Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek

 

 

 

 

 

USTAWA

z dnia 19 kwietnia 2013 r.

 

o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 

Art. 1.

W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.[1])) art. 9 otrzymuje brzmienie:

„Art. 9. Przy ustalaniu prawa do świadczeń:

1)  okresów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 pkt 1 lit. c oraz w art. 7 pkt 8,

2)  okresów zatrudnienia wykonywanego na obszarze Państwa Polskiego w czasie, gdy obszar ten nie wchodził w skład Państwa Polskiego, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 lit. a,

3)  okresów pracy przymusowej, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 lit. a i b

– nie uwzględnia się, jeżeli z ich tytułu jest wypłacane świadczenie rentowe z instytucji zagranicznej inne niż renta z ubezpieczenia dodatkowego.”.

 

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

                                                                                                                                    MARSZAŁEK SEJMU

 

 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                        / – / Ewa Kopacz[1])    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 224, Nr 134, poz. 903, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 149, poz. 887, Nr 168, poz. 1001, Nr 187, poz. 1112 i Nr 205, poz. 1203 oraz z 2012 r. poz. 118, 251, 637, 664 i 1548 oraz z 2013 r. poz. 240.