P r o j e k t
 
 
 
 
                   USTAWA
              z dnia..............2003r.
 
 o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 
 
                   Art. 1.
 
 W ustawie z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu
  Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 1998.162.1118 ze zm.: Dz.U. 1999.70.774,
  Dz.U.  1999.38.360,  Dz.U.  1999.72.801,  Dz.U.  1999.72.802,  Dz.U.
  1999.106.1215, Dz.U. 2000.2.26, Dz.U. 2000.19.238, Dz.U. 2000.9.118, Dz.U.
  2000.56.678, Dz.U. 2000.84.948, Dz.U. 2001.8.64, Dz.U. 2001.27.298, Dz.U.
  2001.85.924, Dz.U. 2001.111.1194, Dz.U. 2001.154.1792, Dz.U. 2002.74.676,
  Dz.U.  2002.240.2054, Dz.U. 2002.199.1673, Dz.U. 2002.200.1679,  Dz.U.
  2002.241.2074) wprowadza się następujące zmiany:
 
 1).  Art. 14, ust. 5, pkt 2 otrzymuje brzmienie:
 
 "2). udzielanie lekarzom – orzecznikom wytycznych, które mogą okazać się
  pomocne w zakresie stosowania zasad orzecznictwa o niezdolności do pracy,"
 
 2).  Dotychczasowa treść Art. 107 stanowić będzie ust. 1 artykułu 107, do
  którego dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
 
 "2. Jeżeli w wyniku badania lekarskiego ustalono zmianę stopnia niezdolności
  do pracy lub brak tej niezdolności, a badany nie zgadza się z orzeczeniem
  lekarskim i wszczyna postępowanie odwoławcze, świadczenie jakie pobierał,
  jest  mu  wypłacane  do czasu prawomocnego zakończenia  postępowania
  sądowego."
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 UZASADNIENIE
 
  Pierwszym celem proponowanej nowelizacji Ustawy o emeryturach i rentach z
  Funduszu  Ubezpieczeń  Społecznych z dnia  17  grudnia  1998r.  jest
  spowodowanie, aby osoby, wobec których orzeczona została niezdolność do
  pracy dla celów rentowych i które poddane zostały lekarskim badaniom
  kontrolnym, miały w czasie postępowania odwoławczego (jeśli nie zgadzają
  się  z  decyzją lekarza – orzecznika) zapewnione środki  podstawowej
  egzystencji, tzn. aby dotychczasowa renta i w dotychczasowej wysokości była
  im wypłacana do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego.
  Aktualna sytuacja, w której odwołujący się nie ma żadnych źródeł dochodu w
  czasie, często długotrwałego, postępowania sądowego, jest niedopuszczalna.
 Zapobiec temu ma nowelizacja art. 107 powołanej ustawy.
 
  Drugim celem nowelizacji jest jasne określenie znaczenia wytycznych Prezesa
  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych udzielanych lekarzom – orzecznikom  w
  zakresie stosowania zasad orzecznictwa o niezdolności do pracy.
 Obecnie, tj. po wejściu w życie Ustawy o emeryturach i rentach z FUS, mają owe
  wytyczne swoją ustawową podstawę w Art. 14, ust. 5, pkt 2 ustawy i z tego
  powodu często traktowane są przez lekarzy – orzeczników ZUS-u jako wiążące,
  co powoduje, że stosują oni zbyt sztywne kryteria oceny schorzeń u badanych
  kontrolnie rencistów. Konsekwencją tego są wręcz masowe w  ostatnich
  miesiącach orzeczenia lekarzy – orzeczników ZUS stwierdzające ustanie
  niezdolności  do  pracy,  czego skutkiem  jest  z  kolei  odbieranie
  dotychczasowym rencistom ich świadczeń lub ich zmniejszanie. Jest to
  praktyka masowa i stwarza pozory działania przez lekarzy – orzeczników nie
  w zgodzie z zasadami wiedzy i sztuki lekarskiej, a wyłącznie zgodnie z
  rygorystycznymi wytycznymi Prezesa ZUS.
 Nowelizacja Art. 14, ust. 5, pkt 2 ma doprowadzić do jasnego określenia
  znaczenia owych wytycznych, czyniąc z nich jedynie pomocnicze (a nie
  wiążące) źródło wskazówek dla lekarzy – orzeczników.
 Stosownie do stanowiska Sądu Najwyższego Izby Administracyjnej, Pracy i
  Ubezpieczeń Społecznych zawartego w sentencji wyroku z dnia 13 czerwca
  2000r., Sygn. akt II UKN 585/99 (OSNAPiUS 2001/24 poz.717), już w aktualnym
  stanie prawnym "Wytyczne Prezesa ZUS lub działającego w jego imieniu
  naczelnego  lekarza Zakładu w zakresie stosowania zasad orzekania  o
  niezdolności  do pracy nie stanowią źródła powszechnie obowiązującego
  prawa." Swoje stanowisko SN uzasadnił tym, iż pomimo, że wytyczne te
  posiadają swoją ustawowa podstawę, to są one wyraźnie adresowane tylko do
  lekarzy – orzeczników i nie stanowią źródła powszechnie obowiązującego
  prawa. Ponadto wspomniane wytyczne dotyczą tylko stosowania ustawowych
  zasad orzecznictwa o niezdolności do pracy, a więc z zasadami tymi muszą
  być zgodne i nie mogą ich w żaden sposób modyfikować.
 Jednak, jak wiadomo, tego rodzaju orzeczenia SN nie są wiążące, dlatego w celu
  eliminacji nieporozumień wynikających przy stosowaniu owych wytycznych,
  zasadna jest proponowana zmiana Art. 14, ust. 5, pkt 2, której skutkiem
  będzie  jasne  umieszczenie wytycznych poza powszechnie obowiązującymi
  źródłami prawa i uczynienie z nich wyłącznie wskazówek pomocniczych dla
  lekarzy – orzeczników.
 
  Trzecim celem nowelizacji ustawy, a konkretnie Rozporządzenia Ministra
  Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 sierpnia 1997r. w sprawie orzekania o
  niezdolności do pracy do celów rentowych, które to rozporządzenie wydane
  zostało na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 1982r. o zaopatrzeniu
  emerytalnym  pracowników i ich rodzin, a utrzymane w  mocy  właśnie
  nowelizowaną Ustawą o emeryturach i rentach z FUS, jest wprowadzenie
  zasady, że lekarzem – orzecznikiem może być wyłącznie lekarz, który
  ukończył  II stopień specjalizacji w danej dziedzinie medycyny,  tj.
  oczywiście w tej dziedzinie w której orzeka jako lekarz – orzecznik. W
  obecnej  sytuacji § 1, ust. 3 wymienionego rozporządzenia stawia  2
  przesłanki,  których spełnienie warunkuje możliwość uzyskania  statusu
  lekarza – orzecznika. Są to:
 1).  warunek bycia specjalistą w jednej z wymienionych w rozporządzeniu
  dziedzin medycyny (co oznacza, że wystarcza specjalizacja I stopnia i że
  specjalista np. od chorób wewnętrznych może orzekać wobec osoby badanej w
  zakresie neurologii) oraz
 2).  konieczność odbycia przeszkolenia w zakresie ustalonym przez lekarza
  Zakładu.
 Drugi  z wymienionych warunków jest bez wątpienia słuszny i potrzebny,
  natomiast pierwszy wymaga opisanej już zmiany w kierunku minimum II stopnia
  specjalizacji i w tej dziedzinie medycyny w której lekarz – orzecznik
  będzie orzekał.
  Ponadto, niebezpieczny w omawianym rozporządzeniu wydaje się zapis
 § 3, ust. 2, który pozwala lekarzowi – orzecznikowi na wydanie orzeczenia bez
  badania osoby ubiegającej się o świadczenie, jeśli posiadana przez nią
  dokumentacja jest wystarczająca do wydania orzeczenia. Taki zapis stwarza
  pole do nadużyć i winien zostać wykreślony. Osoba ubiegająca się o
  świadczenie powinna być każdorazowo bezpośrednio badana przez lekarza –
  orzecznika ZUS.
 
 
  Przyjęcie projektu nowelizacji ustawy nie powinno w znacznym  stopniu
  obciążyć dodatkowo budżetu państwa.
 
  Projekt ustawy nie zawiera sprzeczności z prawem Unii Europejskiej.