Projekt

 

 

 

USTAWA

z dnia .......................... 2008 r.

 

o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw[1])

 

 

Art. 1

W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.[2])) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w art. 46 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)       warunki do uzyskania emerytury określone w tych przepisach spełnią do dnia 31 grudnia 2009 r.;”;

2)     w art. 50 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)       warunki do uzyskania emerytury określone w tym przepisie spełnią do dnia 31 grudnia 2009 r.;".

 

Art. 2

W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.[3])) w art. 88 w ust. 2a pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)    spełnili warunki do uzyskania emerytury, określone w ust. 1, w ciągu jedenastu lat od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.[4])), z wyjątkiem warunku rozwiązania stosunku pracy, oraz”.

 

Art. 3

W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 167, poz. 1397 oraz z 2007 r. Nr 191, poz. 1369) art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3. 1.            Osobom, które do dnia 31 grudnia 2009 r. spełniły warunki do emerytury górniczej określone w art. 34 lub w art. 48-49 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2006 r., przysługuje górnicza emerytura na warunkach określonych w tych przepisach.

2.      Osobom, którym udzielono urlopu górniczego lub świadczenia górniczego na warunkach określonych w odrębnych przepisach przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury bez względu na wiek uwzględnia się okresy niezdolności do pracy z powodu choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, za które wypłacono wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy, okresy czynnej służby wojskowej lub okresy pełnienia z wyboru funkcji w organach związku zawodowego zrzeszającego górników na warunkach określonych w tych odrębnych przepisach, o ile z urlopem górniczym lub świadczeniem górniczym osoby te spełniły do dnia 31 grudnia 2009 r. warunki do górniczej emerytury bez względu na wiek.".

 

Art. 4

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Zakres przedmiotowy projektowanej ustawy obejmuje nowelizacje:

-       ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach  i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

-       ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,

-       ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy – Karta Nauczyciela.

Istotą zmian przewidzianych w projekcie jest przedłużenie o jeden rok okresu, w którym możliwe jest uzyskanie prawa do wcześniejszej emerytury.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, na mocy ustawy o charakterze przejściowym (ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 191, poz. 1369), przedłużono na rok 2008 możliwość uzyskania przez pracowników prawa do wcześniejszej emerytury.

Jednym z założeń reformy systemu emerytalnego z 1998 r. było przyjęcie do końca 2006 r. nowych zasad otrzymywania świadczeń emerytalnych przez osoby pracujące w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Ze względu na to, że do tego czasu nie przyjęto rozwiązań systemowych w tym zakresie, dwukrotnie, na rok 2007 i na rok 2008, przedłużano okres w którym pracownicy, którzy nie osiągnęli jeszcze pełnego wieku emerytalnego mogą przejść na wcześniejszą emeryturę.

Nie ulega wątpliwości konieczność opracowania zasad otrzymywania świadczeń emerytalnych przez osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, pracujące w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Do wprowadzenia regulacji prawnej w tym zakresie ustawodawca zobowiązał się deklarując w art. 24 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ustanowienie emerytur pomostowych. Do Sejmu, w dniu 2 października 2008 r. wpłynął rządowy projekt ustawy o emeryturach pomostowych. Obawy jednak budzi możliwość przyjęcia przez parlament jeszcze w tym roku nowego prawa dotyczącego zasad przyznawania świadczeń emerytalnych, tak by w systemie prawnym od dnia 1 stycznia 2009 r. funkcjonowały nowe rozwiązania systemowe. Regulacje zawarte w projekcie ustawy o emeryturach pomostowych budzą bowiem wiele kontrowersji, które podnoszone były przez stronę związkową. Wprowadzenie w życie emerytur pomostowych wymaga nie tylko uchwalenia ustawy uwzględniającej słuszne interesy pracownicze, ale również stworzenia warunków technicznych niezbędnych do wypłaty tych świadczeń przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Podjęcie decyzji o wyborze rodzaju przyszłych świadczeń emerytalnych ma zasadnicze znaczenie dla pracowników i nie powinno następować pod presją czasu oraz w niepewności co do kształtu przyszłych rozwiązań ustawowych.

Z tych względów niezbędne jest przedłużenie na rok 2009 okresu stosowania obowiązujących obecnie regulacji prawnych w zakresie nabywania prawa do wcześniejszych świadczeń emerytalnych.

Projektowana ustawa odpowiada regulacji zawartej w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 191, poz. 1369). Zmiany w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych polegają na zastąpieniu w przepisach dotyczących prawa do emerytury na warunkach określonych w art. 29, 32, 33 i 39 oraz emerytury kolejowej, terminu 31 grudnia 2008 r. terminem 31 grudnia 2009 r. Taką zmianę przewiduje się również w ustawie – Karta Nauczyciela (zastąpienie w art. 88 ust. 2a pkt 1 wyrazów dziesięciu lat wyrazami jedenastu lat), oraz ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy – Karta Nauczyciela w art. 3 dotyczącym emerytur górniczych.

Wejście w życie ustawy wiązać się będzie ze skutkami finansowymi dla budżetu państwa. Opierając się na analizach sejmowych przygotowanych w trakcie prac nad ustawą z dnia 7 września 2007 r. przyjąć należy, że wejście w życie projektowanej ustawy spowoduje dodatkowe wydatki z budżetu państwa w roku 2009 na poziomie około 1,4 mld zł, a w 2010 r. około 2,4 mld zł.

Projekt ustawy rodzi pozytywne skutki społeczno-gospodarcze.

Regulacja zawarta w projektowanej ustawie nie jest objęta zakresem prawa Unii Europejskiej.

 [1]) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy - Karta Nauczyciela.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412 i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208, poz. 1534, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 82, poz. 558, Nr 191, poz. 1368 i 1369 i Nr 200, poz. 1445 oraz z 2008 r. Nr 67, poz. 411.

[3]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917.

[4]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412 i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208, poz. 1534, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 82, poz. 558 i Nr 191, poz. 1368 i 1369 i Nr 200, poz. 1445 oraz z 2008 r. Nr 67, poz. 411.