Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu

 

 

 

USTAWA

z dnia 20 marca 2009 r.

 

o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

 

 

Art. 1.

W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826 oraz z 2007 r. Nr 7, poz. 48 i Nr 82, poz. 558) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do ustawy „Wykaz środków odurzających ” część 1 „Środki odurzające grupy I-N” otrzymuje brzmienie:

„1. Środki odurzające grupy I-N

 

Międzynarodowe nazwy
zalecane

 

 Inne nazwy

 

 Oznaczenia chemiczne

 

1

          2

 3

 

 

ACETORFINA

 

 

 

 3-O-acetylo-6,7,8,14-tetrahydro-7-(1-hydroksy-1-metylobutylo)-6,14-endo-etenooripawina

 

 

 

 Acetylo--metylofentanyl

 N-(1-(-metylofenetylo)-4-piperydylo)acetanilid

 

ACETYLOMETADOL

 

 

 

 3-acetoksy-6-dimetyloamino-4,4-difenyloheptan

 

ALLILOPRODYNA

 

 

 

 3-allilo-4-fenylo-1-metylo-4-propionyloksypiperydyna

 

ALFAACETYLOMETADOL

 

 

 

 -3-acetoksy-6-dimetyloamino-4,4-difenyloheptan, czyli (3R, 6R)-3-acetoksy-6-dimetyloamino-4,4-difenyloheptan

 

ALFAMEPRODYNA

 

 

 

 -3-etylo-4-fenylo-1-metylo-4-propionyloksypiperydyna, czyli cis-3-etylo-4-fenylo-1-metylo-4-propionyloksypiperydyna

 

ALFAMETADOL

 

 

 

 -6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanol czyli (3R, 6R)-6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanol

 

 

 

 -Metylofentanyl

 

 N-[1-(-metylofenetylo)-4-piperydylo]propionanilid

 

 

 

 -Metylotiofentanyl

 

 N-[1-[1-metylo-2-(2-tienylo)etylo]-4-piperydylo]propionanilid

 

ALFAPRODYNA

 

 

 

 -4-fenylo-1,3-dimetylo-4-propionyloksypiperydyna, czyli cis-(ą)-4-fenylo-1,3-dimetylo-4-propionyloksypiperydyna

 

ALFENTANYL

 

 

 

 N-[1-[2-(4-etylo-4,5-dihydro-5-okso-1H-tetrazol-1-ilo) etylo]-4-(metoksymetylo)-4-piperydynylo]-N-fenylopropanamid

 

ANILERYDYNA

 

 

 

 ester etylowy kwasu 1-p-aminofenetylo-4-fenylo-4-piperydynokarboksylowego

 

ARGYREIA NERVOSA – rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty

 

 

 

BANISTERIOPSIS CAAPI - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty

 

 

 

BENZETYDYNA

 

 

 

 ester etylowy kwasu 1-(2-benzyloksyetylo)-4-fenylo-4-piperydynokarboksylowego

 

BENZYLOMORFINA

 

 

 

 3-benzylomorfina, czyli 3-benzyloksy-7,8-didehydro-4,5--epoksy-17-metylomorfinan-6-ol

 

BETACETYLOMETADOL

 

 

 

 -3-acetoksy-6-dimetyloamino-4,4-difenyloheptan

 

 

 

 -Hydroksyfentanyl

 

 N-[1-(-hydroksyfenetylo)-4-piperydylo]propionanilid

 

 

 

 -Hydroksy-3-metylofentanyl

 N-[1-(-hydroksyfenetylo)-3-metylo-4-piperydylo]-propionanilid

 

BETAMEPRODYNA

 

 

 

 -3-etylo-4-fenylo-1-metylo-4-propionyloksypiperydyna

 

BETAMETADOL

 

 

 

 -6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanol, czyli (3S, 6R)-6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanol

 

BETAPRODYNA

 

 

 

 -4-fenylo-1,3-dimetylo-4-propionyloksypiperydyna

 

BEZYTRAMID

 

 

 

 1-(3-cyjano-3,3-difenylopropylo)-4-(2-okso-3-propionylo-1-benzimidazolinylo)piperydyna

 

CALEA ZACATECHICHI - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty

 

 

 

CATHA EDULIS –  rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty

 

 

 

DEZOMORFINA

 

 

 

 dihydrodeoksymorfina, czyli 4,5-epoksy-3-hydroksy-17-metylomorfinan

 

DEKSTROMORAMID

 

 Palfium

 

 (+)-4-[3,3-difenylo-2-metylo-4-okso-4-(1-pirolidynylo)-butylo]-morfolina, czyli (+)-1-(2,2-difenylo-3-metylo-4-morfolinobutyrylo)pirolidyna

 

DIAMPROMID

 

 

 

 N-[2-N-metylo-N-fenetyloamino)-propylo] propionanilid

 

DIETYLOTIAMBUTEN

 

 

 3-dietyloamino-1,1-di-(2'-tienylo)-1-buten

 

DIFENOKSYNA

 

 

 

 kwas 1-(3-cyjano-3,3-difenylopropylo)-4-fenylo-4-piperydynokarboksylowy

 

DIHYDROETORFINA

 

 

 

 7,8-dihydro-7--[1-(R)-hydroksy-1-metylobutylo]-6,14-endo-etanotetrahydrooripawina

 

DIHYDROMORFINA

 

 

 

 4,5-epoksy-17-metylomorfinan-3,6-diol

 

DIMENOKSADOL

 

 

 

 ester 2-dimetyloaminoetylowy kwasu 1-etoksy-1,1-difenylooctowego

 

DIMEFEPTANOL

 

 

 

 6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanol

 

DIMETYLOTIAMBUTEN

 

 

 

 3-dimetyloamino-1,1-di(2'-tienylo)-1-buten

 

 

DIFENOKSYLAT

 

 

 

 ester etylowy kwasu 1-(3-cyjano-3,3-difenylopropylo)-4-fenylo-4-piperydynokarboksylowego

 

DIPIPANON

 

 

 

 4,4-difenylo-6-piperydyno-3-heptanon

 

 

DROTEBANOL

 

 

 

 3,4-dimetoksy-17-metylomorfinan-6, 14-diol

 

ECHINOPSIS PACHANOI - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty

 

 

 

EKGONINA

 

 

 

 kwas [1R-(egzo)]-3-hydroksy-8-metylo-8-azabicyklo [3.2.1]oktano-2-karboksylowy

 

ETYLOMETYLOTIAMBUTEN

 

 

 

 3-etylometyloamino-1,1-di-(2'-tienylo)-1-buten

 

ETONITAZEN

 

 

 

 1-(2-dietyloaminoetylo)-2-(p-etoksybenzylo)-5-nitrobenzimidazol

 

ETORFINA

 

 

 

 6,7,8,14-tetrahydro-7-(1-hydroksy-1-metylobutylo)-6,14-endo-etenooripawina

 

ETOKSERYDYNA

 

 

 

 ester etylowy kwasu 1-[2-(2-hydroksyetoksy)etylo]-4-fenylo-4-piperydynokarboksylowego

 

FENADOKSON

 

 

4,4-difenylo-6-morfolino-3-heptanon

 

FENAMPROMID

 

 

 

N-(1-metylo-2-piperydynoetylo)propionanilid

 

FENAZOCYNA

 

 

 

 2'-hydroksy-5,9-dimetylo-2-fenetylo-6,7-benzomorfan, czyli 3-fenetylo-1, 2, 3, 4, 5, 6-heksahydro-6,11-dimetylo-2,6-metano-3-benzazocyn-8-ol

 

FENOMORFAN

 

 

 

3-hydroksy-17-fenetylomorfinan

 

FENOPERYDYNA

 

 

 

ester etylowy kwasu 1-(3-fenylo-3-hydroksypropylo)-4-fenylo-4-piperydynokarboksylowego

 

FENTANYL

 

 

 

1-fenetylo-4-(N-propionyloanilino)piperydyna, czyli N-(1-fenetylo-4-piperydylo)propionanilid

 

FURETYDYNA

 

 

 

ester etylowy kwasu 4-fenylo-1-(2- tetrahydrofurfuryloksyetylo)-4-piperydynokarboksylowego

 

HEROINA

 

 

 

diacetylomorfina, czyli 3,6-diacetoksy-7,8-didehydro-4,5-epoksy-17-metylomorfinan

 

HYDROKODON

 

 

 

 dihydrokodeinon, czyli 4,5-epoksy-3-metoksy-17-metylomorfinan-6-on

 

HYDROMORFINOL

 

 

 14-hydroksy-7,8-dihydromorfina

 

HYDROMORFON

 

 

 

 dihydromorfinon, czyli 4,5-epoksy-3-hydroksy-17-metylomorfinan-6-on

 

HYDROKSYPETYDYNA

 

 

 

 ester etylowy kwasu 4-m-hydroksyfenylo-1-metylo-4-piperydynokarboksylowego

 

IZOMETADON

 

 

 

 6-dimetyloamino-4,4-difenylo-5-metylo-3-heksanon

 

JWH-018

1-pentyl-3-(1-naphtoyl)indole

naphthalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl) methanon

 

KAVA KAVA – rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakt

 

 

 

KETOBEMIDON

 

 Cliradon

 

 4-m-hydroksyfenylo-1-metylo-4-propionylopiperydyna

 

KODOKSYM

 

 

 

 O-(karboksymetylo)oksym dihydrokodeinonu

 

KONOPI ZIELE innych niż włókniste oraz wyciągi, nalewki farmaceutyczne, a także wszystkie inne wyciągi z konopi innych niż włókniste

 

 

 

 

 

KOKAINA

 

 

 

 ester metylowy benzoiloekgoniny, czyli ester metylowy kwasu [1R-(egzo, egzo)]-3-benzoiloksy-8-metylo-8-azabicyklo[3.2.1]oktano-2-karboksylowego

 

 

KOKA LIŚCIE

 

 

 

 

 

 

KLONITAZEN

 

 

 

 2-(p-chlorobenzylo)-1-(2-dietyloaminoetylo)-5-nitro-benzimidazol

 

LEONOTIS LEONURUS- rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty

 

 

 

LEWOMETORFAN

 

 

 

 (-)-3-metoksy-17-metylomorfinan

 

LEWOMORAMID

 

 

 

 (-)-4-[2-metylo-4-okso-3,3-difenylo-4-(1-pirolidynylo)butylo]morfolina, czyli (-)-1-(2,2-difenylo-3-metylo-4-morfolinobutyrylo) pirolidyna

 

LEWOTENACYLOMORFAN

 

 

 

 (-)-3-hydroksy-17-fenacylomorfinan

 

LEWORFANOL

 

 

 

 (-)-3-hydroksy-17-metylomorfinan

 

MAKOWEJ SŁOMY KONCENTRATY - produkty powstające w procesie otrzymywania alkaloidów ze słomy makowej, jeżeli produkty te są wprowadzone do obrotu

 

 

 

 

 

MAKOWEJ SŁOMY WYCIĄGI - inne niż koncentraty produkty otrzymywane ze słomy makowej przy jej ekstrakcji wodą lub jakimkolwiek innym rozpuszczalnikiem, a także inne produkty otrzymywane przez przerób mleczka makowego

 

 

 

 

 

METAZOCYNA

 

 

 

 2'-hydroksy -2,5,9-trimetylo-6,7-benzomorfan

 

METADON

 

 

 

 6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanon

 

METADONU PÓŁPRODUKT

 

 

 

 4-cyjano-2-dimetyloamino-4,4-difenylobutan

 

METYLODEZORFINA

 

 

 

 6-metylo-6-deoksymorfina

 

METYLODIHYDROMORFINA

 

 

 

 6-metylodihydromorfina

 

 

 

 3-Metylofentanyl

 

 N-(1-fenetylo-3-metylo-4-piperydylo)propionanilid (forma cis- i forma trans-)

 

 

 

 3-Metylotiofentanyl

 

 N-[3-metylo-1-[2-(2-tienylo)etylo]-4-piperydylo]propionanilid

 

METOPON

 

 

 

 5-metylodihydromorfinon, czyli 4,5-epoksy-3-hydroksy-5,17-dimetylomorfinan-6-on

 

MIMOSA TENUIFLORA - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty

MIMOSA HOSTILIS

 

 

MITRAGYNA SPECIOSA - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty

 

 

 

MIROFINA

 

 

 

 mirystylobenzylomorfina, czyli 3-benzyloksy-7,8-didehydro-4,5-epoksy-6-mirystoiloksy-17-metylomorfinan

 

MORAMIDU PÓŁPRODUKT

 

 

 

 kwas 1,1-difenylo-2-metylo-3-morfolinomasłowy

 

MORFERYDYNA

 

 

 

 ester etylowy kwasu 4-fenylo-1-(2-morfolinoetylo)-4-piperydynokarboksylowego

 

MORFINA

 

 

 

 7,8-didehydro-4,5-epoksy-17-metylomorfinan-3,6-diol

 

MORFINY METYLOBROMEK oraz inne pochodne morfiny zawierające azot czwartorzędowy

 

 

 

 

 

MORFINY N-TLENEK

 

 

 

 N-tlenek 7,8-didehydro-4,5-epoksy-17-metylomorfinan-3,6-diolu

 

 

 

 MPPP

 

 propionian 4-fenylo-1-metylo-4-piperydynolu

 

NIKOMORFINA

 

 

 

 3,6-dinikotynoilomorfina

 

NORACYMETADOL

 

 

 

 -(+)-3-acetoksy-4,4-difenylo-6-metyloaminoheptan

 

NORLEWORFANOL

 

 

 

 (-)-3-hydroksymorfinan

 

NORMETADON

 

 

 

 6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heksanon

 

NORMORFINA

 

 

 

 demetylomorfina, czyli 7,8-didehydro-4,5-epoksymorfinan-3,6-diol

 

NORPIPANON

 

 

 

 4,4-difenylo-6-piperydyno-3-heksanon

 

NYMPHAEA CAERULEA - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty

 

 

 

OPIUM I NALEWKA Z OPIUM

 

 

 

 

OKSYKODON

 

 Eukodal

 

 14-hydroksydihydrokodeinon, czyli 4,5-epoksy-14-hydroksy-3-metoksy-17-metylomorfinan-6-on

 

OKSYMORFON

 

 

 

 14-hydroksydihydromorfinon, czyli 4,5-epoksy-3,14-dihydroksy-17-metylomorfinan-6-on

 

PEGANUM HARMALA- rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty

 

 

 

 

 

 Para-fluorofentanyl

 

 4'-fluoro-N-(1-fenetylo-4-piperydylo)propionanilid

 

 

 

 PEPAP

 

 octan 1-fenetylo-4-fenylo-4-piperydynolu

 

PETYDYNA

 

 Dolargan

 

 ester etylowy kwasu 4-fenylo-1-metylo-4-piperydynokarboksylowego

 

 

PETYDYNY PÓŁPRODUKT A

 

 

 4-cyjano-4-fenylo-1-metylopiperydyna

 

PETYDYNY PÓŁPRODUKT B

 

 

 

 ester etylowy kwasu 4-fenylo-4-piperydyno-karboksylowego

 

PETYDYNY PÓŁPRODUKT C

 

 

 

 kwas 4-fenylo-1-metylo-4-piperydynokarboksylowy

 

PIMINODYNA

 

 

 

 ester etylowy kwasu 4-fenylo-1-(3-fenyloaminopropylo)-4-piperydynokarboksylowego

 

PIRYTRAMID

 

 

 

 amid kwasu 1-(3-cyjano-3,3-difenylopropylo)-4-(1-piperydyno)-4-piperydynokarboksylowego, czyli amid kwasu 1'-(3-cyjano-3,3-difenylopropylo)-(1,4'-bipiperydyno)-4'-karboksylowego

 

PROHEPTAZYNA

 

 

 

 4-fenylo-1,3-dimetylo-4-propionyloksyazacykloheptan

 

PROPERYDYNA

 

 

 

 ester izopropylowy kwasu 4-fenylo-1-metylo-4-piperydynokarboksylowego

 

PSYCHOTRIA VIRIDIS - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty

Chacruna

 

 

RACEMETORFAN

 

 

 

 (ą)-3-metoksy-17-metylomorfinan

 

RACEMORAMID

 

 

 

 (ą)-4-[3,3-difenylo-2-metylo-4-okso-4-(1-pirolidynylo) butylo]morfolina

 

RACEMORFAN

 

 

 

 (ą)-3-hydroksy-17-metylomorfinan

 

REMIFENTANYL

 

 

 

 ester metylowy kwasu 1-(2-metoksykarbonyloetylo)-4-(fenylopropionyloamino)-piperydyno-4-karboksylowego

 

RIVEA CORYMBOSA - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty

 

 

 

SALVIA DIVINORUM - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty

 

 

 

SUFENTANIL

 

 

 

 N-[4-(metoksymetylo)-1-[2-(2-tienylo)etylo]-4-piperydylo] propionanilid

 

TABERNANTHE IBOGA – rośliny

żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty

 

 

 

TEBAKON

 

 

 

 acetylodihydrokodeinon, czyli 6-acetoksy-6,7-didehydro-4,5-epoksy-3-metoksy-17-metylomorfinan

 

TEBAINA

 

 

 

 6,7,8,14-tetradehydro-4,5-epoksy-3,6-dimetoksy-17-metylomorfinan

 

 

 

 Tiofentanyl

 

 N-[1-[2-(2-tienylo)etylo]-4-piperydylo]propionanilid

 

TRICHOCEREUS PERUVIANUS - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty

 

 

 

TRIMEPERYDYNA

 

 

 

 4-fenylo-1,2,5-trimetylo-4-propionyloksypiperydyna

 

TYLIDYNA

 

 

 

 ester etylowy kwasu (+)-trans-2-(dimetyloamino)-1-fenylo-3-cyklohekseno-1-karboksylowego

 

ŻYWICA KONOPI

 

 

 

 

oraz:

 

 

- izomery środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie

  takich izomerów jest możliwe w ramach użytego oznaczenia chemicznego, chyba że

  izomery takie są wyraźnie wyłączone,

 

 

- estry i etery środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli

  istnienie takich estrów i eterów jest możliwe, chyba że są one wymienione w

  innej grupie,

 

 

- sole środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, włączając w to sole

  estrów, eterów i izomerów, o których mowa wyżej, jeżeli istnienie takich soli jest możliwe

”;

 

 

2) w załączniku nr 2 do ustawy „Wykaz substancji psychotropowych” część 2 „Substancje psychotropowe grupy II-P” otrzymuje brzmienie:      

„2. Substancje psychotropowe grupy II-P

 

Międzynarodowe nazwy zalecane

 

 Inne nazwy

 

 Oznaczenia chemiczne

 

 

1

 

 2

 

 3

 

 

 

 

 2C-B

 

 4-bromo-2,5-dimetoksyfenetyloamina

 

 

AMFETAMINA

 

 Psychedryna

 

 (ą)-2-amino-1-fenylopropan

 

 

AMINEPTYNA

 

 

 

 Kwas 7-[(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyklohepten-5-ylo)amino]-heptanowy

 

 

BENZYLOPIPERAZYNA

  BZP

1-benzylopiperazyna, czyli  1-benzylo-1, 4-diazacykloheksan

 

DEKSAMFETAMINA

 

 

 

 (+)-2-amino-1-fenylopropan

 

 

FENCYKLIDYNA

 

 PCP

 

 1-(1-fenylocykloheksylo)piperydyna

 

 

FENETYLINA

 

 

 

 ()-3,7-dihydro-1,3-dimetylo-7-[2-[(1-metylo-2-fenetylo)-amino]-etylo]-1H-puryno-2,6-dion

 

 

FENMETRAZYNA

 

 

 

 2-fenylo-3-metylomorfolina

 

 

KETAMINA

 

 

 

 2-(2-chlorofenylo)-2-(metyloamino)-cykloheksan

 

 

LEWAMFETAMINA

 

 

 

 (-)--metylofenetyloamina

 

 

LEWOMETAMFETAMINA

 

 

 

 (-)-1-N,-dimetylofenetyloamina

 

 

MEKLOKWALON

 

 

 

 3-(o-chlorofenylo)-2-metylo-4(3H)-chinazolinon

 

 

METAKWALON

 

 

 

 2-metylo-3-(o-tolilo)-4(3H)-chinazolinon

 

 

METAMFETAMINA

 

 Metamfetamina racemiczna

 

 (+)-2-metyloamino-1-fenylopropan

(ą)-2-metyloamino-1-fenylopropan

 

 

METYLOFENIDAT

 

 Rytalina

 

 ester metylowy kwasu -fenylo-(2-piperydyno)-octowego

 

 

PENTAZOCYNA

 

 Fortral

 

 (2R*, 6R*, 11R*)-1,2,3,4,5,6-heksahydro-8-hydroksy-6,11-dimetylo-3-(3-metylo-2-butenylo)-2,6-metano-3-benzazocyna

 

 

SEKOBARBITAL

 

 

 

 kwas 5-allilo-5-(1-metylobutylo)barbiturowy

 

 

 

 

 -9-Tetrahydrokannabinol i jego warianty stereochemiczne

 

 (6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol

 

 

ZIPEPROL

 

 

 

 -(-metoksybenzylo-4--metoksyfenylo)-1-piperazynoetanol

 

 

oraz:

 

 

”.

- izomery substancji psychotropowych wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie

  takich izomerów jest możliwe w ramach użytego oznaczenia chemicznego, chyba że

  izomery takie są wyraźnie wyłączone,

 

 

- estry i etery substancji psychotropowych wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli

  istnienie takich estrów i eterów jest możliwe, chyba że są one wymienione w

  innej grupie,

 

 

- sole substancji psychotropowych wymienionych w niniejszej grupie, włączając w to sole

  estrów, eterów i izomerów, o których mowa wyżej, jeżeli istnienie takich soli jest możliwe

 

 

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

 

                                                                                                                           MARSZAŁEK SEJMU

 

 

                                                                                                                     / - / Bronisław Komorowski