Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu

 

 

 

USTAWA

z dnia 29 czerwca 2007 r.

 

o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawy o finansach publicznych

 

 

Art. 1.

W ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658) wprowadza się następujące zmiany:

1)   w art. 5:

a)   pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) beneficjent – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą oso­bo­wości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizującą projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu;”,

b)   pkt 3-5 otrzymują brzmienie:

„3) instytucja pośrednicząca – organ administracji publicznej lub inną jednostkę sektora finansów publicznych, której została powierzona, w drodze porozumienia zawartego z instytucją zarządzającą, część zadań związanych z realizacją programu operacyjnego; instytucja pośrednicząca pełni funkcje instytucji pośredniczącej w rozumieniu art. 2 pkt 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawia­jącego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25-78);

4) instytucja wdrażająca – podmiot publiczny lub prywatny, któremu na podstawie porozumienia lub umowy została powierzona, w ramach programu operacyjnego, realizacja zadań odnoszących się bezpośrednio do beneficjentów; instytucja wdrażająca (instytucja pośrednicząca II stopnia) pełni również funkcje instytucji pośredniczącej w rozumieniu art. 2 pkt 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozpo­rządzenie (WE) nr 1260/1999;

5) kontrakt wojewódzki – umowa o dofinansowanie programu operacyjnego środkami pochodzącymi z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych lub ze źródeł zagranicznych, zawierana przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego z zarządem województwa, w zakresie i na warunkach określonych przez Radę Ministrów;”,

c)   pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) projekt – przedsięwzięcie realizowane w ramach programu operacyjnego na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie, zawieranej między beneficjentem a instytucją zarządzającą, instytucją pośredniczącą lub instytucją wdrażającą;”;

2) w art. 9 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) strategie rozwoju województw, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.[1])) oraz strategie ponadregionalne obejmujące obszar więcej niż jednego województwa;”;

3) w art. 13 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Do strategii ponadregionalnej stosuje się przepisy dotyczące strategii sektorowej, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Strategia ponadregionalna może wykraczać poza okres objęty obowiązującą strategią rozwoju kraju, jeżeli warunkuje to jej realizację.”;

4) w art. 15 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) strategii rozwoju kraju, strategii sektorowych i strategii ponadregionalnych - w formie krajowych programów operacyjnych oraz w formie regionalnych programów operacyjnych współfinansowanych z budżetu państwa i źródeł zagranicznych;”;

5)   w art. 20 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.     Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego zawiera z zarządem województwa kontrakt wojewódzki, w zakresie i na warunkach określonych w uchwale, o której mowa w ust. 4.”;

6)   w art. 26 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) zawieranie z beneficjentami umów o dofinansowanie projektu lub wydawanie decyzji, o której mowa w art. 28 ust. 2 pkt 1;”;

7)   w art. 28:

a)   w ust. 1:

–    pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) indywidualne – o strategicznym znaczeniu dla realizacji programu, wskazywane przez instytucjê zarządzającą zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący;

2) systemowe – polegające na dofinansowaniu realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;”,

–    uchyla się pkt 4,

b)   po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a.    Lista projektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, realizowanych w ramach krajowych programów operacyjnych, jest ogłaszana przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, w formie obwieszczenia ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

1b.   Lista projektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, realizowanych w ramach regionalnych progra­mów operacyjnych, jest przyjmowana przez zarząd województwa w formie uchwały ogłasza­nej w wojewódzkim dzienniku urzędowym.”,

c)   ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2.   Je¿eli instytucja zarządzająca lub instytucja poœrednicz¹ca jest jednoczeœnie beneficjentem, podstawę dofinansowania projektu stanowi odpowiednio:

1) decyzja podjêta przez instytucję zarządzającą;

2) umowa o dofinansowanie zawarta między insty­tucją zarz¹dzaj¹c¹ a instytucją pośred­niczącą.

3. Nadzór nad realizacją regionalnych programów operacyjnych sprawuje właściwy wojewoda, na zasadach określonych w art. 78-80, art. 81-83, art. 86 i 87 oraz art. 88a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z póŸn. zm.[2])).”,

d) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Do podejmowania rozstrzygnięć w zakresie zadań zarządu województwa, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2, 4, 7, 8, 9 i 13, stosuje się art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.”;

8)   w art. 29 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. W przypadku regionalnych programów operacyjnych, o terminach posiedzenia komisji konkursowych przeprowadzających konkursy, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 3, jest zawiadamiany właściwy miejscowo wojewoda, który może wydelegować do prac w komisji w charakterze obserwatora swojego przedstawiciela.”;

9) art. 32 otrzymuje brzmienie:

„Art. 32. 1.         Instytucja zarządzająca lub instytucja pośrednicząca może zawrzeć z instytucją wdrażającą porozumienie lub umowę o realizację powierzonych jej zadań.

2. Do porozumień, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy działu V ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.[3])).

3. Do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560), jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa, w tym w zakresie energetyki lub informatyzacji.

4. Porozumienie lub umowa, o których mowa w ust. 1, zawierają elementy wymienione w art. 209 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz określają w szczególności:

1)   zadania instytucji wdrażającej objęte dofi­nan­sowaniem środkami programu operacyj­nego;

2)   kwotę dofinansowania;

3)   warunki przekazania środków;

4)   sposób wykonywania przez instytucję zarządzającą lub instytucję pośredniczącą nadzoru nad prawidłowością wykorzystania przekazanych środków.

5.  Instytucja wdrażająca realizuje zadania dofi­nansowane w ramach programu operacyjnego w sposób określony w odrębnych przepisach dotyczących jej działalności.”;

10)  uchyla się art. 33;

11)  w art. 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Instytucje zarządzające, instytucje pośredniczące oraz instytucje wdrażające przekazują niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub pisemnie, informację o wykluczeniu prawa otrzymania dofinansowania w ramach programu operacyjnego przez podmioty, o których mowa w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.”;

12)  w art. 35:

a)   w ust. 2 uchyla się pkt 8,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7.   Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego:

1) podaje do publicznej wiadomości, w szcze­gól­ności na swojej stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, treść wytycznych, o których mowa w ust. 3, a także ich zmian;

2) ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczy­pospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat o miejscu publikacji wytycznych oraz ich zmian, a tak¿e o terminie, od którego wytyczne lub ich zmiany będą stosowane.”;

13) w art. 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W³aœciwy minister pełniący funkcjê instytucji zarz¹­dzaj¹cej programem operacyjnym, w drodze zarzą­dzenia, a w przypadku regionalnych programów opera­cyjnych zarząd województwa, w drodze uchwały, powołuje Komitet Monitoruj¹cy:

1)  w przypadku programu operacyjnego dofinanso­wanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – zgodnie z art. 63 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999;

2) w przypadku pozostałych programów operacyjnych – określając jego skład, zadania oraz tryb działania.”;

14) u¿yte w art. 54 wyrazy „o których mowa w art. 12 ust. 3” zastępuje siê wyrazami „o których mowa w art. 11 ust. 3”.

 

Art. 2.

W ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.[4])) w art. 202 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)     dotacje rozwojowe dla jednostek sektora finansów publicznych oraz innych podmiotów będących beneficjentami tych środków, a także dla podmiotów, którym w ramach programu operacyjnego została powierzona na podstawie porozumienia lub umowy realizacja zadań odnoszących się bezpośrednio do beneficjentów;”.

 

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia og³oszenia.

 

 

 

                                                                                                                                     MARSZAŁEK SEJMU

 

 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                         / - / Ludwik Dorn[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, por. 1569, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658.

[3]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560 i Nr 88, poz. 587.

[4]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560 i Nr 88, poz. 587.