Projekt

 

 

 

Ustawa

z dnia ........................ 2008 r.

 

o zniesieniu finansowania partii politycznych z budżetu państwa

 

 

Art. 1.

 

W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857 z późn. zm.[1]) wprowadza się następujące zmiany:

1)        w art. 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Majątek partii politycznej powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, z dochodów z majątku oraz ze środków przekazanych na podstawie art. 25a.”;

2)        w art. 25:

a)       ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Partii politycznej mogą być przekazywane środki finansowe jedynie przez osoby fizyczne, z zastrzeżeniem przepisów ust. 2, art. 24 ust. 4 i 7, art. 25a.”;

b)       ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Łączna suma wpłat od osoby fizycznej na rzecz partii politycznej, z wyłączeniem składek członkowskich w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu poprzedzającym wpłatę, oraz wpłat na Fundusz Wyborczy partii politycznej, nie może przekraczać w jednym roku 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu poprzedzającym wpłatę, z zastrzeżeniem art. 25a.”;

 

c)       ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„Jednorazowa wpłata kwoty przekraczającej minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów, obowiązujące w dniu poprzedzającym wpłatę, może być dokonywana na rzecz partii politycznej jedynie czekiem, przelewem lub kartą płatniczą, z zastrzeżeniem art. 25a.”;

3)       po art. 25 dodaje się art. 25a w brzmieniu:

„Art. 25a. Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może, na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach, przekazać 1% podatku na rzecz wybranej przez siebie partii politycznej.”;

4)       skreśla się art. 28, art. 29, art. 30 ust. 3, art. 31-34c, 38d, 49d;

5)       w art. 38b:

a)       skreśla się zdanie drugie a dotychczasowy artykuł otrzymuje oznaczenie ust. 1;

b)       dodaje się ust. 2-4 w brzmieniu:

„2. Rozpatrzenie skargi przez Sąd Najwyższy następuje w składzie 7 sędziów. Do rozpatrzenia skargi stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym.

3. Sąd Najwyższy rozpatruje skargę i wydaje w tej sprawie orzeczenie w terminie 60 dni od dnia doręczenia skargi. Od orzeczenia Sądu Najwyższego nie przysługuje środek prawny.

4. Jeżeli Sąd Najwyższy uzna skargę, o której mowa w ust. 1, za zasadną, Państwowa Komisja Wyborcza niezwłocznie wydaje postanowienie o przyjęciu sprawozdania.”;

6)       w art. 38c dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku niezłożenia w terminie sprawozdania wyborczego, o którym mowa w art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360), lub sprawozdania wyborczego, o którym mowa w art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219) przez komitet wyborczy utworzony samodzielnie przez partię polityczną lub przez koalicję wyborczą, w której partia polityczna uczestniczy, stosuje się przepisy ust. 1 i 2.”;

 

 

7)       art. 38d otrzymuje brzmienie:

„W przypadku odrzucenia przez Państwową Komisję Wyborczą sprawozdania lub – w razie skargi na postanowienie o odrzuceniu sprawozdania – w przypadku oddalenia skargi przez Sąd Najwyższy partia polityczna podlega karze grzywny w wysokości do równowartości korzyści majątkowych przyjętych przez partię polityczną lub Fundusz Wyborczy z naruszeniem przepisów art. 24 ust. 3, 6 i 8, art. 25 ust. 1-3 i 5, art. 36 ust. 1i 3 lub art. 36a.”.

 

Art. 2.

 

W ustawie z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360) wprowadza się następujące zmiany:

 

1)       w art. 116 ust. 3 skreśla się wyrazy: „ ,z uwzględnieniem dotacji, o której mowa w art. 128”;

2)       w art. 125 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W razie niezłożenia w terminie sprawozdania wyborczego przez:

1)       komitet wyborczy partii politycznej – partia polityczna podlega karze grzywny w wysokości do 30% limitu ponadokręgowego, o którym mowa w art. 114 ust. 2 pkt 2,

2)       koalicyjny komitet wyborczy - partia polityczna wchodząca w skład koalicji wyborczej podlega karze grzywny w wysokości do 30% limitu ponadokręgowego, o którym mowa w art. 114 ust. 2 pkt 2,

3)       komitet wyborczy wyborców – podlega on karze grzywny w wysokości do 30% limitu ponadokręgowego, o którym mowa w art. 114 ust. 2 pkt 2.”;

3)       art. 126 otrzymuje brzmienie:

„W razie odrzucenia przez Państwową Komisję Wyborczą sprawozdania wyborczego lub odrzucenia skargi, o której mowa w art. 123 ust. 1, partia polityczna, która samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, partia polityczna wchodząca w skład koalicji wyborczej lub komitet wyborczy wyborców podlegają karze grzywny w wysokości do równowartości korzyści majątkowych przyjętych przez komitet wyborczy partii politycznej, koalicyjny komitet wyborczy lub komitet wyborczy wyborców z naruszeniem przepisów art. 110 ust. 4, art. 111, art. 112, albo art. 113”;

4)       skreśla się art. 128 i art. 218.

 

Art. 3.

 

W ustawie z dnia 23 stycznia 2004 r. ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.[2]) wprowadza się następujące zmiany:

1)       w art. 99:

a)       ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W razie niezłożenia w terminie sprawozdania wyborczego przez:

1)       komitet wyborczy partii politycznej – partia polityczna podlega karze grzywny w wysokości do 30% limitu ponadokręgowego, o którym mowa w art. 89 ust. 1,

2)       koalicyjny komitet wyborczy - partia polityczna wchodząca w skład koalicji wyborczej podlega karze grzywny w wysokości do 30% limitu ponadokręgowego, o którym mowa w art. 89 ust. 1,

3)       komitet wyborczy wyborców – podlega on karze grzywny w wysokości do 30% limitu ponadokręgowego, o którym mowa w art. 89 ust. 1.”;

b)       dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W razie odrzucenia przez Państwową Komisję Wyborczą sprawozdania wyborczego lub odrzucenia skargi, o której mowa w art. 97 ust. 1, partia polityczna, która samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, partia polityczna wchodząca w skład koalicji wyborczej lub komitet wyborczy wyborców podlegają karze grzywny w wysokości do równowartości korzyści majątkowych przyjętych przez komitet wyborczy partii politycznej, koalicyjny komitet wyborczy lub komitet wyborczy wyborców z naruszeniem przepisów art. 85 ust. 4 pkt 1, art. 86, art. 87, albo art. 88.”;

2)       skreśla się art. 100.

 

 

 

Art. 4.

 

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.[3]) wprowadza się następujące zmiany:

1)       w art. 5a po pkt 22 dodaje się pkt 23 w brzmieniu:

„23) ustawie o partiach politycznych – oznacza to ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857 z późn. zm.).”;

2)       w art. 26 ust. 1 pkt 9 po ppkt c dodaje się ppkt d w brzmieniu:

„d) cele statutowe partii politycznych, określone w art. 1 ust. 1 ustawy o partiach politycznych”;

3)       w art. 45:

a)       ust. 5f otrzymuje brzmienie:

„5f. Przekazanie kwoty, o której mowa w ust. 5c lub 5h, następuje pod warunkiem, że zeznanie podatkowe zostanie złożone przed upływem terminu określonego dla złożenia tego zeznania.”;

b)       po ust. 5g dodaje się ust. 5h-k w brzmieniu:

„5h. Naczelnik urzędu skarbowego, na wniosek podatnika, przekazuje na rzecz jednej partii politycznej działającej na podstawie ustawy o partiach politycznych, zwanej dalej „partią polityczną”, wybranej przez podatnika z wykazu, o którym mowa w ust. 5k, kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

5i. Wskazanie w zeznaniu podatkowym partii politycznej, o której mowa w ust. 5k, poprzez podanie jej nazwy i numeru wpisu do ewidencji partii politycznych, prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie, traktuje się na równi ze złożeniem wniosku, o którym mowa w ust. 5h.

5j. Przekazania kwoty, o której mowa w ust. 5h, na rachunek bankowy partii politycznej – po pomniejszeniu o koszty przelewu bankowego – dokonuje naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, w terminie trzech miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 5f.

5k. W terminie do końca roku podatkowego minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wykaz partii politycznych na dzień 30 listopada roku podatkowego; w wykazie tym nie uwzględnia się partii w stosunku do których Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie o sprzeczności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznej.”.

 

Art. 5.

 

W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.[4]) wprowadza się następujące zmiany:

 

1)       w art. 4 ust. 1 po pkt 13 dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

„14) ustawie o partiach politycznych – oznacza to ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857 z późn. zm.).”;

2)       w art. 21:

a)        ust. 3d otrzymuje brzmienie:

„3d. Przekazanie kwoty, o której mowa w ust. 3a lub 3e, następuje pod warunkiem, że zeznanie podatkowe zostanie złożone przed upływem terminu określonego dla złożenia tego zeznania.”;

b)       po ust. 3d dodaje się ust. 3e-h w brzmieniu:

„3e. Naczelnik urzędu skarbowego, na wniosek podatnika, przekazuje na rzecz jednej partii politycznej działającej na podstawie ustawy o partiach politycznych, zwanej dalej „partią polityczną”, wybranej przez podatnika z wykazu, o którym mowa w ust. 3h, kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

3f. Wskazanie w zeznaniu podatkowym partii politycznej, o której mowa w ust. 3h, poprzez podanie jej nazwy i numeru wpisu do ewidencji partii politycznych, prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie, traktuje się na równi ze złożeniem wniosku, o którym mowa w ust. 3e.

3g. Przekazania kwoty, o której mowa w ust. 3e, na rachunek bankowy partii politycznej – po pomniejszeniu o koszty przelewu bankowego – dokonuje naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, w terminie trzech miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 3d.

3h. W terminie do końca roku podatkowego minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wykaz partii politycznych na dzień 30 listopada roku podatkowego; w wykazie tym nie uwzględnia się partii w stosunku do których Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie o sprzeczności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznej.”.

 

 

 

Art. 6.

 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. z możliwością rozliczenia zeznań podatkowych za rok 2008.

 


 


Uzasadnienie

 

Ustawa o zniesieniu finansowania partii politycznych z budżetu państwa wprowadza istotne zmiany do sposobu pozyskiwania środków na działalność statutową partii politycznych. W miejsce dotychczasowych, ustawowych zapisów o subwencjach i dotacjach podmiotowych na rzecz partii politycznych bezpośrednio z budżetu państwa, wnioskodawcy proponują przekazywanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach bardzo zbliżonych do wspierania organizacji pożytku publicznego.

 

Ustawa realizuje następujące cele:

-          likwidacja obciążeń związanych z finansowaniem partii politycznych bezpośrednio z budżetu państwa,

-          wprowadzenie pełnej dobrowolności przekazywania części (1%) podatku dochodowego na rzecz partii politycznych (decyzja o wsparciu, lub nie, działalności partii politycznej pozostaje w wyłącznej gestii podatnika),

-          likwidacja dyskryminacji partii cieszących się mniejszym poparciem społecznym, w szczególności ugrupowań pozaparlamentarnych, które uzyskały wynik w wyborach powszechnych do Sejmu poniżej 3%,

-          wzrost świadomości społecznej, postaw obywatelskich i poczucia więzi obywateli z przedstawicielami reprezentujących ich ugrupowań.

 

Projekt ustawy o zniesieniu finansowania partii politycznych z budżetu państwa przewiduje zmiany w następujących aktach prawnych:

-          Ustawa o partiach politycznych,

-          Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP,

-          Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego,

-          Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych,

-          Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 

W ustawie o partiach politycznych:

-          ogranicza się źródła finansowania partii do składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, oraz dochodów z majątku, dodając jednocześnie art. 25a, przewidujący możliwość przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz partii politycznych,

-          skreśla się wszystkie przepisy regulujące zasady otrzymywania, gospodarowania i rozliczania subwencji na działalność statutową,

-          w związku ze skreśleniem art. 34b ust. 2-4, które miały odpowiednie zastosowanie rozpatrywania skargi, za postanowieniem PKW, o odrzuceniu sprawozdania (art.38b) dodaje skreślone ustępy 2-4 art. 34b do dotychczasowego art. 38b,

-          ustanawia się sankcję w postaci wykreślenia partii politycznych co jest równoznaczne z jej likwidacją , w przypadku niezłożenia w terminie sprawozdania wyborczego , o którym mowa w art. 120 ust. 1 Ordynacji wyborczej do Sejmu RP i Senatu RP oraz sprawozdania wyborczego, o którym mowa w art. 93 ust. 1 ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego . Dotychczas  sankcja taka istniała w przypadku niezłożeni przez partię w terminie dorocznego sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych oraz wydatkach ze środków Funduszu Wyborczego, natomiast niezłożeni w terminie sprawozdania wyborczego było karane utratą prawa do dotacji podmiotowej  ( zwrotów kosztów kampanii wyborczej),

-          ustanawia się nową sankcję finansową w przypadku odrzucenia przez Państwową Komisję Wyborczą sprawozdania lub – w razie skargi na postanowienie o odrzuceniu sprawozdania  - w przypadku oddalenia skargi na postanowienie o odrzuceniu sprawozdania  - w przypadku oddalenia skargi przez Sąd Najwyższy. W takiej sytuacji partia polityczna podlega karze grzywny w wysokości do równowartości korzyści majątkowych przyjętych przez partię polityczną lub Fundusz Wyborczy z naruszeniem przepisów art. 24 ust. 3, 6 i 8, art. 25 ust. 1-3 i 5, art. 36 ust. 1 i 3 lub art. 36a. Naruszenie tych przepisów jest zarazem podstawą odrzucenia sprawozdania przez PKW, a jednocześnie  - tak jak dotychczas  - wymienione w tych przepisach korzyści lub ich równowartość podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. Dotychczas karą dla partii politycznych była utrata prawa do subwencji na działalność statutową w kolejnych trzech latach i przepadek korzyści.

 

W ustawie Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP:

-          w związku z likwidacją subwencji i dotacji podmiotowej zmienia treść art. 125. Dotychczas niezłożenie w terminie sprawozdania wyborczego było karane utratą prawa do subwencji i dotacji. Niniejsza ustawa wprowadza sankcję w postaci kary grzywny w wysokości do 30% limitu ponadokręgowego przysługującego danemu komitetowi wyborczemu. Dotyczy to zarówno komitetów wyborczych utworzonych przez partie polityczne jak i przez wyborców . Jednocześnie, jak już była o tym mowa, wobec partii politycznych wszczynane jest postępowanie o wykreślenie z ewidencji,

-          podobnie jak w ustawie o partiach politycznych wprowadza nową sankcję finansową w razie odrzucenia przez Państwową Komisję Wyborczą sprawozdania wyborczego lub odrzucenia skargi, o której mowa w art. 123 ust. 1 Ordynacji. W takim wypadku partia polityczna, która samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, partia polityczna, która weszła w skład koalicji wyborczej lub komitet wyborczy wyborców podlegają karze grzywny w wysokości do równowartości korzyści majątkowych przyjętych przez komitet wyborczy partii politycznej, koalicyjny komitet wyborczy lub komitet wyborczy wyborców z naruszeniem przepisów z art. 110 ust. 4, art. 111, art. 112, albo art. 113. Naruszenie tych przepisów jest zarazem podstawą odrzucenia sprawozdania przez PKW, a jednocześnie ­- tak jak dotychczas - wymienione w tych przepisach korzyści lub ich równowartość podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. Dotychczas sankcją było zmniejszenie wysokości przysługującej subwencji i dotacji.

 

W ustawie ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego wprowadza się zmiany analogiczne do zaproponowanych w ustawie Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP.

 

Nowy katalog sankcji jest konieczny ze względu na likwidację subwencji i dotacji podmiotowej, które miały dyscyplinujący charakter i zmuszały partie polityczne chcące uzyskać środki z budżetu do rzetelnego wywiązywania się z obowiązku sprawozdawczości  oraz przestrzegania zasad pozyskiwania funduszy. Warto jednak podkreślić, że intensywność tego dyscyplinowania drastycznie spada  w przypadku ugrupowań, których wynik wyborczy nie kwalifikuje do uzyskania subwencji lub dotacji. Proponowane zmiany, odmiennie od sytuacji dotychczasowej, przywracają pewną równość działania partii politycznych, co się wyraża również w jednolitym katalogu kar.

 

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych:

-          do słowniczka ustawy dodaje się odwołanie do ustawy o partiach politycznych,

-          w art. 26 ust. 1 pkt 9 uzupełnia się katalog zmniejszeń podstawy obliczenia podatku o darowiznę na cele statutowe partii politycznych,

-          zmienia się zapisy art. 45 ust. 5f i dodaje ustępy 5h-k regulujące w sposób szczegółowy zasady przekazywania 1% podatku w sposób zbliżony do przekazywania 1% podatku na rzecz opp.

 

Analogiczne zmiany proponuje się w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 

W chwili obecnej trudno jest jednoznacznie oszacować skutki budżetowe. Wejście w życie przepisów ustawy spowoduje zmniejszenie wydatków budżetu państwa z tytułu subwencji w kwocie ok. 100 mln zł rocznie oraz z tytułu dotacji podmiotowej dla partii politycznych w kwocie około 40 mln zł po każdych wyborach. Z drugiej strony, ustawa spowoduje uszczuplenie dochodów budżetowych poprzez możliwość przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz partii politycznych. Analiza ubytków w dochodach budżetu państwa powinna bazować na kwotach przekazywanych z tyt. 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego.

 

Projekt nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.[1] Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 127, poz. 1089, z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2003 r. Nr 57, poz. 507, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 266, poz. 2236, z 2005 r. Nr 167, poz. 1398.

[2] Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 112, poz. 766.

[3] Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, z 2000 r. Nr 60, poz. 703, z 2000 r. Nr 70, poz. 816, z 2000 r. Nr 104, poz. 1104, z 2000 r. Nr 101, poz. 1090, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2000 r. Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, z 2001 r. Nr 52, poz. 539, z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2001 r. Nr 74, poz. 784, z 2001 r. Nr 88, poz. 961, z 2001 r. Nr 89, poz. 968, z 2001 r. Nr 102, poz. 1117, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, z 2001 r. Nr 125, poz. 1363, z 2001 r. Nr 125, poz. 1370, z 2001 r. Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, z 2002 r. Nr 135, poz. 1146, z 2002 r. Nr 141, poz. 1182, z 2002 r. Nr 200, poz. 1691, z 2002 r. Nr 169, poz. 1384, z 2002 r. Nr 181, poz. 1515, z 2003 r. Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, z 2003 r. Nr 65, poz. 595, z 2003 r. Nr 84, poz. 774, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, z 2003 r. Nr 122, poz. 1143, z 2003 r. Nr 135, poz. 1268, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2003 r. Nr 202, poz. 1956, z 2003 r. Nr 223, poz. 2217, z 2003 r. Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z 2004 r. Nr 93, poz. 894, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, z 2004 r. Nr 109, poz. 1163, z 2004 r. Nr 116, poz. 1205, z 2004 r. Nr 116, poz. 1207, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2004 r. Nr 120, poz. 1252, z 2004 r. Nr 123, poz. 1291, z 2004 r. Nr 162, poz. 1691, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, z 2004 r. Nr 263, poz. 2619, z 2004 r. Nr 281, poz. 2779, z 2004 r. Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, z 2005 r. Nr 85, poz. 725, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, z 2005 r. Nr 90, poz. 757, z 2005 r. Nr 102, poz. 852, z 2005 r. Nr 143, poz. 1202, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2005 r. Nr 164, poz. 1366, z 2005 r. Nr 169, poz. 1418, z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2005 r. Nr 177, poz. 1468, z 2005 r. Nr 179, poz. 1484, z 2005 r. Nr 180, poz. 1495, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 46, poz. 328, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, z 2006 r. Nr 107, poz. 723, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2006 r. Nr 183, poz. 1353, z 2006 r. Nr 183, poz. 1354, z 2006 r. Nr 217, poz. 1588, z 2006 r. Nr 226, poz. 1657, z 2006 r. Nr 249, poz. 1824, z 2007 r. Nr 35, poz. 219, z 2007 r. Nr 99, poz. 658, z 2007 r. Nr 115, poz. 791, z 2007 r. Nr 115, poz. 793, z 2007 r. Nr 176, poz. 1243, z 2007 r. Nr 181, poz. 1288, z 2007 r. Nr 191, poz. 1361, z 2007 r. Nr 191, poz. 1367, z 2007 r. Nr 192, poz. 1378, z 2007 r. Nr 225, poz. 1673.

[4] Dz. U.  z 2000 r. Nr 104, poz. 1104, z 2000 r. Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 74, poz. 784, z 2001 r. Nr 88, poz. 961, z 2001 r. Nr 125, poz. 1363, z 2001 r. Nr 125, poz. 1369, z 2001 r. Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 141, poz. 1183, z 2002 r. Nr 169, poz. 1384, z 2002 r. Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, z 2003 r. Nr 135, poz. 1268, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, z 2003 r. Nr 202, poz. 1958, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, z 2004 r. Nr 263, poz. 2619, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, z 2005 r. Nr 164, poz. 1366, z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 183, poz. 1353, z 2006 r. Nr 217, poz. 1588