Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek

 

 

 

USTAWA

z dnia 6 grudnia 2013 r.

 

o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006–2013”

 

 

Art. 1.

W ustawie z dnia 4 marca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006–2013” (Dz. U. Nr 94, poz. 784 oraz z 2011 r. Nr 105, poz. 613) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł ustawy otrzymuje brzmienie:

„o ustanowieniu programu wieloletniego „Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006–2015””;

2) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. 1. Ustanawia się program wieloletni „Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006–2015”, zwany dalej „Programem”.

2. Program jest programem wieloletnim w rozumieniu art. 80 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.[1])) i będzie realizowany w latach 2006–2015.”;

3) w art. 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Łączne nakłady na finansowanie Programu nie mogą przekroczyć kwoty 1 634,1 mln zł, w tym w:

1) roku 2011 – do 199 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ustalonej w cenach zadań z roku 2011;  

2) roku 2012 – do 114 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ustalonej w cenach zadań z roku 2012;

3) roku 2013 – do 282 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ustalonej w cenach zadań z roku 2013;

4) latach 2014 i 2015 – do 321,9 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ustalonej w cenach zadań z roku 2013 i przeliczonej według wskaźnika inflacji na ceny roku realizacji zadań.”,

b) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. W latach 2012–2015 ustawa budżetowa może określać wysokość środków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie Programu.”;

4) załącznik do ustawy otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej ustawy.

 

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 

 

                                                                                                                                    MARSZAŁEK SEJMU

 

 

 

                                                                                                                                        / – / Ewa Kopacz


Załącznik do ustawy

z dnia 6 grudnia 2013 r. (poz. …)

 

 

NAKŁADY W POSZCZEGÓLNYCH LATACH NA REALIZACJĘ ZADAŃ
(W MLN ZŁ)

 

Zadania

 

2006 r.

2007 r.

2008 r.

2009 r.

2010 r.

2011 r.

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

Razem  2006–2015

poziom cen roku 2006

poziom cen

roku 2007

poziom cen

roku 2008

poziom cen roku 2009

poziom cen roku 2010

poziom cen roku 2011

poziom cen roku 2012


poziom cen roku 2013

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

ZADANIE I

ZBIORNIK

123,3

138,8

50,3

59

142,7

154,6

63,5

97

57,8

25,3

912,3

 

ZADANIE II

PRZEBUDOWA DRÓG

28,3

14

35,4

11,4

21

43,4

10,1

75

43,8

35

317,4

 

ZADANIE III

PRZEBUDOWA KOLEI

0

29,5

3,2

5,5

1,3

1

40,4

110

119

0

309,9

ZADANIE IV

OCHRONA ZLEWNI ZBIORNIKA

18,9

30,3

4,3

0

0

0

0

0

0

0

53,5

 

RAZEM

170,5

212,6

93,2

75,9

165

199

114

282

220,6

60,3

1593,1

 

REZERWA

 

 

 

 

 

 

 

 

20,5

20,5

41

RAZEM                    Z REZERWĄ

170,5

212,6

93,2

75,9

165

199

114

282

241,1

80,8

1634,1

 [1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 180, poz. 1495.