Dz.U. z 1998 r. Nr 99, poz. 632                   
                   
 
                   
                   
                   
                  USTAWA
              z dnia 25 lipca 1998 r.
                   
         o zmianie ustawy o statystyce publicznej
                   
                  Art. 1.
W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88,
poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121,
poz. 769) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 7 w ust. 1 wyrazy "w trybie art. 31 i 32" zastępuje się wyrazami
 "w tym programie";
2) art. 18 otrzymuje brzmienie:
  "Art. 18. Program badań statystycznych statystyki publicznej ustala Rada
      Ministrów, w drodze rozporządzenia, określając dla każdego
      badania:
      1) temat i organ prowadzący badanie,
      2) rodzaj badania,
      3) zakres podmiotowy i przedmiotowy oraz źródła zbieranych danych
       statystycznych,
      4) podmioty gospodarki narodowej i osoby fizyczne nie prowadzące
       działalności gospodarczej zobowiązane do udzielania informacji i
       przekazywania danych statystycznych lub uczestniczące w badaniu
       na zasadzie dobrowolności,
      5) formy, częstotliwość, terminy i miejsce przekazywania danych
       statystycznych,
      6) rodzaje wynikowych informacji statystycznych oraz formy i
       terminy ich udostępnienia,
      7) koszty i sposób finansowania.";
3) w art. 30 w pkt 3 wyrazy "w przepisach wydanych na podstawie art. 31-33"
 zastępuje się wyrazami "w programie badań statystycznych statystyki
 publicznej oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 31";
4) art. 31 otrzymuje brzmienie:
  "Art. 31. Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wzory
      formularzy sprawozdawczych i objaśnienia co do sposobu ich
      wypełniania oraz wzory kwestionariuszy i ankiet statystycznych
      stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie
      badań statystycznych statystyki publicznej.";
5) skreśla się art. 32-34;
6) w art. 38 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
   "3. Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, tryb i
    formy ogłaszania, udostępniania i rozpowszechniania wynikowych
    informacji statystycznych.";
7) w art. 40 skreśla się ust. 4-6;
8) w art. 42 skreśla się ust. 3 i 9;
9) w art. 43 skreśla się ust. 4;
10) w art. 44 w ust. 2 w pkt 2 wyrazy "i Narodowemu Bankowi Polskiemu"
 zastępuje się wyrazami ", Narodowemu Bankowi Polskiemu., Państwowej
 Inspekcji Pracy oraz Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych";
11) w art. 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
   "1. W zakresie informacji, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 1 i 3-6
    (z wyłączeniem identyfikatora systemu ewidencji ludności oraz miejsca
    zamieszkania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)
    oraz numeru identyfikacyjnego, rejestr podmiotów jest jawny i
    dostępny dla osób trzecich w formach określonych w ust. 2 i 3.";
12) art. 46 otrzymuje brzmienie:
  "Art. 46. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, sposób i
      metodologię prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów w tym
      wzory wniosków, ankiet i zaświadczeń oraz szczegółowe warunki i
      tryb współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami
      prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne
      administracji publicznej.".
  
                  Art. 2.
Przepisy wykonawcze wydane przed dniem wejścia w życie ustawy na podstawie
upoważnień zawartych w ustawie, o której mowa w art. 1, zmienionych niniejszą
ustawą, zachowują moc do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie
upoważnień w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jeżeli nie są z nią
sprzeczne, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 1999 r.
                  Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 1998 r.