Dz.U. z 1997 r. Nr 123, poz. 775 
                  
                USTAWA
            z dnia 22 sierpnia 1997 r.
                  
  o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz ustawy - Prawo
                budżetowe
                  
                Art. 1.
W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 1996 
r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622 oraz z 
1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686 i Nr 113, poz. 734) w 
art. 10 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w 
brzmieniu:
   "2. Jednostki samorządu terytorialnego, związki międzygminne (związki
     komunalne), stowarzyszenia gmin oraz sejmiki samorządowe 
     mogą sobie wzajemnie udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej,
     w przypadku zaistnienia klęski żywiołowej, nadzwyczajnego 
     zagrożenia środowiska, katastrof lub innych zdarzeń losowych.".
   
                Art. 2.
W ustawie z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz.U. z 1993 r. Nr 
72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 
1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, 
poz. 402, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 621 i Nr 139, poz. 647 oraz z 1997 r. 
Nr 54, poz. 348, Nr 79, poz. 484 i Nr 121, poz. 770) po art. 21 dodaje się art. 
21a w brzmieniu:
    "Art. 21a. Z budżetu jednostek, o których mowa w art. 10 ust. 2 
       ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, 
       może być udzielana pomoc rzeczowa lub finansowa innym 
       jednostkom samorządu terytorialnego.".
    
                Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1997 r.