Dz.U. z 1998 r. Nr 144, poz. 931
                   
                    
                    
                    
                  USTAWA
             z dnia 20 listopada 1998 r.
                    
      o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
                    
                    
                  Art. 1.
W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.
z 1993 r. Nr 106, poz. 482 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 43,
poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz. 406, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547,
Nr 123, poz. 602 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 5, poz. 25, Nr 86, poz. 433,
Nr 96, poz. 478, Nr 133, poz. 654 i Nr 142, poz. 704, z 1996 r. Nr 25, poz.
113, Nr 34, poz. 146, Nr 90, poz. 405, Nr 137, poz. 639 i Nr 147, poz. 686, z
1997 r. Nr 9, poz. 44, Nr 28, poz. 153, Nr 79, poz. 484, Nr 96, poz. 592, Nr
107, poz. 685, Nr 118, poz. 754, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 776 i 777, Nr
137, poz. 926, Nr 139, poz. 932 - 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945 oraz
z 1998 r. Nr 60, poz. 383, Nr 108, poz. 685 i Nr 117, poz. 756) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w art. 1a w ust. 2:
 a) w pkt 2 w lit. c) wyrazy "o zobowiązaniach podatkowych" zastępuje się
  wyrazami "Ordynacji podatkowej",
 b) w pkt 3 w lit. b) wyraz "podmiotami" zastępuje się wyrazem
  "przedsiębiorcami";
2) art. 5 otrzymuje brzmienie:
    "Art. 5. 1. Przychody z udziału w spółce nie będącej osobą prawną, ze
       wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego
       posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy i praw majątkowych
       łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do
       posiadanego udziału. W przypadku braku przeciwnego dowodu
       przyjmuje się, że udziały wspólników w przychodach są równe.
     2. Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania
      kosztów uzyskania przychodów, wydatków nie stanowiących kosztów
      uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia
      dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.";
 
3) w art. 6 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
   "6) jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych
    w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,";
4) w art. 7:
  a) w ust. 3 w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 4 i 5 w
   brzmieniu:
   "4) strat przedsiębiorców przekształcanych, łączonych, przejmowanych lub
    dzielonych - w razie przekształcenia formy prawnej, łączenia lub
    podziału przedsiębiorców, z wyjątkiem przekształcenia dokonanego na
    podstawie przepisów działu XIII Kodeksu handlowego,
   5) strat przedsiębiorstw państwowych przejmowanych lub nabywanych na
    podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw
    państwowych.",
  b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
   "4. Przy ustalaniu straty nie uwzględnia się przychodów i kosztów
    uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 3, a w razie
    przekształcenia formy prawnej, łączenia lub podziału przedsiębiorców,
    także straty przedsiębiorców przekształcanych, łączonych, przejmowanych
    lub dzielonych, z wyjątkiem przekształconych na podstawie przepisów
    działu XIII Kodeksu handlowego.",
  c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
   "5. O wysokość straty, o której mowa w ust. 2, poniesionej w roku
    podatkowym, można obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie
    następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w
    którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.";
5) w art. 8:
  a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
   "1. Rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok
    kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo
    w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady
    ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwy urząd skarbowy;
    wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy
    kalendarzowych.
   2. W przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności, pierwszy rok
    podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku
    kalendarzowego, albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, nie
    dłużej jednak niż dwanaście kolejnych miesięcy kalendarzowych.",
  b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
   "2a. W przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności w drugiej połowie
     roku kalendarzowego i wybrania roku podatkowego pokrywającego się
     z rokiem kalendarzowym, pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia
     rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego, następującego
     po roku, w którym rozpoczęto działalność.",
  c) w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
   "Okres ten nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia
    trzy kolejne miesiące kalendarzowe.",
  d) w ust. 4 wyrazy "ust. 2" zastępuje się wyrazami "ust. 1",
  e) w ust. 5 wyrazy "ust. 2, w terminie do dnia 20 grudnia." zastępuje się
   wyrazami "ust. 1, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności.";
6) w art. 9 po ust. 2 dodaje się ust. 2a - 2c w brzmieniu:
  "2a. W przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, obowiązanych
    do prowadzenia ewidencji rachunkowej wymienionej w ust. 1, gdy
    określenie dochodu na ich podstawie nie jest możliwe, dochód określa
    się w drodze oszacowania, z zastosowaniem wskaźnika dochodu w stosunku
    do przychodu w wysokości:
     1) 5% - z działalności w zakresie handlu hurtowego lub detalicznego,
     2) 10% - z działalności budowlanej lub montażowej albo w zakresie
      usług transportowych,
     3) 60% - z działalności w zakresie pośrednictwa, jeżeli wynagrodzenie
      jest określone w formie prowizji,
     4) 80% - z działalności w zakresie usług adwokackich lub
      rzeczoznawstwa,
     5) 20% - z pozostałych źródeł przychodów.
   2b. Przez pojęcie "działalności w zakresie handlu hurtowego lub
    detalicznego", o której mowa w ust. 2a pkt 1, wykonywanej na terytorium
    Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3
    ust. 2, uważa się sprzedaż towarów polskim odbiorcom bez względu na
    miejsce zawarcia umowy, jeżeli podatnicy ci mają na terytorium
    Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo działające na podstawie
    zezwolenia udzielonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki
    lub innego właściwego ministra.
   2c. Przepisów ust. 2a i 2b nie stosuje się, jeżeli umowa w sprawie
    zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, której Rzeczypospolita Polska
    jest stroną, zawarta z krajem, na terytorium którego podatnik ma
    siedzibę lub miejsce zamieszkania, stanowi inaczej.";
7) w art. 10:
  a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
   "1. Dochodem z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód faktycznie
    uzyskany z tego udziału, w tym także: dochód z umorzenia udziałów lub
    akcji, wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby
    prawnej, dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego lub
    akcyjnego albo funduszu udziałowego w spółdzielniach, a także dochód
    stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z
    innych kapitałów (funduszy) osoby prawnej.",
  b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
   "2. Jeżeli w wyniku łączenia spółek powstanie u dotychczasowego udziałowca
    (akcjonariusza) spółki przejętej dodatnia różnica pomiędzy wydatkami na
    nabycie (objęcie) udziałów lub akcji w tej spółce a wartością udziałów
    lub akcji przydzielonych przez spółkę przejmującą, to różnica ta,
    stanowiąca dochód, nie podlega opodatkowaniu w momencie połączenia
    spółek; przy ustalaniu dochodu ze zbycia tych udziałów lub akcji spółki
    przejmującej, udziałowiec (akcjonariusz) za koszt uzyskania przychodów
    przyjmuje wydatki, jakie poniósł na nabycie (objęcie) udziałów lub
    akcji w spółce przejętej. Przepisy te stosuje się odpowiednio do
    członków spółdzielni.";
8) w art. 11:
  a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
   "1. Jeżeli:
     1) podatnik podatku dochodowego mający siedzibę (zarząd) lub miejsce
      zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej
      "podmiotem krajowym", bierze udział bezpośrednio lub pośrednio
      w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym za granicą lub w jego
      kontroli, albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa,
      albo
     2) osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania albo
      siedzibę (zarząd) za granicą, zwana dalej "podmiotem zagranicznym",
      bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem
      krajowym lub w jego kontroli, albo posiada udział w kapitale tego
      podmiotu krajowego, albo
     3) te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub
      pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem
      zagranicznym lub w ich kontroli, albo posiadają udział w kapitale
      tych podmiotów
   - i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone
    warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą
    niezależne podmioty i w wyniku tego podmiot nie wykazuje dochodów albo
    wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby
    wymienione powiązania nie istniały - dochody danego podmiotu oraz
    należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z
    tych powiązań.",
  b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
   "4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio, gdy podmiot krajowy:
     1) wykorzystuje swój związek z innym podmiotem krajowym, któremu
      przysługują ulgi w podatku dochodowym lub który, będąc osobą
      fizyczną, korzysta ze zryczałtowanych form opodatkowania podatkiem
      dochodowym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, lub
     2) jest powiązany kapitałowo z innym podmiotem krajowym, lub
     3) pozostaje w związku gospodarczym z innym podmiotem krajowym
   - i w związku z istnieniem takich powiązań lub związków wykonuje
    świadczenia na warunkach korzystniejszych, odbiegających od warunków
    ogólnie stosowanych w czasie i miejscu wykonywania świadczenia,
    w wyniku czego nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od
    tych, jakich należałoby oczekiwać gdyby warunki tych świadczeń nie
    odbiegały od warunków ogólnie stosowanych w czasie i miejscu
    wykonywania świadczenia.",
  c) w ust. 7 wyrazy "w ust. 5" zastępuje się wyrazami "w ust. 4 i 5",
  d) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:
   "7a. Związek gospodarczy, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, zachodzi
     w przypadkach, gdy podmioty krajowe pozostające w takim związku
     układają swoje wzajemne stosunki na warunkach odbiegających od
     warunków, jakie stosują wobec podmiotów, z którymi nie pozostają
     w takim związku, bądź jakie stosują między sobą podmioty niezależne, w
     szczególności, gdy między tymi podmiotami krajowymi zawarta jest umowa
     spółki cywilnej, spółki jawnej, spółki komandytowej, wspólnego
     przedsięwzięcia, wspólnego użytkowania rzeczy lub praw oraz umowa
     kooperacyjna.";
9) w art. 12:
  a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
   "2) wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń oraz przychodów w naturze,
    z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych
    otrzymanych przez zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze jednostek
    budżetowych, spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem
    jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa,
    jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny
    zarząd lub używanie,",
  b) w ust. 4:
   - pkt 3 otrzymuje brzmienie:
     "3) zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów
      lub akcji w spółce, w tym wartość majątku otrzymanego w związku
      z likwidacją osoby prawnej - w części stanowiącej koszt ich nabycia
      bądź objęcia, a także zwróconych udziałowcom (akcjonariuszom) dopłat
      wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami - w wysokości
      określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia,",
    - w pkt 6 wyraz "gmin" zastępuje się wyrazami "jednostek samorządu
    terytorialnego",
    - po pkt 6a dodaje się pkt 6b w brzmieniu:
     "6b) zwróconych, umorzonych lub zaniechanych wpłat dokonywanych na
       Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na
       podstawie odrębnych przepisów, nie zaliczonych do kosztów
       uzyskania przychodów,",
   - po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:
     "10a) zwolnionych od wpłat należności z tytułu podatku od towarów i
       usług w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz o
       podatku akcyzowym,",
   - w pkt 11 skreśla się wyraz "zwrotnych",
   - po pkt 11 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 12 w brzmieniu:
     "12) w przypadku łączenia się spółek, jeżeli spółka przejmująca
       wydaje udziały (akcje) udziałowcom (akcjonariuszom) spółki
       przejmowanej - nadwyżki wartości otrzymanego przez spółkę
       przejmującą majątku spółki przejmowanej ponad wartość udziałów
       (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki
       przejmowanej, z wyjątkiem majątku przejętego w wyniku umorzenia
       posiadanych przez spółkę przejmującą udziałów (akcji) spółki
       przejmowanej; przepisy te stosuje się odpowiednio do członków
       spółdzielni.";
10) art. 14 otrzymuje brzmienie:
   "Art. 14. 1. Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości, praw
       majątkowych oraz innych rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, jest
       ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak
       cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości
       rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ
       podatkowy w wysokości wartości rynkowej.
     2. Wartość rynkową nieruchomości i praw majątkowych oraz innych
      rzeczy określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych
      w danej miejscowości w obrocie rzeczami tego samego rodzaju
      i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia, oraz
      w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia zawarcia
      umowy.
     3. Jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie znacznie
      odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, organ podatkowy
      wezwie strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn
      uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości
      rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany
      wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny
      znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy określi
      wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Jeżeli
      wartość określona w ten sposób odbiega co najmniej o 33% od
      wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych
      ponosi zbywający.
     4. Przepisy art. 12 ust. 4 pkt 7, 9 i 10 stosuje się odpowiednio.
     5. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się do zbycia na podstawie umowy
      przewłaszczenia w celu zabezpieczenia wierzytelności, w tym kredytu
      lub pożyczki - do czasu ostatecznego przeniesienia własności
      przedmiotu umowy oraz do zbycia w formie wniesienia do spółki lub
      spółdzielni wkładu niepieniężnego w postaci środków obrotowych,
      środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od
      których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami
      wydanymi na podstawie art. 15 ust. 5.";
11) w art. 15 w ust. 1b po wyrazach "U ubezpieczycieli kosztem uzyskania
 przychodów za rok podatkowy są" dodaje się wyrazy "koszty ustalone zgodnie
 z ust. 1, a także:";
12) w art. 16:
  a) w ust. 1:
   - w pkt 1, część zdania następująca po przepisie lit. c) otrzymuje
    brzmienie:
     "- wydatki te, po ich zaktualizowaniu zgodnie z odrębnymi
      przepisami, pomniejszone o dokonane odpisy amortyzacyjne, są jednak
      kosztem uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem pkt 8a, przy
      określaniu dochodu ze zbycia środków trwałych lub wartości
      niematerialnych i prawnych, bez względu na czas ich poniesienia,",
    - w pkt 4 wyrazy "według kursów walut obcych ogłaszanych przez Narodowy
    Bank Polski z dnia odprawy celnej lub z dnia zakupu w kraju albo z dnia
    przekazania samochodu do używania i mających zastosowanie przy
    sprzedaży walut" zastępuje się wyrazami "według kursu średniego ECU
    ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do
    używania",
   - pkt 5 otrzymuje brzmienie:
     "5) strat w środkach obrotowych lub w środkach trwałych oraz
      wartościach niematerialnych i prawnych w części pokrytej odpisami
      amortyzacyjnymi; przy ustalaniu straty nie uwzględnia się
      otrzymanych odszkodowań,",
   - po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:
     "13a) odsetek od dopłat wnoszonych do spółki w trybie i na zasadach
       określonych w odrębnych przepisach, a także odsetek od dywidend
       i innych dochodów z udziału w zyskach osób prawnych,",
    - w pkt 21 wyrazy "ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja
    podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926)" zastępuje się wyrazami "Ordynacji
    podatkowej,",
    - w pkt 30 skreśla się wyrazy "obowiązujących w przedsiębiorstwach
    państwowych",
    - w pkt 37 w lit. a) wyrazy "Minister Finansów na wniosek Krajowej Rady
    Spółdzielczej" zastępuje się wyrazami "Minister Finansów w drodze
    rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Spółdzielczej,",
   - w pkt 37 lit. b) skreśla się,
   - pkt 38 otrzymuje brzmienie:
     "38) wydatków związanych z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na
       rzecz udziałowców (akcjonariuszy) lub członków spółdzielni nie
       będących pracownikami w rozumieniu odrębnych przepisów z tym, że
       wydatki ponoszone na rzecz członków rolniczych spółdzielni
       produkcyjnych i innych spółdzielni zajmujących się produkcją
       rolną są kosztem uzyskania przychodów w części dotyczącej
       działalności objętej obowiązkiem podatkowym w zakresie podatku
       dochodowego,",
   - po pkt 38 dodaje się pkt 38a w brzmieniu:
     "38a) wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych,
       komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych,
       z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych
       funkcji,",
    - w pkt 49 wyrazy "sprzedaży walut obcych" zastępuje się wyrazami
    "średniego ECU",
   - w pkt 51 skreśla się wyrazy "obowiązującej w przedsiębiorstwach
    państwowych",
   - w pkt 52 po wyrazie "albo" dodaje się wyrazy "bez uzasadnienia",
   - w pkt 54 wyrazy "budżetu gminy" zastępuje się wyrazami "budżetów
    jednostek samorządu terytorialnego",
   - pkt 58 otrzymuje brzmienie:
     "58) wydatków i kosztów sfinansowanych z dochodów (przychodów),
       o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14, 23-25 i 27,",
    - w pkt 59 po wyrazach "(Dz.U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62)" skreśla się
    przecinek,
    - po pkt 59 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 60-62
    w brzmieniu:
     "60) odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych spółce przez jej
       udziałowca (akcjonariusza) posiadającego nie mniej niż 25%
       udziałów (akcji) tej spółki albo udziałowców (akcjonariuszy)
       posiadających łącznie nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej
       spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec udziałowców
       (akcjonariuszy) tej spółki posiadających co najmniej 25% udziałów
       (akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25%
       udziałów w kapitale takiego udziałowca (akcjonariusza), osiągnie
       łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego (akcyjnego)
       spółki - w części w jakiej pożyczka (kredyt) przekracza tę
       wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek; przepisy
       te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni
       oraz funduszu udziałowego takiej spółdzielni,
      61) odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych przez spółkę innej
       spółce, jeżeli w obu tych podmiotach ten sam udziałowiec
       (akcjonariusz) posiada nie mniej niż po 25% udziałów (akcji), a
       wartość zadłużenia spółki otrzymującej pożyczkę (kredyt) wobec
       udziałowców (akcjonariuszy) tej spółki posiadających co najmniej
       25% jej udziałów (akcji) i wobec innych podmiotów posiadających
       co najmniej 25% udziałów w kapitale tych udziałowców
       (akcjonariuszy) oraz wobec spółki udzielającej pożyczki
       (kredytu), osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału
       zakładowego (akcyjnego) spółki - w części w jakiej pożyczka
       (kredyt) przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień
       zapłaty odsetek; przepisy te stosuje się odpowiednio do
       spółdzielni, członków spółdzielni oraz funduszu udziałowego
       takiej spółdzielni,
      62) kosztów działalności Kasy Chorych i jej oddziałów w części
       sfinansowanej z funduszu rezerwowego Kasy Chorych.",
  b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
   "3) protokołem sporządzonym przez podatnika stwierdzającym, że
    przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem
    wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty.",
  c) w ust. 2a:
   - w pkt 1 w lit. a) po wyrazie "dłużnik" dodaje się wyraz "zmarł,",
    - w pkt 2 wyrazy "w ust. 1 pkt 26 lit. b)" zastępuje się wyrazami "w
    ust. 1 pkt 26 lit. b) i c)",
  d) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:
   "6. Wskaźnik procentowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 60 i 61, posiadanych
    przez udziałowców (akcjonariuszy) udziałów (akcji) w spółce, określa
    się na podstawie liczby praw głosu, jakie w związku z posiadanymi
    udziałami (akcjami) przysługują tym udziałowcom (akcjonariuszom).
   7. Wartość, o której mowa w ust. 1 pkt 60 i 61, funduszu udziałowego
    w spółdzielni lub kapitału zakładowego (akcyjnego) spółki określa się
    bez uwzględnienia tej części tego funduszu lub kapitału, jaka nie
    została na ten fundusz lub kapitał faktycznie przekazana, lub jaka
    została pokryta wierzytelnościami z tytułu pożyczek (kredytów) oraz z
    tytułu odsetek od tych pożyczek (kredytów) przysługującymi członkom
    wobec tej spółdzielni lub udziałowcom (akcjonariuszom) wobec tej
    spółki, a także wartościami niematerialnymi lub prawnymi, od których
    nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami wydanymi
    na podstawie art. 15 ust. 5.";
13) w art. 17:
  a) w ust. 1:
    - w pkt 4a w lit. a) wyrazy "o zobowiązaniach podatkowych" zastępuje się
    wyrazami "Ordynacji podatkowej",
   - pkt 4g otrzymuje brzmienie:
     "4g) dochody związków jednostek samorządu terytorialnego - w części
       przeznaczonej dla tych jednostek,",
   - skreśla się pkt 12,
   - pkt 13 i 14 otrzymują brzmienie:
     "13) składki członkowskie członków organizacji politycznych,
       społecznych i zawodowych w części nie przeznaczonej na
       działalność gospodarczą,
      14) dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek
       samorządu terytorialnego,",
    - w pkt 20 wyrazy "wniesionych do tych funduszy przez Skarb Państwa"
    skreśla się, a po wyrazie "spółek" dodaje się wyrazy "mających siedzibę
    na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej",
   - po pkt 32 dodaje się pkt 33 w brzmieniu:
     "33) dochody z działalności niezarobkowej spółdzielczych kas
       oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy
       Oszczędnościowo-Kredytowej, prowadzonej na podstawie odrębnych
       przepisów, w części przeznaczonej na cele statutowe.",
  b) w ust. 1c pkt 2 otrzymuje brzmienie:
   "2) przedsiębiorstwach komunalnych mających osobowość prawną, dla których
    funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu
    terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze utworzone na podstawie
    odrębnych przepisów,";
14) w art. 18:
  a) w ust. 1:
   - skreśla się pkt 4,
   - dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
     "5) kwoty równej funduszowi wynagrodzeń przysługujących osobom
      pozbawionym wolności i zatrudnionym u podatnika innego niż
      przywięzienny zakład pracy, o którym mowa w odrębnych przepisach.",
  b) skreśla się ust. 2-6c;
15) w art. 18a:
  a) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:
   "8a. Przy ocenie nabycia prawa do odliczeń, warunek określony w ust. 8
     pkt 4 uważa się za spełniony, mimo wystąpienia zaległości
     przewyższającej odpowiednio 3% kwoty należnego podatku, jeżeli
     podatnik dokona korekty deklaracji podatkowej i ureguluje tę
     zaległość wraz z należnymi odsetkami, albo w terminie 14 dni od dnia
     otrzymania decyzji organu pierwszej instancji określającej
     zobowiązanie podatkowe, ureguluje taką zaległość wraz z należnymi
     odsetkami.",
  b) po ust. 21 dodaje się ust. 21a w brzmieniu:
   "21a. Przy ocenie utraty prawa do odliczeń z przyczyn, o których mowa w
     ust. 21 pkt 1 uznaje się że nie występuje utrata tego prawa, jeżeli
     podatnik dokona korekty deklaracji podatkowej i ureguluje tę
     zaległość wraz z należnymi odsetkami, albo w terminie 14 dni od dnia
     otrzymania decyzji organu pierwszej instancji określającej
     zobowiązanie podatkowe, ureguluje taką zaległość wraz z należnymi
     odsetkami.";
16) art. 21 otrzymuje brzmienie:
   "Art. 21. 1. Podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium
       Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art.
       3 ust. 2, przychodów:
      1) z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do
       projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych,
       w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za
       udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za
       użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w
       tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego,
       za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie
       przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),
      2) z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności
       widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby
       fizyczne lub osoby prawne mające miejsce zamieszkania lub siedzibę
       za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub
       osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez
       artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium
       Rzeczypospolitej Polskiej
     - ustala się w wysokości 20% przychodów,
      3) z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych
       do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa
       morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów
       tranzytowych,
      4) uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez
       zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej
     - ustala się w wysokości 10% tych przychodów.
     2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się, jeżeli umowa w sprawie
      zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, której Rzeczypospolita
      Polska jest stroną, zawarta z krajem, na terytorium którego
      podatnik ma siedzibę, stanowi inaczej.";
17) w art. 25:
  a) w ust. 1 wyrazy "ust. 2a i 3-5" zastępuje się wyrazami "ust. 2a, 3-6",
  b) w ust. 4 wyrazy "deklaracjach miesięcznych" zastępuje się wyrazami
   "składanych deklaracjach",
  c) dodaje się ust. 6-8 w brzmieniu:
   "6. Podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne według następujących zasad:
     1) za każdy z pierwszych pięciu miesięcy roku podatkowego w wysokości
      1/6 podatku należnego od podstawy opodatkowania wykazanej w
      deklaracji o wysokości dochodu (straty) osiągniętego za okres
      pierwszych sześciu miesięcy roku bezpośrednio poprzedzającego rok
      podatkowy,
     2) za szósty miesiąc roku podatkowego w wysokości różnicy pomiędzy
      podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku
      podatkowego a sumą zaliczek należnych obliczonych zgodnie z pkt 1,
     3) za każdy z kolejnych sześciu miesięcy roku podatkowego w wysokości
      1/6 podatku należnego od podstawy opodatkowania wykazanej
      w deklaracji, o której mowa w ust. 7 pkt 4, obejmującej okres
      pierwszych sześciu miesięcy roku podatkowego.
   7. Podatnicy, którzy wybrali formę wpłacania zaliczek na zasadach
    określonych w ust. 6, są obowiązani:
     1) zawiadomić o tym właściwy urząd skarbowy, w terminie wpłaty
      pierwszej zaliczki,
     2) stosować tę formę wpłacania zaliczek w całym roku podatkowym,
     3) wpłacać zaliczki w terminach określonych w ust. 2 i 2a,
      uwzględniając zasady wyrażone w tych przepisach,
     4) bez wezwania składać deklaracje, według ustalonego wzoru,
      o wysokości dochodu (straty) osiągniętego od początku roku
      podatkowego do dnia, w którym upłynął szósty miesiąc roku
      podatkowego, w terminie określonym do wpłaty zaliczki za ten
      miesiąc,
     5) dokonać rozliczenia podatku za rok podatkowy zgodnie z art. 27.
   8. Przepisy ust. 6 i 7 nie mają zastosowania do podatników, którzy:
     1) po raz pierwszy podjęli działalność w roku podatkowym,
     2) w roku poprzedzającym rok podatkowy ponieśli lub odliczali stratę,
     3) dokonywali w trakcie roku podatkowego poprzedzającego rok
      podatkowy odliczeń, o których mowa w art. 18 ust. 1 lub w art. 18a
      ust. 1 lub dokonują takich odliczeń w trakcie roku podatkowego,
     4) w roku poprzedzającym rok podatkowy byli obowiązani do wpłaty
      mniejszej albo większej liczby zaliczek, niż przypadająca do wpłaty
      w roku podatkowym.";
18) w art. 26:
  a) w ust. 1 wyrazy "w art. 21 i 22" zastępuje się wyrazami "w art. 21 ust. 1
   oraz w art. 22",
  b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:
   "1b. Jeżeli przychody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3, są
     uzyskiwane od zleceniodawców zagranicznych, zagraniczne
     przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej są obowiązane przed
     wyjściem statku z portu polskiego przesłać urzędowi skarbowemu
     właściwemu według siedziby Morskiej Agencji deklarację o wysokości
     przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w
     porcie polskim i wpłacić na rachunek tego urzędu należny podatek.
     Odpis deklaracji oraz dowód wpłaty podatku zagraniczne
     przedsiębiorstwo morskiej żeglugi handlowej jest obowiązane przekazać
     właściwej miejscowo Morskiej Agencji. Jeżeli jednak przed wyjściem
     statku z portu polskiego nie jest możliwe ustalenie wysokości
     przychodu za wywóz ładunków i pasażerów, zagraniczne przedsiębiorstwo
     morskiej żeglugi handlowej jest obowiązane wpłacić zaliczkę na
     podatek od przewidywanego przychodu, a następnie w ciągu 60 dni od
     dnia wyjścia z portu, przekazać za pośrednictwem tej Agencji,
     ostateczne dane o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów
     oraz wpłacić różnicę między kwotą należnego podatku a kwotą wpłaconej
     zaliczki.",
  c) w ust. 2 wyrazy "uprawomocnienia się uchwały zgromadzenia członków"
   zastępuje się wyrazami "podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały";
19) w art. 27:
  a) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:
   "1b. Obowiązek złożenia zeznania o ostatecznej wysokości dochodu (straty)
     nie dotyczy podatników, u których nie wystąpiły zmiany w danych
     wykazanych w zeznaniu wstępnym o wysokości osiągniętego dochodu
     (straty).",
  b) w ust. 2 skreśla się wyrazy "- do zeznania o ostatecznej wysokości
   dochodu,";
20) w art. 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  "1. Podatnicy posiadający wyodrębnione organizacyjnie zakłady (oddziały)
   położone na terenie innych gmin niż gmina, na terenie której podatnicy
   mają swoją siedzibę, są obowiązani załączać do deklaracji oraz zeznania
   o wysokości dochodu (straty) informacje o wysokości należnych gminom
   i województwom udziałów w podatku dochodowym, ustalonych zgodnie z
   odrębnymi przepisami.";
21) w art. 37:
  a) w ust. 1:
   - wyrazy "do dnia 31 grudnia 1998 r." zastępuje się wyrazami "do dnia 31
    grudnia 1999 r.",
   - pkt 2 otrzymuje brzmienie:
     "2) dochody podatników z tytułu nieodpłatnie otrzymanych środków
      trwałych zaliczanych do infrastruktury technicznej w zakresie
      urządzeń, obiektów i sieci: wodnokanalizacyjnych, gazowych i
      ciepłowniczych, jeżeli przedmiotem działalności tych podatników jest
      działalność w zakresie świadczeń wodnokanalizacyjnych, gazowych i
      ciepłowniczych,",
  b) w ust. 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje wyrazy "nie dotyczy to
   przeniesienia własności w wyniku przekształcenia formy prawnej oraz
   łączenia lub podziału dotychczasowych podatników, dokonywanych na
   podstawie odrębnych przepisów, z których wynika, że podmiot powstały
   z przekształcenia, podziału albo łączenia wstępuje we wszystkie prawa
   i obowiązki podmiotu przekształconego, dzielonego lub łączonego.".
 
 
            Przepisy przejściowe i końcowe
                    
                  Art. 2
1. Przepisy art. 1 pkt 4 mają zastosowanie do strat poniesionych przez
 podatników w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 1998 r.
2. Przepisy art. 1 pkt 12 lit. a) tiret czwarte mają zastosowanie do odsetek
 od dopłat wynikających z uchwał właściwych organów osoby prawnej, podjętych
 po dniu 31 grudnia 1998 r.; w przypadku podjęcia stosownych uchwał przed
 dniem 31 grudnia 1998 r., podatnicy, na rzecz których uchwalono dopłatę, są
 obowiązani, w terminie do dnia 31 stycznia 1999 r. zawiadomić urząd skarbowy
 właściwy ze względu na siedzibę podatnika, o podjęciu stosownej uchwały i
 przesłać jej kopię. W przeciwnym przypadku przyjmuje się, że uchwała została
 podjęta po dniu 31 grudnia 1998 r.
3. Podatnicy, którzy zawarli umowy pożyczki (kredytów), o których mowa w art.
 1 pkt 12 lit. a) tiret siedemnaste, przed dniem wejścia w życie ustawy - z
 wyjątkiem podatników, którzy kopię takiej umowy przekazali uprzednio urzędowi
 skarbowemu i opłacili stosowną opłatę skarbową - są obowiązani, w terminie 30
 dni od dnia wejścia w życie ustawy zawiadomić urzędy skarbowe, właściwe ze
 względu na siedzibę podatnika, o zawarciu takich umów i przesłać tym urzędom
 ich wykazy zawierające dane określające strony takiej umowy, wysokość
 odsetek, zabezpieczenie umowy oraz okres na jaki umowa została zawarta - w
 przeciwnym przypadku przyjmuje się, że umowa została zawarta po dniu wejścia
 w życie ustawy.
4. Podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia 1999 r. ponieśli wydatki na budowę
 budynku mieszkalnego, z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali
 mieszkalnych na wynajem oraz wydatki na zakup działki pod budowę tego budynku
 i nabyli prawo do odliczeń, na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy
 wymienionej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia
 1999 r.:
  1) zachowują prawo do tych odliczeń po dniu 31 grudnia 1998 r., na zasadach
   określonych w tej ustawie,
  2) w razie zaistnienia okoliczności powodujących obowiązek zwiększenia
   dochodu lub zmniejszenia straty - również w przypadku zbycia działki pod
   budowę tego budynku - dokonują takiego zwiększenia lub zmniejszenia po
   dniu 31 grudnia 1998 r., w zakresie i na zasadach określonych w tej
   ustawie.
5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do podatników, którzy w okresie od
 dnia 1 stycznia 1999 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2001 r.
 poniosą wydatki na kontynuację budowy tego budynku mieszkalnego, z
 przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali mieszkalnych na wynajem oraz
 wydatki na zakup działki pod budowę tego budynku.
6. Zasady, o których mowa w art. 1 pkt 15, mają zastosowanie również do
 podatników, którzy korzystali z odliczeń od dochodu przed 1 stycznia 1999 r.
 oraz do podatników, którym przysługuje prawo do odliczeń na podstawie art. 4
 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o stosowaniu szczególnych rozwiązań
 podatkowych w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w
 lipcu 1997 r. (Dz. U. Nr 113, poz. 736 i z 1998 r. Nr 94, poz. 593).
7. Przepisy art. 1 pkt 17 mają zastosowanie do rozliczenia podatku dochodowego
 od dochodu uzyskanego w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31
 grudnia 1998 r.
8. Przepis art. 21 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu
 obowiązującym do dnia 31 grudnia 1998 r., zachowuje moc obowiązującą w
 odniesieniu do przychodów wynikających z umów zawartych przed dniem 1
 stycznia 1999 r.
                  Art. 3.
Minister Finansów ogłosi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity
tekst ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z
uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania
jednolitego tekstu.
                  Art. 4.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. i ma zastosowanie,
z zastrzeżeniem art. 2, do dochodów uzyskanych od tego dnia.