Tekst ustawy uchwalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu

 

 

 

USTAWA

z dnia 6 sierpnia 2010 r.

 

o dowodach osobistych[1])

 

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

 

Art. 1.

Ustawa określa:

1)   osoby uprawnione lub obowiązane do posiadania dowodu osobistego;

2)   zakres danych zawartych w dowodzie osobistym;

3)   zasady funkcjonowania warstwy elektronicznej dowodu osobistego;

4)   zasady wydawania dowodu osobistego;

5)   zasady wymiany i unieważniania dowodu osobistego;

6)   zakres danych gromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych oraz zasady prowadzenia tego rejestru;

7)   zasady postępowania z dokumentacją związaną z dowodami osobistymi;

8)   zasady udostępniania danych gromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych;

9)   kompetencje ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wojewodów, organów gmin oraz konsulów Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie wydawania dowodów osobistych.

 

Art. 2.

1. Użyte w niniejszej ustawie określenia oznaczają:

1)   certyfikat dowodu osobistego – elektroniczne zaświadczenie przyporządkowujące dane do weryfikacji informacji uwierzytelniającej do dowodu osobistego;

2)   certyfikat ograniczonej identyfikacji – elektroniczne zaświadczenie nieujawniające tożsamości posiadacza dowodu osobistego, ale gwarantujące, że uwierzytelnienia dokonano za pomocą dowodu osobistego;

3)   certyfikat podpisu osobistego – elektroniczne zaświadczenie przyporządkowujące dane do weryfikacji podpisu osobistego do posiadacza dowodu osobistego;

4)   data wydania dowodu osobistego – datę personalizacji dowodu osobistego;

5)   dokumentacja związana z dowodami osobistymi – ogół dokumentów w postaci papierowej lub elektronicznej sporządzanych w związku z wydawaniem dowodów osobistych zarówno przez wnioskodawców, jak i organy administracji publicznej;

6)   identyfikator urzędnika – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych jednoznacznie identyfikujący osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w systemie teleinformatycznym, niebędący numerem Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, zwanego dalej „PESEL”;

7)   informacja uwierzytelniająca – dane pozwalające na weryfikację autentyczności dowodu osobistego;

8)   ograniczona identyfikacja – uwierzytelnienie dokonane za pomocą dowodu osobistego, które nie ujawnia tożsamości posiadacza dowodu osobistego oraz gwarantuje, że uwierzytelnienia dokonano za pomocą dowodu osobistego;

9)   personalizacja dowodu osobistego – wprowadzenie danych przyszłego posiadacza dowodu osobistego do warstwy graficznej i elektronicznej blankietu dowodu osobistego;

10)    podmioty publiczne – podmioty w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.[2]));

11)    podpis osobisty – dane w postaci elektronicznej złożone za pomocą danych służących do składania podpisu osobistego zawartych w ważnym dowodzie osobistym, które:

a) wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, pozwalają na identyfikację posiadacza dowodu osobistego,

b) są przyporządkowane wyłącznie do posiadacza dowodu osobistego,

c) są powiązane z danymi, do których się odnoszą, w taki sposób, że każda późniejsza zmiana tych danych jest wykrywalna,

d) są uzupełnione przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych danymi pozwalającymi na określenie czasu złożenia tego podpisu;

12)    polityki certyfikacji – rozwiązania techniczne i organizacyjne uwzględniające sposób, zakres i warunki bezpieczeństwa tworzenia i stosowania certyfikatów dowodu osobistego, certyfikatów ograniczonej identyfikacji i certyfikatów podpisu osobistego;

13)    uszkodzenie dowodu osobistego – naruszenie warstwy graficznej lub elektronicznej dowodu osobistego, które podważa jego wiarygodność lub utrudnia identyfikację jego posiadacza, lub uniemożliwia korzystanie z funkcji zaimplementowanych w warstwie elektronicznej;

14)    utrata dowodu osobistego – brak fizycznej kontroli nad dowodem osobistym przez jego posiadacza, który nastąpił w wyniku przestępstwa, zagubienia lub innego zdarzenia losowego;

15)    wnioskodawca – osobę ubiegającą się o wydanie dowodu osobistego lub osobę składającą wniosek na jej rzecz na zasadach określonych w niniejszej ustawie;

16)    wydanie dowodu osobistego – czynności materialno-techniczne organu gminy mające na celu wystawienie dowodu osobistego na rzecz osoby obowiązanej lub uprawnionej do jego posiadania oraz przekazanie go tej osobie.

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o organie gminy, należy przez to rozumieć wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

 

Art. 3.

Do podpisu osobistego uregulowanego w niniejszej ustawie nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.[3])).

 

Art. 4.

1. Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.

2. Dowód osobisty uprawnia do przekraczania granic państw, o których mowa w ust. 1.

 

Art. 5.

1. Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.

 

Art. 6.

1. Dowód osobisty wydaje się obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej może posiadać jeden ważny dowód osobisty.

3. Dowód osobisty nie zawiera danych osób trzecich.

 

Art. 7.

1. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego.

2. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.

 

Art. 8.

1. Dowody osobiste wydają organy gmin.

2. Wydawanie, wymiana i unieważnianie dowodów osobistych są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej.

 

Art. 9.

Właściwi miejscowo wojewodowie:

1)   sprawują nadzór nad organami gmin w zakresie zadań związanych z wydawaniem, wymianą i unieważnianiem dowodów osobistych;

2)   są organami odwoławczymi od decyzji wydawanych przez organy gmin.

 

Rozdział 2

Zakres danych zawartych w dowodzie osobistym oraz funkcje jego warstwy elektronicznej

 

Art. 10.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych personalizuje dowody osobiste.

 

Art. 11.

1. Dowód osobisty posiada warstwę graficzną oraz warstwę elektroniczną.

2. Dowód osobisty potwierdza prawdziwość danych zawartych w warstwie graficznej, w tym przez zapewnienie dostępu do tych danych zamieszczonych w warstwie elektronicznej. Dostęp do danych następuje na żądanie uprawnionych organów lub w sposób zapewniający kontrolę obywatela nad dostępem do danych zapisanych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.

3. Dowód osobisty umożliwia uwierzytelnienie go w systemach teleinformatycznych podmiotów publicznych, uwierzytelnienie jego posiadacza w systemach teleinformatycznych podmiotów publicznych oraz przy dostępie do rejestrów publicznych z użyciem systemów teleinformatycznych, jak również ograniczoną identyfikację posiadacza dowodu osobistego w systemach teleinformatycznych podmiotów publicznych.

 

Art. 12.

Warstwa graficzna dowodu osobistego zawiera:

1)   dane dotyczące osoby:

a) nazwisko,

b) imię (imiona),

c) nazwisko rodowe,

d) imiona rodziców,

e) datę i miejsce urodzenia,

f) płeć,

g) wizerunek twarzy,

h) numer PESEL,

i) obywatelstwo;

2)   dane dotyczące dowodu osobistego:

a)  serię i numer dowodu osobistego,

b)  datę wydania,

c)   datę ważności,

d)  oznaczenie organu wydającego dowód osobisty.

 

Art. 13.

1. Warstwa elektroniczna dowodu osobistego zawiera:

1)   dane zamieszczone w warstwie graficznej dowodu osobistego zapisane w formie elektronicznej wraz z danymi je uwierzytelniającymi;

2)   dane służące do składania informacji uwierzytelniającej weryfikowane za pomocą certyfikatu dowodu osobistego, dane służące do składania podpisu osobistego weryfikowane za pomocą certyfikatu podpisu osobistego oraz dane służące do dokonania ograniczonej identyfikacji weryfikowane za pomocą certyfikatu ograniczonej identyfikacji;

3)   przestrzeń umożliwiającą zamieszczenie certyfikatu kwalifikowanego wraz z danymi służącymi do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego na podstawie ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym;

4)   przestrzeń na zamieszczenie danych służących do wykorzystania dowodu osobistego jako karty ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.[4])).

2. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, nie zawiera danych służących do składania podpisu osobistego opatrzonego certyfikatem podpisu osobistego oraz danych służących do dokonania ograniczonej identyfikacji opatrzonych certyfikatem ograniczonej identyfikacji.

 

Art. 14.

1. Warstwa elektroniczna dowodu osobistego posiada właściwości uniemożliwiające utworzenie funkcjonującej kopii warstwy elektronicznej dowodu osobistego przy zastosowaniu technologii dostępnych w momencie personalizacji dowodu osobistego.

2. Dane posiadacza zapisane w warstwie elektronicznej dowodu osobistego są zabezpieczone w sposób umożliwiający stwierdzenie, że ich treść została utworzona w trakcie personalizacji dowodu osobistego.

 

Art. 15.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wymagania techniczne dla warstwy elektronicznej dowodu osobistego oraz protokołu komunikacji elektronicznej z dowodami osobistymi, kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania dowodów osobistych oraz zapewnienia ochrony interesów posiadaczy dowodów osobistych.

 

Art. 16.

1. Opatrzenie podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą certyfikatu podpisu osobistego dokumentu w postaci elektronicznej wywołuje dla podmiotu publicznego skutek prawny równoznaczny ze złożeniem własnoręcznego podpisu pod dokumentem w postaci papierowej.

2. Skutek, o którym mowa w ust. 1, wywołuje opatrzenie podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą certyfikatu podpisu osobistego dokumentu w postaci elektronicznej dla podmiotu innego niż podmiot publiczny, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę.

 

Art. 17.

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych świadczy na potrzeby dowodów osobistych usługi certyfikacyjne, z wyłączeniem usług związanych z wydawaniem kwalifikowanych certyfikatów na podstawie ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, a także uzupełnia podpisy osobiste danymi pozwalającymi na określenie czasu złożenia podpisu osobistego.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, polityki certyfikacji, w tym wymagania organizacyjne i techniczne, dla certyfikatu dowodu osobistego, certyfikatu podpisu osobistego, certyfikatu ograniczonej identyfikacji, a także zasady centralnego zarządzania dowodami osobistymi i ich funkcjami elektronicznymi, uwzględniając zakres zastosowania tych certyfikatów oraz konieczność zapewnienia współdziałania różnych urządzeń do składania i weryfikacji podpisu osobistego i ograniczonej identyfikacji oraz zapewnienie bezpieczeństwa obrotu prawnego.

 

Art. 18.

1. Certyfikat dowodu osobistego zawiera:

1)   niepowtarzalny identyfikator;

2)   informację, że dane są stosowane zgodnie z określonymi politykami certyfikacji;

3)   informację, że podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne jest minister właściwy do spraw wewnętrznych;

4)   serię i numer dowodu osobistego;

5)   dane służące do weryfikacji informacji uwierzytelniającej;

6)   oznaczenie początku i końca okresu ważności certyfikatu.

2. Aktywacja certyfikatu dowodu osobistego jest obowiązkowa.

3. Aktywacji certyfikatu dowodu osobistego dokonuje organ gminy podczas odbioru dowodu osobistego przez posiadacza dowodu osobistego.

4. Ważność certyfikatu dowodu osobistego jest tożsama z ważnością dowodu osobistego, z zastrzeżeniem art. 22.

5. Ważności certyfikatu dowodu osobistego nie można zawiesić.

 

Art. 19.

1. Certyfikat podpisu osobistego zawiera:

1)   niepowtarzalny identyfikator;

2)   informację, że dane są stosowane zgodnie z określonymi politykami certyfikacji;

3)   informację, że podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne jest minister właściwy do spraw wewnętrznych;

4)   imię (imiona), nazwisko oraz numer PESEL osoby składającej podpis osobisty;

5)   dane służące do weryfikacji podpisu osobistego;

6)   oznaczenie początku i końca okresu ważności certyfikatu.

2. Aktywacja certyfikatu podpisu osobistego jest dobrowolna i następuje na wniosek posiadacza dowodu osobistego.

3. Osoby ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo prawomocnym orzeczeniem sądu oraz małoletni nieposiadający zdolności do czynności prawnych nie korzystają z podpisu osobistego.

4. Ważność certyfikatu podpisu osobistego jest tożsama z ważnością dowodu osobistego, z zastrzeżeniem art. 22.

5. Certyfikat podpisu osobistego można zawiesić, a następnie wznowić, na wniosek posiadacza dowodu osobistego.

6. Zawieszenie certyfikatu podpisu osobistego nie wpływa na ważność dowodu osobistego.

7. Podpis osobisty złożony w okresie zawieszenia certyfikatu podpisu osobistego nie wywołuje skutków prawnych.

8. Korzystanie z podpisu osobistego jest dobrowolne.

9. Złożenie podpisu osobistego jest realizowane w sposób zapewniający kontrolę posiadacza dowodu osobistego nad tym procesem.

 

Art. 20.

1. Certyfikat ograniczonej identyfikacji zawiera:

1)   niepowtarzalny identyfikator;

2)   informację, że dane są stosowane zgodnie z określonymi politykami certyfikacji;

3)   informację, że podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne jest minister właściwy do spraw wewnętrznych;

4)   dane służące do weryfikacji ograniczonej identyfikacji;

5)   oznaczenie początku i końca okresu ważności certyfikatu.

2. Aktywacja certyfikatu ograniczonej identyfikacji jest dobrowolna i następuje na wniosek posiadacza dowodu osobistego.

3. Aktywacja certyfikatu ograniczonej identyfikacji może nastąpić wyłącznie w przypadku, jeżeli przepisy innych ustaw zezwalają na użycie certyfikatu ograniczonej identyfikacji.

4. Ważność certyfikatu ograniczonej identyfikacji jest tożsama z ważnością dowodu osobistego, z zastrzeżeniem art. 22.

5. Certyfikat ograniczonej identyfikacji można zawiesić, a następnie wznowić, na wniosek posiadacza dowodu osobistego.

6. Zawieszenie certyfikatu ograniczonej identyfikacji nie wpływa na ważność dowodu osobistego.

7. Dokonanie ograniczonej identyfikacji w okresie zawieszenia certyfikatu ograniczonej identyfikacji nie wywołuje skutków prawnych.

8. Korzystanie z certyfikatu ograniczonej identyfikacji jest dobrowolne.

9. Dokonanie ograniczonej identyfikacji jest realizowane w sposób zapewniający kontrolę posiadacza dowodu osobistego nad tym procesem.

 

Art. 21.

1. Dane służące do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, o których mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, są zamieszczane w dowodzie osobistym przez podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, niepodlegający ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, na koszt posiadacza dowodu osobistego.

2. Zamieszczenie w dowodzie osobistym danych, o których mowa w ust. 1, odbywa się na ryzyko posiadacza dowodu osobistego oraz podmiotu kwalifikowanego.

3. Korzystanie z danych, o których mowa w ust. 1, zamieszczonych w dowodzie osobistym odbywa się na ryzyko posiadacza dowodu osobistego.

4. W przypadku uszkodzenia dowodu osobistego skutkującego niemożnością korzystania z danych, o których mowa w ust. 1, Skarb Państwa nie ponosi kosztów związanych z zakupem nowego certyfikatu kwalifikowanego.

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wymagania techniczne oraz procedury zamieszczania danych, o których mowa w ust. 1, w dowodzie osobistym, mając na względzie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowości funkcjonowania warstwy elektronicznej dowodu osobistego.

 

Art. 22.

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w uzasadnionym przypadku możliwego naruszenia praw obywateli wyłącza możliwość wykorzystania części lub całości funkcji elektronicznych przy zachowaniu ważności warstwy graficznej dowodu osobistego.

2. Wyłączenie może dotyczyć możliwości korzystania z elektronicznych funkcji przez wszystkich posiadaczy dowodów osobistych lub grupy posiadaczy dowodów osobistych o tych samych cechach zabezpieczeń.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, informację o dowodach osobistych, w których wyłączono możliwość wykorzystania części lub całości elektronicznych funkcji.

4. Dowody osobiste określone w obwieszczeniu, o którym mowa w ust. 3, podlegają wymianie.

 

Rozdział 3

Zasady wydawania dowodu osobistego

 

Art. 23.

Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.

 

Art. 24.

1. Dowód osobisty wydaje się na wniosek.

2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

4. Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym należy zawiadomić wnioskodawcę.

 

Art. 25.

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.

3. Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin. Przepisu ust. 2 nie stosuje się.

 

Art. 26.

1. O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

2. W przypadku gdy złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w trybie określonym w ust. 1 okaże się nieuzasadnione, odmawia się przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę oraz poucza się go o konieczności złożenia wniosku w formie, o której mowa w art. 24 ust. 3.

 

Art. 27.

Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

 

Art. 28.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego zawiera:

1)   numer PESEL;

2)   nazwisko i imię (imiona);

3)   nazwisko rodowe;

4)   imię ojca;

5)   imię i nazwisko rodowe matki;

6)   datę i miejsce urodzenia;

7)   płeć;

8)   obywatelstwo;

9)   powód ubiegania się o wydanie dowodu osobistego;

10)    adres do korespondencji, opcjonalnie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu;

11)    własnoręczny czytelny podpis wnioskodawcy, a w przypadku wniosku złożonego w formie dokumentu elektronicznego – podpis uwierzytelniony w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

12)    pouczenie o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie danych.

 

Art. 29.

1. Do wniosku o wydanie dowodu osobistego dołącza się aktualną fotografię odzwierciedlającą, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego przedstawiający ją bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.

2. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.[5])).

3. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

 

Art. 30.

1. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

2. Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli osoba ta była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy albo nie ukończyła 5 roku życia.

4. W przypadku gdy wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony w trybie art. 26 ust. 1, odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.

 

Art. 31.

1. Odbiór dowodu osobistego potwierdza się na formularzu odbioru dowodu osobistego.

2. Formularz odbioru dowodu osobistego zawiera:

1)   oznaczenie organu wydającego dowód osobisty;

2)   numer wniosku o wydanie dowodu osobistego;

3)   serię i numer dowodu osobistego;

4)   numer PESEL osoby, której wydano dowód osobisty;

5)   nazwisko i imię (imiona) osoby, której wydano dowód osobisty;

6)   nazwisko i imię (imiona) wnioskodawcy;

7)   datę odbioru dowodu osobistego;

8)   własnoręczny czytelny podpis osoby, której wydano dowód osobisty;

9)   własnoręczny czytelny podpis wnioskodawcy.

 

Art. 32.

1. Odmawia się wydania dowodu osobistego, w przypadku gdy fotografia załączona do wniosku przesłanego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 29, lub wnioskodawca składa wniosek o wydanie dowodu osobistego z naruszeniem innych przepisów niniejszej ustawy.

2. Odmowa wydania dowodu osobistego następuje w drodze decyzji administracyjnej, która posiada rygor natychmiastowej wykonalności.

3. Odwołanie od decyzji, o której mowa w ust. 2, rozpatruje się w terminie 14 dni od daty jego złożenia.

 

Rozdział 4

Aktywacja, zawieszanie i wznawianie certyfikatów podpisu osobistego
oraz ograniczonej identyfikacji

 

Art. 33.

1. Wniosek o aktywację, zawieszenie lub wznowienie certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu ograniczonej identyfikacji składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2. W odniesieniu do małoletniego posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych przepis art. 25 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

 

Art. 34.

1. Wniosek o aktywację certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu ograniczonej identyfikacji można złożyć równocześnie z wnioskiem o wydanie dowodu osobistego lub w terminie późniejszym, nie później jednak niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności dowodu osobistego.

2. Wniosek o aktywację certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu ograniczonej identyfikacji składany w terminie późniejszym niż wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się do organu dowolnej gminy.

3. Wniosek o aktywację certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu ograniczonej identyfikacji składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Art. 35.

Wniosek o aktywację certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu ograniczonej identyfikacji zawiera:

1)   imię (imiona) i nazwisko osoby ubiegającej się o aktywację certyfikatu;

2)   numer PESEL osoby ubiegającej się o aktywację certyfikatu;

3)   adres, na który przesyła się dane służące do aktywacji certyfikatu;

4)   własnoręczny czytelny podpis wnioskodawcy, a w przypadku wniosku złożonego w formie dokumentu elektronicznego – podpis uwierzytelniony w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Art. 36.

Zawieszenie certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu ograniczonej identyfikacji następuje na wniosek posiadacza dowodu osobistego lub na skutek prawomocnego orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu osobistego.

 

Art. 37.

Wniosek o zawieszenie certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu ograniczonej identyfikacji posiadacz dowodu osobistego może złożyć w okresie ważności dowodu osobistego, o ile certyfikat został aktywowany.

 

Art. 38.

Wniosek o zawieszenie certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu ograniczonej identyfikacji składa się:

1) osobiście, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – do organu dowolnej gminy;

2) telefonicznie – do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

 

Art. 39.

Wniosek o zawieszenie certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu ograniczonej identyfikacji zawiera:

1)   imię (imiona);

2)   nazwisko;

3)   nazwisko rodowe;

4)   datę urodzenia;

5)   miejsce urodzenia;

6)   imiona rodziców;

7)   nazwisko rodowe matki;

8)   wskazanie terminu, do którego certyfikat będzie zawieszony.

 

Art. 40.

1. Wznowienie certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu ograniczonej identyfikacji następuje na skutek upływu terminu wskazanego we wniosku o zawieszenie certyfikatu lub na wniosek.

2. Wniosek o wznowienie certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu ograniczonej identyfikacji składa się osobiście w organie dowolnej gminy.

 

Art. 41.

Wnioski, o których mowa w art. 40 ust. 2, zawierają:

1)   dane, o których mowa w art. 39 pkt 1–7;

2)   numer PESEL;

3)   własnoręczny czytelny podpis wnioskodawcy.

 

Art. 42.

1. Kurator lub opiekun prawny posiadacza dowodu osobistego powiadamia organ dowolnej gminy o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu osobistego, na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, kurator lub opiekun prawny składa osobiście.

 

Art. 43.

1. Zawiadomienie o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym zawiera:

1)   dane posiadacza dowodu osobistego:

a)  imię (imiona),

b)  nazwisko,

c)   numer PESEL;

2)   dane dotyczące ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego:

a)  oznaczenie orzeczenia sądu,

b)  datę wydania orzeczenia,

c)   oznaczenie sądu, który wydał orzeczenie;

3)   dane opiekuna prawnego (kuratora):

a)  imię (imiona),

b)  nazwisko,

c)   własnoręczny czytelny podpis.

2. Do zawiadomienia dołącza się odpis prawomocnego orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym.

 

Art. 44.

1. Zawieszenie certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu ograniczonej identyfikacji na skutek ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego posiadacza dowodu osobistego, na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu, następuje w drodze decyzji administracyjnej.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, posiada rygor natychmiastowej wykonalności.

3. Zawieszenie, o którym mowa w ust. 1, jest bezterminowe.

 

Art. 45.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb aktywacji certyfikatu dowodu osobistego, aktywacji certyfikatu podpisu osobistego oraz aktywacji certyfikatu ograniczonej identyfikacji oraz zawieszania i wznawiania certyfikatu podpisu osobistego i certyfikatu ograniczonej identyfikacji, a także wzory formularzy w tych sprawach i sposób ich wypełniania, uwzględniając konieczność zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych, nienaruszalności i poufności danych w trakcie aktywacji oraz prawidłowości wypełniania formularzy.

 

Rozdział 5

Wymiana i unieważnianie dowodu osobistego

 

Art. 46.

1. Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku:

1)   upływu terminu ważności dowodu osobistego;

2)   zmiany danych zawartych w warstwie graficznej dowodu osobistego, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego;

3)   zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;

4)   utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego;

5)   przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego;

6)   wyłączenia możliwości korzystania z elektronicznych funkcji, o których mowa w art. 22;

7)   żądania obywatela – w przypadku wymiany dowodu osobistego wydanego na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.[6])) na dowód osobisty wydany na podstawie niniejszej ustawy.

2. Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się:

1)   co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego;

2)   niezwłocznie – w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4 i 6.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może określić, w drodze rozporządzenia, dłuższy termin, w którym występuje się o wydanie nowego dowodu osobistego w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, uwzględniając możliwości organizacyjno-techniczne organów administracji publicznej oraz biorąc pod uwagę, że powyższy termin powinien uwzględniać liczbę dowodów osobistych, w których została wyłączona możliwość wykorzystania części lub całości funkcji elektronicznych.

 

Art. 47.

1. Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, można dokonać w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w organie gminy, który wydał dowód osobisty.

3. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.

4. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.

5. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

6. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, oraz posiadaczowi dowodu osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.

7. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.

8. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest wydawane nieodpłatnie.

 

Art. 48.

1. Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego zgłasza się na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.

2. Formularz, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1)   dane, o których mowa w art. 39 pkt 1–7;

2)   własnoręczny czytelny podpis zgłaszającego, a w przypadku formularza złożonego w formie dokumentu elektronicznego – podpis uwierzytelniony w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Art. 49.

1. Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument organowi dowolnej gminy, Policji, innemu organowi administracji publicznej lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej. Organy te przekazują niezwłocznie dowód osobisty organowi, który go wydał, w celu unieważnienia dokumentu.

2. Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, może, bez zbędnej zwłoki, przekazać ten dokument posiadaczowi dowodu osobistego. W tym przypadku posiadacz dokumentu może również zawiadomić organy, o których mowa w ust. 1, o utracie dowodu osobistego, w celu jego unieważnienia.

3. Osoba posiadająca dowód osobisty, która utraciła obywatelstwo polskie, jest obowiązana niezwłocznie zwrócić go do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Art. 50.

1. W okresie ważności dowód osobisty unieważnia się w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2–7, w przypadku utraty obywatelstwa polskiego, zgonu posiadacza dowodu osobistego oraz wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego, o której mowa w art. 32, jeżeli dowód został uprzednio wystawiony.

2. O konieczności unieważnienia dowodu osobistego z przyczyn określonych w art. 46 ust. 1 pkt 2, z powodu utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu posiadacza dowodu osobistego organ gminy jest zawiadamiany przez zbiór PESEL za pośrednictwem Rejestru Dowodów Osobistych.

3. Unieważnienie dowodu osobistego następuje:

1)   z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego przez jego posiadacza lub przekazania do organu dowolnej gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego;

2)   z dniem utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu posiadacza dowodu osobistego lub wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego, o której mowa w art. 32;

3)   z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 3, 6 i 7;

4)   z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, w przypadku, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1, o ile nie upłynął termin ważności dotychczas posiadanego dowodu osobistego;

5)   z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, w przypadku, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2;

6)   po upływie 4 miesięcy od zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2, o ile wcześniej nie nastąpiło unieważnienie dowodu osobistego na podstawie przepisu pkt 5.

 

Art. 51.

Organem właściwym do unieważnienia dowodu osobistego jest:

1) organ gminy, do którego zgłoszono utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego lub do którego został przekazany znaleziony dowód osobisty;

2) organ gminy, który wystawił dowód osobisty – w przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 32, utraty obywatelstwa polskiego przez osobę ubiegającą się o wydanie dowodu osobistego lub jej zgonu, jeżeli zdarzenia te wystąpiły przed przekazaniem dowodu osobistego tej osobie;

3) organ gminy, który wydał dowód osobisty – w przypadku utraty obywatelstwa polskiego przez posiadacza dowodu osobistego lub jego zgonu;

4) organ gminy wydający nowy dowód osobisty – w pozostałych przypadkach.

 

Art. 52.

1. Stwierdza się nieważność dowodu osobistego wydanego osobie, która we wniosku o jego wydanie podała nieprawdziwe dane.

2. Stwierdzenie nieważności dowodu osobistego, o którym mowa w ust. 1, następuje w drodze decyzji administracyjnej.

3. Decyzja, o której mowa w ust. 2, posiada rygor natychmiastowej wykonalności.

4. Odwołanie od decyzji, o której mowa w ust. 3, rozpatruje się w terminie 14 dni od daty jego złożenia.

 

Art. 53.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych prowadzi w formie elektronicznej wykaz unieważnionych dowodów osobistych zawierający serie i numery unieważnionych dokumentów oraz serie i numery błędnie spersonalizowanych lub utraconych blankietów dowodów osobistych.

 

Art. 54.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1)   wzór dowodu osobistego,

2)   sposób i tryb składania wniosku o wydanie dowodu osobistego,

3)   wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego w zależności od formy jego złożenia,

4)   szczegółowe wymogi dotyczące formatu oraz rozmiaru załączników dołączanych do wniosku składanego drogą elektroniczną,

5)   szczegółowe wymogi techniczne dotyczące fotografii załączanej do wniosku,

6)   sposób i tryb postępowania w sprawach utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu dowodu osobistego,

7)   sposób przekazywania spersonalizowanych dokumentów do organów wydających dowód osobisty,

8)   sposób i tryb odbioru dowodu osobistego przez wnioskodawcę,

9)   wzór formularza odbioru dowodu osobistego,

10)    wzór zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego,

11)    wzór formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w zależności od formy jego złożenia,

12)    sposób i tryb unieważniania dowodów osobistych,

13)    tryb przekazywania przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej do organu gminy, który wydał dowód osobisty, zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego z powodu jego utraty lub uszkodzenia lub przekazania przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego,

14)    zakres danych zawartych w zawiadomieniu o konieczności unieważnienia dowodu osobistego,

15)    wzór zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego

      – uwzględniając konieczność zapewnienia sprawności, prawidłowości i bezpieczeństwa wydawania, wymiany i unieważniania dowodów osobistych przy wykorzystaniu danych, o których mowa w ustawie, oraz mając na uwadze zapewnienie szerokiej dostępności wzorów dokumentów przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

 

Rozdział 6

Rejestr Dowodów Osobistych

               

Art. 55.

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych prowadzi Rejestr Dowodów Osobistych.

2. Rejestr Dowodów Osobistych jest rejestrem centralnym prowadzonym w formie elektronicznej.

 

Art. 56.

W Rejestrze Dowodów Osobistych gromadzi się:

1)   dane, o których mowa w art. 28 pkt 1–7;

2)   fotografię, o której mowa w art. 29;

3) dane dotyczące wniosku o wydanie dowodu osobistego:

a)  numer wniosku,

b)  datę złożenia wniosku,

c)   oznaczenie organu wydającego dowód osobisty,

d)  status wniosku,

e)  dane o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania: datę pozostawienia wniosku bez rozpoznania, oznaczenie organu pozostawiającego wniosek bez rozpoznania oraz przyczynę pozostawienia wniosku bez rozpoznania;

4)   dane dotyczące dowodu osobistego:

a)  serię i numer dowodu osobistego,

b)  datę ważności,

c)   oznaczenie organu wydającego dowód osobisty,

d)  status dowodu osobistego:

-    datę wydania,

-    datę przekazania do organu gminy,

-    datę przyjęcia w organie gminy,

-    datę odbioru przez obywatela,

-    datę unieważnienia,

-    przyczynę unieważnienia,

-    oznaczenie organu unieważniającego,

-    datę przekazania danych o unieważnieniu do Systemu Informacyjnego Schengen,

e)  przyczynę wydania dowodu osobistego,

f)    numer i datę wydania decyzji, o której mowa w art. 32, oraz oznaczenie organu wydającego decyzję,

g)  numer i datę wydania decyzji, o której mowa w art. 52, oraz oznaczenie organu wydającego decyzję;

5)   dane dotyczące certyfikatu dowodu osobistego, certyfikatu podpisu osobistego oraz certyfikatu ograniczonej identyfikacji:

a)  numer certyfikatu,

b)  oznaczenie centrum certyfikacji,

c)   dane zawarte w certyfikacie,

d)  datę aktywacji certyfikatu,

e)  dane umożliwiające aktywację,

f)    identyfikator urzędnika, który dokonał aktywacji,

g)  dane pozwalające odblokować elektroniczne funkcje dowodu osobistego,

h)  informacje o zawieszeniu i wznowieniu certyfikatu podpisu osobistego oraz certyfikatu ograniczonej identyfikacji – daty i przyczyny;

6)   dane dotyczące utraconych i błędnie spersonalizowanych blankietów dowodów osobistych:

a)  serię i numer blankietu,

b)  przyczynę wybrakowania blankietu,

c)   datę wybrakowania blankietu,

d)  przyczynę utraty blankietu,

e)  datę utraty blankietu,

f)    datę zgłoszenia do Systemu Informacyjnego Schengen;

7)   dane zawarte w ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych dotyczące dowodów osobistych wydanych na podstawie wniosków złożonych od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 30 czerwca 2011 r.;

8)   dane o dowodach osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 r., zawarte dotychczas w zbiorze PESEL.

 

Art. 57.

1. Organ gminy ma bezpośredni dostęp do danych gromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych, z wyłączeniem danych określonych w art. 56 pkt 5 lit. a–c, e oraz g.

2. Organ gminy wprowadza dane bezpośrednio, w czasie rzeczywistym, do Rejestru Dowodów Osobistych.

 

Art. 58.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz organy gmin wydające dowody osobiste przetwarzają dane gromadzone w Rejestrze Dowodów Osobistych bez zawiadamiania osób, których te dane dotyczą, jeżeli dane te służą do realizacji zadań określonych ustawą.

 

Art. 59.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych,

2) tryb przekazywania danych między Rejestrem Dowodów Osobistych a innymi rejestrami centralnymi

      – uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych wprowadzanych do rejestrów za pomocą obsługujących je systemów teleinformatycznych i weryfikację przekazywanych danych, a także zapewnienie właściwego poziomu technicznego systemów służących do przesyłania tych danych oraz konieczność zachowania danych historycznych.

 

Rozdział 7

Postępowanie z dokumentacją związaną z dowodami osobistymi

 

Art. 60.

Organy gmin oraz konsulowie Rzeczypospolitej Polskiej gromadzą i przechowują dokumentację związaną z dowodami osobistymi.

 

Art. 61.

1. Dokumentację związaną z dowodami osobistymi przechowuje się przez 10 lat, licząc od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zgonu posiadacza dowodu osobistego.

2. Dokumentacja związana z dowodami osobistymi podlega brakowaniu na zasadach i w trybie przepisów wydanych na podstawie art. 5 ust. 2 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm.[7])), przy czym dla dokumentacji przechowywanej przez konsulów Rzeczypospolitej Polskiej dyrektorem właściwego miejscowo archiwum państwowego jest Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych lub upoważniony przez niego dyrektor archiwum państwowego.          

 

Art. 62.

1. Dokumentację związaną z dowodami osobistymi przechowuje się w formie, w jakiej została sporządzona.

2. Dokumentację związaną z dowodami osobistymi sporządzoną w formie elektronicznej przechowuje się zgrupowaną w systemach teleinformatycznych właściwych organów w sposób uniemożliwiający jej modyfikację lub usunięcie.

3. Dokumentację związaną z dowodami osobistymi sporządzoną w formie papierowej przechowuje się zgrupowaną w kopertach dowodowych oznaczonych imieniem i nazwiskiem osoby, imieniem ojca, datą urodzenia, numerem PESEL oraz serią i numerem dowodu osobistego.

4. W kopercie dowodowej przechowuje się w szczególności:

1) formularz odbioru dowodu osobistego;

2) nieodebrane dowody osobiste po upływie 6 miesięcy od dnia ich wydania;

3) unieważnione dowody osobiste nieprzekazane posiadaczom lub członkom najbliższej rodziny zgłaszającym zgon;

4) unieważnione dowody osobiste znalezione przez osoby trzecie.

 

Rozdział 8

Udostępnianie danych

 

Art. 63.

1. Organ gminy na wniosek zainteresowanej osoby, złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wydaje zaświadczenie zawierające pełny odpis danych, o których mowa w art. 56 pkt 1, 3, 4, 5 lit. d i h, 7 i 8, dotyczących tej osoby przetwarzanych przez ten organ w Rejestrze Dowodów Osobistych.

2. Zaświadczenie sporządza się, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

3. Osoba, której dane są przetwarzane w Rejestrze Dowodów Osobistych, ma prawo wglądu do swoich danych, o których mowa w ust. 1, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, po uwierzytelnieniu się w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Art. 64.

Nie udostępnia się danych dotyczących certyfikatu dowodu osobistego, certyfikatu podpisu osobistego oraz certyfikatu ograniczonej identyfikacji, z wyłączeniem:

1) daty aktywacji certyfikatu;

2) identyfikatora urzędnika, który dokonał aktywacji;

3) informacji o zawieszeniu i wznowieniu certyfikatu podpisu osobistego oraz certyfikatu ograniczonej identyfikacji – daty i przyczyny.

 

Art. 65.

1. Dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępniają minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz organy gmin.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia:

1)   w trybie pełnej teletransmisji danych;

2)   w trybie ograniczonej teletransmisji danych;

3)   w trybie jednostkowym w zakresie danych, o których mowa w art. 56 pkt 5 lit. a–c, e oraz g.

3. Organy gmin, w zakresie posiadanego dostępu, dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępniają w trybie jednostkowym.

 

Art. 66.

1. W trybie pełnej teletransmisji danych udostępnia się nieodpłatnie, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, dane zawarte w Rejestrze Dowodów Osobistych.

2. Udostępnianie danych w trybie pełnej teletransmisji danych odbywa się na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw wewnętrznych wydanej na jednorazowy wniosek złożony przez uprawniony podmiot, jeżeli uzyskanie danych jest uzasadnione zakresem wykonywanych zadań, po spełnieniu następujących wymogów:

1)   posiadania i stosowania mechanizmów umożliwiających identyfikację i rejestrację osób uzyskujących dostęp do danych oraz rejestrujących zakres udostępnionych danych i datę udostępnienia danych;

2)   posiadania i stosowania zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych chroniących przed uzyskaniem dostępu do danych przez inne osoby i podmioty.

3. Do korzystania z danych udostępnianych w trybie pełnej teletransmisji danych, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych, są uprawnieni:

1)   organy prokuratury;

2)   organy Policji;

3)   Komendant Główny Straży Granicznej;

4)   Szef Służby Wywiadu Wojskowego;

5)   Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

6)   organy Służby Celnej;

7)   Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej;

8)   Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

9)   Szef Agencji Wywiadu;

10)    Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

11)    Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;

12)    wywiad skarbowy;

13)    minister właściwy do spraw finansów publicznych;

14)    organy informacji finansowej.

 

Art. 67.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze decyzji administracyjnej, odmawia udostępniania danych w trybie pełnej teletransmisji danych lub cofa zgodę na udostępnianie danych w tym trybie, jeżeli podmioty uprawnione nie spełniają wymogów określonych w art. 66 ust. 2.

 

Art. 68.

1. Udostępniając dane w trybie ograniczonej teletransmisji danych, porównuje się przekazywane przez uprawniony podmiot dane z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych. Udostępnienie danych w tym trybie potwierdza istnienie albo nieistnienie ważnego dowodu osobistego zawierającego określony zakres danych.

2. W trybie ograniczonej teletransmisji danych porównaniu podlegają:

1)   imię (imiona);

2)   nazwisko;

3)   numer PESEL;

4)   seria i numer dowodu osobistego;

5)   data wydania dowodu osobistego;

6)   termin ważności dowodu osobistego.

3. Udostępnianie danych w trybie ograniczonej teletransmisji danych odbywa się na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw wewnętrznych wydanej na jednorazowy wniosek złożony przez uprawniony podmiot, jeżeli uzyskanie danych jest uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności, po spełnieniu następujących wymogów:

1)   posiadania i stosowania mechanizmów umożliwiających identyfikację i rejestrację osób uzyskujących dostęp do danych oraz rejestrujących zakres udostępnionych danych i datę udostępnienia danych;

2)   posiadania i stosowania zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych chroniących przed uzyskaniem dostępu do danych przez inne osoby i podmioty.

4. Do korzystania z danych udostępnianych w trybie ograniczonej teletransmisji danych są uprawnione:

1) podmioty, o których mowa w art. 66 ust. 3, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych;

2) inne podmioty – jeżeli wykażą w tym interes prawny.

5. Podmiotom wymienionym w ust. 4, realizującym na podstawie ustaw szczególnych zadania publiczne, dane w trybie ograniczonej teletransmisji danych udostępnia się nieodpłatnie.

6. Podmiotom wymienionym w ust. 4 pkt 2, nierealizującym zadań publicznych na podstawie ustaw szczególnych, dane w trybie ograniczonej teletransmisji danych udostępnia się odpłatnie.

 

Art. 69.

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może przeprowadzać kontrole podmiotów wymienionych w art. 68 ust. 4 pkt 2 w zakresie spełniania przez te podmioty wymogów określonych w art. 68 ust. 3.

2. Kontrola jest przeprowadzana w siedzibie podmiotu kontrolowanego oraz w miejscach i czasie wykonywania jego zadań, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli – również w dniach wolnych od pracy i poza godzinami pracy.

3. Kontrolę przeprowadza upoważniony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych pracownik urzędu obsługującego tego ministra, na podstawie imiennego upoważnienia oraz legitymacji służbowej lub dowodu osobistego.

4. Kontrolujący może żądać od podmiotu kontrolowanego:

1) okazania dokumentów potwierdzających uprawnienie do przetwarzania danych, które przekazał w celu weryfikacji;

2) okazania urządzeń służących do teletransmisji danych;

3) zapewnienia warunków i środków niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, w tym swobodnego dostępu do pomieszczeń.

5. Podmiot kontrolowany w zakresie spełnienia warunków, o których mowa w art. 68 ust. 3, jest obowiązany udostępnić dokumenty i urządzenia, o których mowa w ust. 4, oraz zapewnić warunki i środki niezbędne do przeprowadzenia kontroli, w tym swobodny dostęp do pomieszczeń.

 

Art. 70.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb przeprowadzania kontroli korzystania z udostępniania danych w trybie ograniczonej teletransmisji danych, wzór upoważnienia do przeprowadzania kontroli oraz wzór protokołu kontroli, mając na względzie konieczność ustalenia istnienia interesu prawnego do uzyskania danych oraz konieczność wykazania przez podmioty, o których mowa w art. 68 ust. 4 pkt 2, odpowiedniego poziomu zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych oraz sprawność przeprowadzania kontroli.

 

Art. 71.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze decyzji administracyjnej, odmawia udostępniania danych w trybie ograniczonej teletransmisji danych lub cofa zgodę na udostępnianie danych w tym trybie, jeżeli podmioty nie spełniają wymogów określonych w art. 68 ust. 3.

 

Art. 72.

1. W trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia się dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby na jednorazowy wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

2. Do korzystania z udostępniania danych w trybie jednostkowym są uprawnione:

1) w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych:

a)  podmioty, o których mowa w art. 66 ust. 3 pkt 1–12,

b)  sądy;

2) inne podmioty – jeżeli:

a)  wykażą w tym interes prawny, lub

b)  wykażą w tym interes faktyczny, a podmiot udostępniający dane uzyska zgodę osoby, której udostępniane dane dotyczą.

 

Art. 73.

1. Podmiotom wymienionym w art. 72 ust. 2, realizującym na podstawie ustaw szczególnych zadania publiczne, dane w trybie jednostkowym udostępnia się nieodpłatnie.

2. Podmiotom wymienionym w art. 72 ust. 2 pkt 2, nierealizującym zadań publicznych na podstawie ustaw szczególnych, dane w trybie jednostkowym udostępnia się odpłatnie.

3. Odmowa udostępnienia danych w trybie jednostkowym następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 

Art. 74.

1. Każdy może uzyskać dostęp do wykazu unieważnionych dowodów osobistych, o którym mowa w art. 53, po uwierzytelnieniu się w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, pod warunkiem wskazania serii i numeru sprawdzanego dowodu osobistego.

2. Dostęp do wykazu, o którym mowa w ust. 1, jest rejestrowany i nieodpłatny.

 

Art. 75.

1. Organy gmin oraz konsulowie Rzeczypospolitej Polskiej udostępniają dokumentację związaną z dowodami osobistymi znajdującą się w ich posiadaniu.

2. Dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się na uzasadniony wniosek złożony przez uprawniony podmiot.

3. Do uzyskania dostępu do dokumentacji związanej z dowodami osobistymi są uprawnione:

1) podmioty, o których mowa w art. 66 ust. 3 pkt 1–12;

2) sądy;

3) inne podmioty – jeżeli wykażą interes prawny.

4. Podmiotom, o których mowa w art. 66 ust. 3 pkt 1–12, sądom oraz innym podmiotom realizującym zadania publiczne w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się nieodpłatnie.

5. Podmiotom, o których mowa w ust. 3 pkt 3, nierealizującym zadań publicznych na podstawie ustaw szczególnych, dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się odpłatnie.

 

Art. 76.

Opłaty za udostępnianie danych oraz za udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi stanowią dochód budżetu państwa.

 

Art. 77.

1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz sposób i terminy wnoszenia opłaty za udostępnianie danych w trybie ograniczonej teletransmisji danych, udostępnianie danych w trybie jednostkowym, udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi oraz sposób dokumentowania wniesienia opłaty.

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się konieczność zróżnicowania opłat w zależności od sposobu, trybu i zakresu udostępniania danych oraz bezpieczeństwo i prawidłowość ich udostępniania, przy czym opłata za każdorazowe udostępnienie danych w trybie ograniczonej teletransmisji nie może być wyższa niż 0,5 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 224 i Nr 133, poz. 903), zaś opłata za udostępnienie danych w trybie jednostkowym oraz udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi nie może być wyższa niż 1 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

 

Art. 78.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1)   wzór wniosku o udostępnienie danych w trybie jednostkowym,

2)   wzór wniosku o udostępnianie danych w trybie pełnej teletransmisji danych,

3)   wzór wniosku o udostępnianie danych w trybie ograniczonej teletransmisji danych,

4)   wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

      – uwzględniając potrzebę zapewnienia sprawności i bezpieczeństwa udostępniania danych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

 

Rozdział 9

Przepisy karne

 

Art. 79.

Kto:

1) uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego,

2) zatrzymuje bez podstawy prawnej cudzy dowód osobisty,

3) nie zwraca dowodu osobistego w razie utraty obywatelstwa polskiego,

      podlega karze ograniczenia wolności do 1 miesiąca albo karze grzywny.

 

Art. 80.

Orzekanie w sprawach określonych w art. 79 odbywa się na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.[8])).

 

Rozdział 10

Zmiany w przepisach obowiązujących

 

Art. 81.

W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.[9])) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 54 § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. Wezwanie powinno być zaopatrzone podpisem pracownika organu wzywającego, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego podpisującego lub, jeżeli dokonywane jest z użyciem dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem osobistym.”;

2) w art. 107 § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. Decyzja powinna zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji lub, jeżeli decyzja wydana została w formie dokumentu elektronicznego, powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem osobistym. Decyzja, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi.”;

3) w art. 124 § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. Postanowienie powinno zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę jego wydania, oznaczenie strony lub stron albo innych osób biorących udział w postępowaniu, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, pouczenie, czy i w jakim trybie służy na nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego, oraz podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do jego wydania lub, jeżeli postanowienie wydane zostało w formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem osobistym.”;

4) w art. 217 § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Zaświadczenie wydaje się w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem osobistym, jeżeli zażąda tego osoba ubiegająca się o zaświadczenie.”;

5) w art. 238 § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi lub, jeżeli zawiadomienie sporządzone zostało w formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem osobistym. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art. 239.”.

 

Art. 82.

W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.[10])) wprowadza się następujące zmiany:

1)   w art. 1:

a)   ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 „1. Ustawa normuje ewidencję ludności.”,

b)   uchyla się ust. 3;

2)   uchyla się rozdział 8;

3)   tytuł rozdziału 8a otrzymuje brzmienie:

„Prowadzenie ewidencji ludności”;

4)   uchyla się art. 44e i art. 44f ;

5)   tytuł rozdziału 8b otrzymuje brzmienie:

 „Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych i zbioru PESEL”;

6)   w art. 44g ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organy prowadzące zbiory meldunkowe oraz zbiór PESEL, na wniosek zainteresowanej osoby złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, są zobowiązane wydać zaświadczenie zawierające pełny odpis przetworzonych danych dotyczących tej osoby. Zaświadczenie jest przekazywane w formie odpowiadającej złożonemu wnioskowi”;

7)   w art. 44h:

a)   w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Dane ze zbiorów meldunkowych oraz zbioru PESEL udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:”,

b)   ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dane ze zbiorów meldunkowych oraz zbioru PESEL udostępnia się na wniosek zainteresowanego podmiotu złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dane są przekazywane w formie odpowiadającej złożonemu wnioskowi.”,

c)   ust. 6–10 otrzymują brzmienie:

„6. Podmiotom, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, można udostępniać za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji, dane dotyczące adresu i dowodów osobistych w oparciu o dane zawarte w zbiorze PESEL. Warunkiem udostępnienia danych w tym trybie jest spełnienie łącznie wymagań określonych w ust. 5, złożenie jednorazowego wniosku i uzyskanie zgody, wydanej na podstawie art. 44i ust. 4.

7. Udostępnienie danych w drodze weryfikacji, o której mowa w ust. 6, polega na porównaniu przekazanych danych z danymi ze zbioru PESEL. Wynikiem udostępnienia danych w tym trybie jest potwierdzenie zgodności przekazanych danych albo raport niezgodności danych.

8. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór wniosku o udostępnienie danych z ewidencji ludności oraz zbioru PESEL, o którym mowa w ust. 3,

2) wzór uproszczonego wniosku o udostępnienie danych z ewidencji ludności oraz zbioru PESEL, o którym mowa w ust. 5,

3) wzór wniosku o udostępnienie danych z ewidencji ludności oraz zbioru PESEL, o którym mowa w ust. 6

- uwzględniając konieczność wykazania przez podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt 1, interesu prawnego w uzyskaniu danych oraz wymagania, o których mowa w ust. 5.

9. Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych oraz zbioru PESEL następuje:

1) dla podmiotów, o których mowa w ust. 1 – nieodpłatnie;

2) dla podmiotów, o których mowa w ust. 2 – odpłatnie, po dołączeniu dowodu opłaty do wniosku o udostępnienie danych.

10. Osoby i jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt 1, są zwolnione z opłat w przypadku udostępnienia im ze zbiorów meldunkowych oraz zbioru PESEL danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.”;

d)   w ust. 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wysokość oraz sposób uiszczania opłat za jednostkowe udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz za udostępnienie danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji, o którym mowa w ust. 6,”;

8)   w art. 44i:

a)   ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dane ze zbiorów meldunkowych udostępnia organ gminy.”,

b)   ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dane ze zbioru PESEL udostępnia minister właściwy do spraw wewnętrznych.”;

9)   uchyla się art. 45;

10)  w art. 51 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania, wzory formularzy zgłoszeń meldunkowych oraz wzór wniosku o nadanie numeru PESEL, uwzględniając w szczególności sposób wykonywania obowiązku meldunkowego za osobę niepełnoletnią, przez cudzoziemca oraz osoby przebywające stale lub czasowo na statku morskim lub żeglugi śródlądowej albo w innych ruchomych pomieszczeniach mieszkalnych, a także zakres danych zgłaszanych przy zameldowaniu i objętych wnioskiem o nadanie numeru PESEL oraz danych niezbędnych do ustalenia obowiązku wojskowego.”;

11)  uchyla się art. 55.

Art. 83.

W ustawie z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823, z późn. zm.[11])) w art. 23 w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

„6) przyjmuje zgłoszenia o utraconych lub uszkodzonych dowodach osobistych, znalezione dowody osobiste oraz przekazuje informacje o tych zdarzeniach organom gmin;

7) gromadzi i przechowuje dokumentację związaną z dowodami osobistymi oraz udostępnia ją uprawnionym podmiotom.”.

 

Art. 84.

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.[12])) w art. 143 § 1a otrzymuje brzmienie:

§ 1a. Upoważnienie może obejmować podpisywanie pism w formie dokumentu elektronicznego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem osobistym – z wyłączeniem wydawania zaświadczeń.”.

 

Art. 85.

W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 153) w art. 20 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) organy administracji rządowej lub organy samorządu terytorialnego właściwe w sprawach ewidencji ludności, Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, ewidencji paszportowych, Rejestru Dowodów Osobistych, ewidencji wojskowej, o której mowa w art. 49 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.[13])), centralnej ewidencji pojazdów, centralnej ewidencji kierowców, rejestracji pojazdów, rejestru cywilnych statków powietrznych, rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej, polskiego rejestru jachtów, polskiego rejestru okrętowego, nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, administracji geodezyjnej i kartograficznej, ewidencji gruntów i budynków, rejestracji stanu cywilnego, publicznej służby zatrudnienia lub pomocy społecznej;”.

 

Art. 86.

W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.[14])) w art. 20a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Identyfikacja użytkownika systemów teleinformatycznych udostępnianych przez podmioty określone w art. 2 następuje przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.[15])), lub certyfikatu podpisu osobistego przy zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. Nr ..., poz. ...), lub profilu zaufanego ePUAP.”.

 

Art. 87.

W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.[16])) w załączniku do ustawy w części II w kolumnie 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pełny odpis przetworzonych danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz Rejestru Dowodów Osobistych.”.

 

Rozdział 11

Przepisy przejściowe i końcowe

 

Art. 88.

Dowody osobiste wydane przed dniem 1 lipca 2011 r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych.

 

Art. 89.

1. Adres miejsca zameldowania zamieszczony w dowodzie osobistym wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie potwierdza adresu miejsca zameldowania.

2. Zmiana adresu miejsca zameldowania posiadacza dowodu osobistego wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych nie stanowi podstawy do jego wymiany.

 

Art. 90.

Sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

 

Art. 91.

1. Z dniem 1 lipca 2011 r. likwiduje się ogólnokrajową ewidencję wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz gminne ewidencje wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.

2. Dane zgromadzone w ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych przekazuje się do Rejestru Dowodów Osobistych.

3. Dane zgromadzone w zbiorze PESEL, dotyczące dowodów osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 r., przekazuje się do Rejestru Dowodów Osobistych.

 

Art. 92.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 44h ust. 8 i 12 oraz art. 51 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 82, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 44h ust. 8 i 12 oraz art. 51 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 82, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

 

Art. 93.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r.

 

 

 

                                                                                                                                     MARSZAŁEK SEJMU

 

 

                                                                                                                                   / - / Grzegorz Schetyna[1]) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, ustawę z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, ustawę z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawę z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych, ustawę z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230.

[3]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230.

[4]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374 oraz z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842 i Nr 127, poz. 857.

[5]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1463, Nr 227, poz. 1505 i Nr 237, poz. 1652, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 97, poz. 802, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 40, poz. 223.

[6]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 171, poz. 1056, Nr 195, poz. 1198 i Nr 220, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 39, poz. 306, Nr 69, poz. 595 i Nr 223, poz. 1777.

[7]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 39, poz. 307 i Nr 166, poz. 1317 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 47, poz. 278.

[8]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1344 i Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589.

[9]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230.

[10]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 171, poz. 1056, Nr 195, poz. 1198 i Nr 220, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 39, poz. 306, Nr 69, poz. 595 i Nr 223, poz. 1777.

[11])            Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1287, z 2008 r. Nr 216, poz. 1367 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 531.

[12]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355 i Nr 127, poz. 858.

[13]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745 i Nr 127, poz. 857.

[14]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230.

[15]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230.

[16]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 124, poz. 859, Nr 127, poz. 880 i Nr 128, poz. 883, z 2008 r. Nr 44, poz. 262, Nr 63, poz. 394, Nr 182, poz. 1121, Nr 195, poz. 1198, Nr 216, poz. 1367 i Nr 220, poz. 1414, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 57, poz. 466 i Nr 72, poz. 619 oraz z 2010 r. Nr 8, poz. 51, Nr 81, poz. 531 i Nr 107, poz. 679.