Prace Sejmu Strona główna Sejmu

VI kadencja
Projekty ustaw, które wpłynęły do Sejmu
- przed III czytaniem
- wycofane lub odrzucone
- uchwalone:
- tekst opublikowany w Dzienniku Ustaw
- tekst przed publikacją
   *    - projekt rozpatrywany w trybie pilnym
- projekt zawierający przepisy wykonujące prawo Unii Europejskiej
- posiedzenia komisji i podkomisji
  - przebieg procesu legislacyjnego
Lp. Tytuł Tekst
ustawy
Nr druku Prace w
komisjach
1 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012   Przebieg procesu legislacyjnego4694    
2 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami   Przebieg procesu legislacyjnego4687    
3
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw   Przebieg procesu legislacyjnego4641   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
4
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o systemie bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2) i tlenków azotu (NOx) dla dużych źródeł spalania   Przebieg procesu legislacyjnego4640   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
5 Treść projektu  Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego   Przebieg procesu legislacyjnego4639    
6 Treść projektu  Obywatelski projekt ustawy o zachowaniu przez Państwo Polskie większościowego pakietu akcji Grupy Lotos SA   Przebieg procesu legislacyjnego4634    
7 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o mediach publicznych   Przebieg procesu legislacyjnego4629    
8 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych i o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym   Przebieg procesu legislacyjnego4628    
9 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o mediach publicznych   Przebieg procesu legislacyjnego4626    
10 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej   Przebieg procesu legislacyjnego4625    
11 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego   Przebieg procesu legislacyjnego4624    
12 Treść projektu  Obywatelski projekt ustawy o ochronie zwierząt   Przebieg procesu legislacyjnego4616    
13 Treść projektu  Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę   Przebieg procesu legislacyjnego4614    
14 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   Przebieg procesu legislacyjnego4608    
15 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych   Przebieg procesu legislacyjnego4607    
16 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4605   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
17 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych   Przebieg procesu legislacyjnego4604    
18 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o świadomym rodzicielstwie   Przebieg procesu legislacyjnego4603    
19 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego oraz niektórych innych ustaw   Przebieg procesu legislacyjnego4602    
20 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji o pracy na morzu, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006 r. Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4596   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
21 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi   Przebieg procesu legislacyjnego4590   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
22 Treść projektu  Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw   Przebieg procesu legislacyjnego4588    
23 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji w sprawie scentralizowanej odprawy celnej dotyczącej podziału krajowych kosztów poboru, które są zatrzymywane, gdy tradycyjne zasoby własne są udostępniane budżetowi UE sporządzonej w Brukseli dnia 10 marca 2009 r. Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4584   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
24
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4583   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
25
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz o zmianie ustawy - Prawo energetyczne Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4531   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
26
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o europejskich radach zakładowych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4530   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
27 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4529   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
28
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4528   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
29
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4527   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
30 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw   Przebieg procesu legislacyjnego4511    
31 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora   Przebieg procesu legislacyjnego4510    
32 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4508   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
33 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach   Przebieg procesu legislacyjnego4507    
34 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego   Przebieg procesu legislacyjnego4506    
35 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty   Przebieg procesu legislacyjnego4474    
36 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych   Przebieg procesu legislacyjnego4473    
37 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 29 kwietnia 2008 r. Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4471   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
38 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o współpracy rozwojowej Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4469   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
39 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz o zmianie niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4468   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
40 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4467   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
41 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4465   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
42 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4464   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
43
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o bezpieczeństwie morskim Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4463   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
44 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o dotacji przeznaczonej na kapitał wieczysty Fundacji Auschwitz-Birkenau Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4462   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
45 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o redukcji niektórych obowiązków dla obywateli i przedsiębiorców Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4461   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
46 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych   Przebieg procesu legislacyjnego4451   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
47
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o timeshare Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4439   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
48
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4434 * Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
49 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych   Przebieg procesu legislacyjnego4425    
50 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług   Przebieg procesu legislacyjnego4424    
51 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny   Przebieg procesu legislacyjnego4420    
52 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego oraz niektórych innych ustaw   Przebieg procesu legislacyjnego4419    
53 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o umowie związku partnerskiego   Przebieg procesu legislacyjnego4418   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
54 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach   Przebieg procesu legislacyjnego4417    
55 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami   Przebieg procesu legislacyjnego4416   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
56 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa   Przebieg procesu legislacyjnego4415    
57 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4413  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
58
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4408   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
59 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4398   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
60 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o transporcie kolejowym Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4397   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
61
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4396   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
62 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4395   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
63 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4394   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
64 Treść projektu  Poselski projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4389   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
65 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Uniwersytetowi Humanistyczno-Przyrodniczemu Jana Kochanowskiego w Kielcach Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4388   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
66 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych   Przebieg procesu legislacyjnego4387    
67 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o Muzeum Ziem Zachodnich   Przebieg procesu legislacyjnego4385    
68 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Drugiej poprawki do Konwencji z Espoo, przyjętej podczas III Spotkania Stron Konwencji, Decyzją nr III/7 w dniu 4 czerwca 2004 r. w Cavtat Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4384   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
69 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4381  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
70 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika   Przebieg procesu legislacyjnego4360    
71 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r., podpisanego w Warszawie dnia 6 kwietnia 2011 r. Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4359   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
72 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych   Przebieg procesu legislacyjnego4357    
73 Treść projektu  Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4355   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
74 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4354   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
75 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4353   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
76 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4352  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
77 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustaw dotyczących kredytu konsumenckiego Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4350  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
78 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4349   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
79 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4348   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
80 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4347   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
81 Treść projektu  Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4346   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
82 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4345   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
83 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4344   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
84 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4343   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
85
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny i niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4342   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
86 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4341   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
87 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych   Przebieg procesu legislacyjnego4340   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
88 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw   Przebieg procesu legislacyjnego4333   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
89 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4332   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
90
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4331   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
91
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4326   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
92 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o języku migowym i innych środkach wspierania komunikowania się Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4324   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
93 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4318  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
94 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych   Przebieg procesu legislacyjnego4317    
95 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4316   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
96 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług   Przebieg procesu legislacyjnego4315    
97 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4284   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
98 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Drugiego Protokołu do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanej w Hadze dnia 14 maja 1954 r., sporządzonego w Hadze dnia 26 marca 1999 r. Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4283   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
99 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, a także o zapewnieniu bezpieczeństwa w związku z organizacją Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012 Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4281  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
100 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4280  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
101 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4276   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
102 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4274   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
103 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4268   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
104 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4262   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
105 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o petycjach   Przebieg procesu legislacyjnego4261   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
106 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych   Przebieg procesu legislacyjnego4260    
107 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4259   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
108 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej   Przebieg procesu legislacyjnego4258    
109 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4257   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
110 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych   Przebieg procesu legislacyjnego4256    
111
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4255   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
112 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4254   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
113 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny   Przebieg procesu legislacyjnego4253    
114 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o opodatkowaniu niektórych instytucji finansowych   Przebieg procesu legislacyjnego4250    
115
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4228   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
116 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4227   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
117 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4223   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
118 Treść projektu  Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz niektórych innych ustaw   Przebieg procesu legislacyjnego4222   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
119 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej reformy Rady Wykonawczej, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 66-2 w dniu 15 grudnia 2010 r. Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4221   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
120 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisanej w Londynie dnia 7 marca 2011 r. Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4220   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
121 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Londynie dnia 7 marca 2011 r. Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4219   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
122 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o kontroli w administracji rządowej Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4218   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
123
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o usługach płatniczych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4217   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
124 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4216   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
125 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych i ustawy o ewidencji ludności Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4202 * Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
126
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4201   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
127 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Arabii Saudyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Konwencji, podpisanych w Rijadzie dnia 22 lutego 2011 r. Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4195   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
128 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, podpisanej w Londynie dnia 7 marca 2011 r. Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4194   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
129 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim oraz niektórych innych ustaw   Przebieg procesu legislacyjnego4192   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
130 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3   Przebieg procesu legislacyjnego4189   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
131 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4184   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
132 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych   Przebieg procesu legislacyjnego4173   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
133 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty   Przebieg procesu legislacyjnego4172    
134 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4171   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
135
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4167   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
136
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4166   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
137 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz o zmianie innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4159   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
138 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym   Przebieg procesu legislacyjnego4151   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
139 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo prasowe Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4150   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
140 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych   Przebieg procesu legislacyjnego4148    
141 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej   Przebieg procesu legislacyjnego4147   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
142 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii   Przebieg procesu legislacyjnego4146   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
143 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4145   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
144 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4131  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
145 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o wypowiedzeniu Konwencji międzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyśle, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 roku Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4128   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
146 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o opłacie skarbowej   Przebieg procesu legislacyjnego4126    
147 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o Ośrodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4125   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
148 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw   Przebieg procesu legislacyjnego4124   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
149
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4123   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
150
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o nasiennictwie Tekst ustawy przed publikacją
pdf html
Przebieg procesu legislacyjnego4114   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
151 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw   Przebieg procesu legislacyjnego4102   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
152 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o drogach publicznych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4101   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
153 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4085   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
154 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4074   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
155 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych   Przebieg procesu legislacyjnego4072   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
156 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego   Przebieg procesu legislacyjnego4068   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
157 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy zmieniającej ustawę o żegludze śródlądowej oraz ustawę o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4066   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
158 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4061   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
159 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Konwencję o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie z 1976 r., sporządzonego w Londynie dnia 2 maja 1996 r. Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4046   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
160 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy, sporządzonej w Grenadzie dnia 3 października 1985 r. Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4045   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
161 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4044   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
162 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw   Przebieg procesu legislacyjnego4041   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
163 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt   Przebieg procesu legislacyjnego4030   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
164 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4029   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
165 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz Kodeksu karnego   Przebieg procesu legislacyjnego4028    
166 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4025   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
167 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych   Przebieg procesu legislacyjnego4024    
168
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4016   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
169 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego4012   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
170 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o Krajowej Radzie Prokuratury   Przebieg procesu legislacyjnego4002   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
171 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3990   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
172 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Kodeks wyborczy Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3989   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
173
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3974   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
174 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty   Przebieg procesu legislacyjnego3967    
175 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora   Przebieg procesu legislacyjnego3965    
176 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3964  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
177 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3963  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
178 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3961   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
179 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3960   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
180 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3946   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
181 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy - Przepisy ogólne prawa administracyjnego   Przebieg procesu legislacyjnego3942    
182 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3941   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
183 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze i ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3940   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
184
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz o zmianie niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3939   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
185 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3938   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
186 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3937   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
187 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych   Przebieg procesu legislacyjnego3919    
188 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zwrocie niektórych wydatków związanych z zakupem odzieży i obuwia dla dzieci   Przebieg procesu legislacyjnego3918    
189 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z zakupem odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt oraz obuwia dziecięcego   Przebieg procesu legislacyjnego3917    
190 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw   Przebieg procesu legislacyjnego3916    
191 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych   Przebieg procesu legislacyjnego3915    
192 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych   Przebieg procesu legislacyjnego3914    
193 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych   Przebieg procesu legislacyjnego3913    
194 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych   Przebieg procesu legislacyjnego3912   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
195 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3907   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
196 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3904   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
197 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3902   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
198 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3901   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
199 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych   Przebieg procesu legislacyjnego3900    
200 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3899   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
201 Treść projektu  Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3898   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
202 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3897   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
203
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3887   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
204 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3883   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
205 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela   Przebieg procesu legislacyjnego3875    
206 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o obligacjach Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3874   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
207 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3872    
208 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o państwowych instytucjach filmowych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3871   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
209 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3870   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
210 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3869   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
211 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3860   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
212 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3859  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
213 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3858   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
214 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników   Przebieg procesu legislacyjnego3857    
215 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych   Przebieg procesu legislacyjnego3838    
216 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonego w Kijowie dnia 21 maja 2003 r. Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3836   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
217 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, a także niektórych innych ustaw   Przebieg procesu legislacyjnego3835   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
218 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie innych ustaw   Przebieg procesu legislacyjnego3834    
219 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3833   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
220 Treść projektu  Senacki projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3832   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
221 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010" Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3814   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
222 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3813   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
223
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3812 * Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
224 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o upadłości konsumenckiej   Przebieg procesu legislacyjnego3799    
225 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych   Przebieg procesu legislacyjnego3797   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
226 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3796   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
227 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych   Przebieg procesu legislacyjnego3795   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
228 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3794  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
229 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3793   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
230
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3788   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
231 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3786   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
232
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3781   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
233
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3780   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
234 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym oraz ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3779 * Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
235 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3773   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
236
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3772   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
237
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podpisie elektronicznym, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych   Przebieg procesu legislacyjnego3768   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
238 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej   Przebieg procesu legislacyjnego3767    
239 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3765  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
240 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o fundacjach politycznych   Przebieg procesu legislacyjnego3760   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
241 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3758   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
242
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3755   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
243 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o weteranach działań poza granicami państwa Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3754   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
244 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3753   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
245 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej antybalistycznych obronnych rakiet przechwytujących, sporządzonej w Warszawie dnia 20 sierpnia 2008 r., oraz Protokołu zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącą rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej antybalistycznych obronnych rakiet przechwytujących, sporządzoną w Warszawie dnia 20 sierpnia 2008 r., sporządzonego w Krakowie dnia 3 lipca 2010 r. Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3752   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
246 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji sporządzonego w Paryżu dnia 27 maja 2010 r. Protokołu zmieniającego Konwencję o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, sporządzoną w Strasburgu dnia 25 stycznia 1988 r. Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3751   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
247 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami w Europie, sporządzonej w Wiesbaden dnia 4 października 2010 r. Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3750   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
248 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3738  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
249
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3737 * Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
250 Treść projektu  Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody   Przebieg procesu legislacyjnego3727   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
251 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3723   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
252 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o notariacie Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3722   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
253 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Porozumienia w sprawie Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej CEEPUS III, sporządzonego w Budvie dnia 25 marca 2010 r. Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3720   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
254 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu o wybuchowych pozostałościach wojennych do Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki (Protokół V), sporządzonego w Genewie dnia 28 listopada 2003 r. Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3719   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
255 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3688   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
256 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej   Przebieg procesu legislacyjnego3687  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
257 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o rekompensacie za zwrot niektórych nieruchomości   Przebieg procesu legislacyjnego3686   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
258 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze   Przebieg procesu legislacyjnego3685   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
259 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3682   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
260 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3678   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
261 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3677   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
262 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe   Przebieg procesu legislacyjnego3674    
263 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3673   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
264 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3670   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
265 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3658   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
266 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3657   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
267 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3656   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
268 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3655  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
269 Treść projektu  Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3647    
270 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych   Przebieg procesu legislacyjnego3630    
271
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o podpisach elektronicznych   Przebieg procesu legislacyjnego3629   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
272 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o systemie informacji oświatowej Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3628   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
273
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3627   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
274
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług i ustawy o transporcie drogowym Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3620   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
275 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych   Przebieg procesu legislacyjnego3612   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
276 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego   Przebieg procesu legislacyjnego3611    
277 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3610   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
278 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o sejmowej komisji śledczej   Przebieg procesu legislacyjnego3608   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
279 Treść projektu  Obywatelski projekt ustawy o powrocie do Rzeczypospolitej Polskiej osób pochodzenia polskiego deportowanych i zesłanych przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich   Przebieg procesu legislacyjnego3605   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
280 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym   Przebieg procesu legislacyjnego3604    
281 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3603  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
282 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw   Przebieg procesu legislacyjnego3602   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
283 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz niektórych innych ustaw   Przebieg procesu legislacyjnego3601    
284 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3599  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
285 Treść projektu  Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej   Przebieg procesu legislacyjnego3598  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
286
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3597   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
287
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o kredycie konsumenckim Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3596   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
288 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny   Przebieg procesu legislacyjnego3595   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
289 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3586   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
290 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zasadach wykonywania niektórych uprawnień Skarbu Państwa   Przebieg procesu legislacyjnego3580   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
291 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011-2013   Przebieg procesu legislacyjnego3579   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
292 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3576   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
293 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3575   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
294 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3574 * Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
295 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3568   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
296 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu zmieniającego protokół w sprawie postanowień przejściowych, dołączony do Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, sporządzonego w Brukseli dnia 23 czerwca 2010 r. Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3567   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
297 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o utworzeniu Akademii Lotniczej w Dęblinie   Przebieg procesu legislacyjnego3566   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
298
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3554   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
299 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3553   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
300 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej   Przebieg procesu legislacyjnego3549    
301 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3542   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
302 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej   Przebieg procesu legislacyjnego3515    
303
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o efektywności energetycznej Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3514   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
304
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3502   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
305 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3500  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
306 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3495   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
307 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych   Przebieg procesu legislacyjnego3494   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
308 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o spółdzielniach   Przebieg procesu legislacyjnego3493   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
309 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o sieci szpitali   Przebieg procesu legislacyjnego3492    
310 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3491   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
311
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3490  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
312 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o działalności leczniczej Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3489   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
313 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3488   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
314 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3487   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
315
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3486  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
316 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3485   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
317 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3484   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
318 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3479   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
319 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3478   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
320 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3475   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
321 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3474   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
322 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym   Przebieg procesu legislacyjnego3473   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
323 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zakazie zapłodnienia pozaustrojowego i manipulacji ludzką informacją genetyczną   Przebieg procesu legislacyjnego3471    
324 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów   Przebieg procesu legislacyjnego3470  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
325 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy   Przebieg procesu legislacyjnego3469   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
326 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o podstawowych prawach i wolnościach człowieka w dziedzinie zastosowań biologii i medycyny oraz o utworzeniu Polskiej Rady Bioetycznej   Przebieg procesu legislacyjnego3468  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
327 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o ochronie genomu ludzkiego i embrionu ludzkiego oraz Polskiej Radzie Bioetycznej i zmianie innych ustaw   Przebieg procesu legislacyjnego3467  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
328 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o ochronie genomu ludzkiego i embrionu ludzkiego   Przebieg procesu legislacyjnego3466   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
329 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3456   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
330 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3448   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
331 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich oraz o zmianie niektórych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3447   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
332 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3445  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
333 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o obrocie i reklamie środków zawierających substancje psychotropowe i odurzające Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3444  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
334 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3442  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
335 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3433   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
336 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3432 * Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
337 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3430   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
338 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2011 Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3429   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
339 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3427  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
340 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o broni i amunicji   Przebieg procesu legislacyjnego3426    
341
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3425   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
342
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3424   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
343
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3423   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
344 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3422   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
345 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o spółdzielniach uczniowskich   Przebieg procesu legislacyjnego3421   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
346 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3420   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
347 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3408   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
348 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3401   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
349 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej   Przebieg procesu legislacyjnego3399   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
350 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o formach opieki nad dziećmi w wieku do 5 lat Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3398  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
351 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3397  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
352 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o towarach paczkowanych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3396   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
353 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych   Przebieg procesu legislacyjnego3395   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
354 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, oraz ustawy - Prawo budowlane   Przebieg procesu legislacyjnego3394    
355 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3392   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
356 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3391  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
357 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3390   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
358 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o transporcie kolejowym   Przebieg procesu legislacyjnego3389   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
359
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3388   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
360
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3387   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
361
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3386   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
362 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3378  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
363 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3377  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
364 Treść projektu  Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego   Przebieg procesu legislacyjnego3374   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
365 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3368   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
366 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko   Przebieg procesu legislacyjnego3367   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
367 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3366  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
368 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy o pracownikach samorządowych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3365   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
369 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3364   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
370 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3363   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
371 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Ordynacja podatkowa Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3362   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
372 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3361  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
373 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzonej w Paryżu dnia 17 października 2003 r. Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3360   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
374 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy - Prawo probiercze Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3359   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
375
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3358   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
376 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3356   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
377 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3355   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
378 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o państwowych egzaminach prawniczych   Przebieg procesu legislacyjnego3351   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
379 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustaw w zakresie ochrony dóbr osobistych przed rozpowszechnianiem zawierających nieprawdziwe informacje materiałów wyborczych i materiałów dotyczących referendum   Przebieg procesu legislacyjnego3350    
380 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3349   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
381
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych oraz ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3348   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
382 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji, sporządzonego w Warszawie dnia 20 kwietnia 2010 r., Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, sporządzonej w Bernie dnia 2 września 1991 r. oraz Protokołu, sporządzonego w Bernie dnia 2 września 1991 r. Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3347   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
383 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3337    
384 Treść projektu  Obywatelski projekt ustawy o działalności spółdzielni mieszkaniowych   Przebieg procesu legislacyjnego3317    
385 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych   Przebieg procesu legislacyjnego3316   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
386 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3315   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
387 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3312   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
388 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3311   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
389 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach   Przebieg procesu legislacyjnego3310   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
390 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3305   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
391 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3304  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
392 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką zmieniającej Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisaną w Warszawie dnia 23 marca 2004 r., podpisanej w Bratysławie dnia 12 maja 2010 r. Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3303   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
393 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3301   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
394 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3292   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
395 Treść projektu  Poselski projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3290   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
396 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3278   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
397 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3277   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
398 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3268    
399 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3261   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
400 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z maja i czerwca 2010 r. Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3254   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
401 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3248    
402 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3244   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
403 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3241  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
404 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3240   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
405 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3239   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
406 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3238   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
407 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3237  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
408 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3236   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
409 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o podpisie elektronicznym, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych   Przebieg procesu legislacyjnego3235   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
410 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Podlaskiej Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3210   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
411 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty   Przebieg procesu legislacyjnego3209   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
412 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3207   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
413 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o licencji syndyka Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3206   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
414 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3205   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
415 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3194   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
416 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3188   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
417 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3187   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
418 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego   Przebieg procesu legislacyjnego3185   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
419 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3184   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
420 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3179   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
421 Treść projektu  Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych   Przebieg procesu legislacyjnego3178   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
422 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej   Przebieg procesu legislacyjnego3173   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
423 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3172   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
424 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3171  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
425 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3170   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
426 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3169   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
427 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o cenach oraz ustawy o kontroli skarbowej Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3164   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
428 Treść projektu  Przedstawiony przez Marszałka Sejmu wykonującego obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3158   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
429 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011" Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3146   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
430 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu Poprawek z dnia 14 kwietnia 2005 r. do Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej, sporządzonej w Monako dnia 3 maja 1967 r. Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3145   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
431 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 roku, podpisanego w Warszawie dnia 7 grudnia 2009 roku Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3144   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
432 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3143   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
433 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3142   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
434 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o rezerwach strategicznych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3140   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
435 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3139   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
436 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji i innych ustaw   Przebieg procesu legislacyjnego3138    
437 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej   Przebieg procesu legislacyjnego3132    
438 Treść projektu  Przedstawiony przez Marszałka Sejmu wykonującego obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3131   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
439 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych   Przebieg procesu legislacyjnego3117    
440 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zapobieganiu skutkom powodzi   Przebieg procesu legislacyjnego3116   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
441 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o Funduszu Pomocy Ofiarom Katastrof   Przebieg procesu legislacyjnego3115   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
442 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3114   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
443 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3113   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
444 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3111  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
445
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3110   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
446
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3109   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
447
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3107   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
448 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3106  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
449 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3105   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
450 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3086   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
451 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży   Przebieg procesu legislacyjnego3085    
452 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3083   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
453 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o notariacie oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym   Przebieg procesu legislacyjnego3069   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
454 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o Rzeczniku Praw Żołnierza   Przebieg procesu legislacyjnego3068   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
455 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3067   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
456 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3066  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
457 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3063  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
458 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3062   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
459 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   Przebieg procesu legislacyjnego3051   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
460 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3021   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
461 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o nadaniu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie nazwy "Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie" Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3019   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
462 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3018  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
463 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3017   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
464 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3016  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
465 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3015   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
466 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3008   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
467 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej   Przebieg procesu legislacyjnego3004   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
468 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego3000   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
469 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych   Przebieg procesu legislacyjnego2997   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
470 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2994   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
471 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy i zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2992   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
472 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Warszawie dnia 12 lutego 2010 r. Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2990   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
473 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej   Przebieg procesu legislacyjnego2989   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
474 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym   Przebieg procesu legislacyjnego2988   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
475 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2987   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
476 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o Policji Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2986  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
477 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2985   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
478 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2977   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
479 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy o działach administracji rządowej Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2976   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
480 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2967 * Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
481
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2966   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
482 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2950   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
483 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej   Przebieg procesu legislacyjnego2949    
484 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2948   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
485 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw   Przebieg procesu legislacyjnego2927    
486 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zasadach postępowania organów i przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej w niektórych sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej   Przebieg procesu legislacyjnego2926    
487 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej   Przebieg procesu legislacyjnego2925    
488 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2924   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
489 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2923  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
490 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2922   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
491 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2921   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
492 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego   Przebieg procesu legislacyjnego2920   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
493 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy, sporządzonej w Warszawie dnia 25 listopada 2009 r., o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową, podpisanej w Kijowie dnia 25 czerwca 2001 r. Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2919   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
494 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o dowodach osobistych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2917   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
495
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2916   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
496 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2915   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
497 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej wzmocnienia głosu i uczestnictwa w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-2 w dniu 28 kwietnia 2008 r. oraz Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej rozszerzenia działalności inwestycyjnej Międzynarodowego Funduszu Walutowego, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-3 w dniu 5 maja 2008 r. Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2914   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
498 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2903   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
499 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o wznowieniu Krzyża Niepodległości oraz o ustanowieniu Krzyża Wolności i Solidarności Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2899   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
500 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Ordynacja podatkowa   Przebieg procesu legislacyjnego2898   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
501 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2897   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
502 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2896   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
503 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu fakultatywnego do Konwencji o bezpieczeństwie personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz personelu współdziałającego, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 8 grudnia 2005 r. Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2895   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
504 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2894   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
505
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o kierujących pojazdami Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2879   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
506 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz ustawy - Kodeks karny Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2878   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
507 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2876   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
508
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2875   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
509
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2874   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
510 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw   Przebieg procesu legislacyjnego2873   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
511
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2872   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
512 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2870   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
513 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2856   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
514 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2855   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
515 Treść projektu  Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2854   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
516 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług   Przebieg procesu legislacyjnego2853    
517 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach użycia lub pobycie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa   Przebieg procesu legislacyjnego2852   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
518 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora   Przebieg procesu legislacyjnego2851    
519 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2850   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
520 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2849  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
521 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o sejmowej komisji śledczej   Przebieg procesu legislacyjnego2820   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
522 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2819  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
523 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Europejskiego Ośrodka Badań Laserem Rentgenowskim na Swobodnych Elektronach, sporządzonej w Hamburgu dnia 30 listopada 2009 r. Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2818   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
524
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2817   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
525
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2816   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
526
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2815 * Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
527 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2812   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
528 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową oraz o zmianie niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2811   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
529 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o Rzeczniku do Spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji   Przebieg procesu legislacyjnego2808    
530 Treść projektu  Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych   Przebieg procesu legislacyjnego2807    
531
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2806   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
532 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o dostosowaniu organizacji wyborów do potrzeb osób niepełnosprawnych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2800   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
533 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz o zmianie niektórych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2791   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
534 Treść projektu  Poselski projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2786   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
535
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2785   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
536 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2784 * Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
537 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz ustawy o pracownikach samorządowych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2772   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
538 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2771   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
539 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2770  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
540 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy   Przebieg procesu legislacyjnego2769   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
541 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o corocznym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów oraz innych świadczeniobiorców   Przebieg procesu legislacyjnego2763    
542
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2759   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
543 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2749   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
544 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej   Przebieg procesu legislacyjnego2748   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
545 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2747   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
546 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw   Przebieg procesu legislacyjnego2746    
547 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych   Przebieg procesu legislacyjnego2745   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
548 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2743   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
549 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin   Przebieg procesu legislacyjnego2742   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
550 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny   Przebieg procesu legislacyjnego2741    
551 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2740  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
552 Treść projektu  Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawy o Państwowej Straży Pożarnej   Przebieg procesu legislacyjnego2739    
553 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2738  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
554 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2737   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
555 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie zakresu obowiązywania Europejskiej Karty Społecznej sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r. Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2736   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
556 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2734   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
557
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz o zmianie innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2732   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
558
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o miarach Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2731   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
559 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o utworzeniu Akademii Sztuki w Szczecinie Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2724   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
560
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o rybołówstwie   Przebieg procesu legislacyjnego2714   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
561 Treść projektu  Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego, w związku z wprowadzeniem parytetu płci na listach kandydatów Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2713   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
562 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2712   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
563 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2711   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
564 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów   Przebieg procesu legislacyjnego2707  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
565 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2703   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
566 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2702   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
567
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2694   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
568 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2685   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
569 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2684   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
570
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2683   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
571 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2682   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
572 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2681   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
573 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz o zmianie innych ustaw   Przebieg procesu legislacyjnego2679   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
574 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r. Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2677   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
575
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o wyrobach medycznych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2668   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
576
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2667 * Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
577 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2658   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
578 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2657   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
579 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym   Przebieg procesu legislacyjnego2656    
580 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym   Przebieg procesu legislacyjnego2655   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
581 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych   Przebieg procesu legislacyjnego2652   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
582 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   Przebieg procesu legislacyjnego2642   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
583 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane   Przebieg procesu legislacyjnego2641   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
584 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym   Przebieg procesu legislacyjnego2640   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
585 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 7 października 2009 r. Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2639   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
586 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2638   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
587 Treść projektu  Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych   Przebieg procesu legislacyjnego2637   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
588
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2636   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
589
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2635   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
590 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2625   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
591 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o likwidacji Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, przekazaniu jego zadań i kompetencji innym organom oraz o zmianie niektórych innych ustaw   Przebieg procesu legislacyjnego2624    
592 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o roli Sejmu i Senatu w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej   Przebieg procesu legislacyjnego2617    
593 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2616   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
594 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci, sporządzonej w Hadze dnia 19 października 1996 r. Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2615   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
595 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o przywróceniu dnia wolnego od pracy w Święto Trzech Króli   Przebieg procesu legislacyjnego2614    
596 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Służbie Celnej, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu i ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2613   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
597 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego i zmianie niektórych ustaw   Przebieg procesu legislacyjnego2604   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
598 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego i zmianie niektórych ustaw   Przebieg procesu legislacyjnego2603   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
599
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2590   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
600 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2584   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
601 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2583   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
602 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zasadach obsadzenia w kadencji trwającej w latach 2009-2014 dodatkowego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2574   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
603 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych   Przebieg procesu legislacyjnego2573   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
604 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2566   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
605 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2565   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
606 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2564   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
607
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2562   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
608 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2548   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
609
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy - Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych   Przebieg procesu legislacyjnego2547   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
610 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2546   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
611 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw   Przebieg procesu legislacyjnego2545   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
612 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych   Przebieg procesu legislacyjnego2544   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
613 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Konwencji, podpisanych w Warszawie dnia 9 września 2009 r. Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2543   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
614 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2534 * Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
615 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego i ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi   Przebieg procesu legislacyjnego2526   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
616 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2525   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
617 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie   Przebieg procesu legislacyjnego2510   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
618
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2507   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
619
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2506   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
620 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2500   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
621
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2489   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
622 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy o pomocy społecznej   Przebieg procesu legislacyjnego2488    
623 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych   Przebieg procesu legislacyjnego2487   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
624 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2486   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
625 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze   Przebieg procesu legislacyjnego2485   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
626 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2484  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
627 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2483   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
628 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o grach i zakładach wzajemnych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2482  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
629 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o grach hazardowych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2481  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
630
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2480   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
631 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o uchyleniu ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2479 * Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
632 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi   Przebieg procesu legislacyjnego2473   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
633 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym   Przebieg procesu legislacyjnego2472   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
634 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2471   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
635 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2470   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
636 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw   Przebieg procesu legislacyjnego2469   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
637 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2468   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
638 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2463   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
639 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012   Przebieg procesu legislacyjnego2455   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
640 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2454  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
641 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw   Przebieg procesu legislacyjnego2440   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
642 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych   Przebieg procesu legislacyjnego2439   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
643 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2438   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
644 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2436   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
645 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego   Przebieg procesu legislacyjnego2425   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
646 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń   Przebieg procesu legislacyjnego2424    
647 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2413   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
648
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2411   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
649 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2402    
650 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2401   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
651 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym   Przebieg procesu legislacyjnego2390    
652 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, podpisanego w Szczecinie dnia 16 kwietnia 2009 r. Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2389   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
653 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Międzynarodową Organizację Rozwoju Rybołówstwa w Europie Wschodniej i Środkowej (EUROFISH), sporządzonej w Kopenhadze w dniu 23 maja 2000 r. Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2388   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
654 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o Policji Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2387   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
655 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2386   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
656 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2376   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
657 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2010 Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2375   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
658 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o sporcie Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2374  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
659 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych   Przebieg procesu legislacyjnego2371   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
660 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o opłacie skarbowej   Przebieg procesu legislacyjnego2370    
661 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw   Przebieg procesu legislacyjnego2369   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
662 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2368  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
663 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2367   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
664 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA), przyjętego w Bonn dnia 26 stycznia 2009 r. Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2366   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
665 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2365  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
666
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2364   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
667
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2363   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
668 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2348   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
669 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2316   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
670 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o sporcie Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2313  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
671
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2312   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
672
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2310   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
673 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o odnawialnych zasobach energii i racjonalnym ich wykorzystaniu   Przebieg procesu legislacyjnego2307   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
674 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa Tekst ustawy przed publikacją
pdf html
Przebieg procesu legislacyjnego2306   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
675 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Helsinkach dnia 8 czerwca 2009 r. Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2297   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
676 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2296   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
677 Treść projektu  Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej   Przebieg procesu legislacyjnego2294    
678 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących nabywania własności nieruchomości   Przebieg procesu legislacyjnego2275  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
679 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin   Przebieg procesu legislacyjnego2274   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
680 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym   Przebieg procesu legislacyjnego2269   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
681 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2268   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
682 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2267   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
683 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2266   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
684 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2265   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
685 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych   Przebieg procesu legislacyjnego2261   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
686 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2260   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
687 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane   Przebieg procesu legislacyjnego2259   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
688 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu Zmieniającego Konwencję wiedeńską z 1963 roku o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową, sporządzonego w Wiedniu dnia 12 września 1997 roku Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2258   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
689 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rządami Królestwa Danii, Republiki Estońskiej, Republiki Finlandii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej i Królestwa Szwecji dotyczącej przywilejów i immunitetów Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku, sporządzonej w Helsinkach dnia 2 lutego 1998 r. Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2257   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
690 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej Konwencji w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 kwietnia 2005 r. Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2256   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
691 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2254   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
692 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2253  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
693 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2252   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
694 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2251   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
695 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2250   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
696 Treść projektu  Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny   Przebieg procesu legislacyjnego2249    
697 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 16 czerwca 2008 r. Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2247   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
698 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii w sprawie Programu Zwiedzaj i Pracuj (Working Holiday Scheme), podpisanej w Warszawie dnia 9 maja 2008 r. Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2241   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
699 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2239   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
700 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2236 * Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
701 Treść projektu  Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2226   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
702 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2223   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
703
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2222   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
704 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2221   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
705 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym   Przebieg procesu legislacyjnego2216   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
706 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy prawo o szkolnictwie wyższym Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2215  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
707 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2213   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
708 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2212   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
709 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2211   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
710 Treść projektu  Senacki projekt ustawy zmieniającej ustawę o systemie oświaty oraz ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2210   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
711 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2209   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
712 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 15 maja 2007 r. Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2208   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
713 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2207   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
714 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym   Przebieg procesu legislacyjnego2181   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
715 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2180   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
716 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o rachunkowości   Przebieg procesu legislacyjnego2179   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
717 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2178  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
718 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2177   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
719
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2176   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
720 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Kataru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Doha dnia 18 listopada 2008 r. Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2175   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
721 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2170   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
722 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2163   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
723 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2154   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
724 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o izbach lekarskich Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2151   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
725
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy - Prawo bankowe Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2150   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
726 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2138   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
727 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2122 * Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
728 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2116  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
729 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2115  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
730
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2113   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
731 Treść projektu  Senacki projekt ustawy zmieniającej ustawę o samorządzie gminnym   Przebieg procesu legislacyjnego2112   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
732 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi   Przebieg procesu legislacyjnego2111    
733 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2110   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
734 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw   Przebieg procesu legislacyjnego2109   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
735 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o oznakowaniu i utrzymaniu wspólnej granicy na odcinkach lądowych i wodach granicznych oraz powołaniu Stałej Polsko - Niemieckiej Komisji Granicznej, podpisanej w Warszawie dnia 16 września 2004 roku Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2108   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
736 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2091 *  
737 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2076   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
738 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2075   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
739 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym   Przebieg procesu legislacyjnego2074   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
740 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2073   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
741 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie dekretu o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2072   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
742 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2071   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
743 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz niektórych innych ustaw   Przebieg procesu legislacyjnego2070   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
744 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw   Przebieg procesu legislacyjnego2069    
745 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o przywróceniu dnia wolnego od pracy w Święto Trzech Króli   Przebieg procesu legislacyjnego2068    
746 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2067  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
747 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2066  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
748 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2065   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
749 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2064   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
750 Treść projektu  Obywatelski projekt ustawy o przywróceniu dnia wolnego od pracy w Święto Trzech Króli   Przebieg procesu legislacyjnego2063    
751 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o Służbie Więziennej Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2062   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
752 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009" Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2061   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
753 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o uregulowaniu stanu prawnego niektórych nieruchomości pozostających we władaniu Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2060   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
754 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2059   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
755 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Konwencji Genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 roku dotyczącego przyjęcia dodatkowego znaku rozpoznawczego, przyjętego w Genewie dnia 8 grudnia 2005 roku (Protokół III) Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2058   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
756 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2045   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
757 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2044   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
758 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2042   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
759 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy Prawo bankowe Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2029   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
760 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw   Przebieg procesu legislacyjnego2028   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
761 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych   Przebieg procesu legislacyjnego2024   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
762 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2023   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
763 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2022   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
764 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych   Przebieg procesu legislacyjnego2021   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
765 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2020   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
766 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2019  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
767
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2018   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
768 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy o giełdach towarowych   Przebieg procesu legislacyjnego2003   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
769
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2002   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
770 Treść projektu  Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego2001   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
771 Treść projektu  Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych   Przebieg procesu legislacyjnego2000   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
772 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1999   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
773 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei, podpisanej w Warszawie dnia 25 lutego 2009 roku Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1998   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
774 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1997   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
775 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1995   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
776 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1991   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
777 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1989   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
778
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o cudzoziemcach Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1966 * Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
779 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych   Przebieg procesu legislacyjnego1960   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
780 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją do spraw Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) w sprawie przywilejów i immunitetów Organizacji do spraw Zakazu Broni Chemicznej, podpisanego w Hadze dnia 5 sierpnia 2008 r. Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1959   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
781
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1955   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
782
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1954   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
783 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi   Przebieg procesu legislacyjnego1948   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
784 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1947   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
785 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz zmianie ustawy o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1946   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
786 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1945   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
787 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1938  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
788
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1937 * Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
789
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1936   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
790 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania   Przebieg procesu legislacyjnego1930   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
791 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1929   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
792 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o uregulowaniu niektórych stosunków prawnych dotyczących opcji walutowych i zmianie innych ustaw   Przebieg procesu legislacyjnego1928   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
793 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o ochronie przed nieuczciwymi praktykami w obrocie niektórymi złożonymi instrumentami finansowymi   Przebieg procesu legislacyjnego1927   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
794 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zapobieżeniu skutkom społeczno-gospodarczym związanym z wprowadzeniem do obrotu gospodarczego niektórych złożonych instrumentów pochodnych   Przebieg procesu legislacyjnego1926   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
795 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1925  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
796
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1924   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
797
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1923   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
798 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1922   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
799 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1921   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
800 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz zmianie niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1898   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
801 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   Przebieg procesu legislacyjnego1897   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
802 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o języku polskim Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1895   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
803 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1894  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
804 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych   Przebieg procesu legislacyjnego1893   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
805 Treść projektu  Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego   Przebieg procesu legislacyjnego1892   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
806 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1891   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
807 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1890   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
808 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego   Przebieg procesu legislacyjnego1889   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
809 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o ogrodach działkowych   Przebieg procesu legislacyjnego1886    
810 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych   Przebieg procesu legislacyjnego1885   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
811 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz zmianie niektórych innych ustaw   Przebieg procesu legislacyjnego1884   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
812 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Tekst ustawy przed publikacją
pdf html
Przebieg procesu legislacyjnego1876   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
813 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych, ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw Tekst ustawy przed publikacją
pdf html
Przebieg procesu legislacyjnego1862   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
814 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   Przebieg procesu legislacyjnego1857    
815 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1856  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
816 Treść projektu  Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o świadczeniu substytucyjnym przysługującym osobom represjonowanym w latach 1939-1956 przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich   Przebieg procesu legislacyjnego1855   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
817 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1854  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
818
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1853   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
819 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1852   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
820 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1851   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
821 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych   Przebieg procesu legislacyjnego1847   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
822 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1845   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
823 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1835   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
824 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1831   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
825 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1830   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
826 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1829   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
827 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1828 * Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
828 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o transporcie kolejowym Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1827   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
829 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1810   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
830 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw   Przebieg procesu legislacyjnego1809    
831
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1808   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
832 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw   Przebieg procesu legislacyjnego1807   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
833
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1806   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
834 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz o zmianie niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1789  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
835 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży   Przebieg procesu legislacyjnego1786    
836 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1783  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
837 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1776   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
838
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o dozorze technicznym Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1775   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
839
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1774   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
840 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1773 * Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
841
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1765   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
842 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1764   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
843 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1763  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
844 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1748  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
845 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1745  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
846 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1743   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
847 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego   Przebieg procesu legislacyjnego1741   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
848 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1740   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
849 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych, ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw   Przebieg procesu legislacyjnego1739   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
850 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1734   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
851 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o czasowym wstrzymaniu finansowania partii politycznych z budżetu państwa   Przebieg procesu legislacyjnego1733    
852 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia i ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1729 * Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
853 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1727   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
854 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy   Przebieg procesu legislacyjnego1726   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
855 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1725  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
856
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o towarach paczkowanych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1717   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
857 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1708   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
858 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1702   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
859 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o praktykach absolwenckich Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1701   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
860 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1700   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
861 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1699   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
862 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1698  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
863
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy - Prawo geologiczne i górnicze Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1696   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
864 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o opłacie skarbowej Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1695   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
865 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1691   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
866 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego" Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1688   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
867 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kulturze fizycznej Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1687   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
868 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw   Przebieg procesu legislacyjnego1682    
869 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw   Przebieg procesu legislacyjnego1681   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
870 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych   Przebieg procesu legislacyjnego1680   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
871 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o umorzeniu składek emerytalno - rentowych   Przebieg procesu legislacyjnego1679   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
872 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw   Przebieg procesu legislacyjnego1678    
873 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego   Przebieg procesu legislacyjnego1677   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
874 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1672  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
875 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1671  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
876 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1670  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
877 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1669   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
878 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny   Przebieg procesu legislacyjnego1667   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
879 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o dyscyplinie wojskowej Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1666   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
880 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, oraz Protokołu, podpisanego w Warszawie dnia 22 grudnia 2008 roku, między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1665   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
881 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1664   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
882 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1662   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
883 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o uchyleniu lub zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1661   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
884
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1660   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
885 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o nadaniu Akademii Medycznej w Gdańsku nazwy "Gdański Uniwersytet Medyczny" Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1659   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
886
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1658   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
887
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1657   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
888 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1656 * Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
889 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz o zmianie niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1639  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
890 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1638  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
891 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zasadach finansowania nauki Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1637   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
892 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1636   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
893 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1635   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
894 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o instytutach badawczych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1629  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
895 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1628   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
896
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1627   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
897 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o gospodarowaniu składnikami mienia ruchomego Skarbu Państwa, ich pozyskiwaniu oraz o Agencji Uzbrojenia   Przebieg procesu legislacyjnego1626   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
898 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o likwidacji Agencji Mienia Wojskowego   Przebieg procesu legislacyjnego1625   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
899 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1622  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
900 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1621   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
901 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy - Prawo dewizowe Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1620   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
902 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o rządowym systemie koordynacji spraw związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1614   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
903 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt   Przebieg procesu legislacyjnego1604   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
904 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1600   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
905 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług   Przebieg procesu legislacyjnego1599   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
906 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych   Przebieg procesu legislacyjnego1597   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
907 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym   Przebieg procesu legislacyjnego1595   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
908 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych o wykonywaniu wyroków Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii, sporządzonej w Hadze dnia 18 września 2008 r. Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1591   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
909 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1590   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
910
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1589   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
911 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o Narodowym Centrum Nauki Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1588  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
912 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o Polskiej Akademii Nauk Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1587   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
913 Treść projektu  Poselski projekt ustawy - Kodeks wyborczy Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1568   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
914 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1566  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
915 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1563   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
916 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1562  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
917
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1561   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
918
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1560   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
919 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii   Przebieg procesu legislacyjnego1542    
920 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1541   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
921 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1540  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
922
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1539   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
923 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych   Przebieg procesu legislacyjnego1521   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
924 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o sieci szpitali   Przebieg procesu legislacyjnego1520   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
925 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej   Przebieg procesu legislacyjnego1518    
926 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1517   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
927 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1516   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
928 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks morski Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1515   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
929
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1514   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
930 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1513   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
931 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie służb nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1512   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
932 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw   Przebieg procesu legislacyjnego1511   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
933 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar wystąpień wolnościowych w latach 1956-1983 Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1510   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
934 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o Służbie Celnej Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1492   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
935 Treść projektu  Senacki projekt ustawy o obywatelstwie polskim Tekst ustawy przed publikacją
pdf html
Przebieg procesu legislacyjnego1481   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
936 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1480   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
937 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1479 * Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
938 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych   Przebieg procesu legislacyjnego1469   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
939 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1465  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
940 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1462   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
941 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1461  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
942 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1458   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
943 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1454   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
944
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw   Przebieg procesu legislacyjnego1452    
945
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o bateriach i akumulatorach Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1451   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
946 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych   Przebieg procesu legislacyjnego1450    
947 Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), sporządzonej w Genewie dnia 24 maja 1983 r. Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1449   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
948
Projekt zawierający przepisy wykonujące prawo UE
Treść projektu  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1448   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
949 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa   Przebieg procesu legislacyjnego1423   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
950 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę   Przebieg procesu legislacyjnego1422  
(rozpatr.
wspólnie)
Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
951 Treść projektu  Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1421   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
952 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora Tekst opublikowany Przebieg procesu legislacyjnego1419   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
953 Treść projektu  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń   Przebieg procesu legislacyjnego1415    
954