Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu

 

 

 

USTAWA

z dnia 9 maja 2007 r.

 

o zmianie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury

 

 

Art. 1.

W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i pro­kuratury (Dz. U. Nr 162, poz. 1125, z późn. zm.[1])) wprowadza się następujące zmiany:

1)   art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. Urzędnikiem może zostać osoba:

1)   która ma pełną zdolność do czynności praw­nych,

2)   o nieposzlakowanej opinii,

3)   która nie była karana za przestępstwo lub prze­stępstwo skarbowe,

4)   przeciwko której nie jest prowadzone postępo­wanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

5)   która ukończyła co najmniej studia pierwszego stopnia i uzyskała tytuł zawodowy,

6)   posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrud­nienie na określonym stanowisku,

7)   która odbyła staż urzędniczy w sądzie lub w pro­kuraturze.”;

2)   po art. 3 dodaje się art. 3a i 3b w brzmieniu:

„Art. 3a. 1.         Na staż urzędniczy może być przyjęta osoba, która spełnia wymogi określone w art. 2 pkt 1-6.          

2.  Właściwy prezes sądu, o którym mowa w art. 5 pkt 1-4, zwany dalej „prezesem”, lub właściwy pro­kurator, o którym mowa w art. 5 pkt 5-8, zwany dalej „prokuratorem”, może zwolnić z obowiązku odby­wania stażu urzędniczego lub jego części osobę, wybraną w drodze konkursu na staż urzędniczy, zwanego dalej „kon­kur­sem”, która wykaże się wymaganą programem stażu urzędniczego wiedzą teore­tyczną, w szcze­gólności znajomością organi­zacji i funkcjonowania sądu lub prokuratury, umie­jętnościami stosowania tej wiedzy w prak­tyce oraz znajomością metod i techniki pracy biurowej.

 Art. 3b. 1.         Prezes lub prokurator organizuje, w drodze kon­kursu, nabór kandydatów na staż urzęd­niczy w są­dzie lub prokuraturze.

2.  Prezes lub prokurator informuje o konkursie przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie sądu lub prokuratury, we właściwym, ze względu na siedzibę sądu lub pro­kuratury, urzędzie pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz może poinformować w inny sposób, w szczególności zamieszczając ogłoszenie w prasie lokalnej.

3.  Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powo­łana przez prezesa lub prokuratora.

4.  Konkurs ma na celu sprawdzenie wiedzy, umie­jętności, predyspozycji oraz zdolności ogólnych kandydatów, niezbędnych do wykonywania obo­wiązków urzędnika.

5.  Komisja konkursowa po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki, może wyłonić rezerwową listę kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kan­dydata bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukoń­czeniem tego stażu. Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia ostatniego konkursu.

6.  Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozpo­rzą­dzenia, szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania konkursów na staż urzęd­niczy w sądach i pro­kuraturze, w szczególności skład komisji kon­kur­sowych oraz sposób i tryb ich działania, etapy i prze­bieg konkursu, a także zakres i sposób udo­stępniania infor­macji kandydatowi, mając na uwadze właściwy dobór kadry urzędniczej do pracy w sądach i prokuraturze.”;

3)   w art. 4 dodaje się ust. 4-7 w brzmieniu:

„4.     Warunkiem ubiegania się o zatrudnienie w sądzie lub prokuraturze jest złożenie przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na staż urzędniczy oświad­czenia, że nie jest prowadzone przeciwko niej po­stępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia pub­licznego lub prze­stępstwo skarbowe.

5.   Prezes lub prokurator przed przyjęciem osoby na staż urzędniczy zwraca się do właściwego organu Policji o nadesłanie informacji o tej osobie oraz zasięga informacji z Krajowego Rejestru Karnego.

6.   W uzasadnionych przypadkach prezes lub prokurator zwraca się do właściwego organu Policji o na­desłanie informacji, o której mowa w ust. 5, o osobie zatrudnionej w sądzie lub prokuraturze oraz zasięga informacji z Krajowego Rejestru Karnego.

7.   Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb oraz zakres uzyskiwania informacji przez organy Policji o osobie ubiegającej się o przyjęcie na staż urzędniczy, osobie zatrudnionej w sądzie lub prokuraturze oraz wzór kwestionariusza informacji, mając na względzie charakter i miejsce pracy, spraw­ność uzyskiwania informacji, dbałość o ochronę dóbr osobistych kandydatów oraz ich praw i wolności chronionych konstytucyjnie.”;

4)   art. 8 otrzymuje brzmienie:

„Art. 8. 1. Urzędnicy i inni pracownicy sądów i prokuratury podlegają okresowym ocenom kwalifikacyjnym. Oceny dokonuje prezes lub prokurator, biorąc pod uwagę opinię bezpośredniego przełożonego i komisji kwalifikacyjnej, powoływanej przez prezesa lub prokuratora.

2. Ocena okresowa sporządzana jest na piśmie nie rzadziej niż raz na 24 miesiące i nie częściej niż raz na 12 miesięcy.

3. Ocena okresowa dotyczy wykonywania przez urzędnika lub innego pracownika sądu lub prokuratury powierzonych im obowiązków. Ocenę niezwłocznie doręcza się osobie ocenianej.

4. Od oceny służy, w ciągu 7 dni od dnia doręczenia, sprzeciw do prezesa lub prokuratora.

5. Sprzeciw rozpatruje się w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia.

6. W razie uwzględnienia sprzeciwu ocenę okresową zmienia się albo sporządza ponownie.

7.  Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozpo­rządzenia, szczegółowe zasady i tryb postę­powania przy dokonywaniu ocen urzędników i innych pra­cowników sądów i prokuratury, mając na uwadze właściwy poziom wykonywanych przez nich obowiązków.”;

5)   art. 12 otrzymuje brzmienie:

„Art. 12. 1. Rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem bez wypowiedzenia następuje w razie prawo­moc­nego skazania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2.  Rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem bez wypowiedzenia może nastąpić w razie prawo­mocnego skazania za nieumyślne przestępstwo lub nieumyślne przestępstwo skarbowe.

3.  Rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem bez wypowiedzenia następuje w razie prawo­mocne­go orzeczenia ubezwłasnowolnienia częścio­wego lub całkowitego.

4.  Rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem bez wypowiedzenia może nastąpić w razie jego nie­obecności w pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż rok lub odosobnienia ze względu na chorobę zakaźną w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku, a także w razie usprawiedliwionej nie­obecności w pracy z innych przyczyn, po upływie okresów przewidzianych w art. 53 Kodeksu pracy.

5.  Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do urzęd­ników zatrudnionych na podstawie miano­wania. W takim przypadku przepisu art. 22 nie stosuje się.

6. Przepis art. 52 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio.”;

6)   po art. 12a dodaje się art. 12b i 12c w brzmieniu:

„Art. 12b. 1.       Prezes lub prokurator zawiesza urzędnika lub osobę odbywającą staż urzędniczy w peł­nie­niu obowiązków, jeżeli:

1)   przy wszczęciu lub w toku postępowania o częściowe bądź całkowite ubezwłasnowolnienie urzędnika lub osoby odbywającej staż urzędniczy ustanowiono doradcę tymczasowego,

2)   przeciwko urzędnikowi lub osobie odbywającej staż urzędniczy prowadzone jest postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne prze­stępstwo skarbowe, chyba że stosunek pracy został rozwiązany w trybie art. 52 Kodeksu pracy.

2.  Okres zawieszenia, o którym mowa w ust. 1, trwa do prawomocnego zakończenia postępo­wania.

3.  Okres zawieszenia wlicza się do okresu za­trud­nienia, od którego zależą uprawnienia pracow­nicze.

4.  W okresie zawieszenia, o którym mowa w ust. 1, urzędnik lub osoba odbywająca staż urzędniczy zachowuje prawo do wynagro­dzenia w pełnej wysokości oraz do innych przysługujących mu uprawnień i świadczeń, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące.

5.  Po upływie 3 miesięcy, o których mowa w ust. 4, urzędnik lub osoba odbywająca staż urzędniczy otrzymuje połowę przysługującego mu wynagro­dzenia do prawomocnego zakoń­czenia postępo­wania.

6.  W przypadku oddalenia lub odrzucenia wniosku o ubezwłasnowolnienie albo umorzenia postępowania o ubezwłasnowolnienie bądź umorzenia postępowania karnego albo wydania wyroku uniewinniającego urzędnikowi lub osobie odbywającej staż urzędniczy należy wypłacić pozostałą część wynagrodzenia.

 Art. 12c.            Prezes lub prokurator może zawiesić urzędnika lub osobę odbywającą staż urzędniczy w peł­nieniu obo­wiązków, przeciwko której prowadzone jest postępo­wanie o nieumyślne przestępstwo ścigane z oskar­żenia publicznego lub nieumyślne prze­stępstwo skar­bowe. Przepis art. 12b ust. 2-6 stosuje się.”;

7)   art. 14 otrzymuje brzmienie:

„Art. 14. 1. Minister Sprawiedliwości w poro­zu­mieniu z Ministrem Obrony Narodowej i ministrem właściwym do spraw pracy określa, w drodze rozporządzenia:

1)   stanowiska w sądach powszechnych i wojskowych oraz w powszechnych i wojskowych jednostkach organiza­cyjnych prokuratury, na których zatrud­niani są urzędnicy i inni pracownicy, a także kwalifikacje wymagane do zajmowania tych sta­nowisk,

2)   szczegółowe zasady wynagradzania urzędników i in­nych pracowników sądów i prokuratury,

3)   tabele wynagrodzenia zasadniczego urzędników i in­nych pracowników sądów i prokuratury,

4)   wysokość dodatku przysługującego z tytułu zajmo­wanego stanowiska oraz pełnionej funkcji,

5)   szczegółowe zasady odbywania stażu urzęd­ni­czego oraz przeprowadzania egzaminu

      - uwzględniając potrzebę zapewnienia prawidłowej organizacji działalności administracyjnej sądów i prokuratury, właściwego poziomu funkcjonowania sekretariatów sądów i prokuratury oraz wysokiego poziomu kultury pracy, sprawności, racjonalności, szybkości i profesjonalizmu przy wykonywaniu czynności niezbędnych do sprawnego przebiegu postępowań w sądach i prokuraturze, potrzebę zróżnicowania wynagrodzenia w zależności od stażu pracy, pełnionej funkcji oraz zajmowanego stanowiska i jego znaczenia dla funkcjonowania sądu lub prokuratury, a także potrzebę właściwego teoretycznego i praktycznego przygotowania do wykonywania obowiązków urzędnika sądu lub prokuratury, specyfikę i charakter pracy urzędnika oraz szczególne wymagania dotyczące wykonywania czynności w sądach i prokuraturze.

2. Minister Sprawiedliwości może określić, w drodze rozporządzenia:

1) regulamin premiowania urzędników i innych pracowników zatrudnionych przy ściąganiu należności sądowych oraz w wydziałach ksiąg wieczystych,

2) regulamin przyznawania urzędnikom i innym pracownikom sądów i prokuratury nagród za szczególne osiągnięcia w pracy

- uwzględniając charakter i rodzaj czynności wykonywanych przez urzędników i innych pracowników oraz zajmowane stanowisko, a także rzetelność, inicjatywę, sumienność i zaangażowanie przy wykonywaniu obowiązków i poleceń służbowych.”;

8)   art. 14a otrzymuje brzmienie:

„Art. 14a.           Podwyższenie wynagrodzeń urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury następuje w ter­minach i na zasadach określonych dla pracowników państwowej sfery budżetowej nie­objętych mnożni­ko­wymi systemami wynagro­dzeń.”.

 

Art. 2.

1. Urzędnicy oraz osoby odbywające staż urzędniczy, zatrudnieni w sądach lub prokuraturze przed dniem wejścia w życie ustawy, którzy nie spełniają wymagań, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, obowiązani są do ukończenia studiów pierwszego stopnia i uzyskania tytułu zawodowego w okresie 10 lat od dnia wejścia w życie ustawy.

2. Z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, zwolnieni są urzędnicy, którzy najpóźniej w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy ukończyli 40 rok życia i posiadają co najmniej 15-letni staż pracy w sądzie lub prokuraturze, pod warunkiem, że w okresie 10 lat od dnia wejścia w życie ustawy ukończą studium zawodowe jako cykliczną formę doskonalenia zawodowego w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury.

3. W przypadku niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w ust. 1 lub 2, właściwy prezes sądu lub prokurator, rozwiązuje stosunek pracy z urzędnikiem w drodze wypowiedzenia.

4. W stosunku do urzędnika lub osoby odbywającej staż urzędniczy, zatrudnionej w sądzie lub prokuraturze przed dniem wejścia w życie ustawy, dla których w toku postępowania o częściowe lub całkowite ubezwłasnowolnienie ustanowiono doradcę tymczasowego albo przeciwko którym prowadzone jest postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe stosuje się odpowiednio przepisy art. 12b lub 12c ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

5. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze zarządzenia, organizację, sposób działania oraz szczegółowy program studium zawodowego, o którym mowa w ust. 2, zakres doskonalenia zawodowego, tryb kierowania osób, o których mowa w ust. 2 do studium zawodowego oraz wzór dokumentu potwierdzającego ukończenie studium zawodowego, uwzględniając w szczególności wymagania dotyczące realizowanego programu, wymiaru i zakresu zajęć, a także dostosowanie tego programu do potrzeb sądów i prokuratury i zapewnienie standardu szkolenia i doskonalenia zawodowego właściwego do wypełniania zadań przez urzędników sądów i prokuratury.

 

Art. 3.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

 

Art. 4.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 8, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

 

 

 

                                                                                                                                     MARSZAŁEK SEJMU

 

 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                         / - / Ludwik Dorn[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71.