Projekt

 

 

 

Ustawa

z dnia ..........................

 

o czasowym wstrzymaniu finansowania partii politycznych z budżetu państwa

 

 

Art. 1.

 

1.       Wstrzymuje się wypłacanie subwencji  na działalność statutową partii politycznych, o której mowa w art. 28 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych(Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857 z późn. zm.), zwanej dalej „subwencją”, przysługującej za okres od dnia 1 kwietnia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

2.       Subwencję  przysługującą  za pierwszy kwartał 2009 r. wypłaca się na zasadach dotychczasowych.

 

Art. 2.

1.       W roku 2010 partie polityczne nie składają wniosku, o którym mowa w art. 29 ust.3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych.

2.       Partie polityczne nie mają obowiązku sporządzenia i składania Państwowej Komisji Wyborczej corocznej informacji finansowej o otrzymanej subwencji orazo poniesionych z subwencji wydatkach, o której mowa w art. 34 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, za rok 2010, jeżeli w tym okresie nie korzystały ze środków pochodzących z wcześniej otrzymanych  subwencji.

 

Art. 3.

Bieg terminów, o których mowa w art. 34c i art. 38d ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu w okresie, o tórym mowa w art. 1 ust.1.

 

Art. 5.

 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 


Uzasadnienie

 

Projekt ustawy o czasowym wstrzymaniu finansowania partii politycznych z budżetu państwa ma na celu wstrzymanie, przez okres prawie dwóch lat, począwszy od 1 kwietnia 2009 r., wypłacania subwencji na działalność statutową partii politycznych, o której mowa w art. 28 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych. Proponowane rozwiązanie spowodowane jest koniecznością poszukiwania dodatkowych oszczędności we wszystkich sferach finansowanych z budżetu państwa.

W obecnej, szczególnej sytuacji, kiedy Rada Ministrów ogranicza wszystkie wydatki, konieczne jest dokonanie ponownej analizy wysokości wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na subwencję na działalność statutową partii politycznych. Partie polityczne także powinny częściowo ograniczyć korzystanie z pieniędzy budżetowych, czyli pieniędzy wszystkich podatników.

Należy podkreślić, że rozwiązanie polegające na ograniczeniu subwencji dla partii politycznych zastosowano już w przeszłości, kiedy – na okres dwóch lat – ograniczono wysokość takiej subwencji, poszukując oszczędności w celu likwidacji tzw. „dziury budżetowej Bauca” w roku 2001. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustaw: o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Prawo energetyczne, o partiach politycznych, o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych, o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, Prawo telekomunikacyjne, o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", o spółdzielniach mieszkaniowych, o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006, o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych oraz o utracie mocy ustawy o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe (Dz. U. Nr 154, poz. 1802) znacząco ograniczono wysokość subwencji wypłacanej partiom politycznym za lata 2002 i 2003, natomiast art. 15 tej ustawy przewidywał wypłatę jednorazowej dotacji dla partii politycznych, przysługującej po wyborach, w dwóch ratach: połowę w roku 2002, a drugą połowę w roku 2003.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o partiach politycznych, partia polityczna, która w wyborach do Sejmu samodzielnie tworząc komitet wyborczy otrzymała w skali kraju co najmniej 3% ważnie oddanych głosów na jej okręgowe listy kandydatów na posłów albo w wyborach do Sejmu weszła w skład koalicji wyborczej, której okręgowe listy kandydatów na posłów otrzymały w skali kraju co najmniej 6% ważnie oddanych głosów, ma prawo do otrzymywania przez okres kadencji Sejmu subwencji z budżetu państwa na działalność statutową. Subwencja ta przysługuje począwszy od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym odbyły się wybory, i wypłacana jest do końca roku, w którym odbywają się kolejne wybory. Jeżeli kadencja Sejmu ulegnie skróceniu, wówczas prawo do subwencji przysługujących partiom politycznym wygasa z końcem kwartału, w którym zakończyła się kadencja Sejmu. Wysokość rocznej subwencji dla danej partii obliczana jest zgodnie ze wzorem określonym w art. 29 ustawy o partiach politycznych. Subwencja ta wypłacana jest danej partii politycznej w czterech kwartalnych ratach, w terminie do końca miesiąca następującego po każdym kwartale.

Przewidziane w projekcie rozwiązania zakładają wstrzymanie wypłacania subwencji dla partii politycznych przysługujących za okres od 1 kwietnia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. Raty subwencji za pierwszy kwartał 2009 r. będą wypłacone zgodnie z dotychczasowymi zasadami. Za rok 2010 subwencje nie będą wypłacane w ogóle.

W roku 2010 partie polityczne nie będą składały wniosku o wypłatę subwencji, a także nie będą składały do Państwowej Komisji Wyborczej corocznej informacji finansowej o otrzymanej subwencji i poniesionych z niej wydatkach, chyba że nadal korzystają ze środków pochodzących ze wcześniej otrzymanych subwencji.

Uchwalenie projektowanych rozwiązań przyniesie pozytywne skutki społeczne, gospodarcze i finansowe. Partie polityczne nie mogą „żyć w oderwaniu od rzeczywistości budżetowej” i w dobie trudnego budżetu nie mogą być jedynymi podmiotami w Polsce, które nie odczuwałyby skutków kryzysu gospodarczego i spowodowanego tym zmniejszenia dochodów budżetowych.

Przyjęcie proponowanych rozwiązań przyniesie znaczne oszczędności budżetu państwa. W ustawie budżetowej na rok 2009 na subwencje dla partii politycznych przewidziane jest 138 mln złotych. Niewypłacenie subwencji za drugi, trzeci i czwarty kwartał roku 2009 przyniesie oszczędności w wysokości ok. 90 mln złotych. Biorąc pod uwagę wysokość rocznych wydatków na subwencję dla partii politycznych, można założyć, że rezygnacja przez partie polityczne z subwencji przez okres prawie dwóch lat powinna przynieść oszczędności w wysokości około 220 mln złotych. Oznacza to, że – w przypadku konieczności pokrywania wielu wydatków budżetowych przychodami uzyskanymi z emisji obligacji i bonów skarbowych, co jest spowodowane zmniejszonymi dochodami podatkowymi – o tyle mniejsze w tym okresie będą pożyczkowe potrzeby budżetu państwa, co przyniesie pozytywne skutki gospodarcze w postaci większej ilości środków przeznaczanych przez banki na kredyty dla przedsiębiorców, a nie na wykup skarbowych papierów wartościowych.

Przyjęcie projektowanych rozwiązań przyniesie oszczędności budżetowe, w związku z czym nie ma potrzeby wskazywania źródeł finansowania.

Przedmiot projektu ustawy o czasowym wstrzymaniu finansowania partii politycznych z budżetu państwa nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.