Dz.U. z 1995 r. Nr 99, poz. 487
                  
                  
                  
                USTAWA
            z dnia 29 czerwca 1995 r.
                  
               o referendum
                  
                  
                Rozdział 1
               Zasady ogólne
                  
                Art. 1.
Ustawa reguluje zasady i tryb przeprowadzenia referendum, o którym mowa w 
art. 19 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach
między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 84, poz. 426 i z 1995 r. Nr 38, 
poz. 184), oraz w art. 2c i art. 9-11 ustawy konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 
1992 r. o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. Nr 67, poz. 336 i z 1994 r. Nr 61, poz. 251).
                  
                Art. 2.
 1. Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, w drodze głosowania, wyrażają swoją 
  wolę co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy poddanej referendum.
 2. Referendum polega na udzieleniu, na urzędowej karcie do głosowania, 
  pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pytania albo na dokonaniu
  wyboru między zaproponowanymi wariantami rozwiązań.
 
                Art. 3.
 1. W referendum mają prawo brać udział obywatele polscy posiadający prawo
  wybierania do Sejmu. Referendum nie przeprowadza się poza granicami
  Państwa, z zastrzeżeniem art. 12.
 2. Spis osób uprawnionych do udziału w referendum sporządza się i aktualizuje
  odpowiednio w trybie i na zasadach określonych w ustawie - Ordynacja
  wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
 
                Art. 4.
 1. W sprawach, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy konstytucyjnej z dnia 
  17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą
  i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym,
  referendum ma prawo zarządzić:
  1) Sejm, uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów w obecności co 
   najmniej połowy ustawowej liczby posłów, lub
  2) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, za zgodą Senatu podjętą bezwzględną
   większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej
   liczby senatorów.
 2. Sprawa będąca przedmiotem referendum, o którym mowa w ust. 1, nie 
  może być ponownie poddana pod referendum przed upływem 4 lat od 
  dnia jego przeprowadzenia.
  
                Art. 5.
 1. Sejm może postanowić o poddaniu określonej sprawy pod referendum z 
  własnej inicjatywy, a także na wniosek Senatu, Rady Ministrów lub grupy 
  obywateli. W przypadku gdy Sejm nie uwzględni wniosku o przeprowadzenie
  referendum, Marszałek Sejmu informuje o tym wnioskodawcę.
 2. Wniosek o zarządzenie referendum powinien określać propozycje pytań 
  lub wariantów rozwiązań w sprawie poddanej pod referendum.
 3. Sejm w uchwale o przeprowadzeniu referendum ustala treść pytań lub wariantów
  rozwiązań w sprawie poddanej pod referendum.
 4. Szczegółowy tryb podejmowania przez Sejm uchwały o przeprowadzeniu 
  referendum, jak również rozpatrywania wniosków, o których mowa w ust. 
  1, określa regulamin Sejmu.
                  
                Art. 6.
 1. Sejm może postanowić o poddaniu określonej sprawy pod referendum z 
  inicjatywy grupy obywateli, którzy dla swojego wniosku uzyskają poparcie 
  co najmniej 500 000 osób posiadających prawo wybierania do Sejmu. Referendum
  z inicjatywy grupy obywateli nie może dotyczyć wydatków i dochodów
  oraz obronności państwa, a także amnestii.
 2. Zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, dokonuje na piśmie pełnomocnik,
  którym jest osoba wskazana w pisemnym oświadczeniu pierwszych 
  15 osób, które udzieliły poparcia wnioskowi.
 3. Do zgłoszenia wniosku załącza się wykaz obywateli popierających zgłoszenie,
  zawierający czytelne wskazanie imion, nazwisk, wieku, adresów zamieszkania,
  serii i numerów dowodów osobistych lub paszportów osób, które 
  udzielają poparcia, składając na wykazie własnoręczny podpis. Wzór wykazu
  ustala Państwowa Komisja Wyborcza.
 4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości złożenia 
  wymaganej liczby podpisów w sposób, o którym mowa w ust. 3, Prezydium 
  Sejmu zwraca się do Państwowej Komisji Wyborczej o stwierdzenie, czy 
  jest złożona wymagana liczba podpisów.
 5. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w ust. 4, prawidłowo
  złożona liczba podpisów popierających wniosek jest mniejsza niż 
  ustawowo wymagana, Prezydium Sejmu odmawia przyjęcia wniosku. 
  Uchwałę w tej sprawie wraz z uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi.
 6. Uchwała, o której mowa w ust. 5, może być przez pełnomocnika zaskarżona
  do Sądu Najwyższego w terminie 14 dni od daty doręczenia. Sąd 
  Najwyższy rozpoznaje skargę w terminie 30 dni w postępowaniu nieprocesowym,
  w składzie 3 sędziów. Od postanowienia Sądu Najwyższego nie 
  przysługuje środek prawny.
 
                Art. 7.
 1. Prezydent przekazuje Senatowi projekt zarządzenia w sprawie przeprowadzenia
  referendum, zawierający treść pytań lub wariantów rozwiązań w 
  sprawie poddanej pod referendum, a także termin jego przeprowadzenia.
 2. Senat w ciągu 14 dni od dnia przekazania projektu zarządzenia Prezydenta,
  o którym mowa w ust. 1, wyraża zgodę na przeprowadzenie referendum.
 3. Szczegółowy tryb wyrażania przez Senat zgody, o której mowa w ust. 2, 
  określa regulamin Senatu.
 
                Art. 8.
 1. Uchwała Sejmu lub zarządzenie Prezydenta w sprawie przeprowadzenia 
  referendum zawiera:
  1) podstawę prawną przeprowadzenia referendum,
  2) treść karty do głosowania,
  3) termin przeprowadzenia referendum,
  4) kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum.
 2. Referendum wyznacza się na dzień wolny od pracy.
 3. Uchwałę Sejmu lub zarządzenie Prezydenta, o których mowa w ust. 1, 
  ogłasza się w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Referendum przeprowadza się najpóźniej w 90 dniu od dnia ogłoszenia 
  uchwały lub zarządzenia, o których mowa w ust. 1.
 
                Art. 9.
 1. Wynik referendum jest wiążący, jeżeli wzięła w nim udział więcej niż połowa
  uprawnionych do głosowania.
 2. Rozstrzygnięcie w referendum następuje, jeżeli:
  1) za jednym z dwóch przedstawionych rozwiązań opowiedziała się większość
   biorących udział w głosowaniu,
  2) za jednym z więcej niż dwóch rozwiązań opowiedziała się największa liczba
   biorących udział w głosowaniu.
  
                Art. 10.
Właściwe organy państwowe podejmują niezwłocznie czynności dla realizacji 
wyniku referendum poprzez wydanie aktów prawnych bądź podjęcie innych 
decyzji, nie później jednak niż w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia uchwały 
Sądu Najwyższego o ważności referendum w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej
Polskiej.
                Rozdział 2
            Referendum konstytucyjne
                  
                Art. 11.
Referendum konstytucyjne, o którym stanowi ustawa konstytucyjna z dnia 23 
kwietnia 1992 r. o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej, przeprowadza się na podstawie niniejszej ustawy, z zastrzeżeniem 
art. 12, 13 i 14.
                Art. 12.
 1. Prawo udziału w referendum konstytucyjnym przysługuje każdemu obywatelowi
  Rzeczypospolitej Polskiej, który ma prawo wybierania do Sejmu.
 2. Obywatele polscy przebywający poza granicami Państwa i posiadający ważne
  paszporty biorą udział w referendum konstytucyjnym odpowiednio na 
  zasadach określonych w ustawie - Ordynacja wyborcza do Sejmu.
 
                Art. 13.
 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zarządza poddanie Konstytucji pod referendum
  w trybie określonym w art. 9 ustawy konstytucyjnej, o której 
  mowa w art. 11.
 2. Przyjęcie w referendum Konstytucji następuje wówczas, gdy opowiedziała 
  się za nią większość biorących udział w głosowaniu.
 
                Art. 14.
 1. W przypadku określonym w art. 2c ustawy konstytucyjnej, o której mowa 
  w art. 11, o przeprowadzeniu referendum postanawia Zgromadzenie Narodowe
  z inicjatywy 56 członków Zgromadzenia, jego Komisji Konstytucyjnej
  bądź na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W razie gdy 
  Zgromadzenie Narodowe nie uwzględni wniosku Prezydenta, Przewodniczący
  Zgromadzenia Narodowego informuje o tym wnioskodawcę.
 2. Przedmiotem referendum mogą być wyłącznie konkretnie określone problemy
  lub rozwiązania projektu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum Zgromadzenie Narodowe
  podejmuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 
  połowy ustawowej liczby członków Zgromadzenia Narodowego.
 4. Podejmując uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum Zgromadzenie
  Narodowe ustala jednocześnie treść pytań lub wariantów rozwiązań w 
  sprawie poddanej pod referendum. Szczegółowy tryb podejmowania przez 
  Zgromadzenie Narodowe uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum 
  określa regulamin Zgromadzenia Narodowego.
 5. Do referendum, o którym mowa w ust. 1, przepisy art. 8 i 9 stosuje się 
  odpowiednio.
  
                Rozdział 3
            Organy do spraw referendum
                  
                Art. 15.
Referendum przeprowadzają:
  1) Państwowa Komisja Wyborcza, powołana na podstawie przepisów 
   ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu,
  2) wojewódzkie komisje do spraw referendum,
  3) obwodowe komisje do spraw referendum.
  
                Art. 16.
 1. Państwowa Komisja Wyborcza zapewnia przygotowanie, organizację oraz 
  przeprowadzenie referendum.
 2. Do zadań Państwowej Komisji Wyborczej należy w szczególności:
  1) sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem referendum oraz przestrzeganiem
   przepisów regulujących zasady i tryb przeprowadzenia referendum,
  2) wyjaśnianie treści pytań lub wariantów rozwiązań poddanych pod referendum,
  3) powołanie wojewódzkich komisji do spraw referendum i rozpatrywanie 
   skarg na ich działalność oraz rozwiązanie wojewódzkich i obwodowych 
   komisji do spraw referendum po wykonaniu ich ustawowych zadań,
  4) ustalenie wzoru urzędowych formularzy, druków, a także wzoru pieczęci
   wojewódzkich i obwodowych komisji, 
  5) ustalenie i podanie do wiadomości publicznej oraz ogłoszenie w Dzienniku
   Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wyniku referendum,
  6) sporządzenie sprawozdania z przebiegu referendum i przedłożenie Sądowi
   Najwyższemu oraz organowi zarządzającemu referendum.
 3. Państwowa Komisja Wyborcza podejmuje uchwały w zakresie wykonywania
  swoich ustawowych uprawnień.
  
                Art. 17.
 1. Państwowa Komisja Wyborcza uchwala wytyczne wiążące komisje do 
  spraw referendum niższego stopnia oraz udziela wyjaśnień organom administracji
  rządowej i samorządowej, a także podległym im jednostkom wykonującym
  zadania związane z przeprowadzeniem referendum.
 2. Państwowa Komisja Wyborcza uchyla uchwały wojewódzkich komisji podjęte
  z naruszeniem prawa lub niezgodne z wytycznymi Państwowej Komisji 
  Wyborczej i przekazuje sprawę właściwej komisji do ponownego rozpatrzenia.
 3. Państwowa Komisja Wyborcza ustala regulaminy wojewódzkich i obwodowych
  komisji, określając w nich w szczególności:
  1) zasady i tryb pracy, 
  2) sposób wykonania zadań,
  3) sposób sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem niniejszej ustawy.
 4. Państwowa Komisja Wyborcza może na czas przeprowadzenia referendum 
  utworzyć swoją inspekcję i określić jej zadania.
 
                Art. 18.
Do zadań wojewódzkiej komisji do spraw referendum należy w szczególności:
  1) sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem referendum na terenie województwa
   oraz przestrzeganiem przepisów niniejszej ustawy przez obwodowe
   komisje do spraw referendum,
  2) rozpatrywanie skarg na działalność obwodowych komisji do spraw referendum,
  3) zarządzenie druku obwieszczeń dotyczących referendum i dostarczenie 
   ich obwodowym komisjom do spraw referendum,
  4) ustalenie zbiorczych wyników głosowania na obszarze województwa i 
   przekazanie ich do Państwowej Komisji Wyborczej,
  5) zapewnienie, we współdziałaniu z właściwymi organami administracji 
   rządowej oraz samorządowej, prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia
   referendum na obszarze województwa,
  6) wykonywanie innych zadań przewidzianych w ustawie lub zleconych 
   przez Państwową Komisję Wyborczą.
  
                Art. 19.
 1. W skład wojewódzkiej komisji do spraw referendum wchodzi 7-9 sędziów 
  powoływanych na zasadach określonych przepisami ustawy - Ordynacja 
  wyborcza do Sejmu, dotyczących okręgowych komisji wyborczych.
 2. Do zasad działalności wojewódzkich komisji do spraw referendum stosuje 
  się odpowiednio przepisy ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu, dotyczące
  okręgowych komisji wyborczych.
 
                Art. 20.
Do zadań obwodowej komisji do spraw referendum należy:
  1) przeprowadzenie głosowania w obwodzie,
  2) czuwanie w dniu referendum nad przestrzeganiem niniejszej ustawy w 
   miejscu i czasie głosowania,
  3) ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej 
   wiadomości,
  4) przekazanie protokołu głosowania w obwodzie właściwej wojewódzkiej 
   komisji do spraw referendum.
  
                Art. 21.
 1. Obwodową komisję do spraw referendum w składzie od 5 do 7 osób powołuje
  zarząd gminy spośród osób uprawnionych do udziału w referendum,
  najpóźniej w 21 dniu przed dniem referendum. Sposób zgłaszania 
  kandydatów oraz tryb powoływania obwodowych komisji określa Państwowa
  Komisja Wyborcza.
 2. Do zasad działalności obwodowych komisji do spraw referendum stosuje 
  się odpowiednio przepisy ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu, dotyczące
  obwodowych komisji wyborczych.
 
                Art. 22.
 1. Organizacyjno-techniczne warunki wykonywania zadań związanych z przeprowadzeniem
  referendum przez Państwową Komisję Wyborczą i wojewódzkie
  komisje do spraw referendum zapewniają odpowiednio Krajowe 
  Biuro Wyborcze i wojewódzkie biura wyborcze działające na podstawie 
  przepisów ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu.
 2. Obsługę i techniczno-materialne warunki pracy obwodowej komisji do 
  spraw referendum zapewnia, jako zadanie zlecone gminie, wójt lub burmistrz
  (prezydent miasta).
 3. Obowiązki przewidziane w ust. 2 w odniesieniu do obwodowych komisji 
  powołanych w obwodach głosowania za granicą i na polskich statkach morskich
  wykonują odpowiednio konsul i kapitan statku.
 4. Organizacje polityczne i społeczne o zasięgu ogólnopolskim mają prawo 
  delegować do komisji do spraw referendum wszystkich szczebli mężów 
  zaufania w celu prowadzenia obserwacji przebiegu referendum. Przepisy 
  ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu stosuje się odpowiednio.
 
                Rozdział 4
                Głosowanie
                  
                Art. 23.
 1. Państwowa Komisja Wyborcza ustala wzór karty do głosowania w referendum.
 2. Urzędowa karta do głosowania obejmuje:
  1) oznaczenie referendum i organu, który postanowił o jego przeprowadzeniu,
   oraz datę referendum,
  2) pytania albo warianty rozwiązania sprawy będącej przedmiotem referendum.
   Jeżeli referendum polega na udzieleniu odpowiedzi na postawione
   pytanie, na karcie do głosowania zamieszcza się również wyrazy 
   "tak" i "nie", a gdy referendum polega na dokonaniu wyboru pomiędzy 
   zaproponowanymi wariantami rozwiązań, przy każdym z wariantów 
   umieszcza się po lewej stronie numer wariantu,
  3) pouczenie o sposobie głosowania.
 3. W przypadku poddania pod referendum więcej niż jednej sprawy, na karcie
  do głosowania zamieszcza się kolejno wszystkie postawione pytania lub 
  warianty, z zachowaniem wymagań określonych w ust. 2 pkt 2.
 4. Karta do głosowania może być zadrukowana tylko po jednej stronie. Na 
  karcie do głosowania drukuje się odcisk pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej.
 5. Zasady sporządzania i tryb przekazywania kart do głosowania obwodowym 
  komisjom do spraw referendum ustala Państwowa Komisja Wyborcza.
 
                Art. 24.
 1. Głosowanie przeprowadza się w obwodach głosowania utworzonych dla 
  ostatnio przeprowadzonych wyborów do Sejmu.
 2. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek wójta lub burmistrza (prezydenta
  miasta), rada gminy może dokonać zmian w podziale na obwody głosowania
  lub ustalić inne siedziby obwodowych komisji do spraw referendum.
 3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do obwodów głosowania utworzonych
  za granicą i na polskich statkach morskich.
 4. W sprawach, o których mowa w ust. 2 i 3, stosuje się odpowiednio przepisy
  ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu, dotyczące zasad i trybu tworzenia
  obwodów głosowania.
 
                Art. 25.
 1. Głosować można tylko osobiście.
 2. Zasady oraz tryb przeprowadzenia głosowania określają odpowiednio 
  przepisy ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu.
 
                Art. 26.
 1. Głosujący udziela odpowiedzi na postawione pytanie w ten sposób, że stawia
  znak w kratce obok odpowiedzi pozytywnej "tak" lub obok odpowiedzi 
  negatywnej "nie".
 2. Głosujący dokonuje wyboru pomiędzy zaproponowanymi wariantami w ten 
  sposób, że stawia znak w kratce obok numeru wariantu, za którym się 
  opowiada.
 3. Znakiem, o którym mowa w ust. 1 i 2, są dwie przecinające się linie, których
  punkt przecięcia znajduje się w obrębie kratki.
 
                Rozdział 5
      Ustalenie wyników głosowania i wyniku referendum
                  
                Art. 27.
 1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania obwodowa komisja do spraw referendum
  ustala liczbę nie wykorzystanych kart do głosowania i umieszcza 
  je w zapieczętowanych pakietach.
 2. Komisja ustala, na podstawie spisu uprawnionych do głosowania w referendum,
  liczbę osób uprawnionych do głosowania oraz liczbę osób, którym 
  wydano karty do głosowania.
 3. Przewodniczący, w obecności komisji, otwiera urnę, po czym komisja liczy 
  znajdujące się w niej karty do głosowania.
 4. Kart do głosowania przedartych całkowicie na dwie lub więcej części nie 
  bierze się pod uwagę przy obliczeniach, o których mowa w ust. 3.
 5. Jeżeli liczba kart do głosowania w urnie przewyższa liczbę wydanych kart, 
  komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności.
 
                Art. 28.
Nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nie opatrzone
pieczęcią obwodowej komisji do spraw referendum.
                Art. 29.
 1. Po ustaleniu liczby ważnych kart do głosowania obwodowa komisja do 
  spraw referendum ustala wyniki głosowania w obwodzie.
 2. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania:
  1) znak, o którym mowa w art. 26 ust. 3, postawiono w obu kratkach odpowiadających
   odpowiedziom na postawione pytanie lub nie postawiono
   tego znaku w żadnej z kratek odpowiadających odpowiedziom na 
   pytanie,
  2) znak, o którym mowa w art. 26 ust. 3, postawiono w kratkach odpowiadających
   dwom lub więcej numerom wariantów albo nie postawiono tego
   znaku w żadnej z kratek odpowiadających numerowi wariantu.
 3. W razie poddania pod referendum więcej niż jednej sprawy (przedstawionej
  w formie pytania lub wyboru wariantu), komisja ustala wyniki głosowania
  oddzielnie dla każdego pytania lub wyboru wariantu.
 4. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych pytań lub wariantów albo 
  poczynienie innych dopisków nie wpływa na ważność głosu.
 
                Art. 30.
 1. Obwodowa komisja do spraw referendum sporządza w dwóch egzemplarzach
  protokół głosowania w obwodzie, którego wzór ustala Państwowa 
  Komisja Wyborcza.
 2. W protokole głosowania w obwodzie wymienia się liczby:
  1) osób uprawnionych do głosowania,
  2) osób, którym wydano karty do głosowania,
  3) kart nieważnych,
  4) kart ważnych (czyli liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu),
  5) głosów nieważnych,
  6) głosów ważnych,
  7) głosów ważnych oddanych na poszczególne odpowiedzi postawionego 
   pytania lub za wyborem określonego wariantu.
 3. Przepis art. 29 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 4. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji, obecne 
  przy jego sporządzeniu. Protokół opatruje się pieczęcią komisji.
 5. Członkom komisji przysługuje prawo wniesienia do protokołu głosowania 
  uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów.
 6. Po sporządzeniu protokołu obwodowa komisja podaje niezwłocznie do 
  publicznej wiadomości wyniki głosowania.
 
                Art. 31.
 1. Przewodniczący obwodowej komisji do spraw referendum niezwłocznie 
  przesyła do wojewódzkiej komisji do spraw referendum, w zapieczętowanej
  kopercie, jeden egzemplarz protokołu głosowania w obwodzie.
 2. Tryb przekazywania protokołów, o których mowa w ust. 1, ustala Państwowa
  Komisja Wyborcza.
 3. Państwowa Komisja Wyborcza może określić zasady i tryb wcześniejszego 
  przekazywania danych z protokołu za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej
  użytku publicznego lub elektronicznego przesyłania danych.
  
                Art. 32.
Po dokonaniu czynności wymienionych w art. 31 przewodniczący obwodowej 
komisji niezwłocznie przekazuje wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta)
dokumenty z głosowania.
                Art. 33.
 1. Niezwłocznie po otrzymaniu od wszystkich obwodowych komisji protokołów
  głosowania wojewódzka komisja do spraw referendum dokonuje 
  sprawdzenia prawidłowości ustalenia wyników głosowania w obwodach. W 
  razie stwierdzenia nieprawidłowości w ustaleniu wyników głosowania, komisja
  zarządza ponowne ich ustalenie i powiadamia o tym Państwową 
  Komisję Wyborczą.
 2. Na podstawie protokołów głosowania w obwodach wojewódzka komisja 
  ustala łączne wyniki głosowania w całym województwie i sporządza, w 
  dwóch egzemplarzach, protokół zbiorczych wyników głosowania w województwie,
  którego wzór ustala Państwowa Komisja Wyborcza. W protokole
  wymienia się łączne dane, o których mowa w art. 30 ust. 2.
 3. Przepisy art. 30 ust. 4-6 stosuje się odpowiednio.
 4. Przewodniczący wojewódzkiej komisji przekazuje niezwłocznie Państwowej 
  Komisji Wyborczej, w trybie art. 31 ust. 3, dane z protokołu dotyczące:
  1) osób uprawnionych do głosowania,
  2) kart nieważnych,
  3) kart ważnych (czyli liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu),
  4) głosów nieważnych,
  5) głosów ważnych,
  6) głosów ważnych oddanych na poszczególne odpowiedzi postawionego 
   pytania lub za wyborem określonego wariantu.
 5. Protokół, o którym mowa w ust. 2, przewodniczący wojewódzkiej komisji 
  przesyła niezwłocznie do Państwowej Komisji Wyborczej, w trybie przez 
  nią ustalonym. Pozostałe dokumenty z przeprowadzonego referendum 
  przechowuje kierownik wojewódzkiego biura wyborczego właściwego dla 
  siedziby komisji.
 
                Art. 34.
 1. Po otrzymaniu protokołów od wojewódzkich komisji do spraw referendum 
  Państwowa Komisja Wyborcza dokonuje sprawdzenia prawidłowości ustalenia
  zbiorczych wyników głosowania w województwach.
 2. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w ustaleniu danych, o których mowa
  w ust. 1, Państwowa Komisja Wyborcza zarządza ponowne ustalenie 
  tych danych.
 3. Państwowa Komisja Wyborcza:
  1) ustala wynik referendum i sporządza protokół o wyniku referendum,
  2) przekazuje protokół wraz ze sprawozdaniem z przebiegu referendum 
   Sądowi Najwyższemu oraz organowi, który zarządził referendum,
  3) podaje niezwłocznie wynik referendum do wiadomości publicznej i zarządza
   jego ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
  
                Rozdział 6
              Ważność referendum
                  
                Art. 35.
 1. Przeciwko ważności referendum może być wniesiony protest ze względu na 
  zarzut dopuszczenia się przestępstwa przeciwko referendum lub naruszenia
  przepisów niniejszej ustawy dotyczących głosowania, ustalenia wyników 
  głosowania lub wyniku referendum.
 2. Jeżeli podstawę protestu stanowi zarzut popełnienia przestępstwa przeciwko
  referendum lub naruszenia przez Państwową Komisji Wyborczą przepisów
  niniejszej ustawy dotyczących ustalenia wyników głosowania i wyniku 
  referendum, może go wnieść każda osoba uprawniona do udziału w referendum.
 3. Protest przeciwko ważności referendum z powodu naruszenia przepisów 
  niniejszej ustawy dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania w 
  obwodzie lub województwie może wnieść osoba, której nazwisko w dniu 
  głosowania było umieszczone w spisie uprawnionych do głosowania w tym 
  obwodzie głosowania i województwie.
 
                Art. 36.
 1. Protest wnosi się na piśmie do Sądu Najwyższego od następnego dnia po 
  dniu referendum, nie później jednak niż w 7 dniu od daty ogłoszenia wyniku
  referendum przez Państwową Komisję Wyborczą w Dzienniku Ustaw 
  Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Do warunków i trybu wnoszenia protestu oraz sposobu jego rozpatrywania 
  przez Sąd Najwyższy stosuje się odpowiednio przepisy ustawy - Ordynacja 
  wyborcza do Sejmu, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Sąd Najwyższy rozstrzyga o ważności referendum, podejmując w tej sprawie
  uchwałę nie później niż w 60 dniu po dniu głosowania. Uchwałę o ważności
  referendum przedstawia się niezwłocznie organowi zarządzającemu 
  referendum, ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
  przesyła Państwowej Komisji Wyborczej.
 
                Art. 37.
 1. Uchwała Sądu Najwyższego o unieważnieniu głosowania w obwodzie jest 
  niezwłocznie przekazywana Państwowej Komisji Wyborczej w celu skorygowania
  wyników głosowania i wyniku referendum. Przepis art. 34 ust. 3 
  stosuje się odpowiednio.
 2. Unieważnienie głosowania w obwodzie powoduje, że przy ustalaniu wyniku 
  referendum nie uwzględnia się liczby uprawnionych do głosowania oraz 
  wyników głosowania w tym obwodzie.
 3. Uchwałę Sądu Najwyższego, o której mowa w ust. 1, przedstawia się niezwłocznie
  organowi zarządzającemu referendum, podaje się do wiadomości
  publicznej i ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
 
                Rozdział 7
      Kampania referendalna i finansowanie referendum
                  
                Art. 38.
Kampania referendalna służy przedstawianiu i wyjaśnianiu odpowiednio przez 
organ zarządzający referendum i Państwową Komisję Wyborczą treści pytań i 
wariantów oraz problemów poddanych pod referendum, a także prezentowaniu
stanowiska partii politycznych, organizacji społecznych oraz innych podmiotów
w sprawie poddanej referendum.
                Art. 39.
 1. Kampania referendalna rozpoczyna się z dniem ogłoszenia uchwały Sejmu, 
  uchwały Zgromadzenia Narodowego lub zarządzenia Prezydenta o przeprowadzeniu
  referendum i ulega zakończeniu na 24 godziny przed dniem 
  głosowania.
 2. Do kampanii referendalnej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy - Ordynacja
  wyborcza do Sejmu dotyczące prowadzenia kampanii wyborczej, z 
  uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów art. 40-43 niniejszej 
  ustawy.
 
                Art. 40.
 1. W programach publicznych i niepublicznych nadawców radiowych i telewizyjnych
  kampania referendalna prowadzona jest w sposób i na zasadach 
  określonych przepisami o radiofonii i telewizji, z zastrzeżeniem ust. 2-4.
 2. "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna" i "Polskie Radio - Spółka Akcyjna", 
  zwane dalej "Telewizją Polską" i "Polskim Radiem", obowiązane są w 
  okresie od 20 dnia przed dniem referendum do nieodpłatnego rozpowszechniania
  w ogólnopolskich programach telewizyjnych i radiowych wyjaśnień
  Państwowej Komisji Wyborczej dotyczących kwestii prawnych zarządzonego
  referendum, w szczególności treści pytań lub wariantów rozwiązań,
  sposobu głosowania i jego skutków prawnych.
 3. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 2, przedstawiane są w specjalnych audycjach
  referendalnych przygotowanych przez Telewizję Polską i Polskie 
  Radio, których łączny czas nie może być krótszy niż 3 godziny w Telewizji 
  Polskiej i 4 godziny w Polskim Radiu.
 4. Tryb postępowania w sprawie prowadzenia kampanii referendalnej w jednostkach
  publicznej radiofonii i telewizji określi, w drodze rozporządzenia, 
  Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
 
                Art. 41.
Wydatki związane z organizacją przygotowań i przeprowadzeniem referendum 
pokrywane są z budżetu państwa.
                Art. 42.
 1. Wydatki ponoszone przez partie polityczne, organizacje społeczne oraz inne
  podmioty w związku z referendum pokrywane są wyłącznie z ich źródeł 
  własnych.
 2. Do finansowania kampanii referendalnej partii, organizacji oraz innych 
  podmiotów, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów ustawy - 
  Ordynacja wyborcza do Sejmu dotyczących organizowania zbiórek publicznych
  środków finansowych na cele wyborcze, sporządzania i publikowania
  sprawozdań finansowych o źródłach pozyskanych funduszy i poniesionych
  wydatkach oraz o prawie do otrzymania z budżetu państwa dotacji 
  podmiotowej w związku z poniesionymi wydatkami na kampanię wyborczą.
 
                Rozdział 8
           Przepisy szczególne i końcowe
                  
                Art. 43.
 1. W przypadku przeprowadzania referendum w tym samym dniu co wybory 
  do Sejmu i Senatu lub wybory Prezydenta:
  1) głosowanie przeprowadza się w obwodach głosowania utworzonych dla 
   właściwych wyborów i na podstawie spisów wyborców sporządzonych 
   dla tych wyborów,
  2) zadania wojewódzkich i obwodowych komisji wyborczych do spraw referendum
   wykonują odpowiednie komisje wyborcze powołane do przeprowadzania
   właściwych wyborów,
  3) do kampanii referendalnej stosuje się przepisy art. 40 ust. 2 i 3, art. 41 
   oraz art. 42 ust. 1.
 2. Państwowa Komisja Wyborcza w przypadku, o którym mowa w ust. 1, w 
  drodze uchwały, określi:
  1) szczegółowy sposób i tryb przygotowania i przeprowadzenia referendum
   oraz wyborów,
  2) zasady łącznego finansowania kampanii referendalnej oraz kampanii 
   wyborczej.
 3. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, w porozumieniu z Państwową Komisją
  Wyborczą, w drodze rozporządzenia, określi zasady i sposób łącznego 
  prowadzenia kampanii referendalnej oraz kampanii wyborczej w programach
  radiowych i telewizyjnych.
  
                Art. 44.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą ustawą stosuje się odpowiednio 
przepisy ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu.
                Art. 45.
Traci moc ustawa z dnia 6 maja 1987 r. o konsultacjach społecznych i referendum
(Dz.U. Nr 14, poz. 83).
                Art. 46.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.