Dz.U. z 2000 r. Nr 68, poz. 805
                   
                   
                  USTAWA
             z dnia 20 lipca 2000 r.
                   
  o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym
            i ustawy o opłacie skarbowej
                   
                   
                  Art. 1.
W ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o
podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599,
z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i
703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz.
776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r.
Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076 oraz z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57,
poz. 596 i Nr 95, poz. 1100) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2 w ust. 3 po pkt 3b dodaje się pkt 3c w brzmieniu:
   "3c) dostarczenia produktów rolnych na podstawie umowy kontraktacji,";
2) w art. 4:
  a) w pkt 11 po wyrazach w nawiasie kropkę zastępuje się przecinkiem,
  b) dodaje się pkt 12-17 w brzmieniu:
     "12) działalności rolniczej - rozumie się przez to produkcję
      roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału
      siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego,
      produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią,
      produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą,
      hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i
      owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub
      fermowego oraz hodowlę ryb słodkowodnych i pozostałych zwierząt
      wodnych żywych, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych
      tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin
      "in vitro", fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego,
      wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i
      laboratoryjnych, hodowlę dżdżownic, hodowlę entomofagów,
      hodowlę jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowlę i chów
      innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż
      produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna
      liściastego, iglastego i egzotycznego (SWW: 4311, 4312 i
      4319),
     13) gospodarstwie rolnym - rozumie się przez to gospodarstwo rolne
      w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
     14) gospodarstwie leśnym - rozumie się przez to gospodarstwo
      prowadzone przez podatnika, na którym ciąży obowiązek podatkowy
      w podatku leśnym, w rozumieniu przepisów o lasach,
     15) gospodarstwie rybackim - rozumie się przez to prowadzenie
      działalności w zakresie hodowli ryb słodkowodnych oraz
      pozostałych zwierząt wodnych żywych,
     16) rolniku ryczałtowym - rozumie się przez to podatnika
      korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 7
      ust. 1 pkt 7,
     17) produktach rolnych - rozumie się przez to towary wymienione w
      załączniku nr 8.";
3) w art. 5 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:
  "1a. W przypadku osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne, leśne
    lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie
    rejestracyjne, o którym mowa w art. 9 ust. 1.
   1b. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio do osób fizycznych
    prowadzących działalność rolniczą w rozumieniu art. 4 pkt 12 w
    innych niż wymienione w ust. 1a przypadkach.";
4) w art. 7:
  a) w ust. 1:
   - skreśla się pkt 1,
   - pkt 3 otrzymuje brzmienie:
     "3) eksport usług określonych w pkt 2, jeżeli nie został
      dotrzymany warunek, o którym mowa w art. 18 ust. 3,",
   - w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 7 w
    brzmieniu:
     "7) sprzedaż produktów rolnych, z wyjątkiem importu, dokonywaną
      przez rolnika ryczałtowego, z wyjątkiem sprzedaży produktów
      rolnych dokonywanej przez:
      a) rolników ryczałtowych, o których mowa w ust. 2b,
      b) podatników obowiązanych na podstawie odrębnych przepisów do
       prowadzenia ksiąg rachunkowych.",
  b) dodaje się ust. 2a-2d w brzmieniu:
     "2a. Zwolnienie określone w ust. 1 pkt 7 nie dotyczy działalności
      handlowej, za którą uważa się odprzedaż w stanie
      nieprzetworzonym nabytych wcześniej produktów rolnych.
     2b. Rolnik ryczałtowy dokonujący sprzedaży produktów rolnych
      zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 pkt 7 może
      zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem:
       1) dokonania w poprzednim roku podatkowym sprzedaży produktów
        rolnych, z wyłączeniem produktów importowanych oraz
        sprzedaży, o której mowa w art. 7 ust. 2a, o wartości
        przekraczającej 20.000 zł, oraz
       2) dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art.
        9 ust. 1 i 1a, oraz
       3) prowadzenia ewidencji sprzedaży i zakupów towarów i usług
        umożliwiającej sporządzanie deklaracji dla potrzeb podatku od
        towarów i usług.
     2c. Rolnik ryczałtowy, który zamierza zrezygnować ze zwolnienia
      określonego w ust. 1 pkt 7, obowiązany jest do prowadzenia
      ewidencji, o której mowa w art. 27 ust. 1, przez okres co
      najmniej trzech kolejnych miesięcy poprzedzających bezpośrednio
      miesiąc, od którego rolnik ten rezygnuje ze zwolnienia.
     2d. Podatnicy, o których mowa w ust. 2b, którzy zrezygnowali ze
      zwolnienia od podatku, mogą po upływie 3 lat od daty rezygnacji
      ze zwolnienia ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w
      ust. 1 pkt 7.";
5) w art. 9 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
   "1a. W przypadku osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1a i 1b,
    zgłoszenie rejestracyjne może być dokonane wyłącznie przez jedną z
    osób, na które będą wystawiane faktury przy zakupie towarów i usług
    i które będą wystawiały faktury przy sprzedaży produktów rolnych.";
6) w art. 10:
  a) w ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy "z
   zastrzeżeniem ust. 1a i 1b.",
  b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:
   "1a. Podatnicy, o których mowa w art. 7 ust. 2b, sprzedający wyłącznie
    produkty rolne mogą składać w urzędzie skarbowym deklaracje
    podatkowe dla potrzeb podatku od towarów i usług za okresy kwartalne
    w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym
    powstał obowiązek podatkowy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
    urzędu skarbowego w terminie do końca kwartału poprzedzającego
    kwartał, za który po raz pierwszy będzie składana deklaracja.
   1b. Podatnicy, o których mowa w ust. 1a, mogą ponownie składać
    deklaracje dla potrzeb podatku od towarów i usług za okresy
    miesięczne, nie wcześniej jednak niż po upływie czterech kwartałów,
    w których rozliczali się za okresy kwartalne.",
  c) w ust. 4 wyrazy "wzór deklaracji, o których mowa w ust. 1" zastępuje
   się wyrazami "wzory deklaracji, o których mowa w ust. 1 i 1a";
7) w art. 14:
  a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
   "1a. W przypadku prowadzenia przez rolnika ryczałtowego korzystającego
     ze zwolnienia określonego w art. 7 ust. 1 pkt 7 także innej
     działalności niż działalność rolnicza do wartości sprzedaży, o
     której mowa w ust. 1 pkt 1 oraz w ust. 7, dokonywanej przez tego
     podatnika nie wlicza się sprzedaży produktów rolnych pochodzących
     z prowadzonej przez niego działalności rolniczej.",
  b) w ust. 7a kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy "z
   zastrzeżeniem art. 7 ust. 2d.";
8) w art. 18:
  a) w ust. 1 wyrazy "ust. 2 i 3" zastępuje się wyrazami "ust. 1a, 2 i 3",
  b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
     "1a. Dla towarów wymienionych w załączniku nr 1 stawka podatku
       wynosi 3%.",
  c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
     "3. W eksporcie towarów i usług, w tym również w eksporcie usług,
      o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2, oraz w eksporcie towarów
      i usług dokonywanym przez rolników ryczałtowych oraz podatników
      określonych w art. 14 ust. 1 pkt 2 stawka podatku wynosi 0%,
      pod warunkiem prowadzenia przez podatnika ewidencji określonej
      w art. 27 ust. 4.";
9) w art. 23 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
   "2) może określić przypadki, w których następuje zwrot, i warunki
    zwrotu podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług wymienionych
    w art. 21 ust. 3, służących całkowicie lub częściowo czynnościom
    zwolnionym od podatku na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2,";
10) w art. 25 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
   "4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z
    ministrem właściwym do spraw rolnictwa i ministrem właściwym do
    spraw rozwoju wsi, uwzględniając specyfikę działalności rolniczej,
    może, w drodze rozporządzenia, określić listę towarów i usług lub
    przypadki, w których nabycie towarów i usług przez podatników
    prowadzących działalność rolniczą nie uprawnia do obniżenia podatku
    należnego o podatek naliczony w całości lub w części lub zwrotu
    różnicy podatku w całości lub w części.";
11) w art. 26 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust.
 2 w brzmieniu:
   "2. Podatnicy, o których mowa w art. 10 ust. 1a, są obowiązani, bez
    wezwania przez urząd skarbowy, do obliczania i wpłacania podatku za
    okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po
    kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek
    właściwego urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem art. 11.";
12) w art. 27 w ust. 4 wyrazy "pkt 1 i 2 oraz zwolnionych od podatku na
 podstawie art. 14 ust. 1, 5 i 6" zastępuje się wyrazami "pkt 2 oraz
 zwolnionych od podatku na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7 i art. 14 ust. 1,
 5 i 6";
13) w art. 28 wyrazy "pkt 1 i 2" zastępuje się wyrazami "pkt 2, 5 i 7";
14) po art. 33 dodaje się art. 33a-33c w brzmieniu:
  "Art. 33a. 1. Rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu sprzedaży produktów
      rolnych, pochodzących z własnej działalności rolniczej
      zwolnionej od podatku na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7,
      podatnikowi podatku od towarów i usług, który rozlicza ten
      podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu
      nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa
      opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Kwota
      zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi
      ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych.
      2. Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o którym mowa w ust. 1,
      wynosi 3% kwoty należnej z tytułu sprzedaży produktów rolnych,
      pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku.
  Art.33b. 1. Podatnik podatku od towarów i usług nabywający produkty
      rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach
      fakturę dokumentującą zakup tych produktów. Oryginał faktury
      jest przekazywany sprzedawcy.
      2. Faktura dokumentująca zakup produktów rolnych, oznaczona jako
      "Faktura VAT RR", powinna zawierać co najmniej:
       1) imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą sprzedawcy i
        nabywcy oraz ich adresy,
       2) numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL sprzedawcy i
        nabywcy,
       3) numer dowodu osobistego sprzedawcy lub innego dokumentu
        stwierdzającego jego tożsamość, datę wydania tego dokumentu i
        nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli rolnik ryczałtowy
        sprzedający produkty rolne jest osobą fizyczną,
       4) datę dokonania zakupu oraz datę wystawienia i numer kolejny
        faktury,
       5) nazwy zakupionych produktów rolnych,
       6) jednostkę miary i ilość zakupionych produktów rolnych oraz
        oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów,
       7) cenę jednostkową zakupionego produktu rolnego, bez kwoty
        zryczałtowanego zwrotu podatku,
       8) wartość zakupionych produktów rolnych, bez kwoty
        zryczałtowanego zwrotu podatku,
       9) stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku,
      10) kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości
        zakupionych produktów rolnych,
      11) wartość zakupionych produktów rolnych wraz z kwotą
        zryczałtowanego zwrotu podatku,
      12) kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu
        podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie,
      13) czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i
        otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych
        osób.
      3. Faktura VAT RR powinna również zawierać oświadczenie
      sprzedawcy produktów rolnych w brzmieniu:
        "Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od
        podatku od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7
        ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług
        oraz o podatku akcyzowym.".
      4. Zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów
      rolnych podatek naliczony, o którym mowa w art. 19 ust. 2 i 2a,
      w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano zapłaty, pod
      warunkiem że:
       1) zakup produktów rolnych jest związany ze sprzedażą
        opodatkowaną,
       2) zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również
        kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek
        bankowy rolnika ryczałtowego,
       3) w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty, o której
        mowa w pkt 2, zostaną podane numer i data wystawienia faktury
        potwierdzającej zakup produktów rolnych.
      5. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę wydania dyspozycji
      bankowej przekazania środków finansowych na rachunek bankowy
      rolnika ryczałtowego, o ile dyspozycja ta została zrealizowana.
      6. Warunek, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, dotyczy tej części
      zapłaty, która stanowi różnicę między kwotą należności za
      sprzedane produkty rolne a kwotą należności za towary i usługi
      sprzedane rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę tych produktów
      rolnych.
      7. Rolnik ryczałtowy oraz podatnicy, o których mowa w ust. 1, są
      obowiązani przechowywać oryginały (kopie) faktur VAT RR przez
      okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym wystawiono fakturę.
  Art. 33c. Z zastrzeżeniem art. 7 ust. 2b, rolnik ryczałtowy w zakresie
     prowadzonej działalności rolniczej, o której mowa w art. 4 pkt
     12, sprzedający produkty rolne, jest zwolniony z obowiązku:
       1) wystawiania faktur, o których mowa w art. 32,
       2) prowadzenia ewidencji sprzedaży i zakupu towarów i usług,
       3) składania w urzędzie skarbowym deklaracji, o której mowa w
        art. 10 ust. 1,
       4) dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art.
        9.";
15) w załączniku nr 1:
  a) tytuł załącznika otrzymuje brzmienie:
  "Wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 3%",
  b) w poz. 12 na końcu stawia się przecinek i dodaje wyrazy " z wyjątkiem
   drewna liściastego, iglastego i egzotycznego (SWW: 4311, 4312 i
   4319)";
16) w załączniku nr 3 w poz. 26 w kolumnie trzeciej wyrazy "zwolnionych od
 podatku" zastępuje się wyrazami "opodatkowanych stawką podatku w wysokości
 3%",
17) dodaje się załącznik nr 8 w brzmieniu:
                "Załącznik nr 8
  Wykaz towarów, od sprzedaży których przysługuje zryczałtowany zwrot
             podatku od towarów i usług
   Poz. Symbol SWW   Nazwa towaru (grupy towarów)
   1     2            3
   1    2342   Ryby oraz pozostałe zwierzęta wodne
            żywe
   2  2343-1, -2 Ryby słodkowodne świeże i mrożone
   3   2549-4  Miód pszczeli standaryzowany
   4    40   Produkty upraw polowych i łąkowych, z
            wyłączeniem produktów konsumpcyjnych
            z roślin z innych stref klimatycznych
            (SWW:4035)
   5    41   Produkty ogrodnictwa, z wyłączeniem
            owoców południowych (SWW: 4133)
   6    42   Produkty hodowli
   7    43    Produkty gospodarki leśnej i
              łowieckiej, z wyjątkiem drewna
              liściastego, iglastego i
              egzotycznego (SWW: 4311, 4312 i
              4319)"
                   
                  Art. 2.
W ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 4, poz.
23 i Nr 74, poz. 443, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1993 r. Nr 11, poz. 50, z
1995 r. Nr 86, poz. 433 oraz z 1997 r. Nr 117, poz. 751 i Nr 137, poz. 926)
w art. 3 w ust. 1 w pkt 5 lit. a) wyrazy "art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2" zastępuje
się wyrazami "art. 7 ust. 1 pkt 2 i 7".
                   
                  Art. 3.
1. Podatnicy podatku od towarów i usług są obowiązani do ustalenia wartości
 zapasów towarów zwolnionych od podatku na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1
 ustawy zmienianej w art. 1 według stanu na dzień 3 września 2000 r. po
 zakończeniu działalności.
2. Wartość zapasów towarów, o których mowa w ust. 1, ustala się na podstawie
 spisu z natury.
3. Przepis ust. 2 nie dotyczy podatników, którzy przed dniem wejścia w życie
 ustawy prowadzili ewidencję wartościową, ilościową lub wartościowo-
 ilościową, umożliwiającą ustalenie wartości zapasów w dniu 3 września 2000
 r.
4. Wartość zapasów towarów, o których mowa w ust. 1, ustala się zgodnie z
 przepisami o rachunkowości.
5. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani do zawiadomienia
 właściwego urzędu skarbowego o wartości zapasów towarów, o których mowa w
 tym przepisie, w terminie do dnia 20 września 2000 r.
6. Podatnicy podatku od towarów i usług mają prawo do obniżenia podatku
 należnego za wrzesień 2000 r. o kwotę odpowiadającą 3% wartości zapasów,
 o których mowa w ust. 1.
7. Jeżeli kwota, o którą podatnik może pomniejszyć podatek należny za
 wrzesień 2000 r., jest wyższa od kwoty tego podatku, różnica zwiększa
 podatek naliczony w rozliczeniu za październik 2000 r.
8. Przepisy ust. 1-7 nie dotyczą:
  1) podatników prowadzących działalność rolniczą w rozumieniu art. 4 pkt
   12 ustawy zmienianej w art. 1 w odniesieniu do zapasów towarów
   związanych z tą działalnością,
  2) podatników, którzy nie dopełnili obowiązku określonego w ust. 5,
  3) podatników wymienionych w art. 14 ust. 1, 5 i 6 ustawy zmienianej w
   art. 1,
  4) zapasów towarów, o których mowa w ust. 1, znajdujących się w dniu 3
   września 2000 r. u importerów tych towarów.
9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z
 ministrem właściwym do spraw rolnictwa i ministrem właściwym do spraw
 rozwoju wsi, uwzględniając specyfikę działalności rolniczej, może
 określić, w drodze rozporządzenia, dla niektórych grup podatników
 szczególne zasady rozliczeń z tytułu posiadania zapasów towarów, o których
 mowa w ust. 1.
  
                  Art. 4.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 4 września 2000 r., z wyjątkiem art. 3 ust. 1
- 4 i 8, które wchodzą w życie z dniem 28 sierpnia 2000 r.