Dz.U. z 1995 r. Nr 88, poz. 439
                  
                  
                USTAWA
            z dnia 29 czerwca 1995 r.
                  
            o statystyce publicznej
                  
                  
                Rozdział 1
              Przepisy ogólne
                  
                Art. 1.
Ustawa określa zasady i tworzy podstawy rzetelnego, obiektywnego, profesjonalnego
i niezależnego prowadzenia badań statystycznych, których wyniki mają 
charakter oficjalnych danych statystycznych oraz ustala organizację i tryb prowadzenia
tych badań i zakres związanych z nimi obowiązków.
                Art. 2.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
 1) statystyka publiczna - system zbierania danych statystycznych, gromadzenia,
  przechowywania i opracowywania zebranych danych oraz ogłaszania, 
  udostępniania i rozpowszechniania wyników badań statystycznych, jako 
  oficjalnych danych statystycznych,
 2) badania statystyczne - zbieranie, gromadzenie i opracowywanie danych 
  statystycznych oraz ogłaszanie i udostępnianie wyników dokonanych obliczeń,
  opracowań i analiz, w tym podstawowych wielkości i wskaźników,
 3) podstawowe wielkości i wskaźniki - wielkości i wskaźniki, do których 
  ogłaszania Główny Urząd Statystyczny jest zobowiązany każdorazowo na 
  podstawie odrębnych przepisów,
 4) zbieranie danych statystycznych - uzyskiwanie odpowiedzi na pytania zawarte
  w formularzach, kwestionariuszach i ankietach statystycznych oraz 
  informacji na innych nośnikach, dotyczące działalności podmiotów gospodarczych,
  innych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających
  osobowości prawnej lub wybranych dziedzin tej działalności oraz życia
  i sytuacji osób fizycznych lub wybranych jej aspektów - bezpośrednio 
  od tych podmiotów i osób albo z systemów informacyjnych administracji 
  publicznej, w których tego rodzaju dane zostały legalnie zgromadzone,
 5) gromadzenie danych statystycznych - zebranie przez prowadzącego badanie
  statystyczne w określonym czasie i miejscu danych statystycznych, o 
  których mowa w pkt 4,
 6) opracowywanie danych statystycznych - tworzenie zbiorów danych ze 
  zgromadzonych danych statystycznych, z odłączeniem lub zakodowaniem 
  informacji pozwalających na zidentyfikowanie konkretnego podmiotu gospodarczego,
  innej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej
  osobowości prawnej, albo osoby fizycznej, a następnie dokonywanie 
  na podstawie tych zbiorów obliczeń, opracowań i analiz,
 7) program badań statystycznych statystyki publicznej - uchwalony przez 
  Radę Ministrów w trybie określonym w rozdziale 2 wykaz ustalający zakres
  tematyczny, przedmiotowy i podmiotowy badań statystycznych i 
  związane z nimi obowiązki,
 8) operat do badań statystycznych - wykaz wybranych, według określonych 
  cech, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie mających osobowości 
  prawnej oraz osób fizycznych będących podmiotem obserwacji statystycznej
  wraz z ich identyfikacją adresową,
 9) dane jednostkowe - dane osobowe dające się powiązać z konkretną osobą
  fizyczną lub dane indywidualne dające się powiązać z podmiotem gospodarczym
  albo inną osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nie 
  mającą osobowości prawnej,
 10) służby statystyki publicznej - Główny Urząd Statystyczny oraz podległe 
  mu urzędy statystyczne i inne jednostki statystyki tworzone w trybie 
  określonym w rozdziale 3,
 11) podmiot gospodarczy - osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę 
  organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, jeżeli przedmiot ich działania
  obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej,
 12) urzędowe rejestry - prowadzone na podstawie ustaw lub przepisów wydanych
  w wykonaniu ustaw przez sądy i organy administracji publicznej 
  rejestry i ewidencje zawierające informacje o osobach prawnych, jednostkach
  organizacyjnych nie mających osobowości prawnej i osobach fizycznych
  oraz ich działalności, a także o innych zjawiskach, zdarzeniach i 
  obiektach, a w szczególności rejestry: sądowe, ubezpieczeń społecznych, 
  podatników, podmiotów gospodarki narodowej, podziału terytorialnego 
  kraju oraz ewidencje: ludności, działalności gospodarczej, udzielonych 
  zezwoleń i koncesji, gruntów, budynków, budowli i obiektów infrastruktury,
 13) systemy informacyjne administracji publicznej - systemy zbierania, gromadzenia
  i przetwarzania informacji przez organy administracji rządowej 
  oraz samorządu terytorialnego, inne instytucje rządowe, organy rejestrowe
  i Narodowy Bank Polski, prowadzone w oparciu o przepisy kompetencyjne
  lub inne akty prawne związane bezpośrednio z wykonywaniem 
  przez nie zadań statutowych.
 14) standardy klasyfikacyjne - wprowadzone na podstawie ustawy klasyfikacje,
  nomenklatury i definicje podstawowych kategorii.
 
                Art. 3.
Statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie
społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów
gospodarczych o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz 
środowiska naturalnego.
                Art. 4.
1. Badania statystyczne statystyki publicznej mogą dotyczyć każdej dziedziny 
 życia społecznego i gospodarczego oraz występujących w nim zjawisk dających
 się obserwować i analizować z wykorzystaniem metod statystycznych.
2. Szczegółowy zakres prowadzonych badań statystycznych statystyki publicznej 
 jest ustalany w trybie określonym w rozdziale 2 ustawy i powinien uwzględniać
 celowość, niezbędność oraz społeczną ich użyteczność.
                Art. 5.
1. Statystyka publiczna jest uprawniona do zbierania ze wszystkich dostępnych 
 źródeł, określonych szczegółowo w programie badań statystycznych statystyki
 publicznej albo w odrębnych ustawach, i do gromadzenia danych statystycznych
 od i o podmiotach gospodarczych, innych osobach prawnych i jednostkach
 organizacyjnych nie mających osobowości prawnej i ich działalności,
 zwanych dalej "danymi indywidualnymi", oraz danych statystycznych od i 
 o osobach fizycznych dotyczących ich życia i sytuacji, zwanych dalej "danymi 
 osobowymi".
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy danych chronionych na podstawie ustaw tajemnicą 
 zawodową.
                Art. 6.
1. Badania statystyczne statystyki publicznej są prowadzone jako badania pełne
 całej zbiorowości, w tym spisy powszechne albo jako badania reprezentacyjne
 na wylosowanej lub dobranej celowo próbie danej zbiorowości.
2. Badania statystyczne mogą być prowadzone na zasadzie obowiązku albo 
 udziału dobrowolnego.
3. Sprawy, o których mowa w ust. 1 i 2, są rozstrzygane każdorazowo w programie
 badań statystycznych statystyki publicznej lub w odrębnych ustawach.
                Art. 7.
1. Jeżeli ujęte w programie badań statystycznych statystyki publicznej badanie 
 jest prowadzone na zasadzie obowiązku, podmioty określone w programie 
 są obowiązane do udzielenia i przekazania prowadzącemu badanie pełnych 
 i wyczerpujących informacji w zakresie, formie i terminach określonych 
 szczegółowo w trybie art. 31 i 32.
2. Przepis art. 5 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
                Art. 8.
W badaniach statystycznych z udziałem osób fizycznych nie mogą być zbierane,
na zasadzie obowiązku, informacje dotyczące rasy, wyznania, życia osobistego
oraz poglądów filozoficznych i politycznych.
                Art. 9.
1. Przeprowadzenie spisu powszechnego, w którym nakłada się obowiązek 
 udzielania informacji na osoby fizyczne, wymaga odrębnej ustawy.
2. Tryb wprowadzania obowiązków dla badań statystycznych innych niż wymienione
 w ust. 1, określa niniejsza ustawa.
                Art. 10.
Zbierane i gromadzone w badaniach statystycznych statystyki publicznej dane 
indywidualne i dane osobowe są poufne i podlegają szczególnej ochronie; dane
te mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz 
statystycznych oraz do tworzenia przez służby statystyki publicznej operatu do 
badań statystycznych prowadzonych przez te służby; udostępnianie lub wykorzystywanie
danych indywidualnych i danych osobowych dla innych niż podane 
celów jest zabronione (tajemnica statystyczna).
                Art. 11.
Służby statystyki publicznej są obowiązane zawiadamiać na piśmie lub przez 
ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty o celu, zakresie i sposobie przeprowadzenia
spisu powszechnego oraz innego badania statystycznego z udziałem 
rachmistrzów spisowych i ankieterów statystycznych, o prawach i obowiązkach 
podmiotów wezwanych do przekazania danych lub udzielenia odpowiedzi, a 
także o gwarancjach poufności i zachowaniu tajemnicy statystycznej.
                Art. 12.
Pracownicy służb statystyki publicznej, rachmistrze spisowi, ankieterzy statystyczni
oraz inne osoby wykonujące czynności w imieniu i na rzecz statystyki publicznej,
mający bezpośredni dostęp do danych indywidualnych i danych osobowych,
są obowiązani do bezwzględnego przestrzegania tajemnicy statystycznej i 
mogą być dopuszczeni do wykonywania tych czynności po złożeniu w urzędzie 
statystycznym albo innej jednostce organizacyjnej służb statystyki publicznej pisemnego
przyrzeczenia następującej treści:
  "Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej
  z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane
  w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy 
  wobec osób trzecich."
 
                Art. 13.
1. Dane zbierane i gromadzone przez organy administracji rządowej oraz samorządu
 terytorialnego, inne instytucje rządowe, organy prowadzące urzędowe
 rejestry i Narodowy Bank Polski na podstawie innych niż niniejsza 
 ustawa przepisów, są danymi systemów informacyjnych administracji publicznej,
 zwanymi dalej "danymi administracyjnymi".
2. Ustawa niniejsza nie ogranicza w zbieraniu danych na formularzach i kwestionariuszach
 do celów, o których mowa w ust. 1, ani w swobodnym przekazywaniu
 danych o sobie i swojej działalności przez osoby prawne, jednostki 
 organizacyjne nie mające osobowości prawnej i osoby fizyczne.
3. Organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego, inne instytucje 
 rządowe, organy prowadzące urzędowe rejestry i Narodowy Bank Polski 
 nieodpłatnie przekazują służbom statystyki publicznej zgromadzone dane 
 administracyjne w zakresie, formie i terminach określanych każdorazowo w 
 programie badań statystycznych statystyki publicznej, w szczególności w formie
 wyciągów z rejestrów, kopii: zbiorów danych, zebranych deklaracji, 
 dokumentów ewidencyjnych i innych formularzy urzędowych, wyników pomiarów,
 danych monitoringu środowiska oraz udostępniają dane z baz danych
 systemów informatycznych.
4. W przypadku realizowania przez organy samorządu terytorialnego określonych
 zadań jako zadań zleconych przez administrację rządową, zadania te 
 obejmują również obowiązek przekazywania informacji do badań statystycznych
 statystyki publicznej oraz krajowych rejestrów urzędowych prowadzonych
 na podstawie ustawy.
5. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego jest obowiązany do zgłaszania organom
 administracji rządowej i samorządu terytorialnego, innym instytucjom
 rządowym, organom prowadzącym urzędowe rejestry i Narodowemu 
 Bankowi Polskiemu uzasadnionych wniosków uzupełnienia zbieranych i 
 gromadzonych danych administracyjnych celem umożliwienia ich wykorzystania
 bezpośrednio dla potrzeb statystyki publicznej.
                Art. 14.
1. Wyniki obliczeń, opracowań i analiz dokonanych na podstawie zebranych w 
 badaniach statystycznych statystyki publicznej danych statystycznych, zwane 
 dalej "wynikowymi informacjami statystycznymi", są powszechnie dostępne.
2. Statystyka publiczna zapewnia równoprawny, równorzędny i równoczesny 
 dostęp do wynikowych informacji statystycznych, a w szczególności do podstawowych
 wielkości i wskaźników.
3. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych oraz formy i terminy ich udostępnienia
 są ustalane w programie badań statystycznych statystyki publicznej.
                Rozdział 2
     Organizacja badań statystycznych statystyki publicznej
                  
                Art. 15.
1. Tworzy się Radę Statystyki, zwaną dalej "Radą", jako organ opiniodawczo-doradczy
 w sprawach statystyki.
2. Rada działa przy Prezesie Rady Ministrów.
3. Do zadań Rady należy:
 1) ustalanie, na podstawie propozycji przygotowanej przez Główny Urząd 
  Statystyczny, corocznie, na każdy następny rok projektu programu badań 
  statystycznych,
 2) przedstawianie Radzie Ministrów, nie później niż do dnia 30 czerwca każdego
  roku, projektu programu badań statystycznych statystyki publicznej,
 3) rekomendowanie przeprowadzenia badań nowych i badań cyklicznych o 
  szerokim zasięgu obserwacji statystycznej oraz związanych z nimi prac 
  metodologicznych i przygotowawczych, projektowanych na okres najbliższych
  dziesięcu lat,
 4) ocena realizacji programu badań statystycznych statystyki publicznej oraz 
  formułowanie opinii w innych sprawach mających istotne znaczenie dla 
  rozwoju statystyki publicznej,
 5) opiniowanie wniosków w sprawie powołania i odwołania Prezesa Głównego
  Urzędu Statystycznego,
 6) opiniowanie projektu wydatków budżetowych na badania statystyczne.
                  
                Art. 16.
1. Rada składa się z 17 członków.
2. W skład Rady wchodzą powołane przez Prezesa Rady Ministrów osoby reprezentujące
 organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego - 
 sześć, Narodowy Bank Polski - jedna, organizacje pracodawców, organizacje
 społeczne, samorząd zawodowy i gospodarczy - sześć, ogólnokrajowe 
 organizacje związkowe - dwie oraz dwóch ekspertów - po jednym z zakresu 
 nauk społecznych i ekonomicznych, jako członkowie Rady.
3. W posiedzeniach Rady uczestniczy Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
                Art. 17.
1. Kadencja Rady trwa pięć lat, licząc od dnia jej powołania. Członek powołany
 w skład Rady kończy kadencję wraz z zakończeniem kadencji całego 
 składu Rady.
2. Prezes Rady Ministrów może odwołać członka Rady przed upływem kadencji
 wyłącznie w przypadku:
 1) złożenia rezygnacji,
 2) nie uczestniczenia w pracach Rady.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 oraz w przypadku śmierci członka 
 Rady, Prezes Rady Ministrów powołuje nowego członka Rady. Przepis art. 
 16 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4. Przewodniczącego Rady wybiera Rada spośród swoich członków.
5. Tryb pracy Rady określa regulamin przyjęty przez Radę i zatwierdzony 
 przez Prezesa Rady Ministrów.
6. Obsługę administracyjną prac Rady zapewnia Główny Urząd Statystyczny.
7. Koszty działalności Rady są pokrywane z budżetu państwa w części dotyczącej
 Głównego Urzędu Statystycznego.
                  
                Art. 18.
1. Program badań statystycznych statystyki publicznej ustala Rada Ministrów, 
 w drodze rozporządzenia.
2. Przedstawiany Radzie Ministrów projekt programu badań statystycznych 
 powinien określać:
 1) temat badania,
 2) prowadzącego badanie,
 3) zakres podmiotowy i przedmiotowy badania,
 4) źródła danych statystycznych oraz formy, terminy i częstotliwość ich zbierania,
 5) obowiązki udzielania informacji i przekazywania danych statystycznych,
 6) rodzaje wynikowych informacji statystycznych oraz formy i terminy ich 
  udostępniania, w tym podstawowych wielkości i wskaźników,
 7) koszty i źródła finansowania.
                  
                Art. 19.
Rada Ministrów zapewnia ujęcie w programach badań statystycznych statystyki 
publicznej badań mających podstawowe znaczenie dla obserwacji procesów 
społecznych i gospodarczych, a w szczególności:
 1) badań stałych pozwalających na obserwację ciągłą podstawowych dziedzin
  życia i występujących w nich zjawisk,
 2) badań cyklicznych, w tym spisów powszechnych,
 3) badań gwarantujących porównywalność wyników w przypadku gdy dotyczą
  one zmiennych w czasie obiektów obserwacji statystycznej lub gdy 
  zmianie ulega metodologia badania,
 4) badań koniecznych dla wykonania przyjętych przez Rzeczpospolitą Polską
  zobowiązań międzynarodowych.
 
                Art. 20.
1. Badania statystyczne statystyki publicznej prowadzi Główny Urząd Statystyczny
 i podległe mu urzędy statystyczne.
2. Rada Ministrów, na wniosek Rady, może w programie badań statystycznych 
 ustalić, że badanie statystyczne będzie prowadzone przez:
 1) inny wskazany naczelny lub centralny organ administracji państwowej albo
  Narodowy Bank Polski, o ile badanie to wymaga wiedzy specjalistycznej,
  którą dysponuje ten organ, albo jeżeli jest on w posiadaniu danych 
  zgromadzonych w innym celu,
 2) Główny Urząd Statystyczny wspólnie z innym wskazanym naczelnym lub 
  centralnym organem administracji państwowej, inną instytucją rządową 
  lub Narodowym Bankiem Polskim albo wojewodą,
 3) wskazany urząd statystyczny wspólnie z wojewodą albo organem samorządu
  terytorialnego na jego wniosek.
3. Prowadzący badania statystyczne w trybie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, są 
 obowiązani do:
 1) stosowania standardów klasyfikacyjnych,
 2) udostępnienia wyników badania służbom statystyki publicznej i ich przekazywania,
  w porozumieniu z Głównym Urzędem Statystycznym, organizacjom
  międzynarodowym.
 
                Art. 21.
1. Służby statystyki publicznej mogą:
 1) wykonywać na zamówienie opracowania wspomagające inne systemy informacyjne
  administracji publicznej,
 2) oddelegowywać pracowników do wykonywania prac statystycznych w organach
  administracji rządowej i samorządowej.
2. Służby statystyki publicznej mogą:
 1) prowadzić na indywidualne zamówienia badania statystyczne nie objęte 
  programem badań statystycznych statystyki publicznej,
 2) wykonywać na zlecenie dodatkowe opracowania i analizy, wykorzystując 
  w tym celu również dane zgromadzone w badaniach objętych programem 
  badań statystycznych statystyki publicznej.
3. Zbieranie danych statystycznych do prac, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 
 oraz danych dodatkowych do badań, opracowań i analiz określonych w ust. 
 2, może odbywać się wyłącznie na zasadzie udziału dobrowolnego.
4. Wyniki badań oraz opracowania i analizy, o których mowa w ust. 2, stają się 
 danymi statystyki publicznej i mogą być wykorzystywane, udostępniane i 
 rozpowszechniane przez służby statystyki publicznej, jeżeli nie naruszy to 
 uzasadnionego interesu zamawiającego lub zleceniodawcy i nie zastrzeżono 
 w umowie ich wykorzystania wyłącznie na potrzeby zamawiającego lub zleceniodawcy.
                Rozdział 3
           Służby statystyki publicznej
                  
                Art. 22.
Służby statystyki publicznej stanowią Główny Urząd Statystyczny, podległe mu 
urzędy statystyczne oraz inne jednostki statystyki, o których mowa w 
art. 27 i 29.
                Art. 23.
1. Główny Urząd Statystyczny jest centralnym organem administracji państwowej.
2. Organizację Głównego Urzędu Statystycznego określa statut nadany przez 
 Radę Ministrów, w drodze rozporządzenia.
                Art. 24.
1. Działalnością służb statystyki publicznej kieruje Prezes Głównego Urzędu 
 Statystycznego.
2. Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powołuje i odwołuje Prezes Rady 
 Ministrów, po uzyskaniu opinii Rady Statystyki.
3. Kadencja Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego trwa 6 lat, licząc od 
 dnia powołania; Prezes Głównego Urzędu Statystycznego pełni obowiązki 
 do dnia powołania swego następcy.
4. Ta sama osoba nie może być Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego 
 dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
5. Kadencja Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wygasa w razie jego 
 śmierci, orzeczenia przez Trybunał Stanu utraty zajmowanego stanowiska 
 lub odwołania.
6. Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego odwołuje się w razie:
 1) zrzeczenia się wykonywania obowiązków,
 2) utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej
  choroby, trwającej co najmniej 6 miesięcy,
 3) sprzeniewierzenia się etyce statystyka,
 4) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy 
  umyślnej,
 5) orzeczenia zakazu zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji
  związanych ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwowych.
7. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego pełni swoje obowiązki przy pomocy
 wiceprezesów, powoływanych i odwoływanych przez Prezesa Rady Ministrów
 na wniosek Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
                Art. 25.
1. Do zadań Głównego Urzędu Statystycznego należy:
 1) rozpoznawanie zapotrzebowania na informacje i analizy statystyczne i 
  przygotowywanie na tej podstawie projektów programów badań statystycznych
  statystyki publicznej oraz ich przedstawianie Radzie,
 2) organizowanie i prowadzenie badań statystycznych oraz ustalanie ich metodologii,
 3) zbieranie, gromadzenie i opracowywanie danych statystycznych oraz ich 
  analizowanie,
 4) przeprowadzanie spisów powszechnych,
 5) przechowywanie danych statystycznych,
 6) opracowywanie standardowych klasyfikacji, nomenklatur i definicji podstawowych
  kategorii, ustalanie wzajemnych relacji między nimi oraz ich 
  interpretacja,
 7) udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych, 
  w tym podstawowych wielkości i wskaźników,
 8) opracowywanie i ogłaszanie prognoz demograficznych oraz statystycznych 
  prognoz gospodarczych i społecznych,
 9) przedstawianie Prezydentowi, Sejmowi i Senatowi, organom administracji 
  rządowej, Najwyższej Izbie Kontroli, Narodowemu Bankowi Polskiemu, 
  organom samorządu terytorialnego oraz innym instytucjom rządowym 
  wynikowych informacji statystycznych w zakresie, terminach i w formach 
  określonych w programie badań statystycznych,
 10) prowadzenie krajowych rejestrów urzędowych: podmiotów gospodarki 
  narodowej i podziału terytorialnego kraju,
 11) prowadzenie badań i analiz statystycznych wynikających z przyjętych 
  przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań międzynarodowych,
 12) dokonywanie statystycznych porównań międzynarodowych i ogłaszanie 
  ich wyników,
 13) wykonywanie przyjętych przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań przekazywania
  danych statystycznych organizacjom międzynarodowym,
 14) współpraca z wyspecjalizowanymi w dziedzinie statystyki organizacjami 
  międzynarodowymi, regionalnymi oraz organami i urzędami innych krajów,
 15) prowadzenie prac naukowych i badawczo-rozwojowych w zakresie metodologii
  badań statystycznych i standardów klasyfikacyjnych oraz zastosowań
  metod matematycznych i informatyki w statystyce,
 16) prowadzenie szkolenia, dokształcania i doskonalenia w dziedzinie statystyki,
 17) popularyzacja wiedzy o statystyce.
2. Urzędy statystyczne wykonują zadania wymienione w ust. 1 pkt 1-5, 6-w 
 zakresie interpretacji, 7-12, 14, 16 i 17 w zakresie określonym w trybie ust. 
 4.
3. Urzędy statystyczne tworzy i znosi Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, 
 w drodze zarządzenia.
4. Szczegółowy zakres zadań i organizację urzędu statystycznego określa statut 
 nadany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w drodze zarządzenia.
5. Urzędem statystycznym kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez 
 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
                Art. 26.
Przy Prezesie Głównego Urzędu Statystycznego działa Naukowa Rada Statystyczna,
jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach metodologii badań statystycznych;
skład i tryb prac Naukowej Rady Statystycznej określa Prezes 
Głównego Urzędu Statystycznego, w drodze zarządzenia.
                Art. 27.
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego może tworzyć jednostki obsługi statystyki
publicznej i określa, w drodze zarządzenia, zakres ich zadań i organizację.
                Art. 28.
1. Główny Urząd Statystyczny powołuje rachmistrzów spisowych, ankieterów 
 statystycznych, rzeczoznawców i społecznych korespondentów statystycznych.
2. Zadaniem rachmistrzów spisowych jest zbieranie danych statystycznych w 
 spisach powszechnych, a ankieterów statystycznych zbieranie danych statystycznych
 w innych badaniach w formie odpowiedzi na pytania zawarte w formularzach,
 kwestionariuszach i ankietach statystycznych.
3. Rachmistrzom spisowym i ankieterom statystycznym w czasie wykonywania 
 czynności określonych w ust. 2, przysługuje ochrona prawna przewidziana 
 dla funkcjonariuszy publicznych.
4. Zadaniem rzeczoznawców i społecznych korespondentów statystycznych jest 
 przygotowywanie opinii i ocen dotyczących określonego przedmiotu badań 
 statystycznych.
5. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego określa, w drodze zarządzenia, 
 tryb powoływania rachmistrzów spisowych, ankieterów statystycznych, rzeczoznawców
 i społecznych korespondentów statystycznych oraz ich udział w 
 prowadzonych badaniach statystycznych.
                Art. 29.
1. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego do wykonywania prac określonych 
 w art. 21 ust. 1 i 2, oraz do zorganizowania pracy rachmistrzów spisowych i 
 ankieterów statystycznych, może tworzyć, w drodze zarządzenia, agencje 
 statystyczne.
2. Agencje statystyczne mogą przyjmować odpłatne zlecenia podmiotów gospodarczych
 oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej,
 wykonywania obowiązków statystycznych.
3. Utworzenie agencji statystycznej może nastąpić po:
 1) przeprowadzeniu analizy możliwości pozyskiwania środków finansowych 
  przez agencję,
 2) stwierdzeniu, że wykonywanie przez agencję zleceń, o których mowa w 
  ust. 2, nie ograniczy praw dostępu do informacji statystycznej,
 3) zorganizowaniu systemu nadzoru nad działalnością agencji i jakością 
  świadczonych usług.
 
                Rozdział 4
        Obowiązki statystyczne i dostęp do danych
                  
                Art. 30.
Podmioty gospodarcze oraz inne osoby prawne i jednostki organizacyjne nie 
mające osobowości prawnej są obowiązane do:
 1) posiadania numeru identyfikacyjnego krajowego rejestru urzędowego 
  podmiotów gospodarki narodowej, o którym mowa w rozdziale 6, i posługiwanie
  się nim przy przekazywaniu informacji wykorzystywanych dla 
  celów statystycznych,
 2) stosowania w prowadzonej ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości 
  standardów klasyfikacyjnych ustalonych na podstawie art. 40,
 3) przekazania jednorazowo, przekazywania systematycznie lub okresowo, 
  nieodpłatnie informacji i danych statystycznych dotyczących prowadzonej 
  działalności i jej wyników w formach i terminach oraz według zasad metodologicznych
  określonych szczegółowo w przepisach wydanych na podstawie
  art. 31-33.
 
                Art. 31.
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie programu badań statystycznych
statystyki publicznej, określa szczegółowo w drodze zarządzenia, 
podmioty zobowiązane, zakres, formy i terminy przekazywania danych statystycznych
oraz zasady metodologiczne badań prowadzonych w trybie art. 20 ust. 
1 i ust. 2 pkt 2 i 3.
                Art. 32.
Wskazany w programie badań statystycznych statystyki publicznej jako prowadzący
badanie naczelny lub centralny organ administracji państwowej albo 
Prezes Narodowego Banku Polskiego, na podstawie tego programu, określa w 
porozumieniu z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego, w drodze zarządzenia,
podmioty zobowiązane, zakres, formy i terminy przekazywania danych 
statystycznych oraz zasady metodologiczne badań prowadzonych w trybie art. 
20 ust. 2 pkt 1.
                Art. 33.
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ustala, w drodze zarządzenia, ogólne 
zasady metodologiczne oraz definicje pojęć stosowane w badaniach statystycznych
statystyki publicznej i podaje je do powszechnej wiadomości.
                Art. 34.
Zarządzenia, o których mowa w art. 31-33, podlegają ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
                Art. 35.
1. Upoważnia się służby statystyki publicznej do zbierania do celów statystycznych
 i dla przygotowania prognoz demograficznych następujących danych o 
 osobach fizycznych zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 1) imiona i nazwisko,
 2) płeć,
 3) data i miejsce urodzenia,
 4) obywatelstwo,
 5) stan cywilny,
 6) data zawarcia i ustania małżeństwa,
 7) adres zamieszkania,
 8) data zgonu,
 9) identyfikator systemu ewidencji ludności.
2. Określone w ust. 1 dane mogą być zbierane w formie odpowiedzi udzielanej 
 bezpośrednio służbom statystyki publicznej przez osobę, której dotyczą lub 
 dorosłego domownika albo pobierane z danych administracyjnych; zakres i 
 formę zbierania danych osobowych niezbędnych do danego badania określa 
 każdorazowo program badań statystycznych statystyki publicznej, a w przypadku
 spisów powszechnych odrębna ustawa.
3. Inne niż określone w ust. 1 dane dające się zidentyfikować z konkretną 
 osobą fizyczną mogą być zbierane przez służby statystyki publicznej wyłącznie
 wtedy, gdy w programie badań statystycznych wskazano jako źródło danych
 statystycznych dokument zawierający dane osobowe nie dające się w 
 prosty sposób oddzielić przy ich przekazywaniu do celów statystycznych lub 
 gdy identyfikacja jest niezbędna do opracowania wyników badania statystycznego.
4. Gromadzenie w jednym zbiorze lub w bazie danych wszystkich zebranych 
 przez służby statystyki publicznej danych osobowych dotyczących konkretnej 
 osoby fizycznej, pochodzących z różnych badań statystycznych, które w połączeniu
 mogą służyć do charakterystyki lub oceny osoby - jest zabronione.
5. Opracowywanie danych osobowych i wprowadzanie ich do baz danych systemów
 informatycznych służb statystyki publicznej z wyjątkiem, o którym 
 mowa w ust. 6, następuje z pominięciem danych wymienionych w ust. 1 pkt 
 1 i 7.
6. Dane osobowe w zakresie podanym w ust. 1 pkt 1-3, 7 i 9 mogą być gromadzone
 i przechowywane przez służby statystyki publicznej w formie operatu
 do badań statystycznych oraz opracowań, zestawień i analiz statystycznych
 wykonywanych przez te służby.
                Rozdział 5
    Udostępnianie i przechowywanie informacji statystycznych
                  
                Art. 36.
Prowadzący badania statystyczne statystyki publicznej obowiązani są ogłaszać, 
udostępniać i rozpowszechniać wynikowe informacje statystyczne z zachowaniem
przepisów art. 10 i 14.
                Art. 37.
Wynikowe informacje statystyczne są:
 1) ogłaszane w wydawnictwach Głównego Urzędu Statystycznego i urzędów 
  statystycznych, w tym w rocznikach statystycznych oraz - po uzgodnieniu 
  z Głównym Urzędem Statystycznym - w wydawnictwach innych organów 
  prowadzących badania statystyczne statystyki publicznej,
 2) publikowane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor
  Polski", jeżeli przepis szczególny tak stanowi,
 3) podawane do wiadomości w środkach masowego przekazu,
 4) dostępne w innych niż wymienione w pkt 1-3 formach.
 
                Art. 38.
1. Nie mogą być publikowane ani udostępnianie dane jednostkowe uzyskane w 
 badaniach statystycznych statystyki publicznej.
2. Nie mogą być publikowane ani udostępniane uzyskane w badaniach statystycznych
 statystyki publicznej informacje statystyczne możliwe do powiązania
 i zidentyfikowania ich z konkretną osobą oraz dane indywidualne, charakteryzujące
 wyniki ekonomiczne działalności podmiotów gospodarczych, w 
 szczególności jeżeli na daną agregację składa się mniej niż trzy podmioty 
 lub udział jednego podmiotu w określonym zestawieniu jest większy niż trzy 
 czwarte całości.
3. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego określi, w drodze zarządzenia, tryb 
 publikowania i udostępniania wyników badań statystycznych ze szczególnym 
 uwzględnieniem przepisów ust. 1 i 2.
                Art. 39.
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego zapewnia przechowywanie zgromadzonych
danych statystycznych gwarantujące przestrzeganie tajemnicy statystycznej.
                  
                Rozdział 6
     Standardy klasyfikacyjne i krajowe rejestry urzędowe
                  
                Art. 40.
1. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, w porozumieniu z właściwymi naczelnymi
 organami administracji państwowej, opracowuje podstawowe do 
 określenia przebiegu i opisu procesów gospodarczych i społecznych standardowe
 klasyfikacje i nomenklatury, wzajemne relacje między nimi oraz ich 
 interpretacje.
2. Standardowe klasyfikacje i nomenklatury, o których mowa w ust. 1, wprowadza
 Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.
3. Wprowadzone w trybie ust. 2, standardowe klasyfikacje i nomenklatury stosuje
 się w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także 
 w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej.
4. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, w porozumieniu z właściwym naczelnym
 lub centralnym organem administracji państwowej albo Narodowym
 Bankiem Polskim, może wprowadzać, w drodze zarządzenia, niezbędne
 do prowadzonych badań statystyki publicznej inne niż określone w ust. 1 
 klasyfikacje i nomenklatury, ustalając zakres ich stosowania.
5. Naczelne i centralne organy administracji państwowej oraz Narodowy Bank 
 Polski, w porozumieniu z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego, mogą
 wprowadzać, w drodze zarządzeń, inne niż określone w ust. 1 i 2 klasyfikacje
 i nomenklatury dotyczące zjawisk i informacji objętych przedmiotem 
 swojego działania, ustalając zakres ich stosowania.
6. Zarządzenia, o których mowa w ust. 4 i 5, podlegają ogłoszeniu w Dzienniku
 Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski:.
                Art. 41.
1. Główny Urząd Statystyczny prowadzi krajowe rejestry urzędowe:
 1) podmiotów gospodarki narodowej,
 2) podziału terytorialnego kraju.
2. Zadania określone w ust. 1 są wykonywane przez Główny Urząd Statystyczny
 w ramach odrębnego od statystyki publicznej systemu informacyjnego 
 administracji publicznej.
3. Zbierane i gromadzone w krajowych rejestrach urzędowych informacje nie 
 są danymi statystycznymi w rozumieniu ustawy i z wyjątkiem informacji, o 
 których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 7, nie podlegają rygorom poufności i tajemnicy
 statystycznej.
 
                Art. 42.
1. W rejestrze podmiotów gospodarki narodowej, zwanym dalej "rejestrem 
 podmiotów", są ujmowane następujące informacje o osobach prawnych, jednostkach
 organizacyjnych nie mających osobowości prawnej oraz osobach 
 fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie tej działalności 
 i jednostkach wyodrębnionych tych podmiotów:
 1) nazwa i adres siedziby, a w przypadku osób fizycznych prowadzących 
  działalność gospodarczą dodatkowo - nazwisko i imiona oraz miejsce 
  zamieszkania i identyfikator systemu ewidencji ludności,
 2) wykaz jednostek wyodrębnionych pod względem organizacyjnym, lokalnym
  i finansowym,
 3) forma prawna i forma własności,
 4) wykonywana działalność, w tym rodzaj przeważającej działalności,
 5) data powstania, rozpoczęcia, zawieszenia, zakończenia działalności,
 6) nazwa organu rejestrowego lub ewidencyjnego, nazwa rejestru (ewidencji)
  i nadany przez ten organ numer,
 7) liczba pracujących oraz w przypadku gospodarstw rolnych powierzchnia 
  ogólna i użytków rolnych.
2. Osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz 
 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie tej działalności
 mają obowiązek wypełniania i składania wniosku o wpis do rejestru 
 podmiotów oraz informowania o zachodzących zmianach w zakresie danych 
 określonych w ust. 1 pkt 1-6.
3. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ustali w drodze zarządzenia, wzór 
 wniosku, o którym mowa w ust. 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w 
 Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
4. Podmioty określone w ust. 2 są zobowiązane do składania wniosku w organie
 rejestrowym lub organie prowadzącym ewidencje działalności gospodarczej
 łącznie z innymi dokumentami składanymi w tych organach, niezbędnymi
 dla powstania podmiotu lub podjęcia jego działalności; w przypadku 
 gdy dla utworzenia podmiotu nie jest wymagany wpis do rejestru lub ewidencji
 podmiot składa wniosek bezpośrednio w urzędzie statystycznym właściwym
 dla siedziby podmiotu w ciągu 7 dni od daty powstania.
5. Organy rejestrowe i organy prowadzące ewidencje działalności gospodarczej 
 przekazują urzędom statystycznym, właściwym dla siedziby podmiotu, wnioski,
 o których mowa w ust. 4, po ich sprawdzeniu wraz z kopią wypisu z rejestru
 lub kopią decyzji albo zaświadczenia, potwierdzających powstanie 
 podmiotu.
6. Wpis do rejestru podmiotów indywidualnych gospodarstw rolnych następuje 
 na podstawie wykazów tych gospodarstw przekazywanych urzędom statystycznym
 właściwym dla miejsca położenia gospodarstwa przez urzędy gmin na 
 podstawie odrębnej ustawy.
7. Wpis do rejestru podmiotów następuje po zakodowaniu cech podmiotu 
 wymienionych w ust. 1 według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych, 
 z jednoczesnym nadaniem niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego.
8. Informacje objęte rejestrem podmiotów są aktualizowane na podstawie danych
 uzyskanych od podmiotu, danych uzyskanych w badaniach statystycznych
 oraz danych uzyskiwanych od organów rejestrowych i ewidencyjnych; 
 postanowienia ust. 4, 5 i 7 stosuje się odpowiednio.
9. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego może wprowadzić, w drodze zarządzenia,
 obowiązek przekazania przez podmioty wpisane do rejestru 
 podmiotów ankiet aktualizujących informacje objęte wpisem do rejestru; 
 zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 
 Polskiej "Monitor Polski".
                Art. 43.
1. Urzędy statystyczne wydają wpisanym do rejestru podmiotów osobom prawnym,
 jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej oraz 
 osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą zaświadczenia o 
 nadanym im i ich jednostkom wyodrębnionym numerze identyfikacyjnym 
 wraz zakodowanymi cechami i opisem tych cech.
2. Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów i nadanym numerze 
 identyfikacyjnym indywidualnemu gospodarstwu rolnemu następuje na 
 wniosek prowadzącego gospodarstwo.
3. Podmioty podlegające wpisowi do rejestru podmiotów w kontaktach urzędowych
 i związanych z obrotem gospodarczym, są obowiązane do posługiwania
 się zaświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, i podawania numeru 
 identyfikacyjnego w pieczęciach firmowych i drukach urzędowych.
4. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ustala, w drodze zarządzenia, wzór 
 zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1 i 2; zarządzenie podlega ogłoszeniu 
 w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
                Art. 44.
1. Organy prowadzące urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji 
 publicznej zawierające dane o poszczególnych podmiotach są obowiązane 
 odpowiednio:
 1) sądy i inne organy rejestrowe oraz organy prowadzące ewidencje działalności
  gospodarczej - do przyjmowania wniosków o wpis do rejestru 
  podmiotów, ich sprawdzania i przekazywania w ciągu 7 dni od daty 
  uprawomocnienia się postanowienia o wpisie do rejestru lub decyzji potwierdzającej
  powstanie podmiotu urzędom statystycznym właściwym dla 
  siedziby podmiotu,
 2) sądy i inne organy rejestrowe oraz organy prowadzące systemy informacyjne
  administracji publicznej, w tym wydanych zezwoleń i koncesji, organy
  ubezpieczenia społecznego, podatkowe i celne - do wpisywania w 
  prowadzonych rejestrach i systemach informacyjnych numeru identyfikacyjnego
  podmiotu nadanego w rejestrze podmiotów, posługiwania się 
  nim przy przekazywaniu informacji oraz stosowania jednolitych oznaczeń 
  kodowych opisu podstawowych cech podmiotu, kodowanych według standardów
  klasyfikacyjnych.
2. Urzędy statystyczne udostępniają nieodpłatnie:
 1) organom prowadzącym inne urzędowe rejestry i systemy informacyjne 
  administracji publicznej, o których mowa w ust. 1, okresowo wykazy 
  podmiotów wpisanych do rejestru podmiotów wraz z nadanym im numerem
  identyfikacyjnym i zakodowanym opisem informacji objętych rejestrem,
 2) organom administracji rządowej i samorządu terytorialnego, innym instytucjom
  rządowym, Najwyższej Izbie Kontroli i Narodowemu Bankowi 
  Polskiemu na ich pisemny wniosek, wyciągi z rejestru podmiotów
 - w uzgodnionym zakresie niezbędnym do wykonywania statutowych zadań 
 tych organów.
3. Udostępniane w trybie ust. 2 informacje nie mogą obejmować danych, o 
 których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 7.
                Art. 45.
1. W zakresie informacji, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 1-6, rejestr 
 podmiotów jest jawny i dostępny dla osób trzecich w formach określonych 
 w ust. 2 i 3.
2. Główny Urząd Statystyczny wydaje okresowo katalogi wybranych grup podmiotów
 wpisanych do rejestru podmiotów.
3. Główny Urząd Statystyczny oraz urzędy statystyczne udostępniają na indywidualne
 odpłatne zamówienia, wyciągi z rejestru podmiotów.
4. Katalogi i wyciągi, o których mowa w ust.2 i 3, mogą być wydawane drukiem
 lub w innej formie z wykorzystaniem dostępnych środków techniki.
                Art. 46.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady prowadzenia
rejestru podmiotów i współdziałania służb statystyki publicznej z organami
prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji 
państwowej.
                Art. 47.
1. Główny Urząd Statystyczny prowadzi krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego
 kraju, zwany dalej "rejestrem terytorialnym".
2. Rejestr terytorialny obejmuje systemy:
 1) identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego,
 2) identyfikatorów i nazw miejscowości,
 3) rejonów statystycznych i obwodów spisowych,
 4) identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań.
3. Urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej są obowiązane
 do stosowania oznaczeń kodowych przyjętych w rejestrze terytorialnym.
                Art. 48.
1. Rejestr terytorialny jest jawny.
2. Art. 44 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
                Art. 49.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady prowadzenia,
stosowania i udostępniania rejestru terytorialnego oraz związane z tym 
obowiązki organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego.
                Rozdział 7
          Finansowanie statystyki publicznej
                  
                Art. 50.
1. Badania statystyczne statystyki publicznej są finansowane ze środków budżetu
 państwa do wysokości określanej corocznie w ustawie budżetowej z wyjątkami,
 o których mowa w ust. 4 i 5 i art. 51.
2. Uchwalenie przez Radę Ministrów programu badań statystycznych statystyki 
 publicznej poprzedza, a najpóźniej następuje równolegle z uchwaleniem 
 projektu ustawy budżetowej.
3. Środki budżetowe państwa na finansowanie badań statystycznych statystyki 
 publicznej są ujmowane w części dotyczącej Głównego Urzędu Statystycznego,
 a w przypadku gdy, stosownie do ustaleń programu badań statystycznych,
 prowadzącym określone badanie jest inny organ administracji państwowej
 odpowiednio w części go dotyczącej.
4. Badania statystyczne statystyki publicznej prowadzone przez Narodowy 
 Bank Polski są finansowane ze środków Narodowego Banku Polskiego.
5. Koszty badań statystycznych statystyki publicznej prowadzonych przez służby 
 statystyki publicznej wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim lub z innymi 
 organami i instytucjami określonymi w art. 20 ust. 2 pkt 2 i 3, są finansowane
 ze środków budżetu państwa ujmowanych w części dotyczącej Głównego 
 Urzędu Statystycznego oraz ze wskazanych przez prowadzącego badanie 
 wspólne źródeł finansowania.
6. W wyjątkowych wypadkach określone badanie statystyczne ujęte w programie
 badań statystycznych statystyki publicznej może być finansowane ze 
 źródeł pozabudżetowych, zadeklarowanych przez prowadzącego badanie. 
7. Dochody uzyskiwane przez Główny Urząd Statystyczny i urzędy statystyczne 
 związane z rozpowszechnianiem i udostępnianiem wynikowych informacji 
 statystycznych w formach określonych każdorazowo w programie badań statystycznych
 statystyki publicznej, są dochodami budżetu państwa.
                Art. 51.
1. Koszty badań statystycznych, o których mowa w art. 21 ust. 2 pkt 1 ustawy, 
 wykonywanych przez służby statystyki publicznej na zamówienie, są pokrywane
 w całości ze środków zamawiającego.
2. Koszty dodatkowych opracowań i analiz, o których mowa w art. 21 ust. 1 i 
 ust. 2 pkt 2 ustawy, są pokrywane w całości ze środków zamawiającego.
3. W przypadku gdy zamawiającym badania, opracowania i analizy określone 
 w art.21 ustawy jest organ administracji państwowej, Najwyższa Izba Kontroli
 i Narodowy Bank Polski odpłatność ustala się do wysokości poniesionych 
 kosztów.
4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy zamawiającym jest 
 szkoła wyższa lub inna placówka naukowo-badawcza, a dane statystyczne 
 będą wykorzystywane dla celów dydaktycznych, naukowych i badawczych, 
 finansowanych ze środków państwowych.
                Art. 52.
1. Działalność służb statystyki publicznej jest finansowana na zasadach określonych
 w Prawie budżetowym.
2. Działalność służb statystyki publicznej obejmująca prace określone w art. 
 21, jest finansowana w formach pozabudżetowych przewidzianych Prawem 
 budżetowym.
3. Przepis ust. 2 może być stosowany do części działalności podstawowej służb 
 statystyki publicznej w zakresie określonym każdorazowo w ustawie budżetowej.
                Art. 53.
1. Przekazywanie danych statystycznych w formie i trybie określonym w programie
 badań statystycznych statystyki publicznej, a w przypadku spisów 
 powszechnych w odrębnej ustawie, odbywa się odpowiednio na koszt podmiotu
 obserwacji statystycznej lub gestora systemu informacyjnego administracji
 publicznej albo prowadzącego rejestr urzędowy.
2. W programie badań statystycznych statystyki publicznej może być, w szczególnych
 przypadkach, przewidziana odpłatność za wykonywanie stałych, dodatkowych
 czynności przygotowywania i przekazywania określonych danych 
 statystycznych.
                Rozdział 8
               Przepisy karne
                  
                Art. 54.
Kto narusza tajemnicę statystyczną, 
   podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
                Art. 55.
Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej wykorzystuje dane 
statystyczne, z którymi zapoznał się w związku z wykonywaniem pracy lub 
czynności na zlecenie prowadzącego badanie statystyczne statystyki publicznej, 
   podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.
                Art. 56.
1. Kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne niezgodne ze stanem 
 faktycznym 
    podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, ograniczenia wolności 
    albo grzywny.
2. W wypadku mniejszej wagi sprawca 
    podlega karze grzywny.
 
                Art. 57.
Kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo 
udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym 
   podlega karze grzywny.
                Art. 58.
Kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne po upływie oznaczonego 
terminu 
   podlega karze grzywny.
                  
                Art. 59.
Orzekanie w sprawach o czyn wymieniony w art. 58, następuje na podstawie 
przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
                Rozdział 9
           Przepisy przejściowe i końcowe
                  
                Art. 60.
1. Obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy, wydane na podstawie art. 16 
 ust. 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o statystyce państwowej (Dz.U. z 
 1989 r. Nr 40, poz. 221), zarządzenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
 nakładające obowiązki sprawozdawcze, zachowują moc do dnia 30 
 czerwca 1996 r., o ile nie są sprzeczne z przepisami niniejszej ustawy.
2. Zarządzenia wydane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy, o której mowa w 
 ust. 1, ustalające obowiązki sprawozdawcze, zachowują moc do czasu wydania
 zarządzeń w wykonaniu programu badań statystycznych statystyki publicznej
 na rok 1996, ustalonego w trybie podanym w rozdziale 2 niniejszej 
 ustawy, a w szczególnych przypadkach do czasu zastąpienia zbierania danych
 liczbowych, na podstawie ustawy, o której mowa w ust. 1, innymi 
 przepisami.
                Art. 61.
Wprowadzone w trybie określonym ustawą powołaną w art. 60:
 1) Europejska Klasyfikacja Działalności (EKD),
 2) Polska Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego (PCN),
 3) Systematyczny Wykaz Wyrobów (SWW),
 4) Klasyfikacja Wyrobów i Usług (KWiU),
 5) Klasyfikacja Rodzajowa Środków Trwałych (KRŚT),
 6) Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (KOB),
 7) Klasyfikacja Zawodów (KZ),
 8) Systematyka Form Prawno-Organizacyjnych (SFPO)
 - stają się standardami klasyfikacyjnymi w rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy.
                Art. 62.
1. Główny Urząd Statystyczny zakończy prace i zorganizuje prowadzenie rejestru
 podmiotów gospodarki narodowej według zasad określonych w art. 
 41-46, nie później niż do dnia 31 grudnia 1997 r.
2. Do dnia 31 grudnia 1997 r. funkcje rejestru podmiotów spełnia prowadzony 
 w oparciu o art. 12 ust. 2 i 3 ustawy powołanej w art.60, system kodowania 
 podmiotów statystycznymi numerami identyfikacyjnymi REGON, zwany dalej
 "rejestrem REGON".
3. Osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz 
 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nie posiadające w dniu 
 wejścia w życie ustawy numeru identyfikacyjnego REGON, są obowiązane 
 do złożenia w urzędach statystycznych właściwych dla ich siedziby,nie później
 niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, wniosku o nadanie
 tego numeru im i ich jednostkom wyodrębnionym. Urzędy statystyczne 
 wprowadzą zgłaszające się podmioty do rejestru REGON i wydadzą, w ciągu
 miesiąca od dnia złożenia wniosku, zaświadczenie o nadanym numerze 
 identyfikacyjnym.
4. Osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej i 
 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek zgłaszania
 do rejestru REGON bezpośrednio w urzędzie statystycznym województwa,
 na terenie którego mają siedzibę odpowiednio: wniosku o nadanie 
 numeru identyfikacyjnego - w ciągu 14 dni od dnia powstania podmiotu, 
 wniosku o zmianę cech objętych rejestrem - w ciągu 14 dni od zaistnienia 
 zmiany oraz wniosku o skreślenie z rejestru z dniem zaprzestania działalności.
5. Główny Urząd Statystyczny wprowadzi, z urzędu, do rejestru REGON indywidualne
 gospodarstwa rolne sukcesywnie, nie później niż do dnia 31 
 grudnia 1997 r.
6. Przepisy regulujące funkcjonowanie rejestru REGON wydane na podstawie 
 ustawy o statystyce państwowej ze zmianami określonymi w ust. 2, 4, 5 i 7, 
 zachowują moc do czasu zakończenia prac nad utworzeniem rejestru podmiotów.
7. Przepisy art. 43 ust. 3, art. 44 ust. 2 oraz art. 45 stosuje się odpowiednio do 
 rejestru REGON.
                Art. 63.
Sądy rejestrowe i inne organy prowadzące urzędowe rejestry i systemy informacyjne
administracji publicznej, a w szczególności rejestry: sądowe, ubezpieczenia
społecznego, podatkowe, celne oraz ewidencje: działalności gospodarczej,
wydanych zezwoleń i koncesji - wprowadzą sukcesywnie, nie później niż 
do dnia 30 września 1997 r., do prowadzonych rejestrów i ewidencji numer 
identyfikacyjny REGON.
                Art. 64.
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ustali, w uzgodnieniu z Ministrem 
Sprawiedliwości, Ministrem Finansów, Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej, 
Ministrem Współpracy Gospodarczej z Zagranicą i Ministrem-Szefem Urzędu 
Rady Ministrów, tryb przekazania na potrzeby, o których mowa w art. 63, pełnych
wykazów podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON.
                Art. 65.
Główny Urząd Statystyczny zaktualizuje prowadzony rejestr terytorialny w zakresie
informacji, o których mowa w art.47 ust.2 pkt 1-3 - w terminie do dnia 
31 grudnia 1997 r. oraz uzupełni go o identyfikację adresową ulic, nieruchomości,
budynków i mieszkań - w ramach prac przygotowawczych do najbliższego
Narodowego Spisu Powszechnego, nie później niż do dnia 30 czerwca 
1998 r.
                Art. 66.
1. Działające w dniu wejścia w życie ustawy wojewódzkie urzędy statystyczne 
 stają się urzędami statystycznymi w rozumieniu ustawy i pozostają w dotychczasowych
 siedzibach.
2. Pracownicy wojewódzkich urzędów statystycznych stają się odpowiednio 
 pracownikami urzędów statystycznych w rozumieniu ustawy.
3. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, w terminie do dnia 31 grudnia 
 1996 r., ustali, w drodze zarządzenia, szczegółowe zakresy zadań oraz statuty
 poszczególnych urzędów statystycznych.
                Art. 67.
Traci moc ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o statystyce państwowej (Dz.U. z 
1989 r. Nr 40, poz. 221).
                Art. 68.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.