ministrów, na wniosek Ministrów Spraw Wewnętrznych i 
  Administracji, Obrony Narodowej i Szefa Urzędu Ochrony Państwa, ustala,
  w drodze rozporządzenia, szczegółowy rozdział kompetencji między Policję,
  Urząd Ochrony Państwa, Państwową Straż Pożarną, Straż Graniczną 
  i Obronę Cywilną oraz wojskowe organy porządkowe i Wojskowe Służby 
  Informacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej oraz zasady ich 
  współdziałania.
 
                Art. 6.
 1. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wykonuje zadania przy pomocy
  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 2. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zatrudnia się pracowników
  na zasadach określonych w przepisach o pracownikach urzędów 
  państwowych lub o służbie cywilnej, chyba że przepisy odrębne stanowią 
  inaczej.
 3. Prezes Rady Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, stanowiska
  w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, na których mogą 
  być zatrudniani oddelegowani funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży 
  Pożarnej lub Straży Granicznej.
 
                Art. 7.
 1. Jednostki organizacyjne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
  Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Obrony Cywilnej,
  związki zawodowe oraz funkcjonariusze i pracownicy tych jednostek 
  nie mogą uczestniczyć w żadnej działalności, w tym gospodarczej, jeśli 
  działalność ta mogłaby prowadzić do wykorzystania autorytetu urzędowego,
  informacji służbowych lub środków publicznych do celów pozasłużbowych
  albo w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem.
 2. Na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, uzgodniony z 
  właściwym ministrem, państwowe jednostki organizacyjne są obowiązane 
  uwzględniać potrzeby Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej
  oraz jednostek wojskowych podległych temu ministrowi - w zakresie 
  produkcji, usług i dostaw środków technicznych niezbędnych do wykonywania
  ich zadań.
 
                Art. 8.
 1. Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji mogą zostać podporządkowane
  jednostki wojskowe na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
  Do zadań tych jednostek może należeć ochrona osób zajmujących 
  kierownicze stanowiska państwowe oraz osób, które ze względu na dobro 
  państwa należy objąć ochroną, ochrona delegacji państw obcych przebywających
  na terenie Polski i przedstawicieli organizacji międzynarodowych w 
  Polsce oraz ochrona i zapewnienie należytego funkcjonowania urządzeń i 
  obiektów służących najwyższym organom państwowym.
 2. Rada Ministrów może przyznać, w drodze rozporządzenia, żołnierzom jednostek
  wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych 
  i Administracji uprawnienia funkcjonariuszy Policji określone w art. 15, w 
  art. 16, w art. 17 i w art. 20a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji 
  (Dz.U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 
  1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, 
  Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515 oraz z 1996 r. Nr 59, poz. 269) w zakresie
  niezbędnym do wykonywania ich zadań.
                  
                Art. 9.
 1. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji może zezwalać pracownikom,
  policjantom, strażakom, funkcjonariuszom straży granicznej i żołnierzom
  resortu spraw wewnętrznych i administracji na udzielenie wiadomości
  stanowiącej tajemnicę państwową lub służbową określonej osobie lub 
  instytucji. Zezwolenie to nie może jednak dotyczyć sytuacji, o której mowa 
  w art. 21 ustawy wymienionej w art. 8 ust. 2 oraz w art. 9a ustawy z dnia 
  12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. Nr 78, poz. 462, z 
  1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, 
  z 1994 r. Nr 53, poz. 214 oraz z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 
  104, poz. 515).
 2. W razie odmowy zwolnienia pracownika, policjanta, strażaka, funkcjonariusza
  Straży Granicznej, żołnierza resortu spraw wewnętrznych i administracji
  lub osoby udzielającej im pomocy w wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych
  od obowiązku zachowania tajemnicy państwowej 
  albo odmowy zezwolenia na udostępnienie dokumentów lub materiałów 
  objętych tajemnicą państwową, pomimo żądania prokuratora lub sądu, 
  zgłoszonego w związku z postępowaniem karnym o przestępstwo wymienione
  w art. 109 Kodeksu karnego lub o zbrodnię godzącą w życie ludzkie 
  albo o występek przeciwko życiu i zdrowiu, gdy jego następstwem była 
  śmierć człowieka - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawia
  żądane dokumenty i materiały oraz wyjaśnienia Pierwszemu Prezesowi
  Sądu Najwyższego. Jeżeli Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego stwierdzi,
  że uwzględnienie żądania prokuratora lub sądu jest konieczne do 
  prawidłowości postępowania karnego, Minister Spraw Wewnętrznych i 
  Administracji jest obowiązany zwolnić od zachowania tajemnicy lub udostępnić
  dokumenty i materiały objęte tajemnicą.
 
                Art. 10.
Jeżeli informacje uzyskane przez organy i jednostki organizacyjne nadzorowane,
podległe i podporządkowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji
mogą mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa, Minister 
Spraw Wewnętrznych i Administracji jest obowiązany niezwłocznie przekazać 
je do wiadomości Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrów.
                Art. 11.
 1. Organizację Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, wykaz centralnych
  organów administracji rządowej oraz innych organów i jednostek 
  organizacyjnych podległych, nadzorowanych i podporządkowanych Ministrowi
  Spraw Wewnętrznych i Administracji określa statut nadany, w drodze
  rozporządzenia, przez Prezesa Rady Ministrów.
 2. Prezes Rady Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowy
  zakres działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 
                Art. 12.
Ustawa wchodzi w życie w terminie i na zasadach określonych w ustawie - 
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji
publicznej.