VI kadencja
Strona główna Sejmu
Tekst projektu Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

( druk nr 2915 wpłynął 31-03-2010 )

 
 
OPIS PROJEKTU:
  projekt dotyczy: m.in. zapewnienia merytorycznej i efektywnej kontroli sądu i prokuratora nad czynnościami operacyjnymi org. ścigania, zobowiązania Prokuratora Gen. do przedstawiania Sejmowi corocznej informacji o liczbie ustawowo dozwolonych czynności ingerujących w prawo obywatela do prywatności przez poszczególne służby, wprowadzenia do systemu prawa instytucji "zgody następczej"
POSIEDZENIA KOMISJI Posiedzenia komisji nad projektem
 
EKSPERTYZY I OPINIE Biura Analiz Sejmowych: Ekspertyzy i opinie Biura Analiz Sejmowych
 
Dnia 07-04-2010 skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu
 
I CZYTANIE NA POSIEDZENIU SEJMU
pos. nr 65 dn. 28-04-2010
skierowano do : Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji do Spraw Służb Specjalnych, Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka
 
PRACA W KOMISJACH PO I CZYTANIU
sprawozdanie podkomisji : z dn. 18-11-2010
sprawozdanie komisji : druk nr 3641 z dn. 02-12-2010
sprawozdawca : Marek Biernacki
wniosek komisji : załączony projekt ustawy
 
II CZYTANIE NA POSIEDZENIU SEJMU
pos. nr 82 dn. 04-01-2011
decyzja : niezwłocznie przystąpiono do III czytania
 
III CZYTANIE NA POSIEDZENIU SEJMU
pos. nr 82 dn. 05-01-2011
temat głosowania : całość projektu ustawy
głosowanie : Elektroniczne
wynik głosowania : 431 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się (głos. nr 3)
decyzja : uchwalono
 
Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu dnia 10-01-2011
 
STANOWISKO SENATU
uchwała Senatu : druk nr 3819 z dn. 28-01-2011
wniósł poprawki
skierowano : dnia 28-01-2011 do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych
 
PRACA W KOMISJACH NAD STANOWISKIEM SENATU
sprawozdanie komisji : druk nr 3829 z dn. 01-02-2011
sprawozdawca : Marek Biernacki
wniosek komisji : przyjąć część poprawek
 
ROZPATRYWANIE NA FORUM SEJMU STANOWISKA SENATU
pos. nr 84 dn. 04-02-2011
decyzja : przyjęto część poprawek
 
Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu dnia 08-02-2011
 
Dnia 28-02-2011 Prezydent podpisał ustawę
 
UCHWALENIE Tekst ustawy w formacie html
tytuł : o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
  ustawa została uchwalona na pos. nr 84 dn. 04-02-2011
adres publikacyjny : Dz.U. Nr 53, poz. 273